Rozporzadzenie Ministra Pracy, Plac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z 17 pazdziernika 1975 r. w sprawie zasad i trybu orzekania o uszczerbku na zdrowiu oraz wyplacania swiadczen z tytulu wypadku przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz z tytulu chorob zawodowych

(Dz. U. Nr 36 z 10 listopada 1975 r., poz. 199)

UWAGA, patrz nowe rozporzadzenie w tej sprawie

SPIS TRESCI

Na podstawie art. 37 i art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o swiadczeniach z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 100, poz. 461 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118) zarzadza sie, co nastepuje:

Rozdzial 1

Tryb postepowania przy ustalaniu stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu

1. 1. Wniosek w sprawie jednorazowego odszkodowania, swiadczenia wyrownawczego lub odszkodowania za przedmioty utracone lub uszkodzone sklada pracownik lub inna osoba uprawniona do zgloszenia wniosku w zakladzie pracy.

2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia:

1) "wypadek" - oznacza wypadek przy pracy, wypadek w drodze do pracy lub z pracy albo wypadek w okolicznosciach okreslonych w 5-7 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 1975 r. w sprawie podstawy wymiaru renty z tytulu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, swiadczen dla pracownikow, ktorzy ulegli wypadkom w szczegolnych okolicznosciach, oraz swiadczen dla osob nie bedacych pracownikami (Dz. U. Nr 33, poz. 179) ,

2) "oddzial ZUS" - oznacza oddzial (inspektorat) Zakladu Ubezpieczen Spolecznych,

3) "komisja lekarska" - oznacza komisje do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

2. 1. Wniosek o swiadczenia, ktorych wyplacanie jest uzaleznione od stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu, zaklad pracy przekazuje wlasciwemu oddzialowi ZUS nie pozniej niz na miesiac przed uplywem okresu pobierania zasilku z ubezpieczenia w razie choroby i macierzynstwa w celu skierowania pracownika na badania przez komisje lekarska.

2. Jezeli wniosek zostal zgloszony po uplywie okresu pobierania zasilku, zaklad pracy przekazuje go oddzialowi ZUS w ciagu trzech dni.

3. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 1 nalezy dolaczyc odpowiednie dokumenty, a w szczegolnosci protokol powypadkowy, orzeczenie wlasciwej komisji rozjemczej, odpis karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy, decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej.

3. 1. Oddzial ZUS po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w 2, obowiazany jest nie pozniej niz w ciagu 7 dni ustalic termin badania pracownika przez wlasciwa komisje lekarska.

2. Pracownika ubiegajacego sie o swiadczenia z tytulu wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo osoby ubiegajace sie o swiadczenia z tytulu wypadkow okreslonych w 5-7 rozporzadzenia wymienionego w 1 ust. 2 pkt 1 oddzial ZUS kieruje na badanie przez komisje lekarska po ustaleniu okolicznosci i przyczyn wypadku i stwierdzeniu, ze spelnione zostaly warunki wymagane do przyznania swiadczen.

4. Zaklady spoleczne sluzby zdrowia obowiazane sa udostepnic komisjom lekarskim dokumentacje dotyczaca leczenia pracownika, pochodzaca zarowno z okresu po wypadku lub zachorowaniu na chorobe zawodowa, jak i sprzed tego okresu.

5. 1. W razie pogorszenia sie stanu zdrowia bedacego nastepstwem wypadku lub choroby zawodowej ponowne ustalenie stopnia stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu nastepuje na wniosek pracownika (rencisty) , udokumentowany zaswiadczeniem lekarskim.

2. Jezeli pracownik (rencista) pozostaje w zatrudnieniu, zgloszenie wniosku o ponowne badanie nastepuje za posrednictwem pracy.

Rozdzial 2

Zasady orzekania o stalym lub dlugotrwalym uszczerbku na zdrowiu

6. 1. Komisja lekarska orzeka o stalym lub dlugotrwalym uszczerbku na zdrowiu, jego stopniu oraz zwiazku z wypadkiem albo choroba zawodowa na podstawie bezposredniego badania pracownika i dokumentacji lekarskiej oraz dokumentacji dotyczacej tego wypadku albo tej choroby.

2. Jezeli dokumentacja lekarska nie jest wystarczajaca do wydania orzeczenia, komisja lekarska kieruje pracownika do wlasciwego zakladu spolecznego sluzby zdrowia w celu przeprowadzenia badan dodatkowych, specjalistycznych lub obserwacji szpitalnej (klinicznej) .

7. 1. Komisja lekarska ustala staly lub dlugotrwaly uszczerbek na zdrowiu wedlug stanu po zakonczeniu leczenia, a w stosunku do osob pobierajacych zasilki z ubezpieczenia w razie choroby i maciarzynstwa - wedlug stanu z konca okresu pobierania zasilku.

2. Jezeli wniosek zostal zgloszony po uplywie okresu pobierania zasilku, komisja lekarska ustala uszczerbek na zdrowiu wedlug stanu z dnia badania.

3. Ustalenie stopnia stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu pracownika moze byc dokonane przed zakonczeniem leczenia lub pobierania zasilku, jezeli stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu jest niewatpliwy.

4. Jezeli okres czasowej niezdolnosci do pracy trwa dluzej niz 6 miesiecy, moze byc dokonane wstepne ustalenie stopnia stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu w zwiazku z wypadkiem w celu umozliwienia wyplacenia pracownikowi zaliczki na poczet jednorazowego odszkodowania.

8. Jezeli komisja lekarska nie moze wydac orzeczenia na podstawie wynikow bezposredniego badania i posiadanej dokumentacji, moze odroczyc wydanie orzeczenia w celu uzupelnienia niezbednej dokumentacji. Orzeczenie w takim wypadku moze byc wydane bez ponownego badania.

9. 1. Stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu komisja lekarska ustala w procentach wedlug tabeli norm oceny uszczerbku na zdrowiu stanowiacej zalacznik do rozporzadzenia, zwanej dalej "tabela".

2. Jezeli dla danego rodzaju uszczerbku tabela okresla dolna i gorna granice, komisja lekarska okresla stopnien tego uszczerbku w tych granicach, biorac pod uwage obraz kliniczny, stopien uszkodzenia czynnosci organu, narzadu lub ukladu oraz towarzyszace powiklania.

3. Jezeli dla danego przypadku brak jest odpowiedniej pozycji w tabeli, komisja lekarska ocenia ten przypadek wedlug pozycji najbardziej zblizonej. Mozna przy tym ustalic stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu w procencie nizszym lub wyzszym od przewidywanego w danej pozycji, w zaleznosci od roznicy wystepujacej miedzy ocenianym stanem przedmiotowym a stanem przewidzianym w odpowiedniej pozycji tabeli.

10. Jezeli wypadek lub choroba zawodowa spowodowaly uszkodzenie kilku konczyn albo narzadow lub ukladow, ogolny stopnien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu ustala sie przez zsumowanie procentow uszczerbku, ustalonych za poszczegolne uszkodzenie wedlug zasad przewidzianych w tabeli, z ograniczeniem, do 100%. Przy wielomiejscowym uszkodzeniu konczyny, ogolny stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu rowna sie sumie procentow uszczerbku, ustalonych za poszczegolne uszkodzenia wedlug zasad przewidzianych w tabeli, z tym ze procent ten nie moze byc wyzszy od procentu przewidzianego za utrate uszkodzonej czesci konczyny.

11. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narzadu lub ukladu, ktorych funkcje byly juz naruszone przed wypadkiem przy pracy lub choroba zawodowa, stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu okresla sie w wysokosci roznicy pomiedzy stwierdzonym stopniem tego uszczerbku a stopniem naruszenia istniejacego bezposrednio przed wypadkiem przy pracy lub choroba zawodowa. Jezeli okreslenie, w jakim stopniu organ, narzad lub uklad byly uposledzone przed wypadkiem, nie jest mozliwe, przyjmuje sie, ze uposledzenia nie bylo.

12. 1. O ustaleniu stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu komisja lekarska wydaje orzeczenie, ktore dorecza osobie badanej.

2. Orzeczenie powinno zawierac:

1) opis naruszenia sprawnosci organizmu,

2) stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu oraz numer pozycji w tabeli; w razie zastosowania oceny, o ktorej mowa w 9 ust. 3, orzeczenie nalezy dodatkowo uzasadnic, podajac przyczyny zastosowania okreslonej pozycji tabeli,

3) pouczenie o srodkach odwolawczych.

13. Orzeczenie komisji lekarskiej otrzymuje osoba badana, oddzial ZUS, od ktorego zgloszono wniosek o badanie oraz zaklad pracy, ktory zglosil wniosek o badanie.

Rozdzial 3

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy

14. 1. Uwaza sie, ze wypadek nastapil w drodze do pracy lub z pracy, jezeli droga do pracy lub z pracy byla droga najkrotsza i nie zostala przerwana.

2. Uwaza sie, ze wypadek nastapil w drodze do pracy lub z pracy, mimo ze droga zostala przerwana, jezeli przerwa byla zyciowo uzasadniona i jej czas nie przekraczal granic potrzeby.

3. Uwaza sie ze wypadek nastapil w drodze do pracy lub z pracy rowniez wowczas, gdy droga, nie bedac droga najkrotsza, byla dla pracownika ze wzgledow komunikacyjnych najdogodniejsza.

15. Za droge do pracy lub z pracy uwaza sie oprocz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu rowniez droge do miejsca lub z miejsca:

1) innego zatrudnienia,

2) zwyklego wykonywania funkcji lub zadan politycznych, zawodowych lub spolecznych,

3) zwyklego spozywania posilkow,

4) odbywania nauki lub studiow dla pracujacych na podstawie skierowania.

Rozdzial 4

Szczegolowe zasady i tryb wyplacania odszkodowan

16. 1. Jednorazowe odszkodowanie z tytulu stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej zaklad pracy wyplaca nie pozniej niz w ciagu 14 dni od otrzymania prawomocnego orzeczenia ustalajacego stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu.

2. W razie wstepnego ustalenia stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu ( 7 ust. 4) zaklad pracy wyplaca na poczet jednorazowego odszkodowania zaliczke w wysokosci odpowiadajacej ustalonemu wstepnie uszczerbkowi.

17. 1. Jednorazowe odszkodowanie z tytulu smierci pracownika wskutek wypadku lub choroby zawodowej wyplaca zaklad pracy nie pozniej niz w ciagu 14 dni od ustalenia:

1) ze smierc pracownika byla nastepstwem tego wypadku lub choroby,

2) kto z czlonkow rodziny zmarlego pracownika uprawniony jest do odszkodowania.

2. Zwiazek smierci z wypadkiem lub choroba zawodowa ustala komisja lekarska.

3. Jezeli smierc nastapila bezposrednio po wypadku i jej zwiazek z wypadkiem jest oczywisty, zaklad pracy moze dokonac wyplaty jednorazowego odszkodowania na podstawie protokolu powypadkowego lub wynikow postepowania dowodowego w sprawie ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo wypadkow okreslonych w 5-7 rozporzadzenia Rady Ministrow wymienionego w 1 ust. 2 pkt 1.

18. Przepisy 16 i 17 stosuje sie odpowiednio, gdy zobowiazany do wyplaty odszkodowania jest oddzial ZUS.

19. Odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy zaklad pracy wyplaca nie pozniej niz w ciagu 14 dni od zgloszenia.

20. 1. O ustaleniu lub odmowie odszkodowania zaklad pracy obowiazany jest zawiadomic osobe zainteresowana w formie pisemnej, podajac w tym zawiadomieniu: wysokosc odszkodowania, przyczyny odmowy odszkodowania, jezeli odszkodowania odmowiono, oraz pouczenie o mozliwosci wystapienia do komisji rozjemczej.

2. W sprawach, w ktorych zobowiazany do wyplaty odszkodowania jest oddzial ZUS, ustalenie lub odmowa odszkodowania nastepuje w formie decyzji na pismie.

3. Jezeli odszkodowanie z tytulu smierci pracownika przyznane zostalo wiecej niz jednemu czlonkowi rodziny, zmarlego, zaklad pracy lub odpowiednio oddzial ZUS obowiazany jest zawiadomic o tym kazdego uprawnionego.

Rozdzial 5

Szczegolowe zasady i tryb wyplacania swiadczen wyrownawczych

21. 1. Zaklad pracy podejmuje wyplate swiadczenia wyrownawczego po zlozeniu przez pracownika oswiadczenia, ze nie pobiera renty inwalidzkiej z tytul wypadku lub choroby zawodowej.

2. Jezeli komisja lekarska ustalila, ze uszczerbek na zdrowiu ma charakter staly, swiadczenie wyrownawcze wyplaca sie przez caly okres zatrudnienia ze zmniejszonym wynagrodzeniem nie dluzej jednak niz przez 3 lata.

3. Jezeli komisja lekarska ustalila, ze uszczerbek na zdrowiu ma charakter dlugotrwaly, zaklad pracy kieruje pracownika na badania przez komisje lekarska w odstepach rocznych, liczac od podjecia wyplaty swiadczen, w celu ustalenia, czy uszczerbek na zdrowiu wystepuje nadal.

22. Zaklad pracy, od ktorego przysluguje swiadczenie wyrownawcze, wyplaca to swiadczenie rowniez wtedy, gdy pracownik podjal zatrudnienie w innym zakladzie pracy; w tym wypadku wyplata swiadczenia wyrownawczego nastepuje po przedstawieniu zaswiadczenia o wysokosci zarobkow uzyskiwanych w innym zakladzie pracy.

Rozdzial 6

Przepisy wspolne i koncowe

23. W nie unormowanych w niniejszym rozporzadzeniu sprawach z zakresu orzekania o uszczerbku na zdrowiu stosuje sie odpowiednio przepisy rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie ustroju, zakresu dzialania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu odwolywania oraz nadzoru nad dzialalnoscia tych komisji (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz przepisy dotyczace trybu postepowania komisji lekarskich uregulowane rozporzadzeniem Ministra Pracy, Plac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie szczegolowych zadan, organizacji i postepowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia (Dz. U. z 1973 r. Nr 1, poz. 2 i z 1974 r. Nr 51, poz. 337) .

24. Zaklad pracy obowiazany jest wyplacic odszkodowanie w terminie okreslonym w rozporzadzeniu, nawet jezeli uprawniony wniosl odwolanie z zadaniem wyzszego odszkodowania.

25. 1. Jezeli zaklad pracy opoznia sie z wyplaceniem swiadczen pienieznych w terminach okreslonych rozporzadzeniem, osobie uprawnionej do tych swiadczen przysluguja odsetki za czas opoznienia.

2. Przepis ust.1 ma zastosowanie, gdy z wyplaceniem odszkodowania opoznia sie oddzial ZUS.

26. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1976 r.

Zalacznik

OCENA PROCENTOWA STALEGO LUB DLUGOTRWALEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

A. Uszkodzenia glowy Procent stalego
lub dlugotrwalego
uszczerbku na zdrowiu
1) Uszkodzenie powlok czaszki (bez uszkodzen kostnych):
a) uszkodzenie powlok czaszki - w zaleznosci od rozmiaru,
ruchomosci i tkliwosci blizn itp. 1-15
b) oskalpowanie:
u mezczyzn 20
u kobiet 30
1) Uszkodzenie powlok czaszki (bez uszkodzen kostnych):
a) uszkodzenie powlok czaszki - w zaleznosci od rozmiaru, ruchomosci i tkliwosci blizn itp. 1-15
b) oskalpowanie:
u mezczyzn 20
u kobiet 30
2) Uszkodzenie kosci sklepienia i podstawy czaszki (wglebienia, szczeliny, fragmentacja) - zaleznie od rozleglosci uszkodzen 5-10
3) Ubytek w kosciach czaszki:
a) o srednicy ponizej 2,5 cm 7
b) o srednicy powyzej 2,5 cm - w zaleznosci od rozmiarow 10-25
Uwaga: Jezeli przy uszkodzeniach i ubytkach kosci czaszki (poz. 2 i 3) wystepuja jednoczesnie uszkodzenia powlok czaszki (poz. 1) , nalezy osobno ocenia stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki kosci wedlug poz. 2 lub 3 i osobno za uszkodzenia powlok czaszki wedlug poz. 1.
4) Powiklania towarzyszace uszkodzeniom wymienionym w poz 1, 2, 3 w postaci: nawracajacego sie wycieku plynu mozgowo-rdzeniowego, przewleklego zapalenia kosci, ropowicy podczepcowej leczonej operacyjnie, zakrzepnicy powlok, przepukliny mozgowej - ocenia sie dodatkowo - w zaleznosci od rodzaju i stopnia powiklan 5-15
5) Porazenie i niedowlady polowicze:
a) porazenie polowicze utrwalone 100
b) niedowlad polowiczy znacznie utrudniajacy sprawnosc konczyn z afazja 100
c) niedowlad polowiczy znacznie utrudniajacy sprawnosc konczyn bez afazji 70
d) niedowlad polowiczy nieznanego stopnia z afazja 80
e) niedowlad polowiczy nieznacznego stopnia bez afazji 40
f) porazenie konczyny gornej z niedowladem konczyny dolnej
prawej 90
lewej 80
g) porazenie konczyny dolnej z niedowladem konczyny gornej prawej
prawej 80
lewej 70
h) niedowlad konczyny gornej bez niedowladu konczyny dolnej prawej
prawej 40
lewej 30
i) niedowlad konczyny dolnej bez niedowladu konczyny gornej 30
6.Zespoly pozapiramidowe:
a) utrwalony zespol pozapiramidowy znacznie utrudniajacy sprawnosc ustroju i wymagajacy opieki osob trzecich 100
b) zespol pozapiramidowy utrudniajacy sprawnosc ustroju z zaburzeniami mowy, napadami ocznymi itp. 80
c) zaznaczony zespol pozapiramidowy 30
7.Zaburzenia rownowagi pochodzenia mozdzkowego:
a) zaburzenia rownowagi uniemozliwiajace chodzenie 80
b) zaburzenia rownowagi utrudniajace w duzym stopniu chodzenie 60
c) zaburzenia rownowagi utrudniajace w malym stopniu chodzenie 30
8.Padaczka:
a) padaczka z zaburzeniami psychicznymi, charakteropatia, otepieniem i ekwiwalentami padaczkowymi, uniemozliwiajacymi jakakolwiek prace 100
b) padaczka z rzadkimi napadami, ale ze zmianami otepiennymi, utrudniajaca w duzym stopniu wykonywanie pracy 70
c) padaczka bez zmian psychicznych z czestymi napadami 50
d) padaczka bez zmian psychicznych z rzadkimi napadami (2 i mniej na miesiac) 30
Uwaga: Podstawa rozpoznania padaczki sa obserwacje przez lekarza napadu, typowe zmiany eeg., dokumentacja ambulatoryjna badz szpitalna.
9.Zaburzenia neurologiczne i psychiczne uwarunkowane organicznie (encefalopatie):
a) ciezkie zaburzenia psychiczne wymagajace stalej opieki osob trzecich (zmiany otepienne, utrwalone psychozy) 100
b) encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi 70
c) encefalopatie z utrwalonymi skargami subiektywnymi, jak bole, zawroty glowy, wzmozona pobudliwosc nerwowa trudnosci w skupieniu uwagi, z zaburzeniami pamieci, snu itp. 30
Uwaga: Za encefalopatia poza zespolem psychoorganicznym przemawiaja odchylenia przedmiotowe w stanie neurologicznym, zmian w zapisie eeg. i w obrazie odmownym mozgu.
10. Nerwice:
a) utrwalone nerwice zwiazane z urazem czaszkowo-mozgowym - w zaleznosci od stopnia zaburzen 5-20
b) utrwalona nerwica po ciezkim uszkodzeniu ciala - w zaleznosci od stopnia zaburzen 5-10
11. Zaburzenia mowy:
a) afazja calkowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafia i aleksja 80
b) afazja calkowita motoryczna 60
c) afazja znacznego stopnia utrudniajaca porozumiewanie sie 40
d) afazja nieznacznego stopnia 20
12. Zespoly podwzgorzowe, pourazowe (cukrzyca, moczowka prosta, nadczynnosc tarczycy i inne zaburzenia wewnatrzwydzielnicze pochodzenia osrodkowego):
a) znacznie uposledzajace czynnosc ustroju 60
b) nieznacznie uposledzajace czynnosc ustroju 30
13. Uszkodzenia czesciowe lub calkowite nerwow ruchowych galki ocznej:
a) nerwu okoruchowego:
w zakresie miesni wewnetrznych oka - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 5-15
w zakresie miesni zewnetrznych oka - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 10-30
b) nerwu bloczkowego 3
c) nerwu odwodzacego - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 1-15
14. Uszkodzenie czesciowe lub calkowite nerwu trojdzielnego - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 10-20
15. Uszkodzenie czesciowe lub calkowite nerwu twarzowego - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 10-20
Uwaga: Uszkodzenie nerwu twarzowego lacznie z peknieciem kosci skalistej nalezy ocenic wedlug poz. 48
16. Uszkodzenie czesciowe lub calkowite nerwow jezykowo-gardlowych i blednego - w zaleznosci od stopnia zaburzen mowy, polykania, oddechu, krazenia i przewodu pokarmowego 10-50
17. Uszkodzenie czesciowe lub calkowite nerwu dodatkowego - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 5-15
18. Uszkodzenie czesciowe lub calkowite nerwu podjezykowego - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 10-20

B. Uszkodzenia twarzy Procent stalego
lub dlugotrwalego
uszczerbku na zdrowiu
19. Uszkodzenia powlok twarzy (blizny i ubytki):
a) oszpecenia bez zaburzen funkcji - w zaleznosci od rozmiarow blizn i ubytkow w powlokach twarzy 1-10
b) oszpecenie z miernymi zaburzeniami funkcji - w zaleznosci od rozmiarow blizn i ubytkow w powlokach twarzy oraz stopnia zaburzen funkcji 10-30
c) oszpecenia polaczone z duzymi zaburzeniami funkcji przyjmowanie pokarmow, zaburzenia oddychania, mowy, slinotok i zaburzenia funkcji powiek itp.) - w zaleznosci od rozmiarow blizn i ubytkow w powlokach twarzy oraz stopnia zaburzen funkcji 30-60
20. Uszkodzenia nosa:
a) uszkodzenia nosa bez zaburzen oddychania i powonienia - zaleznie od rozleglosci uszkodzenia 1- 10
b) uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania - zaleznie od rozleglosci uszkodzenia i stopnia zaburzen oddychania 5-20
c) uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia - w zaleznosci od stopnia zaburzen w oddychaniu i powonieniu 10-25
d) utrata powonienia w nastepstwie uszkodzenia przedniego dolu czaszkowego 5
e) utrata nosa w calosci (lacznie z koscmi nosa) 30
Uwaga: Jezeli uszkodzenie nosa wchodzi w zespol uszkodzen objetych poz. 19, nalezy stosowac ocene wedlug tej pozycji (tj. wedlug poz. 19).
21. Utrata zebow:
a) siekacze i kly - za kazdy zab 1
b) pozostale zeby poczawszy od dwoch - za kazdy zab (niezaleznie od zaprotezowania) 1
22. Utrata czesci szczeki gorej lub dolnej (lacznie z oszpeceniem i utrata zebow) - staw rzekomy - zaleznie od rozleglosci ubytkow stanu odzywiania i powiklan 13-30
23. Utrata szczeki (lacznie z oszpeceniem i utrata zebow):
a) gornej 40
b) dolnej 50
24. Ubytek podniebienia:
a) z zaburzeniami mowy i polykania - w zaleznosci od stopnia zaburzen 10-30
b) z duzymi zaburzeniami mowy i polykania - w zaleznosci od stopnia zaburzen 25-40
25. Ubytki jezyka:
a) bez zaburzen mowy i polykania 3
b) z zaburzeniami mowy i polykania - w zaleznosci od stopnia zaburzen 5-15
c) z duzymi zaburzeniami mowy - w zaleznosci od stopnia zaburzen 15-40
d) calkowita utrata jezyka 50

C. Uszkodzenia narzadu wzroku Procent stalego
lub dlugotrwalego
uszczerbku na zdrowiu
26. a) Przy obnizeniu ostrosci wzroku lub utracie wzroku jednego lub obojga oczu staly lub dlugotrwaly uszczerbek na zdrowiu okresla sie wedlug nastepujacej tabeli:

Ostrosc wzroku oka prawego

1,0

(10/10)

0,9

(9/10)

0,8

(8/10)

0,7

(7/10)

0,6

(6/10)

0,5

(1/2)

0,4

(4/10)

0,3

(3/10)

0,2

(2/10)

0,1

(1/10)

0

Ostrosc wzroku oka lewego

Procent stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu

1,0 (10/10)

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

0,9 (9/10)

2,5

5

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

40

0,8 (8/10)

5

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

40

45

0,7 (7/10)

7,5

10

12,5

15

20

25

30

35

40

45

50

0,6 (6/10)

10

12,5

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0,5 (1/2)

12,5

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0,4 (4/10)

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

0,3 (3/10)

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

0,2 (2/10)

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

80

0,1 (1/10)

30

35

40

45

50

55

60

65

70

80

90

0

35

40

45

50

55

60

65

70

80

90

100

Uwaga: Ostrosc wzroku zawsze okresla sie po korekcji szklami zarowno przy zmetnieniu rogowki lub soczewki, jak i przy wspolistnieniu uszkodzenia siatkowki lub nerwu wzrokowego.

b) utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyluszczeniem galki ocznej 38
27. Porazenie nastawnosci (akomodacji) - przy zastosowaniu szkiel poprawczych:
a) jednego oka 15
b) obojga oczu 30
28. Uszkodzenie galki ocznej wskutek urazow tepych:
a) rozdarcie naczyniowki jednego oka wg tabeli
ostrosci wzroku
b) zapalenie naczyniowki i siatkowki jednego oka, powodujace zaburzenia widzenia srodkowego lub obwodowego (poz. 26a) j.w.
c) przedziurawienie plamki zoltej jednego oka j.w.
d) zanik nerwu wzrokowego j.w.
29.Uszkodzenie galki ocznej wskutek urazow drazacych:
a) blizny rogowki lub twardowki (garbiak twardowki) wg tabeli
ostrosci wzroku
b) zacma urazowa (uszkodzenie soczewki) j.w.
c) cialo obce wewnatrzgalkowe powodujace obnizenie ostrosci wzroku j.w.
30. Uszkodzenie galki ocznej wskutek urazow chemicznych i termicznych (oparzenia itp.) j.w.
31. Koncentryczne zwezenie pola widzenia ocenia sie wedlug nizej podanej tabeli:

Zwezenie do

Przy nie naruszonym
drugim oku

W obojgu oczach

Przy slepocie
drugiego oka

60

0

0

35%

50

5%

15%

45%

40

10%

25%

55%

30

15%

50%

70%

20

20%

80%

85%

10

25%

90%

95%

ponizej 10

35%

95%

100%

32. Polowicze niedowidzenia:
a) dwuskroniowe 60
b) dwunosowe 30
c) jednoimienne 25
d) jednoimienne gorne 10
e) jednoimienne dolne 40
33. Utrata funkcji soczewki po operacyjnym usunieciu zacmy pourazowej, przy braku jednoczesnego pojedynczego widzenia obuocznego:
a) w jednym oku 25
b) w obojgu oczach 40
34. Utrata soczewki - oceniac wedlug tabeli ostrosci wzroku (poz. 26a) oraz wedlug tabeli koncentrycznego zwezenia pola widzenia (poz. 31) , z tym zastrzezeniem, ze ogolny procent stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu nie moze wynosic wiecej niz 35% za jedno oko i 100% za oboje oczu.
35. Zaburzenia w droznosci przewodow lzowych (lzawienie):
a) w jednym oku 10
b) w obojgu oczach 15
36. Odwarstwienie siatkowki jednego oka 35
37. Jaskra - oceniac wedlug tabeli ostrosci wzroku (poz. 26a) oraz wedlug tabeli koncentrycznego zwezenia pola widzenia (poz. 31) , z tym ze ogolny procent stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu nie moze wynosic wiecej niz 35% za jedno oko i 100% za oboje oczu.
38. Wytrzeszcz tetniacy - w zaleznosci od stopnia 50-100
39. Zacma urazowa wg tabeli
ostrosci wzroku
40. Przewlekle zapalenie spojowek 10

D. Uszkodzenia narzadu sluchu Procent stalego
lub dlugotrwalego
uszczerbku na zdrowiu
41. Przy uposledzeniu ostrosci sluchu prcent stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu okresla sie wedlug nizej podanej tabeli:

Ucho prawe

Sluch normalny

Oslabienie sluchu
(slyszy szept do 4 m)

Przytepienie sluchu
(slyszy szept do 1 m)

Gluchota zupelna

Ucho lewe

Procent stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu

Sluch normalny

0

5

10

20

Oslabienie sluchu
(slyszy szept do 4 m)

5

15

20

30

Przytepienie sluchu
(slyszy szept do 1 m)

10

20

30

40

Gluchota zupelna

20

30

40

50

Uwaga: W celu wykluczenia agrawacji lub symulacji ostrosc sluchu powinno okreslac sie nie tylko badaniem sluchu szeptem i mowa, lecz badaniem stroikami. W przypadkach szczegolnych nalezy przeprowadzic badanie audiometryczne.

42. Urazy malzowiny szyjnej:
a) utrata czesci malzowiny 5
b) znieksztalcenie malzowiny (blizny, oparzenia i odmrozenia) w zaleznosci od stopnia 5- 10
c) utrata jednej malzowiny 15
d) utrata obu malzowin 25
43. Zwezenie lub zarosniecie zewnetrznego przewodu sluchowego:oceniac wg tabeli ostrosci
a) jednostronne z oslabieniem lub przytepieniem sluchu (poz. 41)
b) obustronne z oslabieniem lub przytepieniem sluchu (poz. 41)
44. Przewlekle ropne zapalenie ucha srodkowego:
a) jednostronne 5
b) obustronne 10
45. Przewlekle ropne zapalenie ucha srodkowego powiklane perlakiem, prochnica kosci lub polipem ucha - w zaleznosci od stopnia powiklan:
a) jednostronne 5-15
b) obustronne 10-20
46. Uszkodzenie ucha srodkowego w nastepstwie zlamania kosci skroniowej z uposledzeniem sluchu oceniac wg tabeli
ostrosci sluchu
(poz. 41)
47. Uszkodzenie ucha wewnetrznego:
a) z uszkodzeniem czesci sluchowej oceniac oceniac wg tabeli
ostrosci sluchu
(poz. 41)
b) z uszkodzeniem czesci statycznej - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 20-50
c) z uszkodzeniem czesci sluchowej i statycznej - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 30-60
48. Uszkodzenie nerwu twarzowego lacznie z peknieciem kosci skalistej:
a) jednostronne - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 25-40
b) dwustronne 60

E. Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przelyku Procent stalego
lub dlugotrwalego
uszczerbku na zdrowiu
49. Uszkodzenie gardla z uposledzeniem funkcji 10
50. Uszkodzenie lub zwezenie krtani pozwalajace na obchodzenie sie bez rurki tchawiczej - w zaleznosci od stopnia zwezenia 10-30
51. Uszkodzenie krtani, powodujace koniecznosc stalego noszenia rurki tchawiczej:
a) z zaburzeniami glosu - w zaleznosci od stopnia 35-50
b) z bezglosem 60
52. Uszkodzenie tchawicy - w zaleznosci od stopnia jej zwezenia 20-60
53. Uszkodzenie przelyku powodujace:
a) czesciowe trudnosci w odzywianiu - w zaleznosci od stopnia uposledzenia stanu odzywiania 10-30
b) odzywianie tylko plynami 50
c) calkowita niedroznosc przelyku ze stala przetoka zoladkowa 80
54. Uszkodzenie tkanek miekkich (skory i miesni) szyi z ograniczeniem ruchomosci szyi - w zaleznosci od stopnia i ustawienia glowy 10-30
Uwaga: Uszkodzenia tkanek miekkich z jednoczesnym uszkodzeniem kregoslupa szyjnego nalezy oceniac wedlug poz. 89.

F. Uszkodzenia klatki piersiowej i ich nastepstwa Procent stalego
lub dlugotrwalego
uszczerbku na zdrowiu
55. Blizny powlok klatki piersiowej ograniczjace ruchomosc klatki piersiowej - w zaleznosci od stopnia ograniczenia ruchomosci klatki piersiowej 10-30
56. Utrata sutka u kobiet 15
57. Utrata gruczolu piersiowego (w czesci lub w calosci) 25
58. Uszkodzenie przynajmniej 2 zeber (zlamanie itp.)
a) z obecnoscia znieksztalcen i bez zmniejszenia pojemnosci zyciowej pluc 10
b) z obecnoscia znieksztalcen i zmniejszenia pojemnosci zyciowej pluc - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia pojemnosci zyciowej 15-25
59. Zlamanie mostka ze znieksztalceniami 10
60. Zapalenie kosci (przetoki) zeber lub mostka 20
61. Uszkodzenie pluc i oplucnej (zrosty oplucnowe, uszkodzenia tkanki plucnej, ubytki tkanki plucnej, ciala obce itp.):
a) bez niewydolnosci oddechowej 10
b) z niewydolnoscia oddechowa - w zaleznosci od stopnia 20-40
62. Uszkodzenie tkanki plucnej powiklane przetokami oskrzelowymi, ropnieniem pluc przetoki - w zaleznosci od stopnia niewydolnosci oddechowej 40-80
Uwaga: Przy orzekaniu wedlug pozycji 61 i 62 stopien uszkodzenia tkanki plucnej i niewydolnosci oddechowej potwierdzic badaniem spirometrycznym i badaniem rentgenowskim.
63. Uszkodzenie serca lub osierdzia:
a) z wydolnym ukladem krazenia 10
b) z objawami wzglednej wydolnosci ukladu krazenia 30
c) z objawami niewydolnosci krazenia - w zaleznosci od stopnia niewydolnosci 40-90
Uwaga: Stopien uszkodzenia serca oceniac nalezy na podstawie badania radiologicznego i elektrokardiograficznego.
64. Przepukliny przeponowe - w zaleznosci od stopnia zaburzen funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krazenia 20-40

G. Uszkodzenie brzucha i ich nastepstwa Procent stalego
lub dlugotrwalego
uszczerbku na zdrowiu
65. Uszkodzenia powlok jamy brzusznej (przepukliny urazowe, wysilkowe, przetoki itp.) - w zaleznosci od umiejscowienia i rozmiarow uszkodzenia powlok jamy brzusznej 5-30
Uwaga:

1. Za przepukliny urazowe uwaza sie przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem powlok brzusznych (np. po rozerwaniu miesni powlok brzusznych).
2.Za przepukliny tzw. wysilkowe uwaza sie przepukliny spowodowane naglym wysilkiem fizycznym lub gwaltownym ruchem.

66. Uszkodzenie zoladka, jelit i sieci:
a) bez zaburzen funkcji przewodu pokarmowego i przy dostatecznym stanie odzywiania 10
b) z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odzywiania - w zaleznosci od stopnia zaburzen stanu odzywiania 15-50
67. Przetoki jelitowe, kalowe i odbyt sztuczny - w zaleznosci od stopnia zanieczyszczania sie i zmian zapalnych tkanek otaczajacych przetoke:
a) jelita cienkiego 30-80
b) jelita grubego 20-50
68. Przetoki okoloodbytnicze 15
69. Uszkodzenia zwieracza odbytu, powodujace stale, calkowite nietrzymanie kalu i gazow 60
70. Wypadniecie odbytnicy - w zaleznosci od stopnia wypadniecia 10-30
71. Utrata sledziony
a) bez wiekszych zmian w obrazie krwi 15
b) ze zmianami w obrazie krwi lub i ze zrostami otrzewnowymi 30
72. Uszkodzenia watroby i przewodow zolciowych, pecherzyka zolciowego lub trzustki - w zaleznosci od stopnia powiklan 20-60

H. Uszkodzenia narzadow moczoplciowych Procent stalego
lub dlugotrwalego
uszczerbku na zdrowiu
73. Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powodujace uposledzenie ich funkcji - w zaleznosci od stopnia uposledzenia funkcji 10- 25
74. Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidlowo dzialajacej 35
75.Utrata jednej nerki przy uposledzeniu funkcjonowania drugiej nerki - w zaleznosci od stopnia uposledzenia funkcji pozostalej nerki 40-75
76. Uszkodzenie moczowodu powodujace zawezenie jego swiatla 20
77. Uszkodzenie pecherza - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia jego pojemnosci, zaburzen w oddawaniu moczu, przewleklych stanow zapalnych 10-30
78. Przetoki drog moczowych i pecherza moczowego - w zaleznosci od stopnia stalego zanieczyszczenia sie moczem 20-50
79. Zwezenie cewki moczowej:
a) powodujace trudnosci w oddawaniu moczu 15
b) z przewleklym niezytem pecherza i czestym moczeniem 30
c) z nietrzymaniem moczu lub zaleganiem moczu 50
d) z zaleganiem moczu i zakazeniem 75
80. Utrata pracia 40
81. Czesciowa utrata pracia 20
82. Utrata jednego jadra lub jajnika 20
83. Utrata obu jader lub jajnikow 40
84. Wodniak jadra 10
85. Utrata macicy:
a) w wieku do 45 lat 40
b) w wieku powyzej 45 lat 20
86. Uszkodzenie krocza powodujace wypadniecie narzadow rodnych:
a) pochwy 10
b) pochwy i macicy 30

I. Ostre zatrucia i ich nastepstwa

(Orzekac nie wczesniej niz po 6 miesiacach)

Procent stalego
lub dlugotrwalego
uszczerbku na zdrowiu
87. Nagle zatrucie gazami oraz substancjami i produktami (z wyjatkiem zatruc pokarmowych):
a) ze stwierdzona utrata przytomnosci, lecz bez wtornych powiklan 10
b) powodujace uszkodzenie ukladu krwiotworczego i narzadow wewnetrznych (rozedma, przewlekly niezyt krtani, tchawicy i oskrzeli) - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 10-25
Uwaga: Uszkodzenia ukladu nerwowego spowodowane naglym zatruciem gazami nalezy oceniac wedlug odpowiednich pozycji dotyczacych ukladu nerwowego.
88. Nagle zatrucie pokarmami powodujace uszkodzenie narzadow miazszowych przewodu pokarmowego - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 5-15
Uwaga:

1. Uszkodzenie ukladu nerwowego wskutek naglych zatruc pokarmowych nalezy oceniac wedlug odpowiednich pozycji dotyczacych ukladu nerwowego.
2. Zatrucie wlosnicami nie pozostawia w zasadzie trwalych nastepstw.

J. Uszkodzenia kregoslupa, rdzenia kregowego i ich nastepstwa Procent stalego
lub dlugotrwalego
uszczerbku na zdrowiu
89. Uszkodzenia kregoslupa w odcinku szyjnym:
a) z ograniczeniem ruchomosci - zaleznie od ruchomosci i ustawienia glowy 10-40
b) z calkowitym zesztywnieniem i z niekorzystnym ustawieniem glowy 50
90. Uszkodzenia kregoslupa w odcinku piersiowym (th1-th11):
a) bez znieksztalcen - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 5-15
b) ze znieksztalceniem i ograniczeniem ruchomosci - w zaleznosci od stopnia znieksztalcen i ograniczenia ruchomosci 15-20
91. Uszkodzenie kregoslupa w odcinku piersiowym th12 i ledzwiowym (th12-L5):
a) ze znieksztalceniem i ograniczeniem ruchomosci - w zaleznosci od stopnia 10-20
b) ze znacznym znieksztalceniem oraz duzym ograniczeniem ruchomosci - w zaleznosci od stopnia 25-40
92. Izolowane uszkodzenia wyrostkow poprzecznych, wyrostkow oscistych - w zaleznosci od ich liczby i zaburzen funkcji 3-10
93. Uszkodzenia kregoslupa powiklane zapaleniem kregow, obecnoscia ciala obcego itp. ocenia sie wedlug poz. 89-92, zwiekszajac stopien uszczerbku na zdrowiu 10
94. Uszkodzenia rdzenia kregowego:
a) przy objawach poprzecznego przeciecia rdzenia z calkowitym porazeniem lub niedowladem duzego stopnia dwoch lub czterech konczyn 100
b) niedowlad konczyn dolnych bez uszkodzenia gornej czesci rdzenia (konczyn gornych) , umozliwiajacych poruszanie sie za pomoca dwoch lasek 70
c) niedowlad konczyn dolnych umozliwiajacych poruszanie sie o jednej lasce 40
d) porazenie calkowite obu konczyn gornych z zanikami miesniowymi, zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi bez porazenia konczyn dolnych (po wylewie srodrdzeniowym) 100
e) niedowlad znacznego stopnia obu konczyn gornych znacznie uposledzajacy czynnosc konczy (po wylewie srodrdzeniowym) 70
f) niedowlad nieznacznego stopnia obu konczyn gornych (po wylewie srodrdzeniowym) 30
g) zaburzenia ze strony zwieraczy i narzadow plciowych bez niedowladow (zespol stozka koncowego) 40
h) zaburzenia czucia, zespoly bolowe bez niedowladow - w zaleznosci od stopnia zaburzen 10-30
95. Urazowe zespoly korzonkowe (bolowe, ruchowe, czuciowe lub mieszane) - w zaleznosci od stopnia:
a) szyjne 5-20
b) piersiowe 5-10
c) ledzwiowo-krzyzowe 10-25
d) guziczne 5

K. Uszkodzenia miednicy Procent stalego
lub dlugotrwalego
uszczerbku na zdrowiu
96. Utrwalone rozejscie sie spojenia lonowego lub rozerwania stawu krzyzowo-biodrowego - w zaleznosci od stopnia przemieszczenia i zaburzen chodu 10-35
97. Zlamanie miednicy z przerwaniem obreczy biodrowej jedno- lub wielomiejscowe - w zaleznosci od znieksztalcenia i uposledzenia chodu:
a) w odcinku przednim (kosc lonowa, kulszowa) 5-20
b) w odcinku przednim i tylnym (tym Malgainge'a) 15-45
98. Zlamanie dna panewki - w zaleznosci od uposledzenia funkcji stawu i zmian znieksztalcajacych:
a) bez zwichniecia centralnego 10-20
b) ze zwichnieciem centralnym 20-40
99. Izolowane zlamanie miednicy (talerz biodrowy, kolce biodrowe, guz kulszowy) - w zaleznosci od znieksztalcenia i zaburzen funkcji 5-20
Uwaga: Towarzyszace uszkodzenia narzadow miednicy i objawy neurologiczne ocenia sie dodatkowo wedlug pozycji dotyczacych odpowiednich uszkodzen narzadow miednicy lub uszkodzen neurologicznych.

L. Uszkodzenia konczyny gornej
Uwaga: Przy uszkodzeniach konczyn gornych u mankutow stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu ustala sie wedlug zasad przewidzianych w tabeli, przyjmujac dla uszkodzen reki prawej procenty ustalone dla reki lewej, a dla uszkodzen reki lewej procenty ustalone dla reki prawej. Procent stalego
lub dlugotrwalego
uszczerbku na zdrowiu
Lopatka
Prawa Lewa
100. Zlamanie lopatki:
a) wygojone zlamanie lopatki z nieznacznym przemieszczeniem bez wiekszych zaburzen funkcji konczyny 5
b) wygojone zlamanie lopatki z duzym przemieszczeniem i wyraznym uposledzeniem funkcji konczyny w zaleznosci od stopnia zaburzen 10-405 35
c) wygojenie zlamania szyjki i panewki lopatki z duzym przykurczem przywiedzeniowym w stawie barkowym i z duzymi zanikami miesniowymi 55 45
Uwaga: Normy pozycji 100 uwzgledniaja rowniez ewentualne powiklania neurologiczne.
Obojczyk
101. Wadliwe wygojone zlamanie obojczyka - w zaleznosci od stopnia znieksztalcenia i ograniczenia ruchow 5-25 5-20
102. Staw rzekomy obojczyka ograniczajacy ruchy konczyny 25 20
103. Zwichniecie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego - w zaleznosci od ograniczenia ruchow, uposledzenia zdolnosci dzwigania i stopnia znieksztalcenia 5-25 5-20
104. Uszkodzenie obojczyka powiklane przewleklym zapaleniem kosci i obecnoscia cial obcych ocenia sie wedlug pozycji 101-103, zwiekszajac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu o 5
Uwaga: Przy wspolistniejacych powiklaniach neurologicznych nalezy stosowac ocene wedlug pozycji dotyczacych uszkodzen odpowiednich odcinkow konczyny - w zaleznosci od stopnia wypadniecia funkcji.
Bark
105. Przewlekle zmiany stawu barkowego - w zaleznosci od stopnia ograniczenia funkcji przykurczu 5-30 5-25
106. Zastarzale nie odprowadzone zwichniecie stawu barkowego - w zaleznosci od zakresu ruchow i ustawienia konczyny 20-30 15-30
107. Nawykowe zwichniecie barku potwierdzone zaswiadczeniem lekarskim i Rtg 25 20
108. Staw cepowy w nastepstwie pourazowych ubytkow kosci - w zaleznosci od zaburzen funkcji 25-40 20-35
Uwaga: Staw wiotki z powodu porazen ocenia sie wedlug norm neurologicznych.
109. Zesztywnienie stawu barkowego:
a) w ustawieniu czesciowo korzystnym (w odwiedzeniu okolo 70, antepozycja 35 i rotacja zewnetrzna okolo 25) w zaleznosci od ustawienia i funkcji 20-35 15-30
b) w ustawieniu czynnosciowo niekorzystnym 40 35
110. Bliznowaty przykurcz stawu barkowego w zaleznosci od zaburzen czynnosci stawu 5-15 5-10
111. Uszkodzenie barku powiklane przewleklym zapaleniem kosci, obecnoscia cial obcych, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia sie wedlug pozycji 105-110, zwiekszajac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu - w zaleznosci od stopnia powiklan i uposledzenia funkcji. 5-35 5-25
112. Utrata konczyny w barku 75 70
113. Utrata konczyny wraz z lopatka 80 70
Ramie
114. Zlamanie kosci ramiennej - w zaleznosci od zmian wtornych i uposledzenia funkcji konczyny:
a) z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi 5-15 5-10
b) ze znacznym przemieszczeniem i skroceniem 15-30 10-25
c) zlamania powiklane przewleklym zapaleniem kosci, przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, cialami obcymi i zmianami neurologicznymi 30-55 25-50
115. Uszkodzenia miesni, sciegien i ich przyczepow w zaleznosci od zmian wtornych i uposledzenia funkcji:
a) miesnia dwuglowego 5-15 5-10
b) uszkodzenie innych miesni ramienia 5-20 5-15
116. Utrata konczyny w obrebie ramienia:
a) z zachowaniem tylko 1/3 blizszej kosci ramiennej 70 65
b) przy dluzszych kikutach 65 60
117. Przepukliny miesniowe ramienia 3 3
Staw lokciowy
118. Zlamanie obwodowej nasady kosci ramiennej - w zaleznosci od zaburzen osi i ograniczenia ruchow w stawie lokciowym:
a) bez wiekszych przemieszczen, znieksztalcen i ograniczenia ruchomosci 5-15 5-10
b) duzym znieksztalceniem i ze znacznym przykurczem 15-30 10-25
119. Zesztywnienie stawu lokciowego:
a) w zgieciu zblizonym do kata prostego i z zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia (75-110) 30 25
b) z barkiem ruchow obrotowych 35 30
c) w ustawieniu wyprostowanym lub zblizonym (160-180) 50 45
d) w innych ustawieniach - zaleznie od przydatnosci czynnosciowej konczyny 30-45 25-40
120. Przykurcz w stawie lokciowym - w zaleznosci od zakresu zgiecia, wyprostu i stopnia zachowania ruchow obrotowych przedramienia:
a) przy niemoznosci zgiecia do 90 10-30 5-25
b) przy mozliwosci zgiecia ponad kat prosty 5-20 5-15
Uwaga : Wszelkie inne uszkodzenia w obrebie stawu lokciowego nalezy oceniac wedlug pozycji 118-120.
121. Cepowy staw lokciowy - w zaleznosci od stopnia wiotkosci i stanu miesni 15-30 10-25
122. Uszkodzenie stawu lokciowego powiklane przewleklym stanem zapalnym, przetokami, cialami obcymi itp. ocenia sie wedlug pozycji 118-121, zwiekszajac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu o 5 5
Przedramie
123. Zlamania w obrebie dalszych nasad jednej lub obu kosci przedramienia, powodujace ograniczenia ruchomosci nadgarstka i znieksztalcenia - w zaleznosci od stopnia zaburzen czynnosciowych:
a) ze znieksztalceniem 5-15 5-10
b) ze znacznym znieksztalceniem, duzym ograniczeniem ruchomosci i zmianami wtornymi (troficze, krazeniowe itp.) 15-25 10-20
124. Zlamania trzonow jednej lub obu kosci przedramienia - w zaleznosci od przemieszczen, znieksztalcen i zaburzen czynnosciowych:
a) ze znieksztalceniem i zaznaczonymi zaburzeniami funkcji 5-15 3-10
b) ze znacznym znieksztalceniem, duzym ograniczeniem ruchomosci i zmianami wtornymi (troficze, krazeniowe itp.) 15-35 10-30
125. Staw rzekomy kosci promieniowej 30 25
126. Staw rzekomy kosci lokciowej 20 15
127. Bark zrostu, staw rzekomy obu kosci przedramienia 40 35
128. Uszkodzenie przedramienia powiklane przewleklym zapaleniem kosci, przetokami, obecnoscia cial obcych, ubytkiem tkanki kostnej i zmianami neurologicznymi ocenia sie wedlug pozycji 123-127, zwiekszajac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu w zaleznosci od stopnia powiklan 5-15 5-15
129. Utrata konczyny w obrebie przedramienia - w zaleznosci od charakteru kikuta i jego przydatnosci do oprotezowania 55-65 50-60
130. Utrata przedramienia w sasiedztwie stawu nadgarstkowego 55 60
Nadgarstek
131. Ograniczenie ruchomosci w obrebie nadgarstka w nastepstwie jego uszkodzen (skrecenia, zwichniecia, zlamania kosci nadgarstka, martwice aseptyczne tych kosci) - w zaleznosci od ustawienia, zakresu ruchow, objawow bolowych i troficznych oraz funkcji palcow:
a) ograniczenie ruchomosci 5-10 3-8
b) organiczenie ruchomosci duzego stopnia 10-20 8-15
c) ograniczenie ruchomosci duzego stopnia z ustawienim reki czynnosciowo niekorzystnym 20-30 15-25
132. Calkowite zesztywnienie w obrebie nadgarstka:
a) w ustawieniu czynnosciowo korzystnym - w zaleznosci od stopnia uposledzenia funkcji dloni i palcow 15-30 10-25
b) w ustawieniu czynnosciowo niekorzystnym - w zaleznosci od stopnia funkcji dloni i palcow 25-45 20-40
133. Uszkodzenia nadgarstka powiklane glebokimi trwalymi troficznymi, przewleklym i ropnym zapaleniem kosci nadgarstka, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia sie wedlug pozycji 131 i 132, zwiekszajac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu w zaleznosci od stopnia powiklan o 1-10 1-10
134. Utrata reki na poziomie nadgarstka 55 50

L. Srodrecze i palce Procent stalego
lub dlugotrwalego
uszczerbku na zdrowiu
Kciuk
Prawy Lewy
135. Zlamania i zwichniecia kciuka (pierwszej kosci srodrecza i paliczkow kciuka) - w zaleznosci od ustawienia, znieksztalcenia i stopnia zaburzen funkcji kciuka:
a) z przemieszczeniem 5-10 3-8
b) z duzym przemieszczeniem i znieksztalceniem 10-20 8-15
Uwaga: Pzy ocenie stopnia zaburzen czynnosci kciuka nalezy brac pod uwage przede wszystkim zdolnosc przeciwwstawienia i chwytu.
136. Utraty w obrebie kciuka:
a) utrata opuszki 5 3
b) utrata paliczka paznokciowego 10 8
c) utrata paliczka paznokciowego z czescia paliczka podstawowego (do 2/3 dlugosci paliczka) 15 10
d) utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego ponizej 2/3 dlugosci lub utrata obu paliczkow bez kosci srodrecza 20 15
e) utrata obu paliczkow z koscia srodrecza 30 25
137. Wszelkie inne uszkodzenia w obrebie kciuka (blizny, uszkodzenia sciegien, znieksztalcenia, przykurcze stawow, zesztywnienie, zmiany troficzne, czuciowe itp.) - powodujace:
a) ograniczenie funkcji 3-10 1-8
b) znaczne ograniczenie funkcji 10-20 8-15
c) uposledzenie funkcji graniczace z nastepstwami utraty kciuka 20-30 15-25
Palec wskazujacy
138. Utraty w obrebie palca wskazujacego:
a) utrata opuszki 5 3
b) utrata paliczka paznokciowego 7 5
c) utrata paliczka paznokciowego z 1/3 dalsza paliczka srodkowego 8 5
d) utrata paliczka paznokciowego i srodkowego powyzej 1/3 12 10
e) utrata trzech paliczkow 17 15
f) utrata palca wskazujacego z koscia srodrecza 23 20
139. Wszelkie inne uszkodzenia w obrebie palca wskazujacego (blizny, uszkodzenia sciegien, znieksztalcenia, przykurcze stawow, zesztywnienie, zmiany troficzne, czuciowe itp.) - powodujace:
a) ograniczenie funkcji - w zaleznosci od stopnia 3-8 1-5
b) znaczne ograniczenie funkcji - w zaleznosci od stopnia 8-12 5-10
c) bezuzytecznosc palca graniczaca z utrata wskaziciela 17 15
Palec trzeci, czwarty i piaty
140. Utrata calego paliczka lub czesci paliczka:
a) palca trzeciego i czwartego - za kazdy paliczek 2,5 2
b) palca piatego - za kazdy paliczek 1 1
141. Utrata palcow III, IV lub V z koscia srodrecza 12 8
142. Wszelkie inne uszkodzenia w obrebie palcow III, IV, V (blizny, uszkodzenia sciegien, znieksztalcenia, przykurcze stawow, zesztywnienia, zmiany troficzne, czuciowe itp.) - powodujace:
a) ograniczenie funkcji palca - w zaleznosci od stopnia 2 1,5
b) znaczne ograniczenie funkcji palca - w zaleznosci od stopnia 4 3
c) bezuzytecznosc palca graniczaca z utrata 7 5
Uwaga: Przy uszkodzeniach obejmujacych wieksza liczbe palcow globalna ocena musi byc nizsza niz calkowita utrata tych palcow i odpowiadac stopniowi uzytecznosci reki. Uszkodzenie obejmujace przekroczyc dla reki prawej 55% a dla lewej 50%.

M. Uszkodzenie konczyny dolnej
Procent stalego
lub dlugotrwalego
uszczerbku na zdrowiu
Biodro
143. Utrata konczyny dolnej przy wyluszczeniu jej w stawie biodrowym lub odjecie w okolicy podkretarzowej 85
144. Przykurcze i ograniczenie ruchow w stawie biodrowym w nastepstwie uszkodzen tkanek miekkich i w zaleznosci od stopnia 5-25
145. Zesztywnienie stawu biodrowego - w zaleznosci od ustawienia i wtornych zaburzen statyki i dynamiki:
a) w ustawieniu czynnosciowo korzystnym 20-35
b) w ustawieniu czynnosciowo niekorzystnym 30-60
146. Inne nastepstwa uszkodzen stawu biodrowego (zwichniec, zlaman blizszej nasady kosci udowej, zlaman szyjki, zlaman przezkretarzowych i podkretarzowych, zlaman kretarzy itp.) - w zaleznosci od zakresu ruchow, przemieszczen, skrocenia, znieksztalcen i roznego rodzaju zmian wtornych oraz dolegliwosci subiektywnych:
a) ze zmianami miernego stopnia 5-20
b) ze zmianami duzego stopnia 20-40
c) z bardzo ciezki zmianami miejscowymi i dolegliwosciami wtornymi (kregoslup, staw krzyzowo-biodrowy, kolano itp.) 40-65
147. Przykurcze i zesztywnienia powiklane przewleklym zapaleniem tkanki kostnej, z przetokami, cialami obcymi itp. ocenia sie wedlug pozycji 143-146, zwiekszajac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu w zaleznosci od rozmiarow powiklan o 5-15
Uwaga: Jako wynik urazowego uszkodzenia biodra zglaszane sa czesto nastepujace zmiany chorobowe: krwiopochodne ropne zapalenie kosci, gruzlica kostno-stawowa, nowotwory, martwice aseptyczne kosci, biodro szpotawe dorastajacych i inne zniaksztalcenia powodujace zaburzenia statyki. Przy tego rodzaju stanach chorobowych nalezy szczegolna uwage zwracac na istnienie zwiazku przyczynowego miedzy tymi schorzeniami a wypadkiem.
Udo
148. Zlamanie kosci udowej - w zaleznosci od znieksztalcen, skrocenia, zanikow miesniowych i ograniczenia ruchow w stawach:
a) z niezacznymi zmianami i skrocenie do 4 cm 5-15
b) z miernymi zmianami i skroceniem do 6 cm 15-30
c) ze skroceniem ponad 6 cm i ciezkimi zmianami 30-40
149. Staw rzekomy lub ubytki kosci udowej uniemozliwiajace obciazenie konczyny - w zaleznosci od stopnia uposledzenia funkcji, skrocenia i zaburzen wtornych 40-60
150. Uszkodzenia skory, miesni, sciegien (oparzenia, przeciecia, pekniecia podskorne, przepukliny miesniowe itp.) - w zaleznosci od zaburzen funkcji itp. 5-20
151. Uszkodzenia duzych naczyn, tetniaki pourazowe - w zaleznosci od stopnia wtornych zaburzen troficznych 5-30
152. Uszkodzenia uda powiklane przewleklym ropnym zapaleniem kosci, przetokami, cialami obcymi, skostnieniem pozaszkieletowym i zmianami neurologicznymi ocenia sie wedlug pozycji 148-151, zwiekszajac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu w zaleznosci od rozmiarow powiklan o 1-10
153. Uszkodzenia uda powiklane wspolistniejacym uszkodzeniem nerwu kulszowego ocenia sie wedlug pozycji 148-151, zwiekszajac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu w zaleznosci od rozmiarow uszkodzenia nerwu o 10-65
Uwaga: Laczny stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu ocenianego wedlug pozycji 148-151 i 153 nie moze przekroczyc 70%.
154. Utrata konczyny - zaleznie od dlugosci kikuta i przydatnosci jego cech do oprotezowania 50-70
Kolano
155. Zesztywnienie stawu kolanowego:
a) w pozycji funkcjonalnie korzystnej (165-180) 30
b) przy wiekszych stopniach zgiecia lub przy wyproscie stosuje sie ocene wedlug lit. a) , zwiekszajac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu za kazde 4 odchylenia ponad granice 165-180 o 1
156. Trwale ograniczenie ruchomosci stawu kolanowego w nastepstwie uszkodzen samego stawu (uszkodzenia wiezadlowe, torebkowe, lakotek, kosci tworzacych staw kolanowy itd.) - w zaleznosci od charakteru przykurczu i zakresu ubytki funkcji:
a) utrata ruchomosci w zakresie 180-140 za kazde 2 ubytku ruchu 1
b) utrata ruchomosci w zakresie 140-90 za kazde 5 ubytku ruchu 1
c) utrata ruchomosci w zakresie 90-30 za kazde 10 ubytku ruchu 1
Uwaga: Fizjologiczny zakres ruchow przyjmuje sie w granicach 30-180.
157. Inne zastepstwa uszkodzen kolana: skrocenie konczyny, zaburzenmia osi, stawu (koslawosc, szpotawosc, ruchomosc patologiczna) , dolegliwosci przewlekle zapalne, zapalenia ropne, ciala obce, przetoki itp. - w zaleznosci od stopnia 1-20
158. Utrata konczyny na poziomie stawu kolanowego 65
Podudzie
159. Zlamanie kosci podudzia - w zaleznosci od znieksztalcenia, przemieszczenia, powiklan wtornych, zmian troficznych i czynnosciowych konczyny itp.:
a) ze zmianami lub skroceniami do 4 cm 5-15
b) z duzymi wtornymi zmianami lub ze skroceniem od 4 cm do 6 cm 15-25
c) ze skroceniem powyzej 6 cm lub bardzo rozleglymi zmianami wtornymi i z dodatkowymi powiklaniami w postaci przewleklego zapalenia kosci, przetok, zmian troficznych skory z owrzodzeniami, stawow rzekomych, ubytkow kostnych i zmian neurologicznych 25-50
160. Izolowane zlamanie strzalki (oprocz kostki bocznej) 3
161. Uszkodzenie tkanek miekkich podudzia, uszkodzenia sciegna Achillesa i innych sciegien - zaleznie od rozleglosci uszkodzenia, zaburzen czynnosciowych i znieksztalcen stopy 5-20
162. Utrata konczyny w obrebie podudzia - w zaleznosci od charakteru kikuta, dlugosci, przydatnosci do oprotezowania i zmian wtornych w obrebie konczyny:
a) przy dlugosci kikuta do 8 cm mierzac od szpary stawowej 60
b) przy dluzszych kikutach 40-55
Stawy skokowe, stopa
163. Ograniczenie ruchomosci i znieksztalcenia w stawach skokowych (w nastepstwie wykrecenia, zwichniecia, zlamania kosci tworzacych staw, zranien, cial obcych, blizn itp.) - w zaleznosci od ich stopnia i dolegliwosci:
a) bez znieksztalcen 5-15
b) ze znieksztalceniem, uposledzeniem funkcji ruchowej i statycznej stopy 15-25
c) powiklane przewleklym zapaleniem kosci stawu, przetokami, martwica aseptyczna, zmianami neurologicznymi itp. 25-40
164. Zesztywnienie stawu skokowego - w zaleznosci od ustawienia stopy, zmian wtornych i powiklan:
a) pod katem zblizonym do prostego 10-20
b) w innych ustawieniach czynnosciowo niekorzystnych 20-40
165. Zlamania kosci pietowej lub skokowej z przemieszczeniem, znieksztalceniem i innymi zmianami wtornymi:
a) miernego stopnia - zaleznie od wielkosci zaburzen czynnosciowych 5-15
b) znacznego stopnia lub z powiklaniami - zaleznie od wielkosci zaburzen czynnosciowych 15-30
166. Utrata kosci pietowej lub kostkowej 40
167. Uszkodzenia kosci stepu z przemieszczeniem, znieksztalceniami i innymi zmianami wtornymi:
a) miernego stopnia - zaleznie od wielkosci zaburzen czynnosciowych 5-10
b) znacznego stopnia lub innymi powiklaniami - zaleznie od wielkosci zaburzen 10-20
168. Zlamania kosci srodstopia z przemieszczeniem, znieksztalceniem stopy:
a) zlamania I lub V kosci z wyraznym przemieszczeniem - w zaleznosci od stopnia zaburzen czynnosciowych 5-15
b) zlamania II, III lub IV kosci srodstopia - w zaleznosci od stopnia zaburzen czynnosciowych 3-10
c) zlamanie trzech i wiecej kosci srodstopia - w zaleznosci od zaburzen czynnosciowych 10-20
169. Zlamania kosci srodstopia powiklane zapaleniem kosci, przetokami, wtornymi zmianami troficznymi i zmianami neurologicznymi ocenia sie wedlug pozycji 168, zwiekszajac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu w zaleznosci od stopnia powiklan o 1-10
170. Inne uszkodzenia stopy pozostawiajace zmiany bliznowe i znieksztalcajace - w zaleznosci od stopnia uposledzenia czynnosci 1-15
171. Utrata stopy w calosci 50
172. Utrata stopy na poziomie stawu Choparta 40
173. Utrata stopy w stawie Lisfranka 35
174. Utrata stopy w obrebie kosci srodstopia - zaleznie od rozleglosci utraty przedstopia i cech kikuta 20-30
Palce stopy
175. Utrata paliczka paznokciowego palucha 5
176. Utrata calego palucha 7
177. Utrata wraz z koscia srodstopia - w zaleznosci od rozmiaru utraty kosci srodstopia 10-20
178. Utrata palcow II-V w czesci lub calosci - za kazdy palec 2
179. Utrata V palca wraz z koscia srodstopia - zaleznie od wielkosci utraty kosci srodstopia 5-10
180. Utrata palcow II-IV z koscia srodstopia - zaleznie od wielkosci utraty kosci srodstopia, za kazdy palec 3-5
181. Inne uszkodzenia i znieksztalcenia palcow - w zaleznosci od stopnia uposledzenia funkcji 1-5

N. Porazenie lub niedowlady poszczegolnych nerwow obwodowych
Procent stalego
lub dlugotrwalego
uszczerbku na zdrowiu
Strona
prawa
Strona
lewa
182. Uszkodzenie czesciowe lub calkowite - w zaleznosci od stopnia zaburzen:
a) nerwu przeponowego ponizej jego polaczenia z nerwem podobojczykowym 5-15
b) nerwu piersiowego dlugiego 5-15 5-10
c) nerwu pachwowego 15-25 10-20
d) nerwu miesniowo-skornego 10-25 5-20
e) nerwu promieniowego powyzej odejscia galazki do miesnia trojglowego ramienia 15-45 5-35
f) nerwu promieniowego ponizej odejscia, galazki od miesnia trojglowego ramienia 10-30 5-25
g) nerwu promieniowego nad wejsciem do kanalu miesnia odwracacza przedramienia 5-25 5-15
h) nerwu promieniowego po wyjsciu z kanalu miesnia odwracacza przedramienia 5-15 1-10
i) nerwu posrodkowego w zakresie ramienia 10-40 5-30
j) nerwu posrodkowego w zakresie nadgarstka 5-25 5-15
k) nerwu lokciowego 10-30 5-20
l) splotu barkowego czesci nadobojczykowej (gornej) 15-25 10-20
l) splotu barkowego czesci podobojczykowej (dolnej) 25-45 20-40
m) pozostalych nerwow odcinka szyjno-piersiowego 1-15
n) nerwu zaslonowego 5-15
o) nerwu udowego 10-30
p) nerwow posladkowych (gornego i dolnego) 10-20
q) nerwu sromowego wspolnego 5-25
r) nerwu kulszowego przed podzialem na nerw piszczelowy i strzalkowy (norme w wysokosci ponad 50% stosowac tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach) 20-60
s) nerwu piszczelowego - (norme w wysokosci ponad 30% stosowac tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach) 10-40
t) nerwu strzalkowego 10-20
u) splotu ledzwiowo-krzyzowego 40-70
z) pozostalych nerwow odcinka ledzwiowo-krzyzowego 1-10
Uwaga: Wedlug pozycji 182 ocenia sie tylko uszkodzenia nerwow obwodowych. W przypadkach wspolistnienia uszkodzen kostnych, miesniowych i nerwowych nalezy stosowac ocene wedlug pozycji dotyczacych uszkodzen konczyn gornych i dolnych.
183. Kauzalgie potwierdzone obserwacja szpitalna - w zaleznosci od stopnia zmian troficznych i nasilenia bolow 30-50

O. Choroby zawodowe
Procent stalego
lub dlugotrwalego
uszczerbku na zdrowiu
184. Nastepstwa zatruc ostrych i przewleklych substancjami chemicznymi 0-100
Uwaga: Procent stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu ustala sie w zaleznosci od rodzaju substancji chemicznej, rodzaju uszkodzenia, tj. zespolu objawow klinicznych i stopnia uposledzenia sprawnosci ustroju, obnizajacego zdolnosc do pracy zarobkowej. Przy ocenie nalezy rowniez poslugiwac sie ustaleniami okreslonymi w poz. 87 i 88 tabeli wraz z uwagami zawartymi w tych pozycjach.
185. Pylice pluc: pylica krzemowa, pylice krzemianowe i inne zwloknienia pluc spowodowane wdychaniem pylow oraz ich powiklania (pylico-gruzlica i inne):
a) "bezobjawowa pylica pluc" - stanowiaca przeciwwskazania do pracy w narazeniu na wchlanianie pylu przemyslowego - zwlokniajacego - przekraczajacego NDS 20-44
b) "wyrownana pylica pluc" - bez objawow niewydolnosci ukladu krazeniowo-oddechowego 45-79
c) "niewyrownana pylica pluc" - z objawami niewydolnoscikrazeniowo-oddechowej 80-100
d) rozwiniety, zaawansowany przewlekly zespol plucno-sercowy w okresie niewydolnosci ukladu krazeniowo-oddechowego, wymagajacy opieki osob trzecich 100
186. Przewlekle nieodwracalne schorzenia narzadu oddechowego powstale w nastepstwie dzialania substancji: tokstycznych, draznacych, uczulajacych (alergenow) lub czynnikow mechanicznych (nasilone wydechy) , w razie stwierdzenia niewydolnosci ukladu oddechowego:
a) przewlekle nieswoiste choroby ukladu oddechowego (PNChUO) w okresie wydolnosci ukladu oddechowego, stanowiacego profilaktycznie uzasadnione przeciwwskazanie do dalszej pracy w narazeniu na kontakt z czynnikami zawodowymi, uszkadzajacymi uklad oddechowy 20-44
b) PNChUO (lacznie z rozedma pluc) w okresie wzglednej wydolnosci ukladu oddechowego (ograniczenie wydolnosci wentylacyjnej po obciazeniu wysilkiem fizycznym) 45-79
c) PNChUO (lacznie z rozedma pluc i innymi chorobami ukladu oddechowego) w okresie niewydolnosci oddechowej 80-100
d) rozwiniety, zaawansowany, przewlekly zespol plucno-sercowy w okresie niewydolnosci ukladu krazeniowo oddechowego, zmuszajacy do korzystania z pomocy osob trzecich 100
187. Choroby: popromienna, narzadu wzroku, skory i nowotwory - wywolane promieniowaniem jonizujacym i substancjami promieniotworczymi 20-100
188. Zmiany w ukladzie nerwowym, naczyniowym, ruchowym, wywolane dzialaniem drgan mechanicznych (wibracji):
a) okres wstepny, zwiastunowy choroby wibracyjnej (przeciwwskazanie wzgledne do pracy w narazeniu na wibracje) 20-25
b) choroba wibracyjna wyrownana (postac parastezyjno-czuciowa, wstepne stadium zmian naczyniowych, drobne zmiany kostne, wykryte radiologicznym badaniem ukladu kostno-stawowego), stanowiace przeciwwskazanie do pracy w narazeniu na dzialanie wibracji 26-44
c) choroba wibracyjna niewyrownana 45-79
189. Schorzenia nerwow, miesni, sciegien, pochewek ciegnistych, kaletek maziowych, tkanek okolostawowych - powodujace nieodwracalne zmiany w ukladzie nerwowym, wywolane sposobem wykonywania pracy 5-44
190. Schorzenia rogowki, zacma, schorzenia naczyniowki oraz siatkowki, wywolane zawodowymi czynnikami fizycznymi lub chemicznymi 0-100
Uwaga: Oceny stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu nalezy dokonywac na podstawie ustalen okreslonych w poz. 26-40 tabeli.
191. Uszkodzenia narzadu sluchu zwiazane ze stalym narazeniem na dzialanie nadmiernego halasu Uwaga: Oceny stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu nalezy dokonywac na podstawie ustalen okreslonych w poz. 41 tabeli.
192. Przewlekle schorzenie krtani (niedowlady strun glosowych, guzki spiewacze) 20-60
Uwaga: Procent okresla sie w zaleznosci od stopnia zaawansowania choroby.
193. Choroby skory o blon sluzowych spowodowane warunkami pracy zaleznosci od rozleglosci i natezenia zmian 0-44
194. Nowotwory zlosliwe, powstale w nastepstwie stycznosci z czynnikami rakotworczymi, takie jak:
a) nowotwory skory 20-79
b) nowotwory drog moczowych 20-100
c) nowotwory ukladu oddechowego 45-100
Uwaga: Stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu okresla sie w zaleznosci od lokalizacji zmian nowotworowych i ich zaawansowania.
195. Choroba kesonowa (dekompresyjna) oraz inne trwale uszkodzenia zdrowia zwiazane z zawodowym narazeniem na przebywanie w podwyzszonym lub obnizonym cisnieniu lub w warunkach dzialania przyspieszen 20-79
196. Choroby zakazne i inwazyjne, jak np.: waglik, bruceloza, promienica, drozdzyca, aspergilloza, robaczyce, pelzakowice 0-100
Uwaga: Stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu okresla sie w zaleznosci od skutkow, jakie choroba pozostawila w narzadach i ukladach.
197. Trwale uszkodzenie centralnego ukladu nerwowego lub krwiotworczego wywolane oddzialywaniem pola elektromagnetycznego w zakresie mikrofalowym:
a) stanowiace przeciwwskazanie do pracy w narazeniu na dzialanie pola elektromagnetycznego wielkiej czestotliwosci 0-20
b) nerwice uogolnione utrudniajace prace 20-40
c) ciezkie zespoly psychoorganiczne (ze zmianami w centralnym ukladzie nerwowym) 40-100

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.