Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegolowych zasad orzekania o stalym lub dlugotrwalym uszczerbku na zdrowiu, trybu postepowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postepowania o wyplate jednorazowego odszkodowania

(Dz. U. Nr 234 z 28 grudnia 2002 r., poz. 1974)

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) zarzadza sie, co nastepuje:

1. 1. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, zwany dalej "wnioskiem", do platnika skladek sklada ubezpieczony lub uprawniony czlonek rodziny, o ktorym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych.

2. Wniosek zawiera nastepujace dane identyfikacyjne:

1) platnika skladek: numery NIP i REGON, a w przypadku gdy platnikowi nie nadano obu tych numerow lub jednego z nich - numer PESEL lub serie i numer dowodu osobistego albo paszportu;

2) ubezpieczonego: numery PESEL i NIP, a w przypadku gdy ubezpieczony nie posiada tych numerow lub jednego z nich - serie i numer dowodu osobistego albo paszportu.

2. Platnik skladek, po otrzymaniu wniosku, kompletuje dokumentacje niezbedna do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub choroba zawodowa, w szczegolnosci:

1) protokol powypadkowy;

2) prawomocny wyrok sadu pracy;

3) karte wypadku;

4) decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej;

5) zaswiadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod ktorego opieka znajduje sie ubezpieczony;

6) odpis aktu zgonu - w przypadku zgonu osoby, ktora ulegla wypadkowi przy pracy, lub u ktorej stwierdzono chorobe zawodowa.

3. Platnik skladek, po zakonczeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego, przekazuje wniosek wraz ze skompletowana dokumentacja, o ktorej mowa w 2, terenowej jednostce organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, zwanego dalej "Zakladem", wlasciwej ze wzgledu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, w celu skierowania ubezpieczonego na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika Zakladu.

4. 1. Ubezpieczony bedacy platnikiem skladek, osoby z nim wspolpracujace, a takze uprawniony czlonek rodziny, o ktorym mowa w 1 ust. 1, kompletuja dokumentacje i przekazuja ja wraz z wnioskiem o jednorazowe odszkodowanie bezposrednio do wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio takze w przypadku:

1) braku platnika obowiazanego do skompletowania dokumentacji;

2) zglaszania przez ubezpieczonego wniosku o jednorazowe odszkodowanie w zwiazku z pogorszeniem sie stanu zdrowia w nastepstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

5. Zaklad ustala, w ciagu 7 dni od dnia otrzymania wniosku, termin badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika.

6. 1. Lekarz orzecznik ustala staly lub dlugotrwaly uszczerbek na zdrowiu oraz jego zwiazek z wypadkiem przy pracy lub choroba zawodowa na podstawie bezposredniego badania ubezpieczonego i posiadanej dokumentacji medycznej oraz dokumentacji dotyczacej tego wypadku przy pracy albo tej choroby zawodowej.

2. Lekarz orzecznik, po dokonaniu ustalen, o ktorych mowa w ust. 1, wydaje orzeczenie o stalym lub dlugotrwalym uszczerbku na zdrowiu, zwane dalej "orzeczeniem", w ktorym stwierdza stopien uszczerbku na zdrowiu oraz jego zwiazek z wypadkiem przy pracy lub choroba zawodowa.

3. Lekarz orzecznik moze, przed wydaniem orzeczenia, zlecic uzupelnienie dokumentacji medycznej o opinie wlasciwego lekarza konsultanta, a takze o wyniki badan dodatkowych i specjalistycznych.

4. Jezeli lekarz orzecznik nie moze wydac orzeczenia na podstawie wynikow bezposredniego badania i posiadanej dokumentacji, moze odroczyc jego wydanie w celu uzupelnienia niezbednej dokumentacji. Po uzupelnieniu niezbednej dokumentacji orzeczenie moze byc wydane bez ponownego badania.

7. Przy orzekaniu o stalym lub dlugotrwalym uszczerbku na zdrowiu w zwiazku z choroba zawodowa, lekarz orzecznik jest zwiazany decyzja organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej o stwierdzeniu choroby zawodowej.

8. 1. Lekarz orzecznik ustala w procentach stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu wedlug oceny procentowej stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu, zwanej dalej "ocena procentowa", ktora jest okreslona w zalaczniku do rozporzadzenia.

2. Jezeli dla danego rodzaju uszczerbku ocena procentowa okresla dolna i gorna granice stopnia uszczerbku na zdrowiu, lekarz orzecznik okresla stopien tego uszczerbku w tych granicach, biorac pod uwage obraz kliniczny, stopien uszkodzenia czynnosci organu, narzadu lub ukladu oraz towarzyszace powiklania.

3. Jezeli w ocenie procentowej brak jest odpowiedniej pozycji dla danego przypadku, lekarz orzecznik ocenia ten przypadek wedlug pozycji najbardziej zblizonej. Mozna ustalic stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu w procencie nizszym lub wyzszym od przewidywanego w danej pozycji, w zaleznosci od roznicy wystepujacej miedzy ocenianym stanem przedmiotowym a stanem przewidzianym w odpowiedniej pozycji oceny procentowej.

9. 1. Jezeli wypadek przy pracy lub choroba zawodowa spowodowaly uszkodzenie kilku konczyn, narzadow lub ukladow, ogolny stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu rowna sie sumie procentow uszczerbku ustalonych za poszczegolne uszkodzenie, w sposob okreslony w ocenie procentowej, z ograniczeniem do 100%.

2. Przy wielomiejscowym uszkodzeniu konczyny ogolny stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu rowna sie sumie procentow uszczerbku, ustalonych za poszczegolne uszkodzenie w sposob okreslony w ocenie procentowej, z tym ze procent ten nie moze byc wyzszy od procentu przewidzianego za utrate uszkodzonej czesci konczyny.

10. 1. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narzadu lub ukladu, ktorego funkcje byly naruszone przed wypadkiem przy pracy lub choroba zawodowa, stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu ustala sie w wysokosci roznicy pomiedzy stwierdzonym stopniem tego uszczerbku a stopniem naruszenia istniejacego bezposrednio przed wypadkiem przy pracy lub choroba zawodowa.

2. Jezeli nie jest mozliwe okreslenie, w jakim stopniu organ, narzad lub uklad byl uposledzony przed wypadkiem przy pracy lub choroba zawodowa, przyjmuje sie, ze uposledzenia nie bylo.

11. 1. Orzeczenie lekarza orzecznika zawiera:

1) opis naruszenia sprawnosci organizmu;

2) procentowe ustalenie stopnia stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu oraz numer pozycji w ocenie procentowej.

2. W przypadku, o ktorym mowa w 8 ust. 3, orzeczenie zawiera uzasadnienie przyczyn zastosowania okreslonej pozycji oceny procentowej.

3. Zwiazek smierci ubezpieczonego z wypadkiem przy pracy lub choroba zawodowa stwierdza lekarz orzecznik w orzeczeniu.

12. Orzeczenie lekarza orzecznika otrzymuje ubezpieczony.

13. Wyplata jednorazowego odszkodowania jest dokonywana w trybie przewidzianym dla wyplaty swiadczen okreslonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

14. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2003 r.2)


1) Minister Pracy i Polityki Spolecznej kieruje dzialem administracji rzadowej - zabezpieczenie spoleczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz. U. Nr 32, poz. 304).

2) Niniejsze rozporzadzenie bylo poprzedzone rozporzadzeniem Ministra Pracy, Plac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 17 pazdziernika 1975 r. w sprawie zasad i trybu orzekania o uszczerbku na zdrowiu oraz wyplacania swiadczen z tytulu wypadku przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz z tytulu chorob zawodowych (Dz. U. Nr 36, poz. 199), zachowanym w mocy na podstawie art. 59 ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673).

Zalacznik

OCENA PROCENTOWA STALEGO LUB DLUGOTRWALEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

A. Uszkodzenia glowy
Procent stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu
1. Uszkodzenie powlok czaszki (bez uszkodzen kostnych):
a) znaczne uszkodzenie powlok czaszki, rozlegle, sciagajace blizny - w zaleznosci od rozmiaru 5 - 10
b) oskalpowanie 25
2. Uszkodzenie kosci sklepienia i podstawy czaszki (wglobienia, szczeliny, fragmentacja) - zaleznie od rozleglosci uszkodzen 5 - 10
3. Ubytek w kosciach czaszki:
a) o srednicy ponizej 2,5 cm 7
b) o srednicy powyzej 2,5 cm - w zaleznosci od rozmiarow 10 - 25
Uwaga: Jezeli przy uszkodzeniach i ubytkach kosci czaszki (poz. 2 i 3) wystepuja jednoczesnie uszkodzenia powlok czaszki (poz. 1), nalezy osobno oceniac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki kosci wedlug poz. 2 lub 3 i osobno za uszkodzenia powlok czaszki wedlug poz. 1.
4. Powiklania towarzyszace uszkodzeniom wymienionym w poz. 1, 2, 3 w postaci: nawracajacego sie wycieku plynu mozgowo-rdzeniowego, przewleklego zapalenia kosci, ropowicy podczepcowej leczonej operacyjnie, zakrzepicy powlok, przepukliny mozgowej - ocenia sie dodatkowo - w zaleznosci od rodzaju i stopnia powiklan 5 - 15
5. Porazenia i niedowlady:
a) porazenie polowicze lub paraplegie (porazenia konczyn dolnych) uniemozliwiajace samodzielne stanie i chodzenie 0 - 1 wg Skali Lovette'a 100
b) gleboki niedowlad polowiczy lub parapareza 2 wg Skali Lovette'a 60 - 80
c) sredniego stopnia niedowlad polowiczy lub parapareza konczyn dolnych 3 wg Skali Lovette'a 40 - 60
d) niewielki lub dyskretny niedowlad polowiczy lub niedowlad konczyn dolnych 4 wg Skali Lovette'a, dyskretny deficyt sily przy obecnosci zaburzen napiecia miesniowego, niedostatecznosci precyzji ruchow itp. 5 - 35
e) monoparezy pochodzenia osrodkowego:
- konczyna gorna
wg Skali Lovette'a
0 prawa 40
lewa 30
1 - 2 prawa 30 - 35
lewa 20 - 25
3 - 4 prawa 5 - 25
lewa 5 - 15
- konczyna dolna
wg Skali Lovette'a
0 40
1 - 2 30
3 - 4 5 - 20
6. Zespoly pozapiramidowe:
a) utrwalony zespol pozapiramidowy znacznie utrudniajacy sprawnosc ustroju i wymagajacy opieki innych osob 100
b) zespol pozapiramidowy naruszajacy sprawnosc ustroju z zaburzeniami mowy, napadami ocznymi itp. 80
c) zaznaczony zespol pozapiramidowy 30
7. Zaburzenia rownowagi pochodzenia mozdzkowego:
a) uniemozliwiajace chodzenie i samodzielne funkcjonowanie 100
b) utrudniajace chodzenie i sprawnosc ruchowa w stopniu znacznym 70 - 80
c) miernego stopnia utrudnienie chodu i sprawnosci ruchowej 30 - 60
d) dyskretnie wplywajace na sposob chodu i niewielkie uposledzenie zbornosci i precyzji ruchow 5 - 25
8. Padaczka:
a) z licznymi napadami ze wspolistnieniem zaburzen psychicznych, charakteropatii, otepienia wymagajacych opieki innej osoby 100
b) padaczka z zaburzeniami psychicznymi w zaleznosci od ich nasilenia 30 - 70
c) padaczka bez zaburzen psychicznych w zaleznosci od czestosci napadow 20 - 40
Uwaga: Podstawa rozpoznania padaczki sa obserwacje przez lekarza napadu, typowe zmiany eeg, dokumentacja ambulatoryjna badz szpitalna.
9. Zaburzenia neurologiczne i psychiczne uwarunkowane organicznie (encefalopatie):
a) otepienie lub ciezkie zaburzenia zachowania i emocji uniemozliwiajace samodzielna egzystencje 100
b) encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi w zaleznosci od stopnia 50 - 70
c) encefalopatie bez zmian charakterologicznych 30
Uwaga: Za encefalopatia poza zespolem psychoorganicznym przemawiaja odchylenia przedmiotowe w stanie neurologicznym, zmiany w zapisie eeg. Encefalopatia powinna byc potwierdzona badaniami dodatkowymi.
10. Zaburzenia adaptacyjne bedace nastepstwem urazow i wypadkow, w ktorych nie doszlo do trwalych uszkodzen OUN:
a) utrwalone nerwice zwiazane z urazem czaszkowo-mozgowym 5 - 10
b) ujawnienie sie psychozy w nastepstwie ciezkiego stresu 50 - 80
11. Zaburzenia mowy:
a) afazja calkowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafia i aleksja 80
b) afazja calkowita motoryczna 60
c) afazja znacznego stopnia utrudniajaca porozumiewanie sie 40
d) afazja nieznacznego stopnia 20
12. Zespoly podwzgorzowe pourazowe (cukrzyca, moczowka prosta, nadczynnosc tarczycy i inne zaburzenia wewnatrzwydzielnicze pochodzenia osrodkowego):
a) znacznie uposledzajace czynnosc ustroju 60
b) nieznacznie uposledzajace czynnosc ustroju 30
13. Uszkodzenie czesciowe lub calkowite nerwow ruchowych galki ocznej:
a) nerwu okoruchowego:
w zakresie miesni wewnetrznych oka - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 5 - 15
w zakresie miesni zewnetrznych oka - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 10 - 30
b) nerwu bloczkowego 3
c) nerwu odwodzacego - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 1 - 15
14. Uszkodzenie czesciowe lub calkowite nerwu trojdzielnego - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 10 - 20
15. Uszkodzenie czesciowe lub calkowite nerwu twarzowego - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 10 - 20
Uwaga: Uszkodzenie nerwu twarzowego lacznie z peknieciem kosci skalistej nalezy ocenic wedlug poz. 49.
16. Uszkodzenie czesciowe lub calkowite nerwow jezykowo-gardlowego i blednego - w zaleznosci od stopnia zaburzen mowy, polykania, oddechu, krazenia i funkcji przewodu pokarmowego. 10 - 50
17. Uszkodzenie czesciowe lub calkowite nerwu dodatkowego - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 5 - 15
18. Uszkodzenie czesciowe lub calkowite nerwu podjezykowego - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 10 - 20
B. Uszkodzenia twarzy
19. Uszkodzenia powlok twarzy (blizny i ubytki):
a) oszpecenia bez zaburzen funkcji - w zaleznosci od rozmiarow blizn i ubytkow w powlokach twarzy 1 - 10
b) oszpecenia z miernymi zaburzeniami funkcji - w zaleznosci od rozmiarow blizn i ubytkow w powlokach twarzy oraz stopnia zaburzen funkcji 10 - 30
c) oszpecenia polaczone z duzymi zaburzeniami funkcji (przyjmowanie pokarmow, zaburzenia oddychania, mowy, slinotok i zaburzenia funkcji powiek itp.) - w zaleznosci od rozmiarow blizn i ubytkow w powlokach twarzy oraz stopnia zaburzen funkcji 30 - 60
20. Uszkodzenia nosa:
a) uszkodzenie nosa bez zaburzen oddychania i powonienia - zaleznie od rozleglosci uszkodzenia 1 - 10
b) uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania - zaleznie od rozleglosci uszkodzenia i stopnia zaburzen oddychania 5 - 20
c) uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia 10 - 25
- w zaleznosci od stopnia zaburzen w oddychaniu i powonieniu
d) utrata powonienia w nastepstwie uszkodzenia przedniego dolu czaszkowego 5
e) utrata nosa w calosci (lacznie z koscmi nosa) 30
Uwaga: Jezeli uszkodzenie nosa wchodzi w zespol uszkodzen objetych poz. 19, nalezy stosowac ocene wedlug tej pozycji (tj. wedlug poz. 19).
21. Utrata zebow:
a) siekacze i kly - za kazdy zab 1
b) pozostale zeby poczawszy od dwoch - za kazdy zab (niezaleznie od zaprotezowania) 1
22. Utrata czesci szczeki lub zuchwy (lacznie z oszpeceniem i utrata zebow) - staw rzekomy - zaleznie od rozleglosci ubytkow, stanu odzywiania i powiklan 15 - 30
23. Utrata szczeki (lacznie z oszpeceniem i utrata zebow):
a) szczeki 40
b) zuchwy 50
24. Zlamania szczeki i/lub zuchwy wygojone z przemieszczeniem odlamow:
a) bez zaburzen czynnosci stawu zuchwowo-skroniowego - w zaleznosci od stopnia znieksztalcenia i rozwarcia szczek 1 - 5
b) z zaburzeniami czynnosci stawu zuchwowo-skroniowego - w zaleznosci od stopnia zaburzen zucia i rozwarcia szczek 5 - 10
25. Ubytek podniebienia:
a) z zaburzeniami mowy i polykania - w zaleznosci od stopnia zaburzen 10 - 30
b) z duzymi zaburzeniami mowy i polykania - w zaleznosci od stopnia zaburzen 25 - 40
26. Ubytki jezyka:
a) bez zaburzen mowy i polykania 3
b) z zaburzeniami mowy i polykania - w zaleznosci od stopnia zaburzen 5 - 15
c) z duzymi zaburzeniami mowy - w zaleznosci od stopnia zaburzen 15 - 40
d) calkowita utrata jezyka 50
C. Uszkodzenia narzadu wzroku
27.
a) przy obnizeniu ostrosci wzroku lub utracie wzroku jednego lub obojga oczu staly lub dlugotrwaly uszczerbek na zdrowiu okresla sie wedlug nastepujacej tabeli:
Ostrosc wzroku oka prawego 1,0 (10/10) 0,9 (9/10) 0,8 (8/10) 0,7 (7/10) 0,6 (6/10) 0,5 (1/2) 0,4 (4/10) 0,3 (3/10) 0,2 (2/10) 0,1 (1/10) 0
Ostrosc wzroku oka lewego Procent stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu
1,0 (10/10) 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 20 25 30 35
0,9 (9/10) 2,5 5 7,5 10 12,5 15 20 25 30 35 40
0,8 (8/10) 5 7,5 10 12,5 15 20 25 30 35 40 45
0,7 (7/10) 7,5 10 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50
0,6 (6/10) 10 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0,5 (1/2) 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
0,4 (4/10) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
0,3 (3/10) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
0,2 (2/10) 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80
0,1 (1/10) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90
0 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100
Uwaga: Ostrosc wzroku zawsze okresla sie po korekcji szklami zarowno przy zmetnieniu rogowki lub soczewki, jak i przy wspolistnieniu uszkodzenia siatkowki lub nerwu wzrokowego.
b) utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyluszczeniem galki ocznej 38
28. Porazenie nastawnosci (akomodacji) - przy zastosowaniu szkiel poprawczych:
a) jednego oka 15
b) obojga oczu 30
29. Uszkodzenia galki ocznej wskutek urazow tepych:
a) rozdarcie naczyniowki jednego oka wg tabeli ostrosci wzroku (poz. 27a)
b) zapalenie naczyniowki i siatkowki jednego oka, powodujace zaburzenia widzenia srodkowego lub obwodowego "
c) przedziurawienie plamki zoltej jednego oka "
d) zanik nerwu wzrokowego "
30. Uszkodzenia galki ocznej wskutek urazow drazacych:
a) blizny rogowki lub twardowki (garbiak twardowki) wg tabeli ostrosci wzroku (poz. 27a)
b) zacma urazowa (uszkodzenie soczewki) "
c) cialo obce wewnatrzgalkowe powodujace obnizenie ostrosci wzroku "
31. Uszkodzenia galki ocznej wskutek urazow chemicznych i termicznych (oparzenia itp.) wg tabeli ostrosci wzroku (poz. 27a)
32. Koncentryczne zwezenie pola widzenia ocenia sie wedlug nizej podanej tabeli:
Zwezenie do Przy nienaruszonym drugim oku W obojgu oczach Przy slepocie drugiego oka
60 0 0 35%
50 5% 15% 45%
40 10% 25% 55%
30 15% 50% 70%
20 20% 80% 85%
10 25% 90% 95%
Ponizej 10 35% 95% 100%
33. Polowicze niedowidzenia:
a) dwuskroniowe 60
b) dwunosowe 30
c) jednoimienne 25
d) jednoimienne gorne 10
e) jednoimienne dolne 40
34. Utrata funkcji soczewki po operacyjnym usunieciu zacmy pourazowej, bezsoczewkowosc pourazowa, przy braku jednoczesnego pojedynczego widzenia obuocznego:
a) w jednym oku 25
b) w obojgu oczach 40
35. Usuniecie zacmy pourazowej ze wszczepieniem sztucznej soczewki wewnatrzgalkowej:
a) w jednym oku 15
b) w obojgu oczach 30
36. Zaburzenia w droznosci przewodow lzowych (lzawienie)
a) w jednym oku 10
b) w obojgu oczach 15
37. Odwarstwienie siatkowki jednego oka - oceniac wedlug tabeli ostrosci wzroku poz. 27a) oraz wedlug tabeli koncentrycznego zwezenia pola widzenia poz. 32.
38. Jaskra - oceniac wedlug tabeli ostrosci wzroku (poz. 27a) oraz wedlug tabeli koncentrycznego zwezenia pola widzenia (poz. 32), z tym zastrzezeniem, ze ogolny procent stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu nie moze wynosic wiecej niz 35% za jedno oko i 100% za oboje oczu.
39. Wytrzeszcz tetniacy - w zaleznosci od stopnia 50 - 100
40. Zacma urazowa wg tabeli ostrosci wzroku (poz. 27a)
41. Przewlekle zapalenie spojowek 10
D. Uszkodzenia narzadu sluchu
42. Przy uposledzeniu ostrosci sluchu procent stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu okresla sie wedlug nizej podanej tabeli:
Obliczanie procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytulu utraty sluchu wg Rosera (w mod.)
Ucho prawe 0 - 25 dB 26 - 40 dB 41 - 70 dB Pow. 70 dB
Ucho lewe
0 - 25 dB 0% 5% 10% 20%
26 - 40 dB 5% 15% 20% 30%
41 - 70 dB 10% 20% 30% 40%
pow. 70 dB 20% 30% 40% 50%

Uwaga: oblicza sie srednia dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 500, 1.000 i 2.000 Hz.
43. Urazy malzowiny usznej:
a) utrata czesci malzowiny 5
b) znieksztalcenie malzowiny (blizny, oparzenia i odmrozenia) - w zaleznosci od stopnia 5 - 10
c) utrata jednej malzowiny 15
d) utrata obu malzowin 25
44. Zwezenie lub zarosniecie zewnetrznego przewodu sluchowego: oceniac wg tabeli ostrosci sluchu(poz. 42)
a) jednostronne z oslabieniem lub przytepieniem sluchu "
b) obustronne z oslabieniem lub przytepieniem sluchu "
45. Przewlekle ropne zapalenie ucha srodkowego:
a) jednostronne 5
b) obustronne 10
46. Przewlekle ropne zapalenie ucha srodkowego powiklane perlakiem, prochnica kosci lub polipem ucha - w zaleznosci od stopnia powiklan:
a) jednostronne 5 - 15
b) obustronne 10 - 20
47. Uszkodzenie ucha srodkowego w nastepstwie zlamania kosci skroniowej z uposledzeniem sluchu oceniac wg tabeli ostrosci sluchu(poz. 42)
48. Uszkodzenie ucha wewnetrznego:
a) z uszkodzeniem czesci sluchowej oceniac wg tabeli ostrosci sluchu(poz. 42)
b) z uszkodzeniem czesci statycznej - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 20 - 50
c) z uszkodzeniem czesci sluchowej i statycznej - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 30 - 60
49. Uszkodzenie nerwu twarzowego lacznie z peknieciem kosci skalistej:
a) jednostronne - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 25 - 40
b) dwustronne 60
E. Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przelyku
50. Uszkodzenie gardla z uposledzeniem funkcji 5 - 25
51. Uszkodzenie lub zwezenie krtani pozwalajace na obchodzenie sie bez rurki tchawiczej - w zaleznosci od stopnia zwezenia 10 - 30
52. Uszkodzenie krtani, powodujace koniecznosc stalego noszenia rurki tchawiczej:
a) z zaburzeniami glosu - w zaleznosci od stopnia 35 - 50
b) z bezglosem 60
53. Uszkodzenie tchawicy - w zaleznosci od stopnia jej zwezenia 20 - 60
54. Uszkodzenie przelyku powodujace:
a) czesciowe trudnosci w odzywianiu - w zaleznosci od stopnia uposledzenia stanu odzywienia 10 - 30
b) odzywianie tylko plynami 50
c) calkowita niedroznosc przelyku ze stala przetoka zoladkowa 80
55. Uszkodzenia tkanek miekkich (skory i miesni) szyi z ograniczeniem ruchomosci szyi - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia i ustawienia glowy 10 - 30
Uwaga: Uszkodzenia tkanek miekkich z jednoczesnym uszkodzeniem kregoslupa szyjnego nalezy oceniac wedlug poz. 89.
F. Uszkodzenia klatki piersiowej i ich nastepstwa
56. Blizny powlok klatki piersiowej ograniczajace ruchomosc klatki piersiowej - w zaleznosci od stopnia ograniczenia ruchomosci klatki piersiowej 10 - 30
57. Utrata gruczolu piersiowego w czesci lub w calosci 10 - 25
58. Uszkodzenie przynajmniej 2 zeber (zlamanie itp.):
a) z obecnoscia znieksztalcen klatki piersiowej i bez zmniejszenia pojemnosci zyciowej pluc 10
b) z obecnoscia znieksztalcen klatki piersiowej i zmniejszenia pojemnosci zyciowej pluc - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia pojemnosci zyciowej 15 - 25
59. Zlamanie mostka ze znieksztalceniami 10
60. Zapalenie kosci (przetoki) zeber lub mostka 20
61. Uszkodzenia pluc i oplucnej (zrosty oplucnowe, uszkodzenia tkanki plucnej, ubytki tkanki plucnej, ciala obce itp.):
a) bez niewydolnosci oddechowej 10
b) z niewydolnoscia oddechowa - w zaleznosci od stopnia 20 - 40
62. Uszkodzenia tkanki plucnej powiklane przetokami, ropniem pluc - w zaleznosci od stopnia niewydolnosci oddechowej 40 - 80
Uwaga: Przy orzekaniu wedlug pozycji 61 i 62 stopien uszkodzenia tkanki plucnej i niewydolnosci oddechowej potwierdzic badaniem spirometrycznym i badaniem rentgenowskim.
63. Uszkodzenie serca lub osierdzia:
a) z wydolnym ukladem krazenia 10
b) z objawami wzglednej wydolnosci ukladu krazenia 30
c) z objawami niewydolnosci krazenia - w zaleznosci od stopnia niewydolnosci 40 - 90
Uwaga: Stopien uszkodzenia serca oceniac nalezy na podstawie badania radiologicznego, elektrokardiograficznego i badania ECHO.
64. Przepukliny przeponowe - w zaleznosci od stopnia zaburzen funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krazenia 20 - 40
G. Uszkodzenia brzucha i ich nastepstwa
65. Uszkodzenia powlok jamy brzusznej (przepukliny urazowe, wysilkowe, przetoki itd.) - w zaleznosci od umiejscowienia i rozmiarow uszkodzenia powlok jamy brzusznej 5 - 30
Uwaga:
1. Za przepukliny urazowe uwaza sie przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem powlok brzusznych (np. po rozerwaniu miesni powlok brzusznych).
2. Za przepukliny tzw. wysilkowe uwaza sie przepukliny spowodowane naglym wysilkiem fizycznym lub gwaltownym ruchem.
66. Uszkodzenie zoladka, jelit i sieci:
a) bez zaburzen funkcji przewodu pokarmowego i przy dostatecznym stanie odzywienia 10
b) z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odzywienia - w zaleznosci od stopnia zaburzen i stanu odzywienia 15 - 50
67. Przetoki jelitowe, kalowe i odbyt sztuczny - w zaleznosci od stopnia zanieczyszczania sie i zmian zapalnych tkanek otaczajacych przetoke:
a) jelita cienkiego 30 - 80
b) jelita grubego 20 - 50
68. Przetoki okoloodbytnicze 15
69. Uszkodzenie zwieracza odbytu, powodujace stale, calkowite nietrzymanie kalu i gazow 60
70. Wypadniecie odbytnicy - w zaleznosci od stopnia wypadniecia 10 - 30
71. Utrata sledziony
a) bez wiekszych zmian w obrazie krwi 15
b) ze zmianami w obrazie krwi lub i ze zrostami otrzewnowymi 30
72. Uszkodzenia watroby, drog zolciowych lub trzustki:
a) bez zaburzen ich czynnosci 5 - 10
b) z zaburzeniami ich czynnosci w zaleznosci od stopnia 20 - 60
H. Uszkodzenia narzadow moczowo-plciowych
73. Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powodujace uposledzenie ich funkcji - w zaleznosci od stopnia 10 - 25
74. Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidlowo dzialajacej 35
75. Utrata jednej nerki przy uposledzeniu funkcjonowania drugiej nerki - w zaleznosci od stopnia uposledzenia funkcji pozostalej nerki 40 - 75
76. Uszkodzenie moczowodu powodujace zwezenie jego swiatla 20
77. Uszkodzenie pecherza - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia jego pojemnosci, zaburzen w oddawaniu moczu, przewleklych stanow zapalnych 10 - 30
78. Przetoki drog moczowych i pecherza moczowego - w zaleznosci od stopnia stalego zanieczyszczania sie moczem 20 - 50
79. Zwezenie cewki moczowej:
a) powodujace trudnosci w oddawaniu moczu 15
b) z nietrzymaniem lub zaleganiem moczu 30 - 50
c) z nietrzymaniem lub zaleganiem moczu z powiklaniami 50 - 60
80. Utrata pracia 40
81. Czesciowa utrata pracia 20
82. Utrata jednego jadra lub jajnika 20
83. Utrata obu jader lub obu jajnikow 40
84. Wodniak jadra 10
85. Utrata macicy:
a) w wieku do 50 lat 40
b) w wieku powyzej 50 lat 20
86. Uszkodzenie krocza powodujace wypadniecie narzadow rodnych:
a) pochwy 10
b) pochwy i macicy 30
I. Ostre zatrucia i ich nastepstwa (Orzekac nie wczesniej niz po 6 miesiacach)
87. Nagle zatrucie gazami lub/i substancjami (z wyjatkiem zatruc pokarmowych):
a) ze stwierdzona utrata przytomnosci, lecz bez wtornych powiklan 10
b) powodujace uszkodzenie ukladu krwiotworczego i narzadow wewnetrznych (rozedma, przewlekly niezyt krtani, tchawicy i oskrzeli) - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 10 - 25
Uwaga: Uszkodzenia ukladu nerwowego spowodowane naglym zatruciem gazami nalezy oceniac wedlug odpowiednich pozycji dotyczacych ukladu nerwowego.
88. Nagle zatrucie pokarmami powodujace uszkodzenie narzadow miazszowych przewodu pokarmowego - w zaleznosci od stopnia uszkodzenia 5 - 15
Uwaga:
1. Uszkodzenia ukladu nerwowego wskutek naglych zatruc pokarmowych nalezy oceniac wedlug odpowiednich pozycji dotyczacych ukladu nerwowego.
2. Zatrucie wlosniami nie pozostawia w zasadzie trwalych nastepstw.
J. Uszkodzenia kregoslupa, rdzenia kregowego i ich nastepstwa
89. Uszkodzenia kregoslupa w odcinku szyjnym:
a) ograniczenie ruchomosci w zakresie rotacji lub zginania powyzej 20 stopni 15
b) calkowite zesztywnienie 35
c) calkowite zesztywnienie z niekorzystnym ustawieniem glowy 50
90. Uszkodzenie kregoslupa w odcinku piersiowym i ledzwiowym:
a) ograniczenie ruchomosci w zakresie rotacji powyzej 20 stopni lub zginania do 50 cm 15
b) calkowite zesztywnienie 25
c) calkowite zesztywnienie z niekorzystnym ustawieniem tulowia 40
91. Izolowane uszkodzenia wyrostkow poprzecznych, wyrostkow oscistych - w zaleznosci od ich liczby i zaburzen funkcji 3 - 10
92. Uszkodzenia kregoslupa powiklane zapaleniem kregow, obecnoscia ciala obcego itp. ocenia sie wedlug poz. 89 - 91, zwiekszajac stopien uszczerbku na zdrowiu 10
93. Uszkodzenia rdzenia kregowego:
a) przy objawach poprzecznego przeciecia rdzenia z calkowitym porazeniem lub niedowladem duzego stopnia dwoch lub czterech konczyn 100
b) niedowlad konczyn dolnych bez uszkodzenia gornej czesci rdzenia (konczyn gornych), umozliwiajacy poruszanie sie za pomoca dwoch lasek 70
c) niedowlad konczyn dolnych umozliwiajacy poruszanie sie o jednej lasce 40
d) porazenie calkowite obu konczyn gornych z zanikami miesniowymi, zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi bez porazenia konczyn dolnych (po wylewie srodrdzeniowym) 100
e) niedowlad znacznego stopnia obu konczyn gornych znacznie uposledzajacy czynnosc konczyn (po wylewie srodrdzeniowym) 70
f) niedowlad nieznacznego stopnia obu konczyn gornych (po wylewie srodrdzeniowym) 30
g) zaburzenia ze strony zwieraczy i narzadow plciowych bez niedowladow (zespol stozka koncowego) 40
h) zaburzenia czucia, zespoly bolowe bez niedowladow - w zaleznosci od stopnia zaburzen 10 - 30
94. Urazowe zespoly korzonkowe (bolowe, ruchowe, czuciowe lub mieszane) - w zaleznosci od stopnia:
a) szyjne 5 - 20
b) piersiowe 5 - 10
c) ledzwiowo-krzyzowe 5 - 25
d) guziczne 5
K. Uszkodzenia miednicy
95. Utrwalone rozejscie sie spojenia lonowego lub rozerwanie stawu krzyzowo-biodrowego - w zaleznosci od stopnia przemieszczenia i zaburzen chodu 10 - 35
96. Zlamanie miednicy z przerwaniem obreczy biodrowej jedno- lub wielomiejscowe - w zaleznosci od znieksztalcenia i uposledzenia chodu:
a) w odcinku przednim (kosc lonowa, kulszowa) 5 - 20
b) w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaigne'a) 15 - 45
97. Zlamanie dna panewki - w zaleznosci od uposledzenia funkcji stawu i zmian znieksztalcajacych:
a) bez zwichniecia centralnego 10 - 20
b) ze zwichnieciem centralnym 20 - 40
98. Izolowane zlamanie miednicy (talerz biodrowy, kolce biodrowe, guz kulszowy) - w zaleznosci od znieksztalcenia i zaburzen funkcji 5 - 20
Uwaga: Towarzyszace uszkodzenia narzadow miednicy i objawy neurologiczne ocenia sie dodatkowo wedlug pozycji dotyczacych odpowiednich uszkodzen narzadow miednicy lub uszkodzen neurologicznych.
L. Uszkodzenia konczyny gornej
Uwaga: Przy uszkodzeniach konczyn gornych u osob leworecznych stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu ustala sie wedlug zasad przewidzianych w tabeli, przyjmujac dla uszkodzen reki prawej procenty ustalone dla reki lewej, a dla uszkodzenia reki lewej procenty ustalone dla reki prawej.
Lopatka
99. Zlamanie lopatki:
a) wygojone zlamanie lopatki z nieznacznym przemieszczeniem bez wiekszych zaburzen funkcji konczyny 5
b) wygojone z przemieszczeniem i znacznym ograniczeniem prawa 10 - 40
funkcji konczyny w zaleznosci od stopnia lewa 5 - 30
Uwaga: Normy pozycji 99 uwzgledniaja rowniez ewentualne powiklania neurologiczne.
Obojczyk
100. Wadliwe wygojone zlamanie obojczyka - w zaleznosci od prawy 5 - 25
stopnia znieksztalcenia i ograniczenia ruchow lewy 5 - 20
101. Staw rzekomy obojczyka ograniczajacy ruchy konczyny prawy 25
lewy 20
102. Zwichniecie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo- prawy 5 - 25
mostkowego - w zaleznosci od ograniczenia ruchow, uposledzenia zdolnosci dzwigania i stopnia znieksztalcenia lewy 5 - 20
103. Uszkodzenia obojczyka powiklane przewleklym zapaleniem kosci i obecnoscia cial obcych ocenia sie wedlug pozycji 100 - 102, zwiekszajac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu o: 5
Uwaga: Przy wspolistniejacych powiklaniach neurologicznych nalezy stosowac ocene wedlug pozycji dotyczacych uszkodzen odpowiednich odcinkow konczyny - w zaleznosci od stopnia wypadniecia funkcji.
Bark
104. Przewlekle zmiany stawu barkowego - w zaleznosci od stopnia prawy 5 - 30
ograniczenia funkcji i przykurczu lewy 5 - 25
105. Zastarzale nieodprowadzone zwichniecie stawu barkowego prawy 20 - 30
- w zaleznosci od zakresu ruchow i ustawienia konczyny lewy 15 - 30
106. Nawykowe zwichniecia barku potwierdzone dokumentacja prawy 25
medyczna lewy 20
107. Staw cepowy w nastepstwie pourazowych ubytkow kosci - w prawy 25 - 40
zaleznosci od zaburzen funkcji lewy 20 - 35
Uwaga: Staw wiotki z powodu porazen ocenia sie wedlug norm neurologicznych.
108. Zesztywnienie stawu barkowego:
a) w ustawieniu czynnosciowo korzystnym (w odwiedzeniu prawy 20 - 35
okolo 70, antepozycja 35 i rotacja zewnetrzna okolo 25) w zaleznosci od ustawienia i funkcji lewy 15 - 30
b) w ustawieniu czynnosciowo niekorzystnym prawy 40
lewy 35
109. Bliznowaty przykurcz stawu barkowego w zaleznosci od prawy 5 - 15
zaburzen czynnosci stawu lewy 5 - 10
110. Uszkodzenie barku powiklane przewleklym zapaleniem kosci, prawy 5 - 35
obecnoscia cial obcych, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia sie wedlug pozycji 104-109, zwiekszajac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu - w zaleznosci od stopnia powiklan i uposledzenia funkcji lewy 5 - 25
111. Utrata konczyny w barku prawa 75
lewa 70
112. Utrata konczyny wraz z lopatka prawa 80
lewa 75
Ramie
113. Zlamanie kosci ramiennej - w zaleznosci od zmian wtornych i uposledzenia funkcji konczyny:
a) z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi prawa 5 - 15
lewa 5 - 10
b) ze znacznym przemieszczeniem i skroceniem prawa 15 - 30
lewa 10 - 25
c) zlamania powiklane przewleklym zapaleniem kosci, prawa 30 - 55
przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, cialami obcymi i zmianami neurologicznymi lewa 25 - 50
114. Uszkodzenia miesni, sciegien i ich przyczepow w zaleznosci od zmian wtornych i uposledzenia funkcji:
a) miesnia dwuglowego prawa 5 - 15
lewa 5 - 10
b) uszkodzenia innych miesni ramienia prawa 5 - 20
lewa 5 - 15
115. Utrata konczyny w obrebie ramienia:
a) z zachowaniem tylko 1/3 blizszej kosci ramiennej prawa 70
lewa 65
b) przy dluzszych kikutach prawa 65
lewa 60
116. Przepukliny miesniowe ramienia 3
Staw lokciowy
117. Zlamanie obwodowej nasady kosci ramiennej - w zaleznosci od zaburzen osi i ograniczenia ruchow w stawie lokciowym:
a) bez wiekszych przemieszczen, znieksztalcen i ograniczenia prawa 5 - 15
ruchomosci lewa 5 - 10
b) z duzym znieksztalceniem i ze znacznym przykurczem prawa 15 - 30
lewa 10 - 25
118. Zesztywnienie stawu lokciowego:
a) w zgieciu zblizonym do kata prostego i z zachowanymi prawy 30
ruchami obrotowymi przedramienia (75-110) lewy 25
b) z brakiem ruchow obrotowych prawy 35
lewy 30
c) w ustawieniu wyprostnym lub zblizonym (160-180) prawy 50
lewy 45
d) w innych ustawieniach - zaleznie od przydatnosci prawy 30 - 45
czynnosciowej konczyny lewy 25 - 40
119. Przykurcz w stawie lokciowym - w zaleznosci od zakresu zgiecia, wyprostu i stopnia zachowania ruchow obrotowych przedramienia:
a) przy niemoznosci zgiecia do 90 prawy 10 - 30
lewy 5 - 25
b) przy mozliwosci zgiecia ponad kat prosty prawy 5 - 20
lewy 5 - 15
Uwaga: Wszelkie inne uszkodzenia w obrebie stawu lokciowego nalezy oceniac wedlug pozycji 117 - 119.
120. Cepowy staw lokciowy - w zaleznosci od stopnia wiotkosci i prawy 15 - 30
stanu miesni lewy 10 - 25
121. Uszkodzenia stawu lokciowego powiklane przewleklym stanem zapalnym, przetokami, cialami obcymi itp. ocenia sie wedlug pozycji 117-120, zwiekszajac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu o: 5
Przedramie
122. Zlamania w obrebie dalszych nasad jednej lub obu kosci przedramienia, powodujace ograniczenia ruchomosci nadgarstka i znieksztalcenia - w zaleznosci od stopnia zaburzen czynnosciowych:
a) ze znieksztalceniem prawy 5 - 15
lewy 5 - 10
b) ze znacznym znieksztalceniem, duzym ograniczeniem prawy 15 - 25
ruchomosci i zmianami wtornymi (troficzne, krazeniowe itp.) lewy 10 - 20
123. Zlamania trzonow jednej lub obu kosci przedramienia - w zaleznosci od przemieszczen, znieksztalcen i zaburzen czynnosciowych:
a) ze znieksztalceniem i zaznaczonymi zaburzeniami funkcji prawe 5 - 15
lewe 3 - 10
b) ze znacznym znieksztalceniem, duzym ograniczeniem prawe 15 - 35
ruchomosci i zmianami wtornymi (troficzne, krazeniowe itp.) lewe 10 - 30
124. Staw rzekomy kosci promieniowej prawy 30
lewy 25
125. Staw rzekomy kosci lokciowej prawy 20
lewy 15
126. Brak zrostu, staw rzekomy obu kosci przedramienia prawe 40
lewe 35
127. Uszkodzenie przedramienia powiklane przewleklym zapaleniem kosci, przetokami, obecnoscia cial obcych, ubytkiem tkanki kostnej i zmianami neurologicznymi ocenia sie wedlug pozycji 122-126, zwiekszajac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu w zaleznosci od stopnia powiklan 5 - 15
128. Utrata konczyny w obrebie przedramienia - w zaleznosci od prawa 55 - 65
charakteru kikuta i jego przydatnosci do oprotezowania lewa 50 - 60
129. Utrata przedramienia w sasiedztwie stawu nadgarstkowego prawe 55
lewe 50
Nadgarstek
130. Ograniczenia ruchomosci w obrebie nadgarstka w nastepstwie jego uszkodzen (skrecenia, zwichniecia, zlamania kosci nadgarstka, martwice aseptyczne tych kosci) - w zaleznosci od ustawienia, zakresu ruchow, objawow bolowych i troficznych oraz funkcji palcow:
a) ograniczenie ruchomosci prawy 5 - 10
lewy 3 - 8
b) ograniczenie ruchomosci duzego stopnia prawy 10 - 20
lewy 8 - 15
c) ograniczenia ruchomosci duzego stopnia z ustawieniem reki prawy 20 - 30
czynnosciowo niekorzystnym lewy 15 - 25
131. Calkowite zesztywnienie w obrebie nadgarstka:
a) w ustawieniu czynnosciowo korzystnym - w zaleznosci od prawy 15 - 30
stopnia uposledzenia funkcji dloni i palcow lewy 10 - 25
b) w ustawieniu czynnosciowo niekorzystnym - w zaleznosci prawy 25 - 45
od stopnia uposledzenia funkcji dloni i palcow lewy 20 - 40
132. Uszkodzenia nadgarstka powiklane glebokimi, trwalymi zmianami troficznymi, przewleklym ropnym zapaleniem kosci nadgarstka, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia sie wedlug pozycji 130 i 131, zwiekszajac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu w zaleznosci od stopnia powiklan o: 1 - 10
133. Utrata reki na poziomie nadgarstka prawa 55
lewa 50
L. Srodrecze i palce
Kciuk
134. Zlamania i zwichniecia kciuka (pierwszej kosci srodrecza i paliczkow kciuka) - w zaleznosci od ustawienia, znieksztalcenia i stopnia zaburzen funkcji kciuka:
a) z przemieszczeniem prawy 5 - 10
lewy 3 - 8
b) z duzym przemieszczeniem i znieksztalceniem prawy 10 - 20
lewy 8 - 15
Uwaga: Przy ocenie stopnia zaburzen czynnosci kciuka nalezy brac pod uwage przede wszystkim zdolnosc przeciwstawienia i chwytu.
135. Utraty w obrebie kciuka:
a) utrata opuszki prawy 5
lewy 3
b) utrata paliczka paznokciowego prawy 10
lewy 8
c) utrata paliczka paznokciowego z czescia paliczka prawy 15
podstawowego (do 2/3 dlugosci paliczka) lewy 10
d) utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego prawy 20
ponizej 2/3 dlugosci lub utrata obu paliczkow bez kosci srodrecza lewy 15
e) utrata obu paliczkow z koscia srodrecza prawy 30
lewy 25
136. Wszelkie inne uszkodzenia w obrebie kciuka (blizny, uszkodzenia sciegnien, znieksztalcenia, przykurcze stawow, zesztywnienia, zmiany troficzne, czuciowe itp.) - powodujace:
a) ograniczenie funkcji prawy 3 - 10
lewy 1 - 8
b) znaczne ograniczenie funkcji prawy 10 - 20
lewy 8 - 15
c) uposledzenie funkcji graniczace z nastepstwami utraty prawy 20 - 30
kciuka lewy 15 - 25
Palec wskazujacy
137. Utraty w obrebie palca wskazujacego:
a) utrata opuszki prawy 5
lewy 3
b) utrata paliczka paznokciowego prawy 7
lewy 5
c) utrata paliczka paznokciowego z 1/3 dalsza paliczka prawy 8
srodkowego lewy 5
d) utrata paliczka paznokciowego i srodkowego powyzej 1/3 prawy 12
lewy 10
e) utrata trzech paliczkow prawy 17
lewy 15
f) utrata palca wskazujacego z koscia srodrecza prawy 23
lewy 20
138. Wszelkie inne uszkodzenia w obrebie palca wskazujacego oraz II kosci srodrecza (blizny, uszkodzenia sciegien, znieksztalcenia, przykurcze stawow, zesztywnienia, zmiany troficzne, czuciowe itp.) - powodujace:
a) ograniczenie funkcji - w zaleznosci od stopnia prawy 3 - 8
lewy 1 - 5
b) znaczne ograniczenie funkcji - w zaleznosci od stopnia prawy 8 - 12
lewy 5 - 10
c) bezuzytecznosc palca graniczaca z utrata wskaziciela prawy 17
lewy 15
Palec trzeci, czwarty i piaty
139. Utrata calego paliczka lub czesci paliczka:
a) palca trzeciego i czwartego - za kazdy paliczek prawy 3
lewy 2
b) palca piatego - za kazdy paliczek prawy 1
lewy 1
140. Utrata palcow III, IV lub V z koscia srodrecza prawy 12
lewy 8
141. Wszelkie inne uszkodzenia w obrebie palcow III, IV, V i odpowiednich kosci srodrecza (blizny, uszkodzenia sciegien, znieksztalcenia, przykurcze stawow, zesztywnienia, zmiany troficzne, czuciowe itp.) - powodujace:
a) ograniczenie funkcji palca - w zaleznosci od stopnia prawy 2
lewy 1
b) znaczne ograniczenie funkcji palca - w zaleznosci od prawy 4
stopnia lewy 3
c) bezuzytecznosc palca graniczaca z utrata prawy 7
lewy 5
Uwaga: Przy uszkodzeniach obejmujacych wieksza liczbe palcow globalna ocena musi byc nizsza niz calkowita utrata tych palcow i odpowiadac stopniowi uzytecznosci reki. Uszkodzenia obejmujace wszystkie palce z pelna utrata uzytecznosci reki nie moga przekroczyc dla reki prawej 55% a dla lewej 50%.
M. Uszkodzenia konczyny dolnej
Biodro
142. Utrata konczyny dolnej przez wyluszczenie jej w stawie biodrowym lub odjecie w okolicy podkretarzowej 85
143. Przykurcze i ograniczenia ruchow w stawie biodrowym w nastepstwie uszkodzen tkanek miekkich - w zaleznosci od stopnia 5 - 25
144. Zesztywnienie stawu biodrowego - w zaleznosci od ustawienia i wtornych zaburzen statyki i dynamiki:
a) w ustawieniu czynnosciowo korzystnym 20 - 35
b) w ustawieniu czynnosciowo niekorzystnym 30 - 60
145. Inne nastepstwa uszkodzen stawu biodrowego (zwichniec, zlaman blizszej nasady kosci udowej, zlaman szyjki, zlaman przezkretarzowych i podkretarzowych, zlaman kretarzy itp.) - w zaleznosci od zakresu ruchow przemieszczen, skrocenia, znieksztalcen i roznego rodzaju zmian wtornych oraz dolegliwosci subiektywnych:
a) ze zmianami miernego stopnia 5 - 20
b) ze zmianami duzego stopnia 20 - 40
c) z bardzo ciezkimi zmianami miejscowymi i dolegliwosciami wtornymi (kregoslup, staw krzyzowo-biodrowy, kolano itp.) 40 - 65
146. Przykurcze i zesztywnienia powiklane przewleklym zapaleniem tkanki kostnej, z przetokami, cialami obcymi itp. ocenia sie wedlug pozycji 142-145, zwiekszajac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu w zaleznosci od rozmiarow powiklan o: 5 - 15
Uwaga: Jako wynik urazowego uszkodzenia biodra zglaszane sa czesto nastepujace zmiany chorobowe: krwiopochodne ropne zapalenie kosci, gruzlica kostno-stawowa, nowotwory, martwice aseptyczne kosci, biodro szpotawe dorastajacych i inne znieksztalcenia powodujace zaburzenia statyki. Przy tego rodzaju stanach chorobowych nalezy szczegolna uwage zwracac na istnienie zwiazku przyczynowego miedzy tymi schorzeniami a wypadkiem.
Udo
147. Zlamanie kosci udowej - w zaleznosci od znieksztalcen, skrocenia, zanikow miesniowych i ograniczenia ruchow w stawach:
a) z nieznacznymi zmianami i skroceniem do 4 cm 5 - 15
b) z miernymi zmianami i skroceniem do 6 cm 15 - 30
c) ze skroceniem ponad 6 cm i ciezkimi zmianami 30 - 40
148. Staw rzekomy lub ubytki kosci udowej uniemozliwiajace obciazenie konczyny - w zaleznosci od stopnia uposledzenia funkcji, skrocenia i zaburzen wtornych 40 - 60
149. Uszkodzenia skory, miesni, sciegien (oparzenia, przeciecia, pekniecia podskorne, przepukliny miesniowe itp.) - w zaleznosci od zaburzen funkcji itp. 5 - 20
150. Uszkodzenia duzych naczyn, tetniaki pourazowe - w zaleznosci od stopnia wtornych zaburzen troficznych 5 - 30
151. Uszkodzenia uda powiklane przewleklym ropnym zapaleniem kosci, przetokami, cialami obcymi, skostnieniem pozaszkieletowym i zmianami neurologicznymi ocenia sie wedlug pozycji 147-150, zwiekszajac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu w zaleznosci od rozmiarow powiklan o 1 - 10
152. Uszkodzenia uda powiklane wspolistniejacym uszkodzeniem nerwu kulszowego ocenia sie wedlug pozycji 147-150, zwiekszajac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu w zaleznosci od rozmiarow uszkodzenia nerwu o 10 - 65
Uwaga: Laczny stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu ocenianego wedlug pozycji 147-150 i 152 nie moze przekroczyc 70%.
153. Utrata konczyny - zaleznie od dlugosci kikuta i przydatnosci jego cech do oprotezowania 50 - 70
Kolano
154. Zesztywnienie stawu kolanowego:
a) w pozycji funkcjonalnej korzystnej 0 - 15 30
b) przy wiekszych stopniach zgiecia lub przeproscie powyzej -10 (minus 10) stosuje sie ocene wg pp. a) - zwiekszajac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu za kazde 4 odchylenie ponad granice 15 lub -10 o: 1
155. Trwale ograniczenia ruchomosci stawu kolanowego w nastepstwie uszkodzen samego stawu (uszkodzenia wiezadlowe, torebkowe, lakotek, kosci tworzacych staw kolanowy itd.) - w zaleznosci od charakteru przykurczu i zakresu ubytku funkcji:
a) utrata ruchomosci w zakresie 0 - 40 za kazde 2 ubytku ruchu 1
b) utrata ruchomosci w zakresie 40 - 90 za kazde 5 ubytku ruchu 1
c) utrata ruchomosci w zakresie 90 - 120 za kazde 10 ubytku ruchu 1
Uwaga: prawidlowo funkcjonalny zakres ruchow przyjmuje sie w granicach 0 - 120.
156. Inne nastepstwa uszkodzen kolana: skrocenie konczyny, zaburzenia osi, stawu (koslawosc, szpotawosc, ruchomosc patologiczna), dolegliwosci przewlekle zapalne, zapalenia ropne, ciala obce, przetoki itp. - w zaleznosci od stopnia 1 - 20
157. Utrata konczyny na poziomie stawu kolanowego 65
Podudzie
158. Zlamanie kosci podudzia - w zaleznosci od znieksztalcenia, przemieszczenia, powiklan wtornych, zmian troficznych i czynnosciowych konczyny itp.:
a) ze zmianami lub skroceniem do 4 cm 5 - 15
b) z duzymi wtornymi zmianami lub ze skroceniem od 4 cm do 6 cm 15 - 25
c) ze skroceniem powyzej 6 cm lub bardzo rozleglymi zmianami wtornymi i dodatkowymi powiklaniami w postaci przewleklego zapalenia kosci, przetok, zmian troficznych skory z owrzodzeniami, stawow rzekomych, ubytkow kostnych i zmian neurologicznych 25 - 50
159. Izolowane zlamania strzalki (oprocz kostki bocznej) 3
160. Uszkodzenia tkanek miekkich podudzia, uszkodzenia sciegna Achillesa i innych sciegien - zaleznie od rozleglosci uszkodzenia, zaburzen czynnosciowych i znieksztalcen stopy 5 - 20
161. Utrata konczyny w obrebie podudzia - w zaleznosci od charakteru kikuta, dlugosci, przydatnosci do oprotezowania i zmian wtornych w obrebie konczyny:
a) przy dlugosci kikuta do 8 cm mierzac od szpary stawowej 60
b) przy dluzszych kikutach 40 - 55
Stawy skokowe, stopa
162. Ograniczenie ruchomosci i znieksztalcenia w stawach skokowych (w nastepstwie wykrecenia, zwichniecia, zlamania kosci tworzacych staw, zranien, cial obcych, blizn itp.) - w zaleznosci od ich stopnia i dolegliwosci:
a) bez znieksztalcen 1 - 15
b) ze znieksztalceniem, uposledzeniem funkcji ruchowej i statycznej stopy 15 - 25
c) powiklane przewleklym zapaleniem kosci i stawu, przetokami, martwica aseptyczna, zmianami neurologicznymi itp. 25 - 40
163. Zesztywnienie stawu skokowego - w zaleznosci od ustawienia stopy, zmian wtornych i powiklan:
a) pod katem zblizonym do prostego 10 - 20
b) w innych ustawieniach czynnosciowo niekorzystnych 20 - 40
164. Zlamania kosci pietowej lub skokowej z przemieszczeniem, znieksztalceniem i innymi zmianami wtornymi:
a) miernego stopnia - zaleznie od wielkosci zaburzen czynnosciowych 5 - 15
b) znacznego stopnia lub z powiklaniami - zaleznie od wielkosci zaburzen czynnosciowych 15 - 30
165. Utrata kosci pietowej lub skokowej 40
166. Uszkodzenia kosci stepu z przemieszczeniem, znieksztalceniami i innymi zmianami wtornymi:
a) miernego stopnia - zaleznie od wielkosci zaburzen czynnosciowych 5 - 10
b) znacznego stopnia lub innymi powiklaniami - zaleznie od wielkosci zaburzen 10 - 20
167. Zlamania kosci srodstopia z przemieszczeniem, znieksztalceniem stopy:
a) zlamania I lub V kosci z wyraznym przemieszczeniem - w zaleznosci od stopnia zaburzen czynnosciowych 5 - 15
b) zlamania II, III lub IV kosci srodstopia - w zaleznosci od stopnia zaburzen czynnosciowych 3 - 10
c) zlamania trzech i wiecej kosci srodstopia - w zaleznosci od zaburzen czynnosciowych 10 - 20
168. Zlamania kosci srodstopia powiklane zapaleniem kosci, przetokami, wtornymi zmianami troficznymi i zmianami neurologicznymi ocenia sie wedlug pozycji 167, zwiekszajac stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu w zaleznosci od stopnia powiklan o 1 - 10
169. Inne uszkodzenia stopy pozostawiajace zmiany bliznowate i znieksztalcajace - w zaleznosci od stopnia uposledzenia czynnosci 1 - 15
170. Utrata stopy w calosci 50
171. Utrata stopy na poziomie stawu Choparta 40
172. Utrata stopy w stawie Lisfranka 35
173. Utrata stopy w obrebie kosci srodstopia - zaleznie od rozleglosci utraty przedstopia i cech kikuta 20 - 30
Palce stopy
174. Utrata paliczka paznokciowego palucha 5
175. Utrata calego palucha 7
176. Utrata palucha wraz z koscia srodstopia - w zaleznosci od rozmiaru utraty kosci srodstopia 10 - 20
177. Utrata palcow II-V w czesci lub calosci - za kazdy palec 2
178. Utrata V palca wraz z koscia srodstopia - zaleznie od wielkosci utraty kosci srodstopia 5 - 10
179. Utrata palcow II-IV z koscia srodstopia - zaleznie od wielkosci utraty kosci srodstopia, za kazdy palec 3 - 5
180. Inne uszkodzenia i znieksztalcenia palcow - w zaleznosci od stopnia uposledzenia funkcji 1 - 5
N. Porazenia lub niedowlady poszczegolnych nerwow obwodowych
181. Uszkodzenie czesciowe lub calkowite - w zaleznosci od stopnia zaburzen:
a) nerwu przeponowego ponizej jego polaczenia z nerwem podobojczykowym 5 - 15
b) nerwu piersiowego dlugiego prawy 5 - 15
lewy 5 - 10
c) nerwu pachowego prawy 15 - 25
lewy 10 - 20
d) nerwu miesniowo-skornego prawy 10 - 25
lewy 5 - 20
e) nerwu promieniowego powyzej odejscia galazki do miesnia prawy 15 - 45
trojglowego ramienia lewy 5 - 35
f) nerwu promieniowego ponizej odejscia galazki do miesnia prawy 10 - 30
trojglowego ramienia lewy 5 - 25
g) nerwu promieniowego nad wejsciem do kanalu miesnia prawy 5 - 25
odwracacza przedramienia lewy 5 - 15
h) nerwu promieniowego po wyjsciu z kanalu miesnia odwracacza prawy 5 - 15
przedramienia lewy 1 - 10
i) nerwu posrodkowego w zakresie ramienia prawy 10 - 40
lewy 5 - 30
j) nerwu posrodkowego w zakresie nadgarstka prawy 5 - 25
lewy 5 - 15
k) nerwu lokciowego prawy 10 - 30
lewy 5 - 20
l) splotu barkowego czesci nadobojczykowej (gornej) prawy 15 - 25
lewy 10 - 20
m) splotu barkowego czesci podobojczykowej (dolnej) prawy 25 - 45
lewy 20 - 40
n) pozostalych nerwow odcinka szyjno-piersiowego 1 - 15
o) nerwu zaslonowego 5 - 15
p) nerwu udowego 10 - 30
q) nerwow posladkowych (gornego i dolnego) 10 - 20
r) nerwu sromowego wspolnego 5 - 25
s) nerwu kulszowego przed podzialem na nerw piszczelowy i strzalkowy (norme w wysokosci ponad 50% stosowac tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach) 20 - 60
t) nerwu piszczelowego (norme w wysokosci ponad 30% stosowac tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach) 10 - 40
u) nerwu strzalkowego 10 - 20
v) splotu ledzwiowo-krzyzowego 40 - 70
w) pozostalych nerwow odcinka ledzwiowo-krzyzowego 1 - 10
Uwaga: Wedlug pozycji 181 ocenia sie tylko uszkodzenia nerwow obwodowych. W przypadkach wspolistnienia uszkodzen kostnych, miesniowych i nerwowych nalezy stosowac ocene wedlug pozycji dotyczacych uszkodzen konczyn gornych i dolnych.
182. Kauzalgie potwierdzone obserwacja szpitalna - w zaleznosci od stopnia zmian troficznych i nasilenia bolow prawy 30
lewy 50
O. Choroby zawodowe
183. Zatrucia ostre albo przewlekle lub ich nastepstwa wywolane przez substancje chemiczne 0 - 100
Uwaga: Procent stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu ustala sie w zaleznosci od rodzaju substancji chemicznej, rodzaju uszkodzenia, tj. zespolu objawow klinicznych i stopnia uposledzenia sprawnosci ustroju, obnizajacego zdolnosc do pracy zarobkowej. Przy ocenie nalezy rowniez poslugiwac sie ustaleniami okreslonymi w poz. 87 i 88 tabeli wraz z uwagami zawartymi w tych pozycjach.
184. Pylice pluc:
1) pylica krzemowa
2) pylica gornikow kopaln wegla
3) pylico - gruzlica
4) pylica spawaczy
5) pylica azbestowa
6) inne rodzaje pylic
a) pylice pluc bez zaburzenia sprawnosci ukladu oddechowego stanowiace profilaktyczne przeciwwskazanie do pracy w narazeniu na dzialanie pylu zwlokniajacego w stezeniach przekraczajacych NDS 10 - 20
b) pylice pluc z zaburzeniami sprawnosci wentylacyjnej lub wymiany gazow w plucach z ograniczeniem wydolnosci wysilkowej ukladu oddechowego 21 - 60
c) pylice pluc z objawami przewleklego serca plucnego lub niewydolnosci oddechowo-krazeniowej 61 - 100
185. Przewlekle nieodwracalne schorzenia ukladu oddechowego powstale w nastepstwie dzialania substancji: toksycznych, drazniacych, uczulajacych (alergenow) w razie stwierdzenia niewydolnosci ukladu oddechowego:
a) przewlekle nieswoiste choroby ukladu oddechowego (PNChUO) w okresie wydolnosci ukladu oddechowego, stanowiace profilaktycznie uzasadnione przeciwwskazanie do dalszej pracy w narazeniu na kontakt z czynnikami zawodowymi, uszkadzajacymi uklad oddechowy 10 - 20
b) PNChUO (lacznie z rozedma pluc) w okresie wzglednej wydolnosci ukladu oddechowego (ograniczenie wydolnosci wentylacyjnej po obciazeniu wysilkiem fizycznym) 20 - 40
c) PNChUO (lacznie z rozedma pluc i innymi chorobami ukladu oddechowego) w okresie niewydolnosci oddechowej 40 - 80
d) rozwiniety, zaawansowany, przewlekly zespol plucno-sercowy w okresie niewydolnosci ukladu krazeniowo-oddechowego, ktory moze wymagac opieki innych osob 80 - 100
186. Byssinoza
a) postac bez uposledzenia sprawnosci z powodu zmniejszonej tolerancji wysilku lub zmniejszonej sprawnosci wentylacyjnej pluc 10 - 20
b) postac z trwalym uposledzeniem sprawnosci z powodu zmniejszonej tolerancji wysilku lub zmniejszonej sprawnosci wentylacyjnej pluc 20 - 60
187. Zapalenie obrzekowe krtani o podlozu alergicznym oceniac wedlug poz. 51 i 52
188. Przedziurawienie przegrody nosa wywolane substancjami o dzialaniu zracym lub drazniacym oceniac wedlug poz. 20
189. Przewlekle choroby narzadu glosu spowodowane nadmiernym wysilkiem glosowym, trwajacym co najmniej 15 lat:
a) guzki glosowe twarde 10 - 30
b) wtorne zmiany przerostowe faldow glosowych 10 - 40
c) niedowlad miesni przywodzacych i napinajacych faldy glosowe z niedomykalnoscia fonacyjna glosni i trwala dysfonia 10 - 30
190. Choroby wywolane dzialaniem promieniowania jonizujacego 0 - 100
191. Nowotwory zlosliwe powstale w nastepstwie dzialania czynnikow wystepujacych w srodowisku pracy, uznanych za rakotworcze u ludzi 20 - 100
Uwaga: Stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu okresla sie w zaleznosci od lokalizacji zmian nowotworowych i ich zaawansowania.
192. Choroby skory w zaleznosci od lokalizacji, rozleglosci i natezenia zmian 0 - 50
193. Schorzenia nerwow, miesni, sciegien, pochewek sciegnistych, kaletek maziowych, tkanek okolostawowych - powodujace nieodwracalne zmiany w ukladzie ruchowym, wywolane sposobem wykonywania pracy 5 - 50
194. Uszkodzenia narzadu sluchu zwiazane ze stalym narazeniem na dzialanie nadmiernego halasu
Uwaga: Oceny stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu nalezy dokonywac na podstawie ustalen okreslonych w poz. 42 tabeli.
195. Zespol wibracyjny:
a) choroba wibracyjna wyrownana (postac parestezyjno-czuciowa, wstepne stadium zmian naczyniowych, drobne zmiany kostne wykryte radiologicznym badaniem ukladu kostno-stawowego), stanowiaca przeciwwskazanie do pracy w narazeniu na dzialanie wibracji 25 - 40
b) choroba wibracyjna niewyrownana 45 - 80
196. Choroby wywolane praca w warunkach podwyzszonego cisnienia atmosferycznego: 0 - 100
a) choroba dekompresyjna
b) urazy cisnieniowe
c) nastepstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiekszonym cisnieniem
197. Choroby wywolane dzialaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia: 0 - 100
a) udar cieplny albo jego nastepstwa
b) wyczerpanie cieplne albo jego nastepstwa
c) odmroziny
198. Choroby narzadu wzroku wywolane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi 0 - 100
Uwaga: Przy ocenie stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu nalezy posilkowac sie ustaleniami okreslonymi w poz. 27 - 41 tabeli.
199. Choroby zakazne lub pasozytnicze 0 - 100

Uwaga: Stopien stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu

okresla sie w zaleznosci od skutkow, jakie choroba

pozostawila w narzadach i ukladach.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.