Rozporzadzenie ministra finansow z 14 marca 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do ktorych stosuje sie stawke podatku od towarow i uslug w wysokosci 0 proc., oraz warunkow jej stosowania

(Dz. U. nr 35 z 9 kwietnia 2002 r., poz. 326)

Patrz artykul: Zerowy VAT dla kolejnych wydawcow

Na podstawie art. 50 ust. 7 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50, nr 28, poz. 127 i nr 129, poz. 599, z 1994 r. nr 132, poz. 670, z 1995 r. nr 44, poz. 231 i nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. nr 137, poz. 640, z 1997 r. nr 111, poz. 722, nr 123, poz. 776 i 780, nr 137, poz. 926, nr 141, poz. 943 i nr 162, poz. 1104, z 1998 r. nr 139, poz. 905 i nr 161, poz. 1076, z 1999 r. nr 50, poz. 499, nr 57, poz. 596 i nr 95, poz. 1100, z 2000 r. nr 68, poz. 805 i nr 105, poz. 1107, z 2001 r. nr 12, poz. 92; nr 39, poz. 459; nr 56, poz. 580; nr 63, poz. 639; nr 80, poz. 858; nr 90, poz. 995, nr 106, poz. 1150; nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. nr 19, poz. 185) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. W rozporzadzeniu ministra finansow z 22 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do ktorych stosuje sie stawke podatku od towarow i uslug w wysokosci 0 proc., oraz warunkow jej stosowania (Dz. U. Nr 121, poz. 1297 i z 2001 r. Nr 51, poz. 533) zalacznik do rozporzadzenia otrzymuje brzmienie okreslone w zalaczniku do niniejszego rozporzadzenia.

§ 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia [czyli 24 kwietnia 2002 r.].

Zalacznik

Wykaz czasopism specjalistycznych (w nawiasie ich wydawcy)

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L - L | M | N

O | P | Q | R | S | S | T | U - V | W | Y-Z | Z - Z

1. 45 Minut. Torunski Przeglad Oswiatowy (Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli)

2. AAEM ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, AAEM Publishers)

3. ABC Jakosci. Akredytacja. Badania. Certyfikacja. Quality Reviev (Polskie Centrum Badan i Certyfikacji)

4. ACM Transactions on Mathematical Software (Association For Computing Machinery New York, USA)

5. ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. AEDIFICATIO ET MECHANICA (Uniwersytet Warminsko - Mazurski)

6. ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. AGRICULTURA (Uniwersytet Warminsko - Mazurski)

7. ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. GEODAESIA ET RURIS REGULATIO (Uniwersytet Warminsko - Mazurski)

8. ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. PROTECTIO AQUARUM ET PISCATORIA (Uniwersytet Warminsko - Mazurski)

9. ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. TECHNOLOGIA ALIMENTORUM (Uniwersytet Warminsko - Mazurski)

10. ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. VETERINARIA (Uniwersytet Warminsko - Mazurski)

11. ACTA ACADEMIAE AGRICULTURAE AC TECHNICAE OLSTENENSIS. ZOOTECHNICA (Uniwersytet Warminsko - Mazurski)

12. ACTA AGRARIA ET SILVESTRIA SER. AGRARIA (POLSKA AKADEMIA NAUK Oddzial w Krakowie)

13. ACTA AGRARIA ET SILVESTRIA. SERIES: SILVESTRIS (PAN - oddzial w Krakowie)

14. ACTA AGRARIA ET SILVESTRIA. SERIES: ZOOTECHNICA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Rolniczych i Lesnych)

15. ACTA AGROBOTANICA. JOURNAL OF THE POLISH BOTANICAL SOCIETY (Polskie Towarzystwo Botaniczne)

16. ACTA AGROPHYSICA (PAN. Instytut Agrofizyki)

17. ACTA ANGIOLOGICA (Volumed s. c.)

18. ACTA ARCHAEOLOGICA CARPATHICA (PAN, oddzial w Krakowie, Komisja Archeologiczna)

19. ACTA ARCHAEOLOGICA LODZIENSIA (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

20. ACTA ARITHMETICA (Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny)

21. ACTA ASIATICA VARSOVIENSIA (Polska Akademia Nauk. Zaklad Krajow Pozaeuropejskich)

22. ACTA ASTRONOMICA (Fundacja Astronomii Polskiej im. M. Kopernika)

23. ACTA BALTICO-SLAVICA. ARCHEOLOGIA HISTORIA (Slawistyczny Osrodek Wydawniczy)

24. ACTA BIOCHIMICA POLONICA (Komitet Biochemii i Biofizyki PAN, Polskie Towarzystwo Biochemiczne)

25. ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA. SERIES BOTANICA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Biologiczna)

26. ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA. SERIES ZOOLOGIA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Biologiczna)

27. Acta Cassubiana (Instytut Kaszubski)

28. Acta Chiropterologica (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)

29. ACTA CHROMATOGRAPHICA (Uniwersytet Slaski. Instytut Chemii)

30. ACTA CLINICA (FUNDACJA MULTIS MULTUM)

31. ACTA ENDOSCOPICA POLONA (Towarzystwo Chirurgow Polskich)

32. ACTA ENTOMOLOGICA SILESIANA (Slaskie Towarzystwo Entomologiczne)

33. ACTA GEOGRAPHICA LODZIENSIA (Lodzkie Towarzystwo Naukowe, Wydzial III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych)

34. ACTA GEOLOGICA POLONICA (Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Geologicznych)

35. ACTA GEOPHYSICA POLONICA (Polska Akademia Nauk. Komitet i Instytut Geofizyki)

36. ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA (Polskie Towarzystwo Hematologow i Transfuzjologow)

37. ACTA HYDROBIOLOGICA (PAN. Zaklad Biologii Wod im. K. Starmacha)

38. ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

39. ACTA MAGNETICA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Fizyki)

40. ACTA MEDICA PREMISLIENSIS (Towarzystwo Przyjaciol Nauk w Przemyslu) 41. ACTA MICROBIOLOGICA POLONICA (Polskie Towarzystwo Mikrobiologow)

42. ACTA MYCOLOGICA (Polskie Towarzystwo Botaniczne)

43. Acta Neophilologica (Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko - Mazurskiego w Olsztynie)

44. ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS (Polska Akademia Nauk. Instytut Biologii Doswiadczalnej im. M. Nenckiego, Polskie Towarzystwo Badan Ukladu Nerwowego)

45. Acta of Bioengineering and Biomechanics (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej)

46. ACTA ORNITHOLOGICA (Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii)

47. ACTA PALEOBOTANICA (Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera)

48. ACTA PALEONTOLOGICA POLONICA (Instytut Paleobiologii PAN)

49. ACTA PARASITOLOGICA (Polska Akademia Nauk. Instytut Parazytologii im. W. Stefanskiego)

50. ACTA PHILOLOGICA (Uniwersytet Warszawski)

51. Acta Physica Polonica - A (Instytut Fizyki PAN, Polskie Towarzystwo Fizyczne)

52. ACTA PHYSICA POLONICA - B (Uniwersytet Jagiellonski)

53. Acta Physicae Superficierum (Uniwersytet Lodzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

54. ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM (Zaklad Fizjologii Roslin PAN, Krakow przy udziale: Katedra Fizjologii Roslin SGGW, Warszawa; Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli PAN, Warszawa)

55. ACTA POLONIAE HISTORICA (Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Komitet Nauk Historycznych)

56. ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA. DRUG RESEARCH (Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne)

57. ACTA POLONIAE TOXICOLOGICA (Polskie Towarzystwo Toksykologiczne)

58. Akta Polono-Ruthenica (Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko - Mazurskiego w Olsztynie)

59. ACTA PROTOZOOLOGICA (Polska Akademia Nauk. Instytut Biologii Doswiadczalnej im. M. Nenckiego. Polskie Towarzystwo Biologii Komorki)

60. ACTA SCANSENOLOGICA (Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)

61. ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE (Polskie Towarzystwo Botaniczne)

62. ACTA THERIOLOGICA (Zaklad Badania Ssakow PAN)

63. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA ANTHROPOLOGICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

64. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA ARCHAEOLOGICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

65. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

66. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA BOTANICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

67. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA CHIMICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

68. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA ETHNOLOGICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

69. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA GEOGRAPHICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

70. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

71. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-OECONOMICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

72. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA GERMANICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

73. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA HISTORICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

74. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA INFORMATICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

75. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA IURIDICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

76. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LIBRORUM (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

77. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LIMNOLOGICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

78. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LINGUISTICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

79. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LINGUISTICA ANGLICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

80. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LITTERARIA ANGLICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

81. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LITTERARIA POLONICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

82. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LITTERARIA ROMANICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

83. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LITTERARIA ROSSICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

84. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA MATHEMATICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

85. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA OECONOMICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

86. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA PAEDAGOGICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

87. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA PAEDAGOGICA ET PSYCHOLOGICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

88. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA PHILOSOPHICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

89. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA PHYSICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

90. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA PHYSIOLOGICA, CYTHOLOGICA ET GENETICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

91. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA PSYCHOLOGICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

92. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA SCIENTIAE ARTIUM ET LITTERARUM (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

93. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA SOCIOLOGICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

94. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA SOZOLOGICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

95. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA ZOOLOGICA (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

96. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. KSZTALCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCOW (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

97. ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOLECZNE (Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu)

98. ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE (Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu)

99. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. ANGLICA WRATISLAVIENSIA (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

100. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. ANTIQUITAS (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

101. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. CLASSICA WRATISLAVIENSIA (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

102. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. GERMANICA WRATISLAVIENSIA (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

103. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. HISTORIA (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

104. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. HISTORIA SZTUKI (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

105. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. LITERATURA I KULTURA POPULARNA (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

106. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. NEDERLANDICA WRATISLAVIENSIA (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

107. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. NIEMCOZNAWSTWO (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

108. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. POLITOLOGIA (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

109. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE BOTANICZNE (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

110. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE GEOLOGICZNO-MINERALOGICZNE (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

111. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO, SERIA A: GEOGRAFIA FIZYCZNA (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

112. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO. SERIA B: GEOGRAFIA SPOLECZNA I EKONOMICZNA (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

113. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE KULTUROZNAWCZE (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

114. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE LITERACKIE (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

115. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE PEDAGOGICZNE (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

116. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE PSYCHOLOGICZNE (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

117. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRACE ZOOLOGICZNE (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

118. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRAWO (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

119. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

120. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRZEGLAD PRAWA I ADMINISTRACJI (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

121. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. ROMANICA WRATISLAVIENSIA (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

122. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. SLAVICA WRATISLAVIENSIA (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

123. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. STUDIA ARCHEOLOGICZNE (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

124. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. STUDIA GEOGRAFICZNE (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

125. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. STUDIA LINGUISTICA (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

126. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. STUDIA NAD FASZYZMEM I ZBRODNIAMI HITLEROWSKIMI (Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego)

127. ACTA ZOOLOGICA CRACOVIENSIA (PAN. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat)

128. Actas Latinoamericanas de Varsovia (Wydzial Geografii i Studiow Regionalnych Uniwerytetu Warszawskiego - Instytut Krajow Rozwijajacych sie)

129. Administrator (Centralny Osrodek Informacji Budownictwa)

130. ADVANCES IN AGRICULTURAL SCIENCES (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

131. Advances in Clinical and Experimental Medicine (Akademia Medyczna we Wroclawiu)

132. AFRICANA BULLETIN (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

133. Afryka (Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne)

134. AFRYKA - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego (Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne)

135. AFRYKA. AZJA. AMERYKA LACINSKA (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

136. Agro Serwis (Biznes Press Sp. z o.o.)

137. Agrochemia (Hortpress Sp. z o.o.)

138. AI Magazine (American Association For Artifical Intelligence, USA) 139. Akademicki Przeglad Sportowy (Zarzad Glowny Akademickiego Zwiazku Sportowego)

140. Akant (Instytut Wydawniczy "Swiadectwo")

141. Akcent (Edytor Press)

142. Aktualnosci Rachunkowo-Podatkowe (Dom Wydawniczy ABC. Wydawnictwa Profesjonalne Spolka z o. o.)

143. Aktualnosci Rolnicze (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach)

144. Aktualnosci Rolnicze (Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich w Barzkowicach)

145. Aktualnosci Rolnicze - Rynek (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lublinie z siedziba w Konskowoli)

146. AKTUALNOSCI TELEWIZYJNE (Prasowa Agencja Telewizyjna TVP S. A.)

147. ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury (ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury)

148. Alergia Astma Immunologia - Przeglad Kliniczny (Ad fontes s.c.)

149. ALKOHOLIZM I NARKOMANIA (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Instytut Psychiatrii i Neurologii)

150. Almanach "Slowacy w Polsce" (Towarzystwo Slowakow w Polsce)

151. Almanach Czestochowy (Towarzystwo Przyjaciol Czestochowy)

152. Almanach Historyczny (Wydawnictwo AkademiiSwietokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)

153. Almanach Karpacki "Plaj" (Towarzystwo Karpackie)

154. Almanach Muszyny (Towarzystwo Milosnikow Ziemi Muszynskiej)

155. Almanach Muzealny (Wydawnictwo DiG, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy)

156. Almanach Sadecki (Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddzial w Nowym Saczu)

157. Almanach Sceny Polskiej (Instytut Sztuki. PAN)

158. Almanach Ukrainski (Zwiazek Ukraincow w Polsce)

159. Almanach Ziemi Limanowskiej (Towarzystwo Milosnikow Ziemi Limanowskiej)

160. Almanach Zydowski (Zwiazek Gmin Wyznaniowych Zydowskich)

161. American Studies (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

162. Anaesthesiology Intensive Therapy (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.) 163. ANALECTA (Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki)

164. ANALECTA CRACOVIENSIA (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie)

165. Analitical Report (Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.)

166. Analityka - Nauka i Praktyka (Wydawnictwo MALAMUT)

167. Analiza Produkcyjno-Ekonomicznej Sytuacji Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

168. Anatomia Fantastyki (Gdanski Klub Fantastyki)

169. ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA (Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii)

170. ANIMAL SCIENCE PAPERS AND REPORTS (PAN. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzat w Jastrzebcu)

171. Animator. Biuletyn Misyjno - Pastoralny (Referat Misyjny Seminarium Duchownego Ksiezy Werbistow)

172. ANNALES ACADEMIAE MEDICAE BYDGOSTIENSIS (Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy)

173. ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS (Akademia Medyczna w Gdansku)

174. ANNALES ACADEMIAE MEDICAE LODZENSIS (Akademia Medyczna w Lodzi)

175. ANNALES ACADEMIAE MEDICAE SILESIENSIS (Slaska Akademia Medyczna w Katowicach)

176. Annales Academiae Medicae Stetinensis Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Suplement (PAM Szczecin)

177. ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS. ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE (Wydawnictwo Lekarskie PZWL)

178. ANNALES POLONICI MATHEMATICI (Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny)

179. Annales Silesiae (Wroclawskie Towarzystwo Naukowe)

180. ANNALES SOCIETATIS DOCTRINAE STUDENTIUM ACADEMIAE MEDICAE SILESIENSIS (Slaska Akademia Medyczna)

181. ANNALES SOCIETATIS GEOLOGORUM POLONIAE - ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGO (Polskie Towarzystwo Geologiczne)

182. Annales UMCS sec. Horticultura (UMCS, Akademia Rolnicza w Lublinie)

183. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO A: MATHEMATICA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

184. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO AA: CHEMIA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

185. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO AAA: PHYSICA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

186. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO B: GEOGRAPHIA, GEOLOGIA, MINERALOGIA ET PETROGRAPHIA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

187. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO C: BIOLOGIA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

188. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO D: MEDICINA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Akademia Medyczna w Lublinie)

189. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO DD: MEDICINA VETERINARIA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Akademia Rolnicza w Lublinie)

190. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO E: AGRICULTURA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Akademia Rolnicza w Lublinie)

191. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO EE: ZOOTECHNICA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Akademia Rolnicza w Lublinie)

192. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO F: HISTORIA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

193. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO FF: PHILOLOGIAE (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

194. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO G: IUS (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

195. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO H: OECONOMIA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

196. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO I: PHILOSOPHIA-SOCIOLOGIA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

197. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO J: PAEDAGOGICA-PSYCHOLOGIA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

198. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO K: POLITOLOGIA (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)

199. ANNALES ZOOLOGICI (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)

200. Annals of Agricultural and Environmental Medicine (Instytut Medycyny Wsi)

201. Annals of Diagnostic Paediatric Pathology (Polskie Towarzystwo Patologii Dzieciecej)

202. ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. AGRICULTURAL ECONOMICS AND RURAL SOCIOLOGY (Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego)

203. ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. AGRICULTURE (Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego)

204. ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. ANIMAL SCIENCE (Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego)

205. ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITION (Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego)

206. ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY (Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego)

207. ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. HORTICULTURE (Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego)

208. ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. LAND RECLAMATION (Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego)

209. ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY. VETERINARY MEDICINE (Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego)

210. ANNUAL REPORT NUCLEAR PHYSICS DIVISION INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS (Uniwersytet Warszawski. Instytut Fizyki Doswiadczalnej. Zaklad Fizyki Jadra Atomowego)

211. Annual Review of Agricultural Engineering (Komitet Techniki Rolniczej PAN)

212. Antena Krzyku (Antena Krzyku Unc.)

213. ANTHROPOLOGICAL REVIEW (Wydawnictwo NAKOM)

214. Antidotum (Stowarzyszenie Menedzerow Opieki Zdrowotnej)

215. ANTROPOMOTORYKA (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Komitet Nauk o Kulturze Fizycznej PAN)

216. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej)

217. APPLICATIONES MATHEMATICAE (Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny)

218. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE (Politechnika Zielonogorska, Lubuskie Towarzystwo Naukowe)

219. APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION (Springer Verlag, New York)

220. APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING (Politechnika Zielonogorska, Zaklad Mechaniki Wydzialu Mechanicznego)

221. APTEKARZ (Okregowa Izba Aptekarska w Warszawie)

222. ARBORETUM BOLESTRASZYCE (Zaklad Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach)

223. ARBORETUM KORNICKIE (PAN. Instytut Dendrologii)

224. Arcana (Wydawnictwo "Arcana")

225. ARCHAEOLOGIA POLONA (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

226. Arche. Wiadomosci Bractwa (Agencja "Kanon")

227. Arche. Wiadomosci Bractwa (Bractwo Mlodziezy Prawoslawnej w Polsce)

228. ARCHEION (Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych)

229. ARCHEOLOGIA (PAN - Instytut Archeologii i Etnologii)

230. ARCHEOLOGIA POLSKI (PAN - Instytut Archeologii i Etnologii)

231. Archeus - Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej (Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku)

232. Architectus (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej)

233. Architektura - Murator (Wydawnictwo Murator)

234. Architektura Tekstyliow (Instytut Architektury Tekstyliow)

235. ARCHIVES OF ACOUSTICS (Instytut Podstawowych Problemow Techniki PAN, Komitet Akustyki PAN, Polskie Towarzystwo Akustyczne)

236. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING (Polska Akademia Nauk. Komitet Inzynierii Ladowej i Wodnej)

237. Archives of Control Sciences (Komitet Automatyki i Robotyki PAN)

238. ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING (Polska Akademia Nauk. Komitet Elektrotechniki)

239. ARCHIVES OF HYDROENGINEERING AND ENVIRONMENTAL MECHANICS (PAN. Instytut Budownictwa Wodnego)

240. ARCHIVES OF MECHANICS (ARCHIWUM MECHANIKI STOSOWANEJ (PAN-Instytut Podstawowych Problemow Techniki)

241. ARCHIVES OF METALLURGY (PAN. Komitet Metalurgii)

242. ARCHIVES OF MINING SCIENCES - ARCHIWUM GORNICTWA (Komitet Gornictwa PAN, Instytut Mechaniki Gorotworu PAN)

243. Archives of Perinatal Medicine (Wydawnictwo Naukowe PAN w Poznaniu)

244. ARCHIVES OF THERMODYNAMICS (PAN. Komitet Termodynamiki i Spalania)

245. Archives of Transport (Instytut Technologii Eksploatacji)

246. ARCHIVOLTA (Firma Wydawniczo - Reklamowa Archivolta Michal Stepien)

247. ARCHIVUM COMBUSTIONIS (Komitet Termodynamiki i Spalania PAN)

248. ARCHIVUM IMMUNOLOGIAE ET THERAPIAE EXPERIMENTALIS (Polska Akademia Nauk. Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej)

249. Archiwum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (Zaklad Narodowy im. Ossolinskich - Wydawnictwo Wroclaw)

250. ARCHIVUM IURIDICUM CRACOVIENSE (PAN, Oddzial w Krakowie)

251. ARCHIVUM VETERINARIUM POLONICUM (Komitet Nauk Weterynaryjnych PAN)

252. ARCHIWA, BIBLIOTEKI I MUZEA KOSCIELNE (Miedzywydzialowy Zaklad KUL, Osrodek Archiwow, Bibliotek i Muzeow Koscielnych)

253. ARCHIWUM BUDOWY MASZYN - THE ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING (Komitet Budowy Maszyn PAN)

254. ARCHIWUM ENERGETYKI - Archives of Energetics (PAN. Komitet Problemow Energetyki)

255. ARCHIWUM ETNOGRAFICZNE (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)

256. Archiwum Historii Filozofii i Mysli Spolecznej (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

257. ARCHIWUM HISTORII I FILOZOFII MEDYCYNY (Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji)

258. ARCHIWUM HISTORII MYSLI POLITYCZNEJ (Polska Akademia Nauk. Instytut Studiow Politycznych)

259. ARCHIWUM INFORMATYKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ (PAN - Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej)

260. ARCHIWUM KRYMINOLOGII (Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych)

261. ARCHIWUM MEDYCYNY SADOWEJ I KRYMINOLOGII (Polskie Towarzystwo Medycyny Sadowej i Kryminologii)

262. ARCHIWUM MINERALOGICZNE (Komitet Nauk Mineralogicznych PAN)

263. ARCHIWUM MOTORYZACJI - Archive of Automative Engineering (Polskie Towarzystwo Naukowe Motoryzacji)

264. ARCHIWUM NAUKI O MATERIALACH (Komitet Nauki o Materialach PAN, Uniwersytet Slaski)

265. Archiwum Ochrony Srodowiska (Zaklad Narodowy im. Ossolinskich - Wydawnictwo Wroclaw)

266. ARCHIWUM OCHRONY SRODOWISKA (PAN. Instytut Podstaw Inzynierii Srodowiska; PAN. Komitet Inzynierii Srodowiska)

267. ARCHIWUM RYBACTWA POLSKIEGO - ARCHIVES OF POLISH FISHERIES (Instytut Rybactwa Srodladowego im. Stanislawa Sakowicza - Olsztyn)

268. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI (Komisja Budowy Maszyn PAN, Oddzial w Poznaniu, Wydawnictwo PP)

269. Argumenta Oeconomica (Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu)

270. Arkadia - Pismo Katastroficzne (Instytut Mikolowski)

271. Arkusz (Oficyna Wydawnicza "Glos Wielkopolski")

272. ARS REGIA (Pismo niezalezne zwiazane ze srodowiskiem Uniwersytetu Warszawskiego i Poznanskiego)

273. Ars Regia (Wydawnictwo "Klio" Sp. z o.o.) 274. Art & Buisness. Sztuka Polska i Antyki (Instytut Promocji Kultury Sp. z o.o.)

275. ARTeon (Dom Wydawniczy "KRUSZONA" Sp. z o.o.)

276. Artibus et Historiae (IRSA s.c.)

277. ARTIFICIAL SATELLITES (Polska Akademia Nauk. Centrum Badan Kosmicznych)

278. ARTIUM QUAESTIONES (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

279. ARTYLERIA W OPERACJI I WALCE (Wyzsza Szkola Oficerska im. gen. J. Bema. Wydzial Wojsk Rakietowych i Artylerii; Katedra Wojsk Rakietowych i Artylerii Akademii Obrony Narodowej)

280. Aseptyka (AUXILIUM Sp. z o.o.)

281. ASK. SPOLECZENSTWO, BADANIA, METODY (Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii)

282. Aspekt Polski (Katolicki Klub im. Sw. Wojciecha)

283. Astronautyka (Zarzad Glowny Polskiego Towarzystwa Astronautycznego)

284. ATENEUM KAPLANSKIE (Wloclawskie Wydawnictwo Diecezjalne)

285. Atest - Ochrona Pracy (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.)

286. Atlas Polowow Rybackich (Morski Instytut Rybacki w Gdyni)

287. AUDIOFONOLOGIA (Polski Komitet Audiofonologii, Polskie Towarzystwo Zaburzen Sluchu, Glosu i Komunikacji Jezykowej)

288. Aura - Ochrona Srodowiska (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT)

289. Ausra (Stowarzyszenie Litwinow w Polsce)

290. Ausrele (Stowarzyszenie Litwinow w Polsce)

291. Autobusy (EMI-PRESS)

292. Autograf (Gdanskie Towarzystwo Przyjaciol Sztuki)

293. Automatica GB (Pergamon, Oxford)

294. AUTOMATYKA (Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)

295. Automatyka elektroenergetyczna ("ZIAD Bielsko-Biala" S.A. Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP)

296. Auxilium Sociale. Wsparcie Spoleczne ("Slask" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe)

297. Avtomatika i telemechanika (Nauka, Moskva)

298. Azymut Alfa (Krajowa Rada Ogolnopolskiego Zwiazku Zawodowego Oficerow i Marynarzy)

299. BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSKA ZACHODNIA. SERIA A: Geografia (Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk)

300. BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSKA ZACHODNIA. SERIA B: Botanika (Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk)

301. BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSKA ZACHODNIA. SERIA C: ZOOLOGIA (Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk)

302. BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE (Politechnika Wroclawska; Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu)

303. BADANIA SYSTEMOWE (Polska Akademia Nauk. Instytut Badan Systemowych)

304. Badanie i Diagnoza (Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej)

305. BALCANICA POSNANIENSIA. Acta et studia (wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

306. BALNEOLOGIA POLSKA (Polskie Towarzystwo Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej)

307. Baltic-Pontic-Studies (Instytut Prahistorii/PSO)

308. Banach Center Publications (Instytut Matematyczny PAN)

309. BANK FAUNY BEZKREGOWCOW (Stowarzyszenie "Zespol Akarologiczny")

310. BANK i KREDYT (Narodowy Bank Polski)

311. Bardziej Kochani (Wydawnictwo Oswiatowe "ELSA")

312. Barok. Historia - Literatura - Sztuka (Wydawnictwo NERITON)

313. BARWNIKI, SRODKI POMOCNICZE (Instytut Barwnikow i Produktow Organicznych)

314. Besida (Stowarzyszenie Lemkow)

315. Bez Dogmatu (Instytut Wydawniczy "Ksiazka i Prasa")

316. Bezpieczenstwo Jadrowe i Ochrona Radiologiczna - Biuletyn Informacyjny Panstwowej Agencji Atomistyki (Panstwowa Agencja Atomistyki)

317. Bezpieczenstwo Pracy - Nauka i Praktyka (Centralny Instytut Ochrony Pracy)

318. Bezpieczenstwo Pracy i Ochrona Srodowiska w Gornictwie (Wyzszy Urzad Gorniczy)

319. Bezpieczenstwo Ruchu Drogowego (Instytut Transportu Samochodowego)

320. BHP - Organizacja Bezpiecznej Pracy (Wydawnictwo C.H. Beck. Sp. z o.o.)

321. Bialoruskie Zeszyty Historyczne (Bialoruskie Towarzystwo Historyczne)

322. BIALOSTOCCZYZNA (Bialostockie Towarzystwo Naukowe)

323. BIALOSTOCKI PRZEGLAD KRESOWY (Uniwersytet w Bialymstoku. Instytut Filologii Wschodnioslowianskiej)

324. BIALOSTOCKIE TEKI HISTORYCZNE (Uniwersytet w Bialymstoku. Instytut Historii)

325. Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (Biblioteka Narodowa)

326. Bibliografia Bibliografii Polskich (Biblioteka Narodowa)

327. Bibliografia Ekonomicznych i Spolecznych Zagadnien Pracy Pismiennictwo Polskie za 1997 r. (Glowna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Spolecznego)

328. Bibliografia Geologiczna Polski (Panstwowy Instytut Geologiczny)

329. Bibliografia Polskiego Pismiennictwa Zagadnien Gospodarki Zywnosciowej (Centralna Biblioteka Rolnicza)

330. Bibliografia Regionalna Wielkopolski (Wojewodzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury)

331. Bibliografia Warmii i Mazur (Wojewodzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie i Polskie Towarzystwo Czytelnicze Oddzial w Olsztynie)

332. Bibliografia Wojewodztwa Opolskiego (Wojewodzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smolki)

333. Bibliografia Wydawnictw Ciaglych (Biblioteka Narodowa)

334. Bibliografia Wydawnictw Ciaglych, Nowych, Zawieszonych i Zmieniajacych Tytul (Biblioteka Narodowa)

335. Bibliografia Zawartosci Czasopism (Biblioteka Narodowa)

336. Bibliografie - Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu)

337. Biblioteczka Lesniczego (Wydawnictwo Swiat)

338. BIBLIOTECZKA WIADOMOSCI I MUZ (Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych w Falentach)

339. BIBLIOTEKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka)

340. Biblioteka Analiz (Biblioteka Analiz)

341. BIBLIOTEKA ETNOGRAFII POLSKIEJ (PAN - Instytut Archeologii i Etnologii)

342. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytkow, seria A (Wydawnictwo DiG i Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

343. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytkow, seria B (Wydawnictwo DiG i Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

344. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytkow, seria C (Wydawnictwo DiG i Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

345. BIBLIOTEKA PRZEMYSKA (Towarzystwo Przyjaciol Nauk w Przemyslu)

346. Biblioteka w szkole (Agencja "Sukurs")

347. BIBLIOTEKA WZORNICTWA (Instytut Wzornictwa Przemyslowego)

348. Bibliotekarz (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)

349. Bibliotekarz Radomski (Miejska Biblioteka Publiczna im. Jozefa A. i Andrzeja S. Zaluskich w Radomiu)

350. Bibliotekarz Warminsko - Mazurski (Wojewodzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie)

351. Bibliotekarz Zachodniopomorski (Ksiaznica Pomorska im. Stanislawa Staszica)

352. BIBLIOTHECA FONTES ARCHAEOLOGICI POSNANIENSES (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

353. Bieszczad (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddzial Bieszczadzki)

354. Biezace Informacje (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie)

355. Biezacy Informator Prawniczy (Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.)

356. Bilans Zasobow Kopalin i Wod Podziemnych w Polsce (Panstwowy Instytut Geologiczny)

357. BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING (Polska Akademia Nauk. Instytut Biocybernetyki i Biomedycyny)

358. Biologia w Szkole (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.)

359. Biological Bulletin of Poznan (Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk)

360. Biologiczna Medycyna Weterynaryjna (Instytut Psychosomatyczny)

361. BIOLOGY OF SPORT (Instytut Sportu)

362. BIOTECHNOLOGIA - Przeglad Informacyjny (PAN Komitet Biotechnologii; PAN Instytut Chemii Bioorganicznej)

363. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk (Archiwum PAN)

364. Biuletyn Bankowy (Agencja UNIA - PRESS. Wydawnictwo "HUBERTUS")

365. Biuletyn Biblioteki Jagiellonskiej (Uniwersytet Jagiellonski - Biblioteka Jagiellonska)

366. Biuletyn Celny (Agencja UNIA - PRESS. Wydawnictwo "HUBERTUS")

367. BIULETYN CENTRALNEGO LABORATORIUM PRZEMYSLU TYTONIOWEGO (Centralne Laboratorium Przemyslu Tytoniowego w Krakowie)

368. BIULETYN CENTRUM OSRODKA INFORMACJI I DOKUMENTACJI RADY EUROPY CENTRUM EUROPEJSKIEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (Osrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy)

369. Biuletyn EKOPLAST (Osrodek Dydaktyczno-Informacyjny Tworzyw Sztucznych Politechniki Szczecinskiej)

370. BIULETYN GLOWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ (Glowna Biblioteka Lekarska im. Stanislawa Konopki)

371. Biuletyn Gospodarczy (Anna Maruszewska, Krakow)

372. Biuletyn Gorniczy (Gornicza Izba Przemyslowo-Handlowa)

373. Biuletyn GUST (Polska Grupa Uzytkownikow Systemu TEX)

374. Biuletyn Historii Pogranicza (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzial w Bialymstoku)

375. BIULETYN HISTORII SZTUKI (Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Historykow Sztuki)

376. BIULETYN HISTORII WYCHOWANIA (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Eruditus)

377. BIULETYN HISTORYCZNY (Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni)

378. Biuletyn IGS (Kolegium Ekonomiczno-Spoleczne SGH)

379. Biuletyn Informacyjno-Handlowy (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale)

380. BIULETYN INFORMACYJNO-INSTRUKCYJNY (Wojewodzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)

381. Biuletyn Informacyjny (Polski Zwiazek Niewidomych)

382. Biuletyn Informacyjny (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

383. Biuletyn Informacyjny (Instytut Upraw, Nawozenia i Gleboznawstwa Pulawy)

384. Biuletyn Informacyjny (VULCAN Sp. z o.o.)

385. Biuletyn Informacyjny "Gdzie Szum Prutu" (Towarzystwo Milosnikow Lwowa i Kresow Poludniowo-Wschodnich Oddzial Milosnikow Kolomyi "Pokucie" we Wroclawiu)

386. Biuletyn Informacyjny Branzowego Osrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Geodezji i Kartografii (Instytut Geodezji i Kartografii)

387. BIULETYN INFORMACYJNY CENTRALNEGO OSRODKA METODYCZNEGO STUDIOW NAUCZYCIELSKICH (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)

388. Biuletyn Informacyjny Fundacji "Krzyzowa" dla Porozumienia Europejskiego (Fundacja "Krzyzowa" dla Porozumienia Europejskiego)

389. Biuletyn Informacyjny Instytutu Lacznosci (Instytut Lacznosci)

390. Biuletyn Informacyjny Instytutu Zootechniki (Instytut Zootechniki)

391. Biuletyn Informacyjny Konserwatorow Dziel Sztuki (Wydawnictwo Konserwatorow Dziel Sztuki Firma Zajaczkowska - Kloda Sp. z o.o.)

392. Biuletyn Informacyjny Merytoryczny, Biuletyn Informacyjny Sprawozdawczy (Polskie Towarzystwo Demograficzne, GUS)

393. Biuletyn Informacyjny Osrodka Badawczo-Rozwojowego Przemyslu Plyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie (Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Plyt Drewnopochodnych Czarna Woda)

394. Biuletyn Informacyjny Polskiej Akademii Nauk Oddzial w Lublinie (PAN Oddzial w Lublinie)

395. BIULETYN INFORMACYJNY PRZEMYSLU KONCENTRATOW SPOZYWCZYCH (Centralne Laboratorium Przemyslu Koncentratow Spozywczych)

396. Biuletyn Informacyjny Rady Glownej Jednostek Badawczo-Rozwojowych (Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Poligraficznego)

397. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Polskich Wynalazcow i Racjonalizatorow "Wynalazcy" (Stowarzyszenie Polskich Wynalazcow i Racjonalizatorow)

398. Biuletyn Informacyjny Techniki Komputerowe (Instytut Maszyn Matematycznych)

399. Biuletyn Informacyjny Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (urzad Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast)

400. BIULETYN INSTYTUTU BADAN SYSTEMOWYCH (Polska Akademia Nauk. Instytut Badan Systemowych)

401. BIULETYN INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ I TEORETYCZNEJ POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ (Politechnika Wroclawska)

402. BIULETYN INSTYTUTU ENERGETYKI (Instytut Energetyki)

403. Biuletyn Instytutu Energetyki (wkladka w miesieczniku Energetyka) (Instytut Energetyki)

404. Biuletyn Instytutu Gospodarki Odpadami (Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach)

405. BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROSLIN (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin)

406. Biuletyn Instytutu Lekow (Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne)

407. Biuletyn Instytutu Odlewnictwa (Instytut Odlewnictwa)

408. BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA (Instytut Spawalnictwa)

409. Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej Bulletin of Institute of Heat Engineering (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej)

410. BIULETYN INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ (Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej)

411. Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej, dodatek do czasopisma Gospodarka Paliwami i Energia (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.)

412. Biuletyn ITN (Instytut Technologii Nafty)

413. Biuletyn Komitetu Inzynierii Srodowiska PAN (Komitet Inzynierii Srodowiska PAN)

414. BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU (Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Centrum Upowszechniania Nauki PAN)

415. Biuletyn Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersia i Szpitali Przyjaznych Dziecku (Komitet Upowszechniania Karmienia Piersia)

416. Biuletyn Komunikacji Miejskiej (Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej)

417. BIULETYN KONSERWATORSKI WOJEWODZTWA BIALOSTOCKIEGO (Panstwowa Sluzba Ochrony Zabytkow. Oddzial Wojewodzki w Bialymstoku)

418. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego (Radomskie Towarzystwo Naukowe)

419. Biuletyn Lekow (Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne)

420. Biuletyn Magnezologiczny (Polskie Towarzystwo Magnezologiczne i Uniwersytet Warminsko-Mazurski)

421. Biuletyn Metodyczno-Organizacyjny (Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni)

422. BIULETYN MUZEUM SZTUKI MEDALIERSKIEJ (Muzeum Sztuki Medalierskiej)

423. BIULETYN NAUKOWEGO KOLA PODCHORAZYCH (Wyzsza Szkola Oficerska im. gen. J. Bema - Wydawnictwo Naukowe)

424. Biuletyn Naukowy (Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie)

425. Biuletyn Naukowy Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej)

426. BIULETYN NAUKOWY PRZEMYSLU PASZOWEGO (BULLETIN SCIENTIFIC OF FEED INDUSTRY) (Centralne Laboratorium Przemyslu Paszowego)

427. Biuletyn Nowosci Wydawniczych MEGARON (Biuro Marketingowe Megaron Sp. z o. o.)

428. Biuletyn Numizmatyczny (Polskie Towarzystwo Numizmatyczne)

429. Biuletyn o Stanie i Prognozie Koniunktury Gospodarczej Polski (Instytut Badan nad Gospodarka Rynkowa)

430. Biuletyn Oceny Odmian (Centralny Osrodek Badania Roslin Uprawnych - COBORU)

431. BIULETYN OGRODOW BOTANICZNYCH, MUZEOW I ZBIOROW (Polskie Towarzystwo Botaniczne)

432. Biuletyn Okregowej Izby Pielegniarek i Poloznych (Okregowa Izba Pielegniarek i Poloznych w Lodzi)

433. Biuletyn Oswiatowy (Osrodek Szkoleniowy "Nowator")

434. BIULETYN PANSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO (Panstwowy Instytut Geologiczny)

435. Biuletyn PARG (Wiadomosci Gornicze Sp. z o.o.)

436. BIULETYN PERYGLACJALNY (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

437. Biuletyn Polarny (Komitet Badan Polarnych PAN)

438. Biuletyn Polska 2000 (Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN)

439. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracownikow Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji (Polskie Stowarzyszenie Pracownikow Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji)

440. BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA ETNOCHOREOLOGICZNEGO (Polskie Towarzystwo Etnochoreologiczne)

441. BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA HERALDYCZNEGO (Polskie Towarzystwo Heraldyczne)

442. BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JEZYKOZNAWCZEGO - BULLETIN DE LA SOCIETE POLONAISE DE LINGUISTIQUE (Polskie Towarzystwo Jezykoznawcze)

443. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" (Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra")

444. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Operatora Systemu Przesylowego Energii Elektrycznej (Polskie Towarzystwo Operatora Systemu Przesylowego Energii Elektrycznej)

445. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Przyjaciol Przyrody pro Natura (Polskie Towarzystwo Przyjaciol pro Natura)

446. Biuletyn Polskiej Grupy Uzytkownikow Systemu TEX-GUST (Polska Grupa Uzytkownikow Systemu TEX-GUST)

447. Biuletyn Prawniczy PKO BP SA (Departament Prawny Powszechnej Kasy Oszczednosci Banku Polskiego S.A.)

448. BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)

449. BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH - MATERIALY (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)

450. Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansow (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

451. BIULETYN STUDENCKICH KOL NAUKOWYCH (Akademia Bydgoska)

452. Biuletyn Techniczny - Sieci Elektroenergetyczne (Biuro Studiow i Projektow Energetycznych Energoprojekt - Krakow S.A.)

453. Biuletyn Urzedu Patentowego (Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej)

454. BIULETYN WARZYWNICZY (Instytut Warzywnictwa)

455. Biuletyn Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii (Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii)

456. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ (Wojskowa Akademia Techniczna)

457. Biuletyn Wyzszej Szkoly Oficerskiej Sil Powietrznych (Wyzsza Szkola Oficerska Sil Powietrznych)

458. BIULETYN ZIEMIANSKI (Polskie Towarzystwo Ziemianskie)

459. Biuletyny Koniunktury Gospodarczej, Kondycja gospodarstw domowych (Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoly Glownej Handlowej)

460. Biuletyny Koniunktury Gospodarczej, Koniunktura w bankowosci (Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoly Glownej Handlowej)

461. Biuletyny Koniunktury Gospodarczej, Koniunktura w przemysle. Polska (Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoly Glownej Handlowej)

462. BLOK - NOTES MUZEUM LITERATURY IM. ADAMA MICKIEWICZA (Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie)

463. Blok Operacyjny (ABACUS Biuro Promocji Medycznej Sp. z o.o.)

464. Blahowist (Kuria Metropolitalna Obrzadku Bizantyjsko-Ukrainskiego)

465. BMJ - British Medical Journal (Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o.)

466. BOBOLANUM (Sekcja Bobolanum Papieskiego Wydzialu Teologicznego w Warszawie)

467. BORUSSIA (Wspolnota Kulturowa Borussia)

468. BOS (Wydawnictwo PAW Sp. z o.o.)

469. Bol (Elipsa - JAIM s.c.)

470. BRD - BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO (Instytut Transportu Samochodowego, Centrum Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego)

471. BROMATOLOGIA I CHEMIA TOKSYKOLOGICZNA (Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne)

472. Brulion (Fundacja "Brulionu")

473. Buchalter (Buchalter Sp. z o.o.)

474. Budownictwo Fachowe (Bertelsmann Wydawnictwa Fachowe)

475. Budownictwo Gornicze i Tunelowe ("Wiadomosci Gornicze" Sp. z o.o. oraz Katedra Geomechaniki Politechniki Slaskiej)

476. Budownictwo i Prawo (Oficyna Wydawnicza POLCEN i Osrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie")

477. BUDOWNICTWO OKRETOWE I GOSPODARKA MORSKA (Okretownictwo i Zegluga sp. z o. o.)

478. BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTRES DE LODZ. SERIE: RECHERCHES SUR LES ARTS (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

479. BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTRES DE LODZ. SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

480. Bulletin du Musée National (Wydawnictwo DiG i Muzeum Narodowe w Warszawie)

481. BULLETIN DU MUSÉE NATIONAL DE VARSOVIE (Muzeum Narodowe w Warszawie)

482. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences (Centrum Upowszechniania Nauki PAN)

483. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES. CHEMISTRY (Polska Akademia Nauk. Centrum Upowszechniania Nauki)

484. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES. EARTH SCIENCES (Polska Akademia Nauk. Centrum Upowszechniania Nauki)

485. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES. MATHEMATICS (Polska Akademia Nauk. Centrum Upowszechniania Nauki)

486. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES. TECHNICAL SCIENCES (Polska Akademia Nauk. Centrum Upowszechniania Nauki)

487. BULLETIN OF THE SEA FISHERIES INSTITUTE (Morski Instytut Rybacki)

488. Bulletin of the Section of Logic (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

489. BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY (Panstwowy Instytut Weterynaryjny)

490. Bydgoski Informator Kulturalny (Miejski Osrodek Kultury)

491. CADCAM FORUM (Wydawnictwo Lupus Sp. z o.o.)

492. Canor (Agencja Promocji Artystycznej CANOR s.c.)

493. Caritas (Caritas Polska w Warszawie)

494. Case Report and Clinical Practive Review (Medical Science International Sp. z o.o.)

495. Casus (Krajowa Reprezentacja Samorzadowych Kolegiow Odwolawczych)

496. Cellular & Molecular Biology Letters (Polskie Towarzystwo Biologii Komorki, Komitet Badan Naukowych)

497. Cement - Wapno - Beton (Cement - Wapno - Beton Sp. z o.o.)

498. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY (Polskie Towarzystwo Immunologii Doswiadczalnej i Klinicznej, Komitet Badan Naukowych)

499. Ceramika - Materialy Ogniotrwale (Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Przemyslu Hutniczego i Stowarzyszenie Producentow Materialow Ogniotrwalych)

500. CHEMIA ANALITYCZNA (Polska Akademia Nauk - Instytut Chemii Analitycznej)

501. Chemia i Inzynieria Ekologiczna (Towarzystwo Chemii i Inzynierii Ekologicznej)

502. Chemia w Szkole (Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.)

503. Chemik (Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Przemyslu Chemicznego)

504. CHIRURGIA NARZADOW RUCHU I ORTOPEDIA POLSKA (Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne)

505. Chirurgia Polska (Volumed Sp. z o.o.)

506. Chlodnictwo (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.)

507. Chopin in the World (Miedzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich)

508. CHOPIN STUDIES (Towarzystwo im. F. Chopina)

509. CHOWANNA (Uniwersytet Slaski)

510. Chow Bydla (Wydawnictwo Or-Ka Elzbieta Orlinska)

511. Christianitas (Wydawnictwo "Akwilon" Boguslaw Kiernicki)

512. Chronmy Oryginaly. Notes Konserwatorski (Wydawnictwo Biblioteki Narodowej)

513. CHRONMY PRZYRODE OJCZYSTA (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)

514. Cieplownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.)

515. Circulation (Medycyna Praktyczna)

516. CIVITAS (Polska Akademia Nauk. Instytut Studiow Politycznych; Osrodek Mysli Politycznej Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego)

517. Classica Cracoviensia (Uniwersytet Jagielonski - Instytut Filologii Klasycznej)

518. Clinical Diabetes. Wydanie Polskie (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.)

519. Cla. Serwis Importera i Eksportera (Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o. o.)

520. Collectanea Classica Toruniensia. Studia Graeco - Latina (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu)

521. COLLECTANEA THEOLOGICA - PRZEGLAD TEOLOGICZNY (Uniwersytet Kardynala S. Wyszynskiego)

522. COLLOQUIUM MATHEMATICUM (Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny)

523. COMMENTATIONES MATHEMATICAE - PRACE MATEMATYCZNE. (ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO, SERIA I) (Polskie Towarzystwo Matematyczne)

524. COMMUNIO (Wydawnictwo Pallottinum)

525. Comparative Economic Research Central and Eastern Europe (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

526. COMPARATIVE LAW REVIEW (Uniwersytet im. Mikolaja Kopernika w Toruniu)

527. Computational Optimization and Applications (Kluwer, Boston)

528. COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES - CAMES (PAN - Instytut Podstawowych Problemow Techniki)

529. COMPUTER RESELLER NEWS Polska (Wydawnictwo Lupus Sp. z o.o.)

530. Computer Science (Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne Akademii Gorniczo - Hutniczej im. Stanislawa Staszica w Krakowie)

531. Computers & Operations Research (Pergamon Press, Oxford)

532. CONCEPTS AND METHODS IN GEOGRAPHY (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Geografii Spoleczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej)

533. Conferenze (Stacja Naukowa PAN w Rzymie, Centrum Upowszechniania Nauki PAN)

534. CONTROL AND CYBERNETICS (Instytut Badan Systemowych PAN)

535. Controlling i Rachunkowosc Zarzadcza (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

536. Cracovia Leopolis (Towarzystwo Milosnikow Lwowa i Kresow Poludniowo-Wschodnich, Oddzial Krakow)

537. CUPRUM (Centrum Badawczo - Projektowe Miedzi "CUPRUM" Sp z o.o.)

538. Current Medical Literature - Alergologia (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

539. Current Medical Literature - Anestezjologia (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

540. Current Medical Literature - Chirurgia (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

541. Current Medical Literature - Dermatologia (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

542. Current Medical Literature - Gastroenterologia (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

543. Current Medical Literature - Geriatria (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

544. Current Medical Literature - Ginekologia i Poloznictwo (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

545. Current Medical Literature - Kardiologia (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

546. Current Medical Literature - Leczenie Zywieniowe (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

547. Current Medical Literature - Neurologia (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

548. Current Medical Literature - Okulistyka (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

549. Current Medical Literature - Onkologia (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

550. Current Medical Literature - Pediatria (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

551. Current Medical Literature - Psychiatria (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

552. Current Medical Literature - Urologia (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

553. Current Opinion in Cardiology wydanie polskie (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.)

554. Current Opinion in Oncology wydanie polskie (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.)

555. Current Opinion in Pulmonary Medicine wydanie polskie (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.)

556. Current Opinion in Rheumatology wydanie polskie (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.)

557. Current Pneumonology (Akademia Medyczna w Lodzi)

558. CURRENT TOPICS IN BIOPHYSICS (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, Polskie Towarzystwo Biofizyczne)

559. Czas Kultury (Wydawnictwo Obserwator)

560. Czasopis (Stowarzyszenie Dziennikarzy Bialoruskich)

561. Czasopismo Aptekarskie (Wydawnictwo Farmapress Wiktor Szukiel)

562. CZASOPISMO GEOGRAFICZNE (Polskie Towarzystwo Geograficzne)

563. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych (Polska Akademia Umiejetnosci, Krakow)

564. CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE (Instytut Historii PAN)

565. CZASOPISMO STOMATOLOGICZNE (Zarzad Glowny Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego)

566. CZASOPISMO TECHNICZNE (Politechnika Krakowska)

567. CZASOPISMO ZAKLADU NARODOWEGO IM. OSSOLINSKICH (Towarzystwo Przyjaciol Ossolineum, Wroclaw)

568. Czlowiek i Ruch (Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej)

569. CZLOWIEK I SPOLECZENSTWO (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydzial Nauk Spolecznych)

570. CZLOWIEK I SRODOWISKO (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej)

571. Czuwaj. Miesiecznik Instruktorow ZHP (Glowna Kwatera ZHP i Harcerskie Biuro Wydawnicze "Horyzonty")

572. Czystsza Produkcja w Polsce (Stowarzyszenie SIMP Oficyna Wydawnicza SIMP-SIMPRESS)

573. DAGEROTYP (Stowarzyszenie Historykow Fotografii Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk)

574. Debiuty Naukowe Wyzszej Szkoly Humanistyczno - Ekonomicznej we Wloclawku (Wyzsza Szkola Humanistyczno - Ekonomiczna we Wloclawku)

575. Decision Support Systems (North - Holland, Amsterdam)

576. Dekada Literacka (Krakowska Fundacja Kultury)

577. DELTA (Uniwersytet Warszawski)

578. Delta, Miesiecznik Matematyczno-Fizyczno-Astronomiczny (Uniwersytet Warszawski)

579. DEMONSTRATIO MATHEMATICA (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej)

580. Dental Labor (Wydawnictwo Merkury)

581. Dermatologia Estetyczna (Dom Wydawniczy BB&P Sp. z o.o.)

582. Dermatologia Kliniczna i Zabiegowa (Volumed Sp. z o.o.)

583. Dermatologica (Wydawnictwo Professional Medicine Promotion)

584. DIABETOLOGIA POLSKA (Polskie Towarzystwo Badan nad Powiklaniami Cukrzycy, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne)

585. Diabetologia Praktyczna (Wydawnictwo Via Medica s.c.)

586. Diagnostyka (Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej)

587. Diagnostyka Laboratoryjna (Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej)

588. Dialog (Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego)

589. DIALOG (Biblioteka Narodowa)

590. Dialog - Pheniben (Stowarzyszenie Romow w Polsce)

591. Dialogi. Zeszyty Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii (Stowarzyszenie "Instytut Promocji Psychoanalizy")

592. Dialogue and Universalism (Uniwersytet Warszawski)

593. Didaskalia. Gazeta Teatralna (Krakowskie Stowarzyszenie Teatralne)

594. Differentialnye uravneniia (Akademija Nauk Belorussi, Minsk)

595. Discrete Applied Mathematics (North - Holland, Amsterdam)

596. Discussion Papers (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

597. Discussiones Matchematicae Differential Inklusions Control and Optimization (Instytut Matematyki Politechniki Zielonogorskiej)

598. Discussiones Matchematicae Graph Theory (Instytut Matematyki Politechniki Zielonogorskiej)

599. Discussiones Matchematicae Probability and Statistics (Instytut Matematyki Politechniki Zielonogorskiej)

600. DISCUSSIONES MATHEMATICAE (Politechnika Zielonogorska, Uniwersytet Zielonogorski)

601. Discussiones Mathematicae General Algebra and Applications (Instytut Matematyki Politechniki Zielonogorskiej)

602. DISCUSSIONES MATHEMATICAE. ALGEBRA AND STOCHASTIC METHODS (Politechnika Zielonogorska)

603. DISCUSSIONES MATHEMATICAE. DIFFERENTIAL INCLUSIONS (Politechnika Zielonogorska)

604. DISCUSSIONES MATHEMATICAE. GRAPH THEORY (Politechnika Zielonogorska)

605. Diskretnaja matematika (Rossijskaja Akademija Nauk, Moskva)

606. DISSERTATIONES MATHEMATICAE. ROZPRAWY MATEMATYCZNE (Polska Akademia Nauk - Instytut Matematyczny)

607. DISSERTATIONES PAULINORUM (Wyzsze Seminarium Duchowne Zakonu Paulinow w Krakowie)

608. Dlonie i Slowo (Towarzystwo Pomocy Gluchoniewidomym)

609. DOBRY PASTERZ (Zielonogorsko-Gorzowska Kuria Diecezjalna)

610. Doklady Akademii Nauk Rossijskaja Akademija Nauk (Nauka, Moskva)

611. DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA (Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania)

612. Dolnoslaski Informator Rolniczy (Dolnoslaski Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego z siedziba w Swidnicy Gospodarstwo Pomocnicze w Piotrowicach)

613. Dolny Slask (Dolnoslaskie Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne)

614. Doradca Podatnika (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

615. Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiow Podatkowych (Instytut Studiow Podatkowych - Modzelewski i Wspolnicy Sp. z o.o.)

616. Doradztwo Rolnicze (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lublinie Oddzial w Grabanowie)

617. Dorzecze (Slawienski Dom Kultury)

618. Dozor Techniczny (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.)

619. Drama (Wydawnictwo "ANIMATOR")

620. Drogownictwo (Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Komunikacji)

621. Drogowskazy (Wydawnictwo Kujawskie i Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej)

622. DROIT POLONAIS CONTEMPORAIN. POLISH CONTEMPORARY LAW (Instytut Nauk Prawnych PAN)

623. Drzewa, Krzewy, Park (Polskie Towarzystwo Chirurgow Drzew Zarzad Glowny)

624. DYDAKTYKA LITERATURY (Uniwersytet Zielonogorski)

625. DYDAKTYKA MATEMATYKI (Polskie Towarzystwo Matematyczne)

626. Dydaktyka Matematyki (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu)

627. Dykcja. Pismo Literacko-Artystyczne (Oficyna Wydawnicza ATUT - Wroclawskie Wydawnictwo Oswiatowe)

628. Dynamic Econometric Models (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu)

629. DZIALALNOSC INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ (Instytut Techniki Budowlanej)

630. Dziecko Autystyczne (Krajowe Towarzystwo Autyzmu)

631. DZIEJE NAJNOWSZE (Polska Akademia Nauk. Instytut Historii; Wyzsza Szkola Humanistyczna w Pultusku, Wydawnictwo DiG s.c.)

632. Dziennik Portowy (Biuro Literackie Port Legnica)

633. DZIKIE ZYCIE (Stowarzyszenie "Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot")

634. Dzis - Przeglad Spoleczny ("Kier" Sp. z o.o.)

635. Eastern European Countryside (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu)

636. EASTERN REVIEW (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

637. Echa Lesne (Centrum Informacyjne Lasow Panstwowych)

638. Echa Przeszlosci (Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko - Mazurskiego w Olsztynie)

639. Ecohydrology & Hydrobiology (Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN)

640. Economic Modelling (North - Holland, London)

641. Economic Papers (Kolegium Ekonomiczno-Spoleczne SGH)

642. Economic Sciences (Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko - Mazurskiego w Olsztynie)

643. Edukacja dla Bezpieczenstwa - czasopismo dla dyrektorow szkol i nauczycieli (Dom Wydawniczy ELIPSA)

644. Edukacja Europejska w Szkole (Wydawnictwo SEVERUS)

645. EDUKACJA FILOZOFICZNA (Uniwersytet Warszawski)

646. Edukacja i Dialog (Spoleczne Towarzystwo Oswiatowe)

647. Edukacja Medialna (Wydawnictwo eMPi s.c.)

648. EDUKACJA MEDIALNA (Polskie Towarzystwo Technologii i Mediow Edukacyjnych)

649. Edukacja Ogolnotechniczna Inaczej (Wydawnictwo Oswiatowe FOSZE)

650. EDUKACJA Studia - Badania - Innowacje (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Instytut Badan Edukacyjnych)

651. Edukacja Ustawiczna Doroslych (Instytut Technologii Eksploatacji)

652. Eko - Problemy Utylizacji Odpadow Przemyslowych i Komunalnych (Prochem S.A.)

653. Ekologia i Technika (Bydgoskie Towarzystwo Naukowe)

654. EKONOMIA (Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego)

655. EKONOMIA I SRODOWISKO (Fundacja Ekonomistow Srodowiska i Zasobow Naturalnych)

656. Ekonomia Matematyczna (Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu)

657. Ekonomika i matematiceskie metody (Nauka, Moskva)

658. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA (Instytut Organizacji Przemyslu Maszynowego "ORGMASZ")

659. EKONOMISTA (Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)

660. EKONOMISTA (Key Text Sp. z o.o.)

661. Ekopartner - Srodowisko i Rozwoj Gospodarczy (Fundacja Green Park)

662. Ekoplast (Osrodek Dydaktyczno-Informacyjny Tworzyw Sztucznych, Politechnika Szczecinska)

663. Ekoswiat (Barbara Templin)

664. Ekotechnika (Wydawnictwo LEKTORIUM)

665. Eksploatacja i Niezawodnosc (Komisja Lubelska Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego pod patronatem PAN Oddzial w Lublinie)

666. ELASTOMERY (Instytut Przemyslu Gumowego "Stomil")

667. ELECTRON TECHNOLOGY (Instytut Technologii Elektronowej)

668. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu)

669. Elektroenergetyka (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.)

670. Elektroinstalator (Instalator Polski Sp. z o.o.)

671. Elektronika (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.)

672. Elektronika Prace ITR (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.)

673. Elektronizacja - Podzespoly i Zastosowania Elektroniki (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.)

674. ELEKTROTECHNIKA (Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)

675. ELPIS (Uniwersytet w Bialymstoku Katedra Teologii Prawoslawnej)

676. EMERGO Journal of Transforming Economies and Societies (Akademia Ekonomiczna w Krakowie dla UCEMET (University Council for Economic and Management Education Transfer)

677. ENDOKRYNOLOGIA POLSKA. POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne)

678. ENDOKRYNOLOGIA, DIABETOLOGIA I CHOROBY PRZEMIANY MATERII WIEKU ROZWOJOWEGO (Volumed s. c.)

679. Energetyka (Stowarzyszenia Elektrykow Polskich)

680. Energia Pieniadze Srodowisko (Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.)

681. ENGINEERING TRANSACTIONS (ROZPRAWY INZYNIERSKIE) (PAN - Instytut Podstawowych Problemow Techniki)

682. ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej)

683. EOS (Polskie Towarzystwo Filologiczne)

684. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura ("Slask" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe)

685. ERGONOMIA (Komitet Ergonomii przy Prezydium PAN)

686. ESTUDIOS LATINOAMERICANOS (Polskie Towarzystwo Studiow Latynoamerykanskich)

687. Ethnologia Polona (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

688. ETHOS (Instytut Jana Pawla II KUL, Fundacja Jana Pawla II i Polski Instytut Kultury Chrzescijanskiej, Rzym)

689. ETNOGRAFIA POLSKA (PAN - Instytut Archeologii i Etnologii)

690. Etnolingwistyka (Uniwersytet Marii Curie - Sklodowskiej)

691. ETUDES ET TRAVAUX DU CENTRE D'ARCHEOLOGIE MEDITERRANEENNE DE L'ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES (Zaklad Archeologii Srodziemnomorskiej PAN)

692. Etyka (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

693. EUROCRIMINOLOGY (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

694. Euroflax Newstletter (Instytut Wlokien Naturalnych)

695. Eurologistics (Eurologistics s.c.)

696. Europa - Czasopismo Polskiego Instytutu Spraw Miedzynarodowych (Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych)

697. EUROPA REGIONUM (Uniwersytet Szczecinski)

698. EUROPA SRODKOWO-WSCHODNIA (Polska Akademia Nauk. Instytut Studiow Politycznych)

699. Europa XXI (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

700. European Journal of Gastroenterology and Hepatology - wydanie polskie (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.)

701. European Journal of Operational Research (Elsevier, Amsterdam)

702. EUROPEAN SPATIAL RESEARCH AND POLICY (Uniwersytet Lodzki Zaklad Zagospodarowania Srodowiska i Polityki Przestrzennej; Uniwersytet Groningen (Holandia); Uniwersytet Komenskiego (Bratyslawa); Uniwersytet Anglii Zachodniej Bristol)

703. European Urology Update (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

704. Euroregion Nysa (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa)

705. EXIT (Galeria Promocyjna w Warszawie)

706. Explorator (Przedsiebiorstwo A.N.T. s.c.)

707. Fa-art. (Gornoslaskie Centrum Kultury)

708. Fakty AM (Wydawnictwo Kontekst)

709. Farby i Lakiery (Instytut Przemyslu Towarzyw i Farb)

710. Farmacja Polska (Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne)

711. FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII (Instytut Psychiatrii i Neurologii)

712. FASCICULI ARCHAEOLOGIAE HISTORICAE (PAN. Instytut Archeologii i Etnologii)

713. Fasciculi Historici Novi (DiG i Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego)

714. FASCICULI MATHEMATICI (Instytut Matematyki Politechniki Poznanskiej)

715. FAUNA POLSKI. FAUNA POLONIAE (Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Polskie Towarzystwo Entomologiczne)

716. FAUNA SLODKOWODNA POLSKI (Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Uniwersytet Lodzki)

717. FIBRES AND TEXTILES IN EASTERN EUROPE (Instytut Wlokien Chemicznych)

718. Film na Swiecie (Polska Federacja Dyskusyjnych Klubow Filmowych)

719. Filozofia Nauki (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawski)

720. Finanse Komunalne (Miedzykomunalna Spolka Akcyjna "Municipium")

721. FINANSE, ZARZADZANIE, INZYNIERIA - FINANCE, MANAGMENT, ENGINEERING (Beskidzki Instytut Tekstylny, Wyzsza Szkola Marketingu i Zarzadzania)

722. Fizyka w Szkole (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.)

723. FIZYKOCHEMICZNE PROBLEMY MINERALOGII (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Sekcja Wykorzystania Surowcow Mineralnych Komitetu Gornictwa PAN)

724. FLECISTA (Stowarzyszenie Flecistow Polskich)

725. FLORA POLSKI. POROSTY - FLORA OF POLAND. LICHENES (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN)

726. FLORA POLSKI. GRZYBY - FLORA OF POLAND. FUNGI (PAN. Instytut Botaniki im. W. Szafera)

727. FLORA POLSKI. WATROBOWCE - FLORA OF POLAND. LIVERWORTS (PAN. Instytut Botaniki im. W. Szafera)

728. FOLIA BIBLIOLOGICA (Biblioteka Glowna i Zaklad Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej)

729. FOLIA BIOLOGICA (PAN. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat)

730. Folia Cardiologica (Wydawnictwa Via Medica s. c.)

731. FOLIA FORESTALIA POLONICA. SERIA B: DRZEWNICTWO (PAN - Komitet Technologii Drewna)

732. FOLIA FORESTALIA POLONICA. SERIES A: FORESTRY (Instytut Badawczy Lesnictwa, Polska Akademia Nauk - Komitet Nauk Lesnych)

733. FOLIA GEOGRAPHICA. SERIES GEOGRAPHICA-OECONOMICA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Geograficznych)

734. FOLIA GEOGRAPHICA. SERIES: GEOGRAPHICA PHYSICA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Geograficznych)

735. FOLIA HISTOCHEMICA ET CYTOBIOLOGICA (Polskie Towarzystwo Histochemikow i Cytochemikow)

736. FOLIA HISTORIAE ARTIUM. SERIA NOWA (Polska Akademia Umiejetnosci. Komisja Historii Sztuki)

737. Folia Historica (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

738. FOLIA HORTICULTURAE (Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Zarzad Glowny)

739. Folia Malacologica (Stowarzyszenie Malakologow Polskich)

740. FOLIA MEDICA CRACOVIENSIA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Medycznych)

741. FOLIA MEDICA LODZIENSIS (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

742. FOLIA MORFOLOGICA (Polskie Towarzystwo Anatomiczne)

743. FOLIA NEUROPATHOLOGICA (Stowarzyszenie Neuropatologow Polskich; Instytut Centrum Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk)

744. FOLIA OECONOMICA CRACOVIENSIA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Ekonomicznych)

745. FOLIA ORIENTALIA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Orientalistyczna)

746. Folia Philosophica (Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego)

747. FOLIA PRAEHISTORICA POSNANIENSIA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Prahistorii)

748. FOLIA SCANDINAVICA POSNANIENSIA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Katedra Skandynawistyki)

749. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Seria: Biologia (Lubelskie Towarzystwo Naukowe)

750. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Seria: Geografia (Lubelskie Towarzystwo Naukowe)

751. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Seria: Humanistyka (Lubelskie Towarzystwo Naukowe)

752. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Seria: Matematyka, Fizyka, Chemia (Lubelskie Towarzystwo Naukowe)

753. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Technika (Lubelskie Towarzystwo Naukowe)

754. FOLIA TURISTICA (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie)

755. FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS. SERIA: AGRICULTURAE (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

756. FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS. SERIA: ECONOMICS (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

757. FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS. SERIA: FISHERIES, FOOD TECHNOLOGY (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

758. FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS. SERIA: ZOOTECHNICS (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

759. FONTES ARCHAEOLOGICI POSNANIENSES (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

760. FONTES TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

761. Food Technology, Nutrition and Consumer Sciences (Wydawnictwo Szkoly Glownej Gospodarstwa Wiejskiego)

762. Foreign Economic Policy of Poland (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

763. Foreign Investments in Poland (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

764. Forestry and Wood Technology (Wydawnictwo Szkoly Glownej Gospodarstwa Wiejskiego)

765. Formalized Mathematics (Uniwersytet w Bialymstoku)

766. Format (Fundacja im. Eugieniusza Gepperta przy ASP we Wroclawiu)

767. FORMAT (Panstwowa Wyzsza Szkola Sztuk Plastycznych)

768. Forteca ("Forteca" Jaroslaw Chorzepa)

769. Forum Akademickie (Akademicka Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.)

770. Forum Doradztwa Podatkowego (Forum Doradcow Podatkowych)

771. Forum Humanistow (Wydawnictwo Szkolne Romy Koper "ARKA" Sp. z o.o.)

772. Forum Kardiologow (Wydawnictwo Via Medica s.c.)

773. Forum Mysli Wolnej (Rada Wojewodzka Towarzystwa Kultury Swieckiej)

774. FORUM OSWIATOWE (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne)

775. FORUM PHILOSOPHICUM (Towarzystwo Jezusowe w Krakowie. Wydzial Filozoficzny)

776. Forum Psychologiczne (Europejska Akademia Psychologii Integracyjnej "JUPITER" Sp. z o.o.)

777. Forum Teologiczne (Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko - Mazurskiego w Olsztynie)

778. Fos (Bractwo Mlodziezy Prawoslawnej Diecezji Bialostocko-Gdanskiej)

779. FOTOGRAFIA (Wydawnictwo KROPKA)

780. FOTOINTERPRETACJA W GEOGRAFII - Problemy Telegeoinformacji (Polskie Towarzystwo Geograficzne - Klub Teledetekcji Srodowiska)

781. FOTON (Zofia Golab-Meyer Uniwersytet Jagiellonski. Instytut Fizyki; Sekcja Nauczycielska Polskiego Towarzystwa Fizycznego)

782. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES (Instytut Informatyki Politechniki Poznanskiej)

783. FRAGMENTA AGRONOMICA (Zarzad Glowny Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych w Lublinie)

784. FRAGMENTA FAUNISTICA (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)

785. FRAGMENTA FLORISTICA ET GEOBOTANICA (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN)

786. FRAGMENTA FLORISTICA ET GEOBOTANICA. SERIES POLONICA (PAN. Instytut Botaniki im. W. Szafera)

787. Fraza (Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza")

788. Fronda (Fronda Sp. z o. o.)

789. FUNCTIONES ET APPROXIMATIO (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydzial Matematyki)

790. FUNDAMENTA MATHEMATICAE (Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny)

791. Galeria - Styl i Sztuka (Dom Wydawniczy BB&P Sp. z o.o.)

792. GAMa - Gazeta Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu (Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu)

793. GASTROENTEROLOGIA POLSKA ("VOLUMED" - Wroclaw)

794. Gaz, Woda i Technika Sanitarna (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.)

795. Gazeta AMG (Akademia Medyczna w Gdansku)

796. Gazeta Antykwaryczna ("Antiquarius" Sp. z o.o.)

797. Gazeta Cukrownicza (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.)

798. Gazeta Farmaceutyczna (Wydawnictwo KWADRYGA Sp. z o.o.)

799. GAZETA OBSERWATORA INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

800. Gazeta Pierwszej Klasy (Amtel Sp. z o.o.)

801. Gazeta Samorzadu i Administracji (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

802. Gazeta Sadowa (Zrzeszenie Prawnikow Polskich. Oddzial w Warszawie)

803. Gazeta Szkolna (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

804. Gazeta Szkolna. Aktualnosci (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

805. GAZETA SZKOLY WYZSZEJ IM. PAWLA WLODKOWICA W PLOCKU (Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku)

806. Gazeta z Klasa (dla klas II) (Amtel Sp. z o. o.)

807. Gazeta z Klasa (dla klas III) (Amtel Sp. z o. o.)

808. GDANSKIE STUDIA JEZYKOZNAWCZE (Gdanskie Towarzystwo Naukowe)

809. GDANSKIE STUDIA MUZEALNE (Muzeum Narodowe w Gdansku)

810. GDANSKIE STUDIA PRAWNICZE (Uniwersytet Gdanski)

811. Gdanskie Zeszyty Numizmatyczne (Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddzial w Gdansku)

812. GENUS (Polskie Towarzystwo Taksonomiczne)

813. Geodeta (Geodeta Sp. z o.o.)

814. GEODEZJA (Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)

815. GEODEZJA I KARTOGRAFIA (Polska Akademia Nauk. Komitet Geodezji)

816. Geografia w Szkole (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.)

817. GEOGRAPHIA POLONICA (Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania)

818. GEOGRAPHICAL STUDIES (Polska Akademia Nauk - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania)

819. GEOLOGIA (Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)

820. GEOLOGIA SUDETICA (Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Geologicznych; Uniwersytet Wroclawski. Instytut Nauk Geologicznych)

821. GEOLOGICAL QUARTERLY - KWARTALNIK GEOLOGICZNY (Panstwowy Instytut Geologiczny)

822. GEOMETRIA WYKRESLNA I GRAFIKA INZYNIERSKA (Politechnika Wroclawska)

823. Geopolitical Studies (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

824. Gerontologia Polska (Wydawnictwo Medycyna Praktyczna)

825. GESTALT, PSYCHOLOGIA, PSYCHOTERAPIA, PSYCHOEDUKACJA, PSYCHOPEDAGOGIKA (Polskie Stowarzyszenie Psychologow Praktykow. Instytut Terapii Gestalt - Oddzial w Krakowie)

826. Ginekologia po Dyplomie (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o. o.)

827. Ginekologia Polska. Organ Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (Circa Medica s.c.)

828. Ginekologia Praktyczna (Fundacja Edukacja w Poloznictwie i Ginekologii oraz Termedia Sp. z o.o. Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne)

829. Glosa. Przeglad Prawa Gospodarczego (Wydawnictwo "KiK" Konieczny i Kruszewski, Oddzial Polskich Wydawnictw Profesjonalnych)

830. Glottodidactica. An International Journal of Applied Lingusitics (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

831. Glos dla Zycia (Fundacja "Glos dla Zycia")

832. Glos Lasu (Centrum Informacyjne Lasow Panstwowych)

833. Glos Naleczowa (Towarzystwo Przyjaciol Naleczowa)

834. Glos Politechniki (Politechnika Poznanska)

835. Gniazdo (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego)

836. GNOSIS (TCHU Dom wydawniczy)

837. Goniec Kresowy (Towarzystwo Przyjaciol, Grodna i Wilna Oddzial w Bialymstoku)

838. Goniec Kujawski (Wydawnictwo Kujawski)

839. GOSPODARKA MATERIALOWA I LOGISTYKA (POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE)

840. GOSPODARKA NARODOWA (Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoly Glownej Handlowej)

841. Gospodarka Paliwami i Energia (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.)

842. GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN)

843. Gospodarka Wodna (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.)

844. GORNICTWO (Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)

845. Gornictwo - Nowoczesne gornictwo (Politechnika Slaska)

846. GORNICTWO ODKRYWKOWE (Instytut Gornictwa Odkrywkowego, Poltegor - Instytut)

847. Gradient - Kufer Matematykow (Instytut Matematyczny PAN)

848. Gradient - Kufer Matematykow (Fundacja Rozwoju Matematyki Polskiej)

849. Gryfita. Bialostocki Magazyn Historyczny (Instytut Historii Uniwersytetu w Bialymstoku)

850. Guliwer (Zaklad Narodowy im. Ossolinskich - Wydawnictwo Wroclaw)

851. GULIWER (Fundacja "Ksiazka dla Dziecka")

852. Guma - Elastomery - Przetworstwo - Informacja Biezaca (Instytut Przemyslu Gumowego "Stomil")

853. Gutenberg (Polskie Bractwo Kawalerow Gutenberga)

854. Ha! Art. (Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Krakowa "Krakowska Alternatywa")

855. Handel Wewnetrzny Marketing - Rynek - Przedsiebiorstwo (Instytut Rynku Wewnetrznego i Konsumpcji)

856. Haslo Ogrodnicze (Wydawnictwo PLANTPRESS Sp. z o. o.)

857. Hefte für Kultur und Bildung - Zeszyty Edukacji Kulturalnej (Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa)

858. Heksis (Stowarzyszenie Aktywnego Rozwoju)

859. HEMISPHERES. Studies on Cultures end Societies (Polska Akademia Nauk. Zaklad Krajow Pozaeuropejskich)

860. HEPATOLOGIA POLSKA (Volumed s. c.)

861. HERBA POLONICA - INTERHERBA (Instytut Roslin i Przetworow Zielarskich)

862. Higienistka Stomatologiczna (Med Tour Press International Sp. z o.o.)

863. Historyczno - Badawczy Biuletyn Filatelistyczny (Polski Zwiazek Filatelistow Zarzad Glowny)

864. HISTORYKA (PAN - oddzial w Krakowie)

865. Hodowca Zwierzat Futerkowych (Polski Zwiazek Hodowcow i Producentow Zwierzat Futerkowych oraz Skinpolex Sp. z o.o.)

866. Hodowla Roslin i Nasiennictwo (Polska Izba Nasienna)

867. Hoffnung (Niemiecka Wspolnota Robocza "Pojednanie i Przyszlosc'')

868. HOMO DEI (Wydawnictwo "Homo Dei" Warszawskiej Prowincji Redemptorystow)

869. Horticulture (Landscape Architecture) (Wydawnictwo Szkoly Glownej Gospodarstwa Wiejskiego)

870. HORYZONTY WIARY (Towarzystwo Jezusowe. Wydzial Filozoficzny)

871. Humanistyka i Przyrodoznawstwo (Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko - Mazurskiego w Olsztynie)

872. HUMANIZACJA PRACY (Fundacja - Humanizacja Pracy)

873. Hutnik. Wiadomosci Hutnicze (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.)

874. Hydraulika i Pneumatyka (Stowarzyszenie SIMP Oficyna Wydawnicza SIMP-SIMPRESS)

875. IDEA (Uniwersytet w Bialymstoku, Zaklad Teorii Poznania)

876. IEEE Transactions on Automatic Control (Institute of Electrical and Electronics Engineer, New York)

877. IEEE Transactions on Engineering Management (Institute of Electrical and Electronics Engineer, New York)

878. IEEE Transactions on Reliability (Institute of Electrical and Electronics Engineer, New York)

879. IKONOTHEKA (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego)

880. IKS - Poznanski Informator Kulturalny (Wydawnictwo Miejskie)

881. Implantoprotetyka (Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne)

882. INDEX SEMINUM (Ogrod Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie -Sklodowskiej)

883. INFOR Information Systems Operational Research (Canadian Operational Research Society, Ottawa, Kanada)

884. Informacja Bibliograficzna Branzowego Osrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Geodezji i Kartografii (Instytut Geodezji i Kartografii)

885. Informacja Biezaca (Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Przemyslu Betonow "CEBET")

886. Informacja Rynkowa Gospodarki Morskiej (Osrodek Standaryzacji Studiow i Informacji Naukowo-Technicznej Centrum Techniki Okretowej)

887. Informacyjny Biuletyn Inicjatyw Spolecznych "IBIS poznanski" (Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu)

888. Informator - Pomorze Wschodnie - Prusy (Wydawnictwo DiG i Oddzial Gdansk, Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

889. Informator Patentowy Energetyki (Instytut Automatyki i Systemow Energetycznych)

890. Informator Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (Przedsiebiorstwo Wydawnicze LAM)

891. Informator Przyrodniczy Ligi Ochrony Przyrody (Zarzad Okregu Ligi Ochrony Przyrody)

892. Informator RCD Poswietne (Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich "Poswietne" w Plonsku)

893. Informator Rolniczy (Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich w Przysieku)

894. Informator Wzorniczo-Materialowy, Obuwie i wyroby skorzane (Centralne Laboratorium Przemyslu Obuwniczego Krakow)

895. Informatyka w Technologii Materialow (Wydawnictwo Naukowe Akapit)

896. Infotel (MSG - Media s.c.)

897. Instal (Osrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie")

898. Instalacje (Bud-Media Sp. z o.o.)

899. INSTRUKCJE I METODY BADAN GEOLOGICZNYCH (Panstwowy Instytut Geologiczny)

900. Instruktor (Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej)

901. Integracja (Stowarzyszenie Przyjaciol Integracji)

902. INTERNATIONAL AGROPHYSICS (PAN. Instytut Agrofizyki)

903. International Economic Review (JAPAN) (Economics Department of the University Of Pensylvania and Osaka University)

904. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (Politechnika Zielonogorska, Lubuskie Towarzystwo Naukowe)

905. International Journal of Control (Taylor & Francis, London)

906. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL MEDICINE AND ENVIRONMENTAL HEALTH (Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Lodzi; Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy)

907. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (Centralny Instytut Ochrony Pracy)

908. International Journal of Systems Science (Taylor & Francis, London)

909. International Journal of the Game Theory (Physica Verlag, Heidelbeg, Germany)

910. International Maritime Health (Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej)

911. International Review of Allergology and Clinical Immunology (Wydawnictwo Med Press)

912. Inwestor - Piekne Miejsca Wydanie Specjalne (Piekne Miejsca Sp. z o. o.)

913. Inwestycje Zagraniczne w Polsce (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

914. Inzynieria Biomaterialow (Polskie Stowarzyszenie Biomaterialow)

915. INZYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA (Polska Akademia Nauk. Komitet Inzynierii Chemicznej i Procesowej)

916. INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA (Oficyna Wydawnicza Simpress)

917. Inzynieria i Budownictwo (Fundacja Polskiego Zwiazku Inzynierow i Technikow Budownictwa Inzynieria i Budownictwo)

918. Inzyniera i Ochrona Srodowiska (Instytut Inzynierii Srodowiska Politechniki Czestochowskiej)

919. Inzyniera Maszyn (Wroclawska Rada FSNT NOT)

920. INZYNIERIA MATERIALOWA (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.)

921. INZYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA (Politechnika Gdanska, Rada Wojewodzka SFN-T NOT)

922. INZYNIERIA POWIERZCHNI. SURFACE ENGINEERING (Instytut Mechaniki Precyzyjnej)

923. INZYNIERIA ROLNICZA (Polska Akademia Nauk. Komitet Techniki Rolniczej; Polskie Towarzystwo Inzynierii Rolniczej; Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa)

924. INZYNIERIA SRODOWISKA (Akademia Gorniczo-Hutnicza im. S. Staszica)

925. IT Security Magazine (IT Security Magazine Sp. z o.o.)

926. IUS MATRIMONIALE (Uniwersytet Kardynala S. Wyszynskiego)

927. Jacwiez (Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Suwalkach)

928. Jak Prowadzic Ksiege Przychodow i Rozchodow (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

929. JAKOSC I UZYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (Akademia Gorniczo- Hutnicza im. S. Staszica. Wydzial Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki; Politechnika Lodzka. Wydzial Elektryczny)

930. Jama Dermatology - Wydanie Polskie (Warszawa Publishing Sp. z o.o.)

931. Jama Journal of the American Medical Association - Wydanie Polskie (Warszawa Publishing Sp. z o.o.)

932. Jaworzniacy (Zarzad Glowny Zwiazku Mlodocianych Wiezniow Politycznych Lat 1944-1956 "Jaworzniacy")

933. Jazz Forum ("For Jazz" Sp. z o. o.)

934. Jazz Magazine (Polonia Records - Stanislaw Sobola)

935. JEDEN PAN, JEDNA WIARA (Instytut Ekumeniczny KUL)

936. Jednota (Konsystorz Kosciola Ewangelicko-Reformowanego)

937. Jezyk Polski (Towarzystwo Milosnikow Jezyka Polskiego)

938. Jezyk Polski w Szkole - Gimnnazjum (Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Sp. z o.o.)

939. Jezyk Polski w Szkole dla klas IV-VI (Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Sp. z o.o.)

940. Jezyk Polski w Szkole Sredniej (Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Sp. z o.o.)

941. Jezyki Obce w Szkole (Centralny Osrodek Doskonalenia Nauczycieli)

942. Jidele (Stowarzyszenie Jidele)

943. JOURNAL OF ANIMAL AND FEED SCIENCES (Polska Akademia Nauk. Instytut Fizjologii i Zywienia Zwierzat im. Jana Kielanowskiego)

944. JOURNAL OF APPLIED ANALYSIS (Politechnika Lodzka. Instytut Matematyki)

945. JOURNAL OF APPLIED GENETICS (PAN. Instytut Genetyki Roslin, Poznan)

946. Journal of Combinatorial Optimization (Kluwer, Boston)

947. Journal of Computational and Applied Mathematics (North-Holland, Amsterdam)

948. Journal of Dynamics and Differential Equations (Plenum Press, New York)

949. Journal of Economic Dynamics and Control (North-Holland, Amsterdam)

950. Journal of European Financial Services (Przedsiebiorstwo Wydawnicze LAM)

951. JOURNAL OF FRUIT AND ORNAMENTAL PLANT RESEARCH (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa)

952. Journal of Human Kinetics (AWF w Katowicach)

953. Journal of Hypertension. Wydanie Polskie (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.)

954. Journal of Mathematical Economics (North-Holland, Amsterdam)

955. Journal of Multicriteria Decision Analysis (John Wiley, Chichester)

956. Journal of Optimization Theory and Applications (Kluwer, Bristol, England)

957. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY FORMERLY ACTA PHYSIOLOGICA POLONICA (Polskie Towarzystwo Fizjologiczne)

958. JOURNAL OF PLANT PROTECTION RESEARCH (Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne)

959. JOURNAL OF TECHNICAL PHYSICS (Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemow Techniki; Wojskowa Akademia Techniczna)

960. Journal of Telecommunications and Information Technology (Instytut Lacznosci)

961. Journal of the American College of Cardiology - Wydanie Polskie (Warszawa Publishing Sp. z o.o.)

962. JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej)

963. JOURNAL OF WATER AND LAND DEVELOPMENT (Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych)

964. Journal of Water and Plant Development (Komitet Melioracji i Inzynierii Srodowiska Rolniczego PAN, Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych w Falentach)

965. Journal on Computing (INFORMS) (Operations Research Society, Baltimore)

966. Kadry. Serwis Spraw Pracowniczych (Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.)

967. Kalendarz Bialoruski (Bialoruskie Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne)

968. Kalendarz Opolski (Opolskie Towarzystwo Oswiatowo-Kulturalne)

969. Kamerton (Fundacja Szkolnictwa Muzycznego)

970. Kapitan Muzyczka (ERWICO s.c. Zaklad Pracy Chronionej)

971. Karbo ("Wiadomosci Gornicze" Sp. z o.o., Instytut Chemicznej Przerobki Wegla w Zabrzu)

972. Kardiologia Inwazyjna (Wydawnictwo Via Medica s. c.)

973. KARDIOLOGIA POLSKA (Polskie Towarzystwo Kardiologiczne)

974. Karkonosze (Regionalne Centrum Kultury)

975. KARTA (Fundacja Osrodka Karta)

976. Kartki (Stowarzyszenie Artystyczne "Kartki")

977. Katecheta (Drukarnia i Ksiegarnia Sw. Wojciecha Sp. z o.o.)

978. Katedra. Gender Studies UW (Fundacja Res Publica)

979. Kibernetika i sistemnyj analiz (Instytut Kibernetiki Kiev)

980. Kierowanie Szkola (Wydawnictwo Nauczycielskie Sp. z o.o.)

981. Kino (Wydawnictwo "KINO" - Zaklad Filmu Polskiego - Agencji Promocji)

982. KLINICZNA PERINATOLOGIA I GINEKOLOGIA (Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej)

983. Klinika Chorob Zakaznych i Zakazenia Szpitalne (Volumed Sp. z o.o.)

984. Klinika Oczna (Volumed Sp. z o.o.)

985. Klinika Pediatryczna (AGAMA S.C.)

986. Klocki Autonomiczne w Szkole (Gdanska Fundacja Oswiatowa)

987. Kobieta i Biznes (Kolegium Gospodarki Swiatowej SGH)

988. Kociewski Magazyn Regionalny (Kociewski Kantor Edytorski - Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie)

989. Kodeks Pracy w Praktyce - Aktualizacja (Galicyjskie Centrum Promocji s.c. Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej)

990. Kolposkopia (Wydawnictwo Naukowe Blackhorse Publishing International Sp. z o.o.)

991. Komentarz do Dziennika Ustaw (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

992. Kompendium Ekonomiczno-Prawne Zakladow Pracy Chronionej (Zarzad Krajowy Polskiej Organizacji Pracodawcow Osob Niepelnosprawnych)

993. KOMUNIKATY INSTYTUTU BALTYCKIEGO (Instytut Baltycki)

994. KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMINSKIE (Osrodek Badan Naukowych im. W. Ketrzynskiego, Polskie Towarzystwo im. W. Ketrzynskiego, Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego)

995. Komunikaty Rady Jezyka Polskiego (Rada Jezyka Polskiego przy Prezydium PAN)

996. Komunikaty Rybackie (Instytut Rybactwa Srodladowego im. St. Sakowicza w Olsztynie)

997. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

998. Kondycja Gospodarstw Domowych (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH)

999. Koniec Wieku (Zarzad Glowny Stowarzyszenia Tworczego Artystyczno - Literackiego)

1000. Koniunktura Gospodarcza Swiata i Polski (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

1001. Koniunktura w Bankowosci (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH)

1002. Koniunktura w Budownictwie (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH)

1003. Koniunktura w Handlu (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH)

1004. Koniunktura w Przemysle. Polska (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH)

1005. Koniunktura w Rolnictwie (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH)

1006. Koniunktura w Transporcie (Instytut Transportu Samochodowego)

1007. Konspekt. Dwumiesiecznik Edukacyjny (Wydawnictwo Akademos, CRH Akademos Sp. z o.o.)

1008. Konstrukcje Stalowe (Polska Izba Konstrukcji Stalowych)

1009. Kontaktologia i Optyka Okulistyczna (OFTAL Sp. z o.o.)

1010. KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)

1011. KONTRABASISTA (Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistow)

1012. Kontrola Panstwowa (Najwyzsza Izba Kontroli)

1013. Kon Polski (Kon Polski Sp. z o.o.)

1014. Kopaliny Pospolite ("DREKOP" Projektowanie i Uslugi Techniczne s. c.)

1015. KOSMOS - Problemy Nauk Biologicznych (Polskie Towarzystwo Przyrodnikow im. Mikolaja Kopernika)

1016. Koszalinskie Studia i Materialy (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalinskiej)

1017. Koszalinskie Zeszyty Muzealne (Muzeum w Koszalinie)

1018. Koszty (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

1019. KOSCIOL I PRAWO (Wydzial Prawa Kanonicznego i Swieckiego KUL)

1020. Krajka (Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej)

1021. Krajobraz Warszawski (Wydzial Zagospodarowania Przestrzennego Biura Zarzadu m.st. Warszawy)

1022. Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego (Zespol ds. wdrazania rzadowego programu edukacyjnego "Swiadome ksztaltowanie krajobrazu i ochrona krajobrazu historycznego")

1023. KRAKOWSKI ROCZNIK ARCHIWALNY (Archiwum Panstwowe w Krakowie, Towarzystwo "Pro Archivo")

1024. Krakowskie Zeszyty Sadowe. Biuletyn Sadu Apelacyjnego w Krakowie w Sprawach Karnych (Polskie Wydawnictwo Profesjonalne Sp. z o.o.)

1025. Kras i Speleologia (Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego)

1026. Krasnogruda (Fundacja "Pogranicze")

1027. Kresowe Stanice (Stowarzyszenie Rodzin Osadnikow Wyrzuconych z Kresow)

1028. Kresy (Stowarzyszenie Literackie "Kresy")

1029. KRONIKA MIASTA LODZI (Zarzad Miasta Lodzi)

1030. KRONIKA MIASTA POZNANIA (Rada Miejska Poznania)

1031. Kronika Warszawy (Wydawnictwo DiG, Archiwum Panstwowe m. st. Warszawy)

1032. KRONIKA WIELKOPOLSKI (Urzad Wojewodzki w Poznaniu. Wydzial Kultury i Sztuki)

1033. KRONIKA ZAMKOWA (Zamek Krolewski w Warszawie)

1034. Kronika Ziemi Zarskiej (KRONIKA ZIEMI ZARSKIEJ oraz Dom Wydawniczy "SORAVIA")

1035. KSIAZNICA SLASKA (Biblioteka Slaska w Katowicach)

1036. KULTURA FIZYCZNA (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jozefa Pilsudskiego w Warszawie)

1037. KULTURA I EDUKACJA (Instytut Studiow Politycznych PAN, Wydawnictwo Adam Marszalek, Torun)

1038. KULTURA I SPOLECZENSTWO (Polska Akademia Nauk. Instytut Studiow Politycznych. Komitet Nauk Socjologicznych)

1039. KULTURA MUZYCZNA POLNOCNYCH ZIEM POLSKI (Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdansku)

1040. Kultura Wspolczesna. Teoria - Interpretacje - Krytyka (Instytut Kultury)

1041. Kurier Rolniczy (Gospodarstwo Pomocnicze Wojewodzkiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Losiowie)

1042. Kutnowskie Zeszyty Regionalne (Towarzystwo Przyjaciol Ziemi Kutnowskiej)

1043. Kuznia Edukacyjna (Przedsiebiorstwo Wydawnicze LAM)

1044. KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (Komitet Architektury i Urbanistyki PAN)

1045. Kwartalnik Artystyczny (Robotnicze Stowarzyszenie Tworcow Kultury - poprzedni wydawca Wojewodzki Osrodek Kultury)

1046. KWARTALNIK EDUKACYJNY (Centrum Doskonalenia Pedagogicznego w Rzeszowie)

1047. KWARTALNIK ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI. ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS QUARTERLY (Polska Akademia Nauk. Komitet Elektroniki i Telekomunikacji)

1048. KWARTALNIK FILMOWY (Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. Komitet Kinematografii)

1049. KWARTALNIK FILOZOFICZNY (Polska Akademia Umiejetnosci i Uniwersytet Jagiellonski)

1050. KWARTALNIK GEOGRAFICZNY (Wydawnictwo M. Rozak)

1051. KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

1052. KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI (Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki)

1053. KWARTALNIK HISTORII ZYDOW (POPRZEDNIO BIULETYN ZYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO) (Zydowski Instytut Historyczny Instytut Naukowo - Badawczy)

1054. KWARTALNIK HISTORYCZNY (Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla)

1055. Kwartalnik Historyczny "Sobotka" (Towarzystwo Milosnikow Historii we Wroclawiu)

1056. Kwartalnik Konserwatywny (ASAP Sp. z o.o.)

1057. Kwartalnik Naukowy BIALOSTOCCZYZNA (Bialostockie Towarzystwo Naukowe)

1058. Kwartalnik Neofilologiczny (Komitet Neofilologiczny PAN)

1059. KWARTALNIK OPOLSKI (Opolskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk)

1060. Kwartalnik Ortopedyczny (Wydawnictwo "Skamed")

1061. Kwartalnik Pedagogiczny (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego)

1062. Kwartalnik Prawa Prywatnego (Polska Akademia Umiejetnosci, Krakow)

1063. Kwartalnik Religioznawczy Nomos (Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellonskiego, Zaklad Wydawniczy NOMOS)

1064. Kwartalnik Rzezby "Oronsko" (Centrum Rzezby Polskiej w Oronsku)

1065. KWARTALNIK STATYSTYCZNY (Glowny Urzad Statystyczny, Polskie towarzystwo Statystyczne)

1066. Kwartalnik Wrzesinski (Wydawnictwo "Kropka" Jolanta i Waldemar Sliwczynscy)

1067. Kybernetika (Czech Society for Cybernetics and Information Sciences, Praha)

1068. LAB - Laboratoria, Aparatura, Badania (Polskie Wydawnictwo Fachowe Sp. z o. o.)

1069. Land Reclamation (Wydawnictwo Szkoly Glownej Gospodarstwa Wiejskiego)

1070. LANDFORM ANALYSIS (Uniwersytet Slaski, Stowarzyszenie Geomorfologow Polskich)

1071. Le Theatre en Pologne (Polski Osrodek ITI)

1072. Lecture Notes (Instytut Podstawowych Problemow Techniki PAN)

1073. Leczenie Cukrzycy (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o. o.)

1074. Lek w Polsce (Medyk Sp. z o. o.)

1075. Lekarz (Wydawnictwo ELAMED)

1076. Lekarz Rodzinny ("Aktis" Sp. z o.o.)

1077. Lekarz Wojskowy (Wydawnictwo Med Press)

1078. Lewa Noga (Instytut Wydawniczy Ksiazka i Prasa)

1079. Lek i Depresja (Metafora d'art i Centrum Psychologii Klinicznej)

1080. Lider (Szkolny Zwiazek Sportowy i Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynala Wyszynskiego)

1081. LINGUA AC COMMUNITAS (Fundacja Lisow-Kozlowskich, Instytut Mysl i Zycie im. Wladyslawa M. Kozlowskiego)

1082. LINGUA POSNANIENSIS (Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk)

1083. LINGUISTIC AND ORIENTAL STUDIES FROM POZNAN (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

1084. Linguistica Baltica (Towarzystwo Autorow i Wydawcow Prac Naukowych UNIVERSITAS)

1085. LINGUISTICA BALTICA. INTERNATIONAL JOURNAL OF BALTIC LINGUISTICS (Katedra Filologii Baltyckiej Uniwersytetu Warszawskiego)

1086. LINGUISTICA SILESIANA (Oddzial Polskiej Akademii Nauk w Katowicach)

1087. Linux Plus (SOFTWARE - Wydawnictwo Sp. z o.o.)

1088. Linux Plus Extra (SOFTWARE - Wydawnictwo Sp. z o.o.)

1089. List Informacyjny (Bractwo Mlodziezy Prawoslawnej Diecezji Bialostocko-Gdanskiej)

1090. Lista Odmian Roslin Ozdobnych (Centralny Osrodek Badania Roslin Uprawnych - COBORU)

1091. Lista Odmian Roslin Rolniczych (Centralny Osrodek Badania Roslin Uprawnych - COBORU)

1092. Lista Odmian Roslin Sadowniczych (Centralny Osrodek Badania Roslin Uprawnych - COBORU)

1093. Lista Odmian Roslin Warzywnych (Centralny Osrodek Badania Roslin Uprawnych - COBORU)

1094. LISTY BIOMETRYCZNE - BIOMETRICAL LETTERS (Polskie Towarzystwo Biometryczne)

1095. LITERATURA LUDOWA (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)

1096. Literatura na swiecie (Biblioteka Narodowa)

1097. LITHUANIA (Ogolnopolski Klub Milosnikow Litwy)

1098. LITTERARIA (Wroclawskie Towarzystwo Naukowe)

1099. LITUANO-SLAVICA POSNANIENSIA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Historii)

1100. LITURGIA SACRA (Uniwersytet Opolski. Wydzial Teologiczny)

1101. Logic nad Logical Philosophy (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu)

1102. Logistyka (Instytut Logistyki i Magazynowania)

1103. LOGOPEDIA (Polskie Towarzystwo Logopedyczne - Zarzad Glowny)

1104. LOGOS I ETHOS (Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie)

1105. Lubelszczyzna (Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

1106. Lubuski Informator Rolniczy (Osrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Gospodarstwo Pomocnicze)

1107. Lubuski Informator Rolniczy (Osrodek Doradztwa Rolniczego, Gospodarstwo Pomocnicze Sulechow)

1108. LUBUSKI PRZEGLAD PRZYRODNICZY (Lubuski Klub Przyrodnikow)

1109. LUD (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)

1110. LAMBINOWICKI ROCZNIK MUZEALNY (Centralne Muzeum Jencow Wojennych w Lambinowicach - Opolu)

1111. Lowicz (Lowicki Osrodek Kultury)

1112. LODZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)

1113. Lodzkie Studia Teologiczne (Archidiecezjalne Wydawnictwo Lodzkie)

1114. Machine Dynamics Problems (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej)

1115. Machine Engineering (Agenda Wydawnicza Wroclawskiej Rady FSNT NOT)

1116. MACHINE GRAPHICS AND VISION (Instytut Podstaw Informatyki PAN)

1117. Magazyn Komunikacji Marketingowej IMPACT (Business Papers Sp. z o.o.)

1118. Magazyn Literacki KSIAZKI (Biblioteka Analiz)

1119. Magazyn Lubski (Magazyn Lubski)

1120. Magazyn Medycyny Rodzinnej i Ogolnej (Wydawnictwo Kwiecinski)

1121. Magazyn Muzyczny RuaH (PAGANINI s.c.)

1122. Magazyn Pielegniarki i Poloznej (Wydawnictwo CZELEJ Sp. z o.o.)

1123. Magazyn Prawniczy - Jurysta (Zaklad Wydawnictw i Uslug Prawniczych "Jurysta" Sp. z o.o.)

1124. Magazyn Przemyslu Rybnego (Wydawnictwo MPR Spolka z o.o.)

1125. Magazyn Przemyslu Spozywczego (Wydawnictwo M.P.R. Sp. z o.o. w Gdyni)

1126. Magazyn Przemyslu Spozywczego - Maszyny, Opakowania, Dodatki (Wydawnictwo MPR Spolka z o.o.)

1127. Magazyn Rolniczy "Aura" (Osrodek Doradztwa Rolniczego w Koszalinie)

1128. Magazyn Stomatologiczny (Wydawnictwo CZELEJ sp. z o. o.)

1129. Magazyn Sztuki (Wydawnictwo Ryszard Ziarkiewicz)

1130. Magury (Studenckie Kolo Przewodnikow Beskidzkich)

1131. Mala Energetyka - Urzadzenia Grzewcze i Sanitarne (Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej, Fundacja Mala Energetyka, P.P.N.H. EXPLONAFT)

1132. Management (Instytut Organizacji i Zarzadzania Politechniki Zielonogorskiej)

1133. Manager (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

1134. Marketing i Rynek (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.)

1135. Marketing w Praktyce (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

1136. MARS (Komisja Historyczna B. Sztabu Glownego Polskich Sil Zbrojnych, Londyn)

1137. Marzenia i Fakty (Lodzki Sejmik Osob Niepelnosprawnych)

1138. MASOVIA (Stowarzyszenie "Wspolnota Mazurska", Archiwum Mazurskie)

1139. Master of Business Administration (Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Zarzadzania im. Leona Kozminskiego)

1140. Maszyny Dzwigowo-Transportowe (Osrodek Badawczo-Rozwojowy Dzwignic i Urzadzen Transportowych DETRANS)

1141. Maszyny Gornicze (Centrum Mechanizacji Gornictwa "KOMAG")

1142. Matematyka (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.)

1143. Matematyka Stosowana. Matematyka dla Spoleczenstwa (Polskie Towarzystwo Matematyczne)

1144. Matematyka w Szkole. Czasopismo dla Nauczycieli Szkol Podstawowych i Gimnazjow (Gdanskie Wydawnictwo Oswiatowe)

1145. Matematyka w Szkole. Czasopismo dla Nauczycieli Szkol Srednich (Gdanskie Wydawnictwo Oswiatowe)

1146. Matematyka-Spoleczenstwo-Nauczanie (Dzial Wydawnictw Akademii Podlaskiej w Siedlcach)

1147. MATERIALY * KONFERENCJE (Uniwersytet Szczecinski)

1148. MATERIALY ARCHEOLOGICZNE (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)

1149. MATERIALY ARCHEOLOGICZNE. SERIA A: MATERIALY ARCHEOLOGICZNE NOWEJ HUTY (Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Oddzial w Nowej Hucie)

1150. MATERIALY BADAWCZE. SERIA: GOSPODARKA WODNA I OCHRONA WOD (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

1151. MATERIALY BADAWCZE. SERIA: HYDROLOGIA I OCEANOLOGIA (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

1152. MATERIALY BADAWCZE. SERIA: INZYNIERIA WODNA (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

1153. MATERIALY BADAWCZE. SERIA: METEOROLOGIA (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

1154. Materialy Budowlane (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.)

1155. MATERIALY ELEKTRONICZNE (Instytut Technologii Materialow Elektronicznych)

1156. Materialy Historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregow (Zarzad Glowny Stowarzyszenia Szarych Szeregow)

1157. Materialy Homiletyczne (Wydawnictwo Sw. Stanislawa Biskupa Meczennika Archidiecezji Krakowskiej)

1158. Materialy i Prace (Kolegium Nauk o Przedsiebiorstwie SGH)

1159. Materialy Informacyjne dla Sluzb Finansowo-Ksiegowych (Uslugowy Zaklad Rachunkowosci Stowarzyszenia Ksiegowych w Polsce Sp. z o.o. w Poznaniu wraz z Oddzialem w Lodzi)

1160. MATERIALY KOMISJI HISTORYCZNEJ (Komisja Historyczna PAN, Oddzial w Krakowie)

1161. MATERIALY OGNIOTRWALE (Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Przemyslu Hutniczego, Klub Producentow Materialow Ogniotrwalych)

1162. Materialy Opracowania (Centrum Dziedzictwa Przyrody Gornego Slaska)

1163. MATERIALY PANSTWOWEGO MUZEUM ZAMKOWEGO W PSZCZYNIE (Panstwowe Muzeum Zamkowe w Pszczynie)

1164. MATERIALY STAROZYTNE I WCZESNOSREDNIOWIECZNE (Panstwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)

1165. Materialy Szkoleniowe (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

1166. Materialy Tyflologiczne (Polski Zwiazek Niewidomych)

1167. MATERIALY ZACHODNIOPOMORSKIE (Muzeum Narodowe w Szczecinie)

1168. Mathematica Journal (Miller Freeman Inc. San Francisco)

1169. Mathematical Finance (Blackwell Publishers, Cambridge, USA)

1170. Mathematical Methods of Operations Research (ZOR) (Physica Verlag, Heidelbeg, Germany)

1171. Mathematics of Computation (American Mathematical Society, Providence)

1172. Mathematics of Operations Research (Institute For Operations Research and the Management Sciences, Linthcum, USA)

1173. MAZOWIECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE (Mazowiecka Wyzsza Szkola Humanistyczno-Pedagogiczna w Lowiczu)

1174. MEANDER (Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN)

1175. MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING (Politechnika Lodzka)

1176. MECHANIKA (Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)

1177. MECHANIK - Miesiecznik Naukowo - Techniczny (Redakcja MECHANIK Agencja Wydawnicza SIMP)

1178. MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GORNICTWA (Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Gornictwa "EMAG")

1179. MEDIAEVALIA PHILOSOPHICA POLONORUM (Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii)

1180. Medical Science Monitor, International Medical Journal for Experimental and Clinical Research (Medical Science International Sp. z o.o.)

1181. Medipress Choroby Ukladu Oddechowego (Medipress)

1182. Medipress Dermatologia (Medipress)

1183. Medipress Gastroenterologia (Medipress)

1184. Medipress Ginekologia - Poloznictwo (Medipress)

1185. Medipress Kardiologia (Medipress)

1186. Medipress Pediatria (Medipress)

1187. Medipress Psychiatria - Neurologia (Medipress)

1188. Medycyna Biologiczna (Instytut Psychosomatyczny)

1189. MEDYCYNA DOSWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA (Panstwowy Zaklad Higieny, Polskie Towarzystwo Mikrobiologow)

1190. Medycyna Intensywna i Ratunkowa (Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne)

1191. MEDYCYNA LOTNICZA (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej)

1192. Medycyna Manualna (Biomed)

1193. Medycyna Metaboliczna (Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o.)

1194. MEDYCYNA NOWOZYTNA. STUDIA NAD HISTORIA MEDYCYNY (Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki)

1195. MEDYCYNA OGOLNA (Polskie Towarzystwo Medycyny Ogolnej i Rodzinnej; Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodzki w Lublinie)

1196. MEDYCYNA PRACY (Instytut Medycyny Pracy w Lodzi, Zarzad Glowny Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy)

1197. Medycyna Praktyczna (Wydawnictwo Medycyna Praktyczna)

1198. Medycyna Praktyczna - Chirurgia (Wydawnictwo Medycyna Praktyczna)

1199. Medycyna Praktyczna - Diagnostyka Obrazowa (Wydawnictwo Medycyna Praktyczna)

1200. Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Poloznictwo (Wydawnictwo Medycyna Praktyczna)

1201. Medycyna Praktyczna - Pediatria (Wydawnictwo Medycyna Praktyczna)

1202. Medycyna Rodzinna (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

1203. Medycyna Sportowa (Agencja MEDSPORTPRESS, Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej)

1204. Medycyna Srodowiskowa (Polskie Towarzystwo Medycyny Srodowiskowej)

1205. MEDYCYNA WETERYNARYJNA (Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych)

1206. MEDYCYNA WIEKU ROZWOJOWEGO Developmental Period Medicine (Instytut Matki i Dziecka)

1207. MEDYCYNA. DYDAKTYKA. WYCHOWANIE (Akademia Medyczna w Warszawie)

1208. Medyk (Medyk Sp. z o. o. Warszawa)

1209. MEMORABILIA ZOOLOGICA (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)

1210. Merkuriusz Leszczynski (Uczelniany Zaklad Wydawniczy Wyzszej Szkoly Marketingu i Zarzadzania w Lesznie)

1211. Merkuriusz Uniwersytecki (Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego)

1212. METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING (Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)

1213. Metrika (Springer)

1214. Metrologia i Probiernictwo - Biuletyn Glownego Urzedu Miar (Glowny Urzad Miar)

1215. Metrologia i Systemy Pomiarowe (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.)

1216. Midrasz (Stowarzyszenie "Midrasz")

1217. Miesiecznik Diecezji Pelplinskiej (Wydawnictwo Diecezji Pelplinskiej BERNARDINUM)

1218. Miesieczny Raport Analityczny (Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.)

1219. MIKOLOGIA LEKARSKA (Volumed s. c.)

1220. Mikrobiologia Medycyna (PAN, Oddzial w Krakowie)

1221. Militaria i Fakty (AJaKS - Ksiazki Militarne w Warszawie)

1222. MINERALOGIA POLONICA (Polskie Towarzystwo Mineralogiczne)

1223. Miscellanea Geographica (Wydzial Geografii i Studiow Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego)

1224. Miscellanea Historico-Archivistica (Wydawnictwo DiG, Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych, Archiwum Glowne Akt Dawnych)

1225. Mitteilungsblatt (Zwiazek Stowarzyszen Ludnosci Niemieckiej w Bylych Prusach Wschodnich)

1226. Modus. Prace z Historii Sztuki (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellonskiego)

1227. Moja Praktyka (Polorto Sp. z o.o.)

1228. Molecular Physics Reports (Osrodek Wydawnictw Naukowych)

1229. Monitor Podatkowy (Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.)

1230. Monitor Prawa Celnego (Wydawnictwo BW)

1231. Monitor Prawniczy (Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.)

1232. MONITOR PYLKOWY (Polski Monitor Pylkowy)

1233. Monitor Rachunkowosci i Finansow (Fundacja Rozwoju Rachunkowosci w Polsce)

1234. Monitor Zamowien Publicznych - Przeglad Samorzadowy (Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo Uslugowe "INPROM" Sp. z o.o.)

1235. Monochort. De musica acta, studia et commentarii (Wydawnictwo Adam Marszalek)

1236. MONOGRAFIE (Politechnika Czestochowska)

1237. MONOGRAFIE (Politechnika Koszalinska)

1238. MONOGRAFIE (Politechnika Zielongorska)

1239. Monografie - Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu)

1240. MONOGRAFIE FAUNY POLSKIEJ (Polska Akademia Nauk. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat)

1241. Monografie i Opracowania (Oficyna Wydawnicza SGH)

1242. MONOGRAFIE I OPRACOWANIA INSTYTUTU FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI NARODOWEJ (Szkola Glowna Handlowa. Instytut Funkcjonowania Gopodarki Narodowej)

1243. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej)

1244. MONOGRAFIE PARAZYTOLOGICZNE (Polskie Towarzystwo Parazytologiczne)

1245. Monografie Przyrodnicze (Lubuski Klub Przyrodnikow)

1246. MONOGRAPHIAE BOTANICAE (Polskie Towarzystwo Botaniczne)

1247. Monthly Analitical Report (Dom Inwestycyjny BRE Banku S. A.)

1248. Monumenta Antiqua Orae Septentrionalis Ponti Euxini Reperta (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu)

1249. MONUMENTA MUSICAE IN POLONIA (Instytut Sztuki PAN)

1250. Mowia Wieki (Dom Wydawniczy BELLONA)

1251. MST NEWS POLAND (Nexuspan National Contact Point in Poland; Instytut Technologii Materialow Elektronicznych; Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej)

1252. MUSICA MEDII AEVI (Instytut Sztuki PAN)

1253. MUZEALNICTWO (Ministerstwo Kultury i Sztuki - Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

1254. MUZEALNICTWO WOJSKOWE (Muzeum Wojska Polskiego)

1255. MUZYKA (Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki)

1256. Muzyka 21 (Wydawnictwo Muzyczne "Acte Prealable" Sp. z o. o.)

1257. MW - Magazyn Weterynaryjny (Bridge Eastern Europe Sp. z o.o.)

1258. My, Sybiracy (Zwiazek Sybirakow - Oddzial w Lodzi)

1259. Mysl Protestancka (Fundacja Kultury Chrzescijanskiej)

1260. Mysl Socjaldemokratyczna (Fundacja im. K. Kelles-Krauza)

1261. Na Spiszu (Zwiazek Polskiego Spisza, Zarzad Glowny w Lapszach Niznych)

1262. Na Temat - Zeszyty dla Profesjonalnie Pomagajacych (D.W.R. tematy - Agnieszka Smrokowska-Reichmann)

1263. Na Tropie (Glowna Kwatera ZHP)

1264. Nad Buhom i Narwoju (Zwiazek Ukraincow Podlasia)

1265. Nad Sanem - Doradczy Magazyn Rolniczy (Osrodek Doradztwa Rolniczego w Korytnikach)

1266. Nadcisnienie Tetnicze (Wydawnictwo Via Medica s.c.)

1267. Nadwarcianski Rocznik Historyczno-Archiwalny (Towarzystwo Przyjaciol Archiwum i Pamiatek Przeszlosci)

1268. Nadzieja (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego)

1269. NAFTA. GAZ (Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty)

1270. Napedy i Sterowanie (Wydawnictwo Druk - Art s.c.)

1271. Napis (DiG i Wydzial Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego)

1272. Nasz Glos (Okregowa Izba Pielegniarek i Poloznych w Lublinie)

1273. Nasz Los (Zarzad Glowny Zwiazku Wiezniow Politycznych Okresu Stalinowskiego)

1274. Nasz Wybor (Lubuskie Stowarzyszenie "Trzezwosc")

1275. NASZA PRZESZLOSC (Polska Prowincja Zgromadzenia Ksiezy Misjonarzy)

1276. Nasze Dzieci (Polski Zwiazek Niewidomych)

1277. Nasze Forum (Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu)

1278. Nasze Slowo (Zwiazek Ukraincow w Polsce)

1279. Nasze Sprawy (Okregowa Izba Pielegniarek i Poloznych w Katowicach)

1280. Nasze sprawy (Agencja "Nasze Sprawy" w Katowicach)

1281. National Report of Space Research in Poland (Komitet Badan Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium PAN)

1282. Natura Silesiae Superioris (Centrum Dziedzictwa Przyrody Gornego Slaska)

1283. NATURAL FIBRES Wlokna Naturalne (Instytut Wlokien Naturalnych)

1284. Natural Sciences (Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko - Mazurskiego w Olsztynie)

1285. Nauczanie Poczatkowe (Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Sp. z o.o.)

1286. Nauczyciel i Szkola (Gornoslaska Wyzsza Szkola Pedagogiczna)

1287. Nauka (Zaklad Narodowy im. Ossolinskich - Wydawnictwo Wroclaw)

1288. Nauka dla Wszystkich (Oddzial PAN w Krakowie)

1289. Nauka i Przyszlosc (Centrum Upowszechniania Nauki PAN)

1290. Nauka i Szkolnictwo Wyzsze (Centrum Badan Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyzszego Uniwersytetu Warszawskiego)

1291. NAUKA POLSKA. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwoj (Kasa im. Jozefa Mianowskiego, Fundacja Popierania Nauki)

1292. Nauka. Informacja Sygnalna (Centrum Upowszechniania Nauki PAN)

1293. Naval Research Logistics (John Wiley, New York)

1294. NAVIGATOR (Politechnika Wroclawska)

1295. NEFROLOGIA I DIALIZOTERAPIA POLSKA (Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddzial w Krakowie)

1296. NEODIDAGMATA (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

1297. Neoterm - Swiatowa Terminologia Specjalistyczna (Polski Komitet Miedzynarodowej Organizacji Unifikacji Neologizmow Terminologicznych)

1298. Networks (John Wiley, New York)

1299. NetWorld (Wydawnictwo IDG Poland S.A.)

1300. NetWorld - Wydanie specjalne (IDG Poland S.A.)

1301. NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA POLSKA. POLISH NEUROLOGY AND NEUROSURGERY (Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Polskie Towarzystwo Neurochirurgow)

1302. Neurologia Praktyczna (Wydawnictwo CZELEJ Sp. z o.o.)

1303. New Medicine (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

1304. Newsletter of IGBP National Committee of the PAS (Komitet Narodowy IGBP "Global Change" przy Prezydium PAN)

1305. Niebieska Linia (Instytut Psychologii Zdrowia)

1306. Niedzialki (Fundacja "PROCHEMIA" przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellonskiego)

1307. NIEPODLEGLOSC I PAMIEC (Muzeum Niepodleglosci)

1308. Nieruchomosci. Rynek i Prawo (Polanowscy Nieruchomosci Sp. z o. o.)

1309. Nietoperze (Polskie Towarzystwo Przyjaciol pro Natura)

1310. Niwa (Rada Programowa Tygodnika "Niwa")

1311. Niwa Rolnicza (Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich w Radomiu)

1312. Noc Poetow (Staromiejski Dom Kultury)

1313. NOTATKI ORNITOLOGICZNE (Polskie Towarzystwo Zoologiczne)

1314. NOTATNIK TEATRALNY (Osrodek Badan Tworczosci Jerzego Grotowskiego i Poszukiwan Teatralno-Kulturalnych)

1315. Notes Biblioteczny (Wojewodzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)

1316. Notes Wydawniczy (Notes Wydawniczy Sp. z o. o.)

1317. NOVENSIA (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

1318. Nowa Biblioteka ("Slask" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe)

1319. Nowa Currenda (CURRENDA Sp. z o.o.)

1320. Nowa Edukacja Zawodowa (Krajowy Osrodek Wspierania Edukacji Zawodowej)

1321. Nowa Era w Szkole (Nowa Era Sp. z o.o.)

1322. Nowa Klinika (Wydawnictwo AGAMA S.c.)

1323. NOWA KRYTYKA (Uniwersytet Szczecinski)

1324. Nowa Medycyna (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

1325. Nowa Okolica Poetow (Towarzystwo Literackie im. St. Pietaka)

1326. Nowa Pediatria (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

1327. Nowa Polszczyzna (Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o.)

1328. Nowa Stomatologia (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

1329. Nowa Szkola (Korporacja Polonia)

1330. Nowa Technika w Energetyce/wkladka w miesieczniku Energetyka (Instytut Energetyki)

1331. Nowaja Polsza (Biblioteka Narodowa)

1332. Nowator (Polski Zwiazek Stowarzyszen Wynalazcow i Racjonalizatorow Wydawnictwo SIGMA-NOT)

1333. Nowe Ksiazki (Biblioteka Narodowa)

1334. Nowe Ubezpieczenia (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

1335. Nowe w Szkole (Wydawnictwo Nauczycielskie Sp. z o.o.)

1336. Nowe Zeszyty Samorzadowe - Opinie Prawne (Wydawnictwo "Profil")

1337. NOWINY LEKARSKIE (Akademia Medyczna w Poznaniu, PAN Oddzial w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Wielkopolska Izba Lekarska, Oficyna Wydawnicza "Glos Wielkopolski")

1338. NOWINY PSYCHOLOGICZNE (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)

1339. Nowoczesne Gazownictwo (Fluid System Sp. z o.o.)

1340. Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe (HDD - Consulting s.c.)

1341. Nowoczesny Instalator (Wydawnictwo Kwiecinski)

1342. Nowosci Farmakoterapii (Wydawnictwo KWADRYGA Sp. z o.o.)

1343. Nowosci Kardiologiczne (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.)

1344. Nowosci Neurologiczne (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.)

1345. Nowosci Psychiatryczne (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.)

1346. NOWOTWORY (Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sklodowskiej-Curie)

1347. Nowy Filomata (Uniwersytet Jagiellonski - Instytut Filologii Klasycznej)

1348. Nowy Test (Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie)

1349. Nowy wiek (Stowarzyszenie Tworcze Artystyczno - Literackie)

1350. Nuclear Medicine Review (Wydawnictwo Via Medica s.c.)

1351. NUKLEONIKA (Instytut Chemii i Techniki Jadrowej, Panstwowa Agencja Atomistyki, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne)

1352. NURT SVD (Polska Prowincja Zgromadzenia Slowa Bozego)

1353. OBOZ (Studium Europy Wschodniej i Azji Srodkowej Uniwersytetu Warszawskiego. Przeglad Wschodni S.C.)

1354. Obrobka Plastyczna Metali (Instytut Obrobki Plastycznej)

1355. Obserwator - Tygodnik Rolnikow (Air - Link Sp. z o. o.)

1356. OCEANOLOGIA (PAN. Instytut Oceanologii; PAN. Komitet Badan Morza)

1357. OCEANOLOGICAL STUDIES (Uniwersytet Gdanski. Instytut Oceanografii; Polska Akademia Nauk. Komitet Badan Morza)

1358. Ochrona i Konserwacja Zabytkow (Wydawnictwo DiG, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Osrodek Ochrony Zbiorow Publicznych)

1359. OCHRONA POWIETRZA I PROBLEMY ODPADOW (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Eco Edycja i Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Przemyslu Hutniczego)

1360. Ochrona przed Korozja (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.)

1361. OCHRONA PRZYRODY (PAN. Instytut Ochrony Przyrody)

1362. Ochrona Roslin (Instytut Ochrony Roslin)

1363. OCHRONA SRODOWISKA (Polskie Zrzeszenie Inzynierow i Technikow Sanitarnych, Oddzial Dolnoslaski we Wroclawiu)

1364. Ochrona Srodowiska - Prawo i Polityka (Biuro Doradztwa Ekologicznego Sp. z o.o.)

1365. OCHRONA SRODOWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH (Instytut Ochrony Srodowiska)

1366. Ochrona Zabytkow (Wydawnictwo DiG, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

1367. Odkrywca (Instytut Badan Historycznych i Krajoznawczych)

1368. Odpady i Srodowisko (Dziennikarska Agencja Wydawnicza Maxpress)

1369. Odra (Osrodek Kultury i Sztuki)

1370. ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE (Instytut Historii PAN)

1371. Odziez (Federacja Stowarzyszen Naukowo-Technicznych NOT, Wydawnictwo SIGMA-NOT)

1372. Ogrodnictwo (Hortpress Sp. z o.o. we wspolpracy ze Stowarzyszeniem Inzynierow i Technikow Ogrodnictwa)

1373. Ogrodnik Sandomierski (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddzial w Sandomierzu)

1374. OGROD (Towarzystwo Ogrod Ksiag)

1375. Ogrzewnictwo i Klimatyzacja (Termedia Sp. z o.o. Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne)

1376. OKO (Fundacja im. E. Gepperta przy ASP we Wroclawiu)

1377. Okrety Wojenne (Wydawnictwo "Okrety Wojenne")

1378. Okulistyka (OFTAL Sp. z o.o.)

1379. Onkologia Polska (Volumed Sp. z o.o.)

1380. ONOMASTICA (PAN. Komitet Jezykoznawstwa)

1381. Opcje (Gornoslaskie Centrum Kultury)

1382. OPEN SYSTEMS AND INFORMATION DYNAMICS (Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Instytut Fizyki)

1383. Operations Research (Operations Research Society of America, Baltimore, USA)

1384. Operations Research Letters (North-Holland, Amsterdam)

1385. Opracowania PBZ (Projekt Badawczy Zamawiany) (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

1386. Opracowania PCZ (Projekt Celowy Zamawiany) (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

1387. OPTICA APPLICATA (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej)

1388. Optimal Control Applications and Methods (John Wiley, Chichester, Wlk. Brytania)

1389. Optimization (Gordon and Breach Science Publishers, Amsterdam)

1390. Optimization Methods and Software (Gordon and Breach, London)

1391. Optimum - Studia Ekonomiczne (Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku)

1392. OPTO-ELECTRONICS REVIEW (Stowarzyszenie Elektrykow Polskich. Polska Sekcja SPIE, Polski Komitet Optoelektroniki)

1393. OPTYKA (Instytut Optyki Stosowanej)

1394. OPUSCULA MATHEMATICA (Akademia Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)

1395. Orawa (Towarzystwo Przyjaciol Orawy, Krakow)

1396. Orbis Interior (Muzeum Miejskie w Zabrzu)

1397. ORBIS LINGUARUM (Nauczycielskie Kolegium Jezykow Obcych w Legnicy)

1398. Orbital (Polskie Towarzystwo Chemiczne)

1399. Ordines Militares (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu)

1400. Ordynator Lekow (Farmedia Sp. z o.o.)

1401. ORGANIKA (Instytut Przemyslu Organicznego)

1402. Organizacja i Kierowanie (Instytut Organizacji i Zarzadzania w Przemysle "ORGMASZ")

1403. ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT (Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Organizacji i Zarzadzania, Centrum Badan Przedsiebiorczosci i Zarzadzania)

1404. Ortodoncja Wspolczesna (Med Tour Press International Sp. z o.o.)

1405. Ortopedia Szczekowa i Ortodoncja (Wydawnictwo CZELEJ Sp. z o.o.)

1406. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja (Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS)

1407. Ortotyka (Fundacja Becker - Medort)

1408. Orzecznictwo Naczelnego Sadu Administracyjnego (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania Stowarzyszenie Wyzszej Uzytecznosci Dom Organizatora)

1409. Orzecznictwo Sadow Apelacyjnych (BMT ERIDA Sp. z o.o.)

1410. Orzecznictwo Sadow Polskich (Wydawnictwo Prawnicze PWN Sp. z o.o.)

1411. Orzecznictwo Sadow w Sprawach Gospodarczych (BMT ERIDA Sp. z o.o.)

1412. Orzecznictwo Sadu Najwyzszego (Redakcja Palestry)

1413. Orzecznictwo Sadu Najwyzszego Izba Karna i Izba Wojskowa (Palestra)

1414. Orzecznictwo Sadu Najwyzszego, Sadow Apelacyjnych, Naczelnego Sadu Administracyjnego i Trybunalu Konstytucyjnego (Prokuratura Krajowa)

1415. Orzecznictwo Sadu Najwyzszego. Izba Cywilna (Wydawnictwo Prawnicze PWN Sp. z o.o.)

1416. Orzecznictwo Sadu Najwyzszego. Zbior Urzedowy (Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o.)

1417. Orzecznictwo Trybunalu Konstytucyjnego (Biuro Trybunalu Konstytucyjnego)

1418. Orzecznictwo Trybunalu Konstytucyjnego - Zbior Urzedowy (Biuro Trybunalu Konstytucyjnego)

1419. Orzecznictwo w Sprawach Samorzadowych (Miedzykomunalna Spolka Akcyjna "Municipium")

1420. OTOLARYNGOLOGIA POLSKA - POLISH JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY (Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne Wroclaw)

1421. Owoce Warzywa Kwiaty (Hortpress Sp. z o.o.)

1422. Palaeontologia Polonica (Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk)

1423. Palestra (Naczelna Rada Adwokacka)

1424. Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji ("Explonaft" Sp. z o.o. Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Naukowo-Handlowe)

1425. PALLAS SILESIA (Fundacja "Pallas Silesia")

1426. PAMIETNIK BIBLIOTEKI KORNICKIEJ (PAN. Biblioteka Kornicka)

1427. Pamietnik Literacki (Zaklad Narodowy im. Ossolinskich - Wydawnictwo)

1428. PAMIETNIK LITERACKI (Towarzystwo Przyjaciol Polonistyki Wroclawskiej na zlecenie Instytutu Badan Literackich PAN)

1429. Pamietnik Okregu Wilenskiego A.K. (Akademia Historyczna Okregu Wilenskiego Swiatowego Zwiazku Zolnierzy AK)

1430. PAMIETNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZANSKIEGO (Polskie Towarzystwo Tatrzanskie, Zarzad Glowny w Krakowie)

1431. Pamietnik Pracowni Rozwijania Tworczosci Osob Niepelnosprawnych (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika)

1432. PAMIETNIK PULAWSKI (Instytut Uprawy, Nawozenia i Gleboznawstwa)

1433. PAMIETNIK SLOWIANSKI (Polska Akademia Nauk. Komitet Slowianoznawstwa)

1434. PAMIETNIK TEATRALNY (Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki)

1435. Pamietnikarstwo Polskie (Towarzystwo Przyjaciol Pamietnikarstwa)

1436. Panorama Wsi i Rolnictwo WIO (Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich)

1437. Panstwo i Prawo (Dom Wydawniczy ABC. Oddzial Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o. na zlecenie Instytutu Nauk Prawnych PAN)

1438. Paragraf na Drodze (Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sadowych)

1439. PARKI NARODOWE (Krajowy Zarzad Parkow Narodowych)

1440. PARKI NARODOWE I REZERWATY PRZYRODY (Bialowieski Park Narodowy)

1441. PASZE PRZEMYSLOWE (Centralne Laboratorium Przemyslu Paszowego)

1442. PATOMORFOLOGIA WCZORAJ, DZIS I JUTRO (Polskie Towarzystwo Patologow. Oddzial w Rzeszowie)

1443. PC World Komputer Extra (IDG Poland S.A.)

1444. PC World Komputer Special (IDG Poland S.A.)

1445. Pedagogika Pracy (Instytut Technologii Eksploatacji)

1446. Pediatria po Dyplomie (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.)

1447. Pediatria Polska (Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne)

1448. Pediatria Wspolczesna (Volumed Sp. z o.o.)

1449. PEREGRINUS CRACOVIENSIS (Uniwersytet Jagiellonski. Instytut Geografii)

1450. Peremyski Dzwony (Stepan Design)

1451. Personel i Zarzadzanie (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o.)

1452. PESTYCYDY-Pesticides (Instytut Przemyslu Organicznego)

1453. Pharmaceutica (PHARMA Concept)

1454. Phytocoenosis (Uniwersytet Warszawski - Bialowieska Stacja Geobotaniczna)

1455. PHYTOPATHOLOGIA POLONICA (Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne)

1456. Pieczarki - Biuletyn Producenta Pieczarek (Hortpress Sp. z o.o.)

1457. Pielegniarka i Polozna (AUXILIUM Sp. z o.o.)

1458. PIELEGNIARSTWO POLSKIE (Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego. Wydzial Nauk o Zdrowiu. Katedra Pielegniarstwa)

1459. Pieniadze i Wiez (Fundacja na Rzecz Polskich Zwiazkow Kredytowych w Sopocie)

1460. Piekne Miejsca - Miedzynarodowy Magazyn Nieruchomosci (Piekne Miejsca Sp. z o.o.)

1461. PISMA TEORETYCZNE WYDZIALU KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY I TEORII MUZYKI AKADEMII MUZYCZNEJ IM. F. CHOPINA (Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie - AMFC)

1462. PISMO (Urzad Miasta Krakowa)

1463. PLANT BREEDING AND SEED SCIENCE (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin)

1464. Plus Ratio (Stowarzyszenie Pomoc Akademicka im. sw. Jana z Kent "Cantianum")

1465. Pneumatyka (Wydawnictwo LEKTORIUM)

1466. PNEUMOLOGIA I ALERGOLOGIA POLSKA (Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne, Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Instytut Gruzlicy i Chorob Pluc)

1467. Po Lekcjach (Centrum Mlodziezy im. H. Jordana)

1468. Pochodnia (Polski Zwiazek Niewidomych) 1469. Pocztowka Slaska (Muzeum Miejskie w Zabrzu)

1470. Pod wiatr (Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT)

1471. Podatki w Firmie. Aktualny Serwis (Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.)

1472. Podkarpacki Magazyn Rolniczy (Osrodek Doradztwa Rolniczego w Iwoniczu)

1473. Podkowianski Magazyn Kulturalny (Miejski Osrodek Kultury)

1474. Podlaskie Echo Katolickie (Siedlecka Oficyna Wydawnicza "PODLASIE" Sp. z o. o.)

1475. Podstawy i Metody Oceny Srodowiska Pracy (Centralny Instytut Ochrony Pracy)

1476. Poezja (IBIS)

1477. Pogranicza (Klub 13 Muz)

1478. POGRANICZE (Instytut Filozofii i Socjologii Wydzialu Humanistycznego Uniwersytetu w Bialymstoku)

1479. Pojazdy Szynowe (Instytut Pojazdow Szynowych TABOR)

1480. Pokaz (Stoleczne Biuro Wystaw Artystycznych)

1481. Pokolenia (Zarzad Krajowy Stowarzyszenia "Pokolenia")

1482. Poland's Foreign Trade and Economic Policy 1999-2000 (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

1483. Polder (Agencja Informacyjna "Verbi")

1484. POLIMERY (Instytut Chemii Przemyslowej im. prof. Ignacego Moscickiego)

1485. Polimery w Medycynie (Zaklad Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomaterialow Katedry Chirurgii Urazowej i Chirurgii Reki Akademii Medycznej we Wroclawiu)

1486. Polis. Pismo o Sztuce Zycia Publicznego (Stowarzyszenie Mlodych Gospodarzy "Polis")

1487. Polish Antarctic Research - Report to SCAR (Komitet Badan Polarnych przy Prezydium PAN)

1488. Polish Archaeology in the Mediterranean - Raporty Wykopaliskowe (Centrum Archeologii Srodziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego)

1489. Polish Botanical Studies (Uniwersytet w Bialymstoku, Instytut Botaniki PAN)

1490. Polish Culture (Zwiazek Polskich Autorow i Kompozytorow ZAKR)

1491. Polish Food (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

1492. Polish Foreign Trade in 1998-1999. A Synthesis (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

1493. Polish Geological Institute Special Papers (Panstwowy Instytut Geologiczny)

1494. Polish Journal of Chemistry (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

1495. Polish Journal of Applied Chemistry (Centrum Chemii Polimerow Polska Akademia Nauk)

1496. POLISH JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY (PAN. Komitet Chemii)

1497. Polish Journal of Chemical Technology (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej)

1498. POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY (Polskie Towarzystwo Chemiczne)

1499. POLISH JOURNAL OF ECOLOGY (Instytut Ekologii PAN)

1500. Polish Journal of Environmental Studies (Hard)

1501. POLISH JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION SCIENCES (PAN w Olsztynie. Instytut Rozrodu Zwierzat i Badan Zywnosci)

1502. Polish Journal of Gynaecological Investigations (Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Instytut Poloznictwa i Chorob Kobiecych AM w Bialymstoku)

1503. Polish Journal of Medical Physics and Engineering (Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej PAN)

1504. POLISH JOURNAL OF PATHOLOGY (Polskie Towarzystwo Patologow i Miedzynarodowa Akademia Patologii)

1505. POLISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie)

1506. POLISH JOURNAL OF SOIL SCIENCE (PAN. Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej)

1507. Polish Journal of Veterinary Sciences (Komitet Nauk Weterynaryjnych PAN)

1508. Polish Libraries Today (Biblioteka Narodowa)

1509. POLISH MARITIME RESEARCH ("Okretownictwo i Zegluga" Sp. z o.o.)

1510. Polish Maritime Review ("Okretownictwo i Zegluga" Sp. z o.o.)

1511. Polish Market (Oficyna Wydawnicza POLSKI RYNEK Sp. z o.o.)

1512. Polish Peace Research Studies (Oddzial PAN w Lodzi)

1513. POLISH POLAR RESEARCH (Komitet Badan Polarnych PAN)

1514. POLISH POLITICAL SCIENCE YEARBOOK (Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych)

1515. POLISH POPULATION REVIEW (GUS. Polskie Towarzystwo Demograficzne)

1516. POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN (Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Psychologicznych PAN)

1517. POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW (Polskie Towarzystwo Socjologiczne)

1518. POLISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW (Instytut Nauk Prawnych PAN)

1519. POLISH-ANGLO-SAXON STUDIES (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

1520. Polityka Energetyczna (Instytut Gospodarki Surowcami Energetycznymi i Energia PAN)

1521. Polityka Gospodarcza (SGH. Katedra Polityki Gospodarczej)

1522. POLITYKA RACJONALIZACJI UZYTKOWANIA ENERGII (Instytut Podstaw Inzynierii Srodowiska PAN)

1523. POLITYKA SPOLECZNA (Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

1524. Polityka Wschodnia (Centrum Badan Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego)

1525. POLONIA SACRA (Papieska Akademia Teologiczna)

1526. POLONICA (Instytut Jezyka Polskiego PAN, Wydawnictwo Naukowe "Scholar")

1527. Polonica Zagraniczne. Bibliografia (Biblioteka Narodowa)

1528. Polonistyka (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.)

1529. POLSKA - UKRAINA 1000 LAT SASIEDZTWA (Poludniowo-Wschodni Instytut Naukowy)

1530. Polska 2000 Plus (Dom Wydawniczy ELIPSA Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN)

1531. Polska Bibliografia Bibliologiczna (Biblioteka Narodowa)

1532. Polska Bibliografia Prawnicza (Dom Wydawniczy ABC Oddzial Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o. na zlecenie Instytutu Nauk Prawnych PAN)

1533. Polska Medycyna Rodzinna (Stowarzyszenie Przyjaciol Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych)

1534. Polski Przeglad Kardiologiczny (Volumed Sp. z o.o.)

1535. POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA (Komisja Nauk Ceramicznych PAN, oddzial w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne)

1536. Polski Handel Zagraniczny w latach 1998-1999 (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

1537. Polski Instalator (Instalator Polski Sp. z o.o.)

1538. Polski Jubiler (Oficyna Wydawnicza Polski Jubiler Sp. z oo.)

1539. Polski Magazyn Medycyny Rodzinnej (Volumed Sp. z o.o.)

1540. Polski Merkuriusz Lekarski (Wydawnictwo Med Press)

1541. Polski Przeglad Chirurgiczny (Towarzystwo Chirurgow Polskich)

1542. Polski Przeglad Dyplomatyczny (Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych)

1543. Polski Przeglad Ginekologiczny (Volumed Sp. z o.o.)

1544. POLSKI PRZEGLAD KARTOGRAFICZNY. POLISH CARTOGRAPHICAL REVIEW (Polskie Towarzystwo Kartograficzne. Komisja Kartograficzna. Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S. A.)

1545. POLSKI PRZEGLAD RADIOLOGII (Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne)

1546. Polski Rynek Innowacji "Nauka - Przemysl" (Stowarzyszenie Polska Grupa Robocza Unesco-Unispar)

1547. Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej (Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne)

1548. Polskie Drobiarstwo (Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "BEGEPO" Sp. z o.o.)

1549. Polskie Drogi - Poradnik Uzytkownika (Wydawnictwo "Polskie Drogi" Sp. z o.o.)

1550. POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE (Akademia Bydgoska)

1551. POLSKIE PISMO ENTOMOLOGICZNE ( Polskie Towarzystwo Entomologiczne)

1552. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne (Polskie Towarzystwo Mineralogiczne)

1553. Polsko-Niemieckie Studium Informatyki Ekonomicznej im. Konrada Zusego (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego)

1554. Pomagamy Sobie w Pracy (Wojewodzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smolki)

1555. Pomerania (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie)

1556. Pomiary - Automatyka - Kontrola (Agenda Wydawnicza SIMP Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Mechanikow Polskich)

1557. Pomiary. Automatyka. Robotyka (Przemyslowy Instytut Automatyki i Pomiarow)

1558. Pomorski Poradnik Rolniczy (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego - Dzial Ekonomiki w Gdansku)

1559. Pomorski Przeglad Gospodarczy (Instytut Badan nad Gospodarka Rynkowa)

1560. POMORSKIE MONOGRAFIE TOPONOMASTYCZNE (Gdanskie Towarzystwo Naukowe)

1561. Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny (Wojewodzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury)

1562. Poradnik Bibliotekarza (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)

1563. Poradnik Ekologiczny "Eko i My" (Agencja Wydawnicza "Eko Medium")

1564. Poradnik Gospodarski (Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu ul. Sieradzka 29)

1565. Poradnik Jezykowy (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

1566. Poradnik Lekarza Praktyka (Wydawnictwa Kwiecinski)

1567. Poradnik Patentowy (Polska Izba Rzecznikow Patentowych)

1568. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego (Hortpress Sp. z o.o.)

1569. Porta Aurea (DiG i Zaklad Historii Sztuki Uniwersytetu Gdanskiego)

1570. Portret (Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne "Portret" i Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie)

1571. Posiedzenia Naukowe Panstwowego Instytutu Geologicznego (Panstwowy Instytut Geologiczny)

1572. Postepy Astronomii (Komitet Astronomii PAN)

1573. POSTEPY BIOCHEMII (Polskie Towarzystwo Biochemiczne)

1574. POSTEPY BIOLOGII KOMORKI (Polskie Towarzystwo Anatomiczne. Fundacja Biologii Komorki i Biologii Molekularnej)

1575. POSTEPY DERMATOLOGII (Akademia Medyczna w Poznaniu)

1576. POSTEPY DROBIARSTWA (IZ - Oddzial Badawczy Drobiarstwa)

1577. Postepy Fitoterapii (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

1578. POSTEPY FIZYKI (Polskie Towarzystwo Fizyczne)

1579. POSTEPY HIGIENY I MEDYCYNY DOSWIADCZALNEJ (Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda)

1580. POSTEPY MEDYCYNY KLINICZNEJ I DOSWIADCZALNEJ (Akademia Medyczna im. Piastow Slaskich we Wroclawiu)

1581. POSTEPY MIKROBIOLOGII (Polskie Towarzystwo Mikrobiologow)

1582. Postepy Nauk Medycznych (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

1583. POSTEPY NAUK ROLNICZYCH (Polska Akademia Nauk. Wydzial Nauk Rolniczych i Lesnych)

1584. Postepy Osteoartrologii (Osteoprint - Jadwiga Badurska)

1585. POSTEPY PSYCHIATRII I NEUROLOGII (Instytut Psychiatrii i Neurologii)

1586. POSTEPY RADIOTECHNIKI (Przemyslowy Instytut Telekomunikacji)

1587. POSTEPY REHABILITACJI (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jozefa Pilsudskiego)

1588. POSTEPY TECHNIKI JADROWEJ (Panstwowa Agencja Atomistyki, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne)

1589. POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO (Instytut Maszyn Spozywczych)

1590. Postepy Techniki w Lesnictwie (Wydawnictwo Swiat)

1591. POSTEPY TECHNOLOGII MASZYN I URZADZEN - ADVANCES IN TECHNOLOGY OF MACHINES AND MECHANICAL EQUIPMENT (Komitet Budowy Maszyn PAN)

1592. Postepy w Pediatrii (Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka")

1593. Poszukiwania - Pismo Edukacyjne Nauczycieli Warszawy i Mazowsza (Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie)

1594. Powsciagliwosc i Praca (Kuria Generalna Zgromadzenia Sw. Michala)

1595. POZNAN STUDIES IN CONTEMPRORARY LINGUISTICS (Wydawnictwo NAKOM)

1596. Poznanski Rocznik Archiwalno-Historyczny (Wydawnictwo DiG i Archiwum Panstwowe w Poznaniu)

1597. POZNANSKIE ROCZNIKI MEDYCZNE (Akademia Medyczna w Poznaniu, Komisja Medycyny Klinicznej PAN, oddzial w Poznaniu, PTPN)

1598. POZNANSKIE STUDIA POLONISTYCZNE. SERIA JEZYKOZNAWCZA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filologii Polskiej)

1599. POZNANSKIE STUDIA POLONISTYCZNE. SERIA LITERACKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filologii Polskiej)

1600. POZNANSKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKIE (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

1601. Praca i Zabezpieczenie Spoleczne (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA)

1602. Praca Socjalna (Instytut Rozwoju Sluzb Spolecznych)

1603. Praca Zdrowie Bezpieczenstwo (Zarzad Glowny Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Przemyslu Hutniczego w Polsce)

1604. Prace Archiwalno-Konserwatorskie (Archiwum Panstwowe w Siedlcach)

1605. PRACE FILOLOGICZNE (Instytut Jezyka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego)

1606. PRACE GEOGRAFICZNE (PAN - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania)

1607. PRACE GEOLOGICZNE (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Geologicznych)

1608. Prace i Materialy (Kolegium Ekonomiczno-Spoleczne Szkoly Glownej Handlowej)

1609. PRACE I MATERIALY ETNOGRAFICZNE (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)

1610. PRACE I MATERIALY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO (Szkola Glowna Handlowa. Instytut Rozwoju Gospodarczego)

1611. PRACE I MATERIALY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO. PODSERIA: ZESZYTY KONIUNKTURY W GOSPODARCE POLSKIEJ (Szkola Glowna Handlowa. Instytut Rozwoju Gospodarczego)

1612. PRACE I MATERIALY INSTYTUTU WZORNICTWA PRZEMYSLOWEGO (Instytut Wzornictwa Przemyslowego)

1613. PRACE I MATERIALY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W LODZI. SERIA: ARCHEOLOGICZNA (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Lodzi)

1614. PRACE I MATERIALY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W LODZI. SERIA: ETNOGRAFICZNA (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Lodzi)

1615. PRACE I MATERIALY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W LODZI. SERIA: NUMIZMATYCZNA I KONSERWATORSKA (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Lodzi)

1616. PRACE I MATERIALY ZOOTECHNICZNE (PAN. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzat w Jastrzebcu)

1617. PRACE I MATERIALY ZOOTECHNICZNE. ZESZYT SPECJALNY (PAN. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzat w Jastrzebcu)

1618. PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE (Wydzial Geografii i Studiow Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego)

1619. PRACE I STUDIA INSTYTUTU PODSTAW INZYNIERII SRODOWISKA (PAN. Instytut Podstaw Inzynierii Srodowiska; PAN. Komitet Inzynierii Srodowiska)

1620. Prace Instytutow i Laboratoriow Badawczych Przemyslu Spozywczego (Instytut Biotechnologii Przemyslu Rolno-Spozywczego)

1621. PRACE INSTYTUTU BADAWCZEGO DROG I MOSTOW (Instytut Badawczy Drog i Mostow)

1622. PRACE INSTYTUTU BADAWCZEGO LESNICTWA. SERIA A (Instytut Badawczy Lesnictwa)

1623. PRACE INSTYTUTU BIOCYBERNETYKI I INZYNIERII BIOMEDYCZNEJ PAN (Instytut Biocybernetyki i Inzynierii Biomedycznej PAN)

1624. Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

1625. PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI (Instytut Elektrotechniki)

1626. PRACE INSTYTUTU ENERGETYKI (Instytut Energetyki)

1627. PRACE INSTYTUTU FIZYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ (Politechnika Warszawska)

1628. Prace Instytutu Fizyki. Reports of the Institute of Physics (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej)

1629. PRACE INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII (Instytut Geodezji i Kartografii)

1630. Prace Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa (Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa)

1631. PRACE INSTYTUTU INZYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ (Politechnika Warszawska)

1632. PRACE INSTYTUTU JEZYKA POLSKIEGO. STUDIA GRAMATYCZNE (Instytut Jezyka Polskiego PAN)

1633. PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA (Instytut Lotnictwa)

1634. Prace Instytutu Lacznosci (Instytut Lacznosci)

1635. Prace Instytutu Mechaniki Gorotworu - Transactions of the Strata Mechanics Research Institute (Instytut Mechaniki Gorotworu PAN)

1636. PRACE INSTYTUTU OBROBKI SKRAWANIEM. SERIA: REFERATY (Instytut Obrobki Skrawaniem)

1637. PRACE INSTYTUTU OBROBKI SKRAWANIEM. SERIA: ZESZYTY NAUKOWE (Instytut Obrobki Skrawaniem)

1638. Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej)

1639. PRACE INSTYTUTU PODSTAW INFORMATYKI PAN - ICS PAS REPORTS (Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Informatyki)

1640. Prace Instytutu Techniki Budowlanej (Instytut Techniki Budowlanej)

1641. PRACE INSTYTUTU TECHNOLOGII DREWNA (Instytut Technologii Drewna)

1642. PRACE INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ (Instytut Technologii Elektronowej)

1643. PRACE INSTYTUTU TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH (Instytut Technologii Materialow Elektronicznych)

1644. PRACE INSTYTUTU WLOKIENNICTWA (Instytut Wlokiennictwa)

1645. Prace IPPT * IFTR Reports (Instytut Podstawowych Problemow Techniki PAN)

1646. Prace Jezykoznawcze (Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie)

1647. PRACE JEZYKOZNAWCZE (Komitet Jezykoznawstwa PAN)

1648. PRACE KOMISJI ARCHEOLOGICZNEJ (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Archeologiczna)

1649. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG (Komisja Geografii Komunikacji PTG, Wydzial Filii Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej)

1650. PRACE KOMISJI GEOGRAFII KOMUNIKACJI PTG (Filia UMCS w Rzeszowie, Wydzial Ekonomiczny)

1651. PRACE KOMISJI HISTORYCZNEJ (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Historyczna)

1652. PRACE KOMISJI HISTORYCZNOLITERACKIEJ (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Historycznoliteracka)

1653. PRACE KOMISJI JEZYKOZNAWSTWA (PAN, oddzial w Krakowie. Komisja Jezykoznawstwa)

1654. PRACE KOMISJI MECHANIKI STOSOWANEJ. MECHANIKA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Mechaniki Stosowanej)

1655. PRACE KOMISJI NAUK EKONOMICZNYCH (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Ekonomicznych)

1656. PRACE KOMISJI NAUK PEDAGOGICZNYCH (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Pedagogicznych)

1657. PRACE KOMISJI ORIENTALISTYCZNEJ (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Orientalistyczna)

1658. PRACE KOMISJI SLOWIANOZNAWSTWA (Komisja Slowianoznawstwa PAN, oddzial w Krakowie)

1659. PRACE MINERALOGICZNE (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych)

1660. PRACE MUZEUM ZIEMI (Muzeum Ziemi PAN)

1661. PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCLAWIU. SERIA: MONOGRAFIE I OPRACOWANIA (Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroclawiu)

1662. PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCLAWIU. SERIA: EKONOMIA I MIEDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE (Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroclawiu)

1663. PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCLAWIU. SERIA: FINANSE I BANKOWOSC (Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroclawiu)

1664. PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCLAWIU. SERIA: NAUKI HUMANISTYCZNE (Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroclawiu)

1665. PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCLAWIU. SERIA: TECHNOLOGIA (Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroclawiu)

1666. PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCLAWIU. SERIA: ZARZADZANIE I MARKETING (Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroclawiu)

1667. PRACE NAUKOWE GLOWNEGO INSTYTUTU GORNICTWA (Glowny Instytut Gornictwa)

1668. Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)

1669. PRACE NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ (Politechnika Wroclawska)

1670. Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej Seria: Instytut Ekonomii i Zarzadzania (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej)

1671. Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej Seria: Instytut Inzynierii Materialowej (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej)

1672. Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej Seria: Instytut Oceanotechniki i Okretownictwa (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej)

1673. Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej Seria: Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inzynierii Srodowiska (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej)

1674. Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej Seria: Inzynieria Jakosci Zarzadzanie przez Jakosc TQM (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej)

1675. Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej Seria: Katedra Inzynierii Srodowiska Wodnego (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej)

1676. Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej Seria: Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej)

1677. Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej Seria: Katedra Systemow Informatycznych Zarzadzania (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej)

1678. Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej Seria: Studium Praktycznej Nauki Jezykow Obcych (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej)

1679. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. BIBLIOTEKA GLOWNA (Politechnika Szczecinska)

1680. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (Politechnika Szczecinska)

1681. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT AUTOMATYKI PRZEMYSLOWEJ (Politechnika Szczecinska)

1682. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT CHEMII I PODSTAW OCHRONY SRODOWISKA (Politechnika Szczecinska)

1683. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT ELEKTRONIKI I INFORMATYKI (Politechnika Szczecinska)

1684. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI (Politechnika Szczecinska)

1685. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT FIZYKI (Politechnika Szczecinska)

1686. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT INZYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOW OCHRONY SRODOWISKA (Politechnika Szczecinska)

1687. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT INZYNIERII LADOWEJ (Politechnika Szczecinska)

1688. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT INZYNIERII WODNEJ (Politechnika Szczecinska)

1689. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT MATEMATYKI (Politechnika Szczecinska)

1690. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT POLIMEROW (Politechnika Szczecinska)

1691. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ (Politechnika Szczecinska)

1692. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. KATEDRA BUDOWNICTWA OGOLNEGO I KONSTRUKCJI DREWNIANYCH (Politechnika Szczecinska)

1693. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. KATEDRA DROG, MOSTOW I MATERIALOW BUDOWLANYCH (Politechnika Szczecinska)

1694. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. KATEDRA EKSPLOATACJI POJAZDOW SAMOCHODOWYCH (Politechnika Szczecinska)

1695. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. KATEDRA ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I INFORMATYKI (Politechnika Szczecinska)

1696. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. KATEDRA GEOTECHNIKI (Politechnika Szczecinska)

1697. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ. KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ (Politechnika Szczecinska)

1698. Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej. Seria: Instytut Technologii Chemicznej Organicznej (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej)

1699. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej)

1700. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej)

1701. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej)

1702. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inzynieria Materialowa (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej)

1703. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inzynieria Srodowiska (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej)

1704. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej)

1705. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Organizacja i Zarzadzanie Przemyslem (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej)

1706. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej)

1707. PRACE NAUKOWE PROFESJONALNEJ SZKOLY BIZNESU SZKOLY WYZSZEJ W KRAKOWIE (Profesjonalna Szkola Biznesu - Szkola Wyzsza w Krakowie)

1708. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. NEOPHILOLOGICA (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

1709. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. PRACE JEZYKOZNAWCZE (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

1710. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. PRACE PEDAGOGICZNE (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

1711. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. PROBLEMY PRAWA KARNEGO (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

1712. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. PROBLEMY PRAWNE GORNICTWA (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

1713. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. PROBLEMY PRAWNE HANDLU ZAGRANICZNEGO (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

1714. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. STUDIA IURIDICA SILESIANA (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

1715. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. ACTA BIOLOGICA SILESIANA (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

1716. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. ANNALES MATHEMATICAE SILESIANAE (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

1717. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. FIZYKA I CHEMIA METALI (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

1718. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. FOLIA PHILOSOPHICA (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

1719. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. GEOGRAPHIA. STUDIA ET DISSERTATIONES (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

1720. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. GEOLOGIA (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

1721. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. JEZYK ARTYSTYCZNY (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

1722. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. KRAS I SPELEOLOGIA (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

1723. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. PRACE WYDZIELU TECHNIKI (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

1724. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. RUSYCYSTYCZNE STUDIA LITERATUROZNAWCZE (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

1725. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. Z PROBLEMATYKI PRAWA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ (Uniwersytet Slaski w Katowicach)

1726. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU SLASKIEGO W KATOWICACH. Z TEORII I PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ JEZYKA POLSKIEGO (Uniwersytet Slaski w Katowicach, Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Krakowie)

1727. PRACE NAUKOWE. EKONOMIKA (Politechnika Radomska)

1728. PRACE NAUKOWE. ELEKTRYKA (Politechnika Radomska)

1729. PRACE NAUKOWE. MECHANIKA (Politechnika Radomska)

1730. PRACE NAUKOWE. PEDAGOGIKA (Politechnika Radomska)

1731. PRACE NAUKOWE. TRANSPORT (Politechnika Radomska)

1732. PRACE NAUKOWE. TRANSPORT. POLITECHNIKA WARSZAWSKA (Politechnika Warszawska)

1733. PRACE NAUKOWE: BUDOWNICTWO. POLITECHNIKA WARSZAWSKA (Politechnika Warszawska)

1734. PRACE NAUKOWE: CHEMIA. POLITECHNIKA WARSZAWSKA (Politechnika Warszawska)

1735. PRACE NAUKOWE: ELEKTRONIKA. POLITECHNIKA WARSZAWSKA (Politechnika Warszawska)

1736. PRACE NAUKOWE: ELEKTRYKA. POLITECHNIKA WARSZAWSKA (Politechnika Warszawska)

1737. PRACE NAUKOWE: GEODEZJA. POLITECHNIKA WARSZAWSKA (Politechnika Warszawska)

1738. PRACE NAUKOWE: INZYNIERIA SANITARNA I WODNA. POLITECHNIKA WARSZAWSKA (Politechnika Warszawska)

1739. PRACE NAUKOWE: MECHANIKA. POLITECHNIKA WARSZAWSKA (Politechnika Warszawska)

1740. PRACE NAUKOWE: ORGANIZACJA I ZARZADZANIE. POLITECHNIKA WARSZAWSKA (Politechnika Warszawska)

1741. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE (Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa)

1742. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE COBR [CENTRALNEGO OSRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO] MASZYN WLOKIENNICZYCH POLMATEX - CENARO (POLMATEX - CENARO)

1743. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE OBR-ORAM (Osrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewrowej ORAM)

1744. PRACE ORIENTALISTYCZNE (Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

1745. PRACE PANSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO (Panstwowy Instytut Geologiczny)

1746. PRACE PASZOWE (Centralne Laboratorium Przemyslu Paszowego)

1747. Prace Pieninskie (Osrodek Kultury i Turystyki Gorskiej PTTK w Pieninach)

1748. Prace PIT (Przemyslowy Instytut Telekomunikacji)

1749. PRACE POLONISTYCZNE (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

1750. PRACE PRZEMYSLOWEGO INSTYTUTU ELEKTRONIKI (Przemyslowy Instytut Elektroniki)

1751. PRACE PRZEMYSLOWEGO INSTYTUTU MASZYN BUDOWLANYCH (Przemyslowy Instytut Maszyn Budowlanych)

1752. PRACE PRZEMYSLOWEGO INSTYTUTU MASZYN ROLNICZYCH (Przemyslowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu)

1753. PRACE PRZEMYSLOWEGO INSTYTUTU TELEKOMUNIKACJI (Przemyslowy Instytut Telekomunikacji)

1754. PRACE SPECJALNE (Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdansku)

1755. PRACE WROCLAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. SERIA A (Wroclawskie Towarzystwo Naukowe)

1756. PRACE WROCLAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. SERIA B (Wroclawskie Towarzystwo Naukowe)

1757. PRACE WYDZIALU FILOLOGICZNO-FILOZOFICZNEGO (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

1758. PRACE WYDZIALU JEZYKOZNAWSTWA, NAUKI O LITERATURZE I FILOZOFII (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

1759. Prace Wydzialu Inzynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej)

1760. PRACE WYDZIALU INZYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ (Politechnika Warszawska)

1761. PRACE WYDZIALU NAWIGACYJNEGO WYZSZEJ SZKOLY MORSKIEJ W GDYNI (Wyzsza Szkola Morska w Gdyni. Wydzial Nawigacyjny)

1762. Prace z Zakresu Nauk Lesnych (Wydawnictwo Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk)

1763. Prace z Zakresu Nauk Rolniczych (Wydawnictwo Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk)

1764. PRACE ZAKLADU BIOLOGII I EKOLOGII PTAKOW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydzial Biologii. Zaklad Biologii i Ekologii Ptakow)

1765. Pracodawca i Pracownik (Biblioteczka Pracownicza)

1766. Pracownia (Ostrolecki Osrodek Kultury)

1767. PRAKSEOLOGIA (PAN - Instytut Filozofii i Socjologii)

1768. Praktyczny Poradnik Kadrowy (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o.)

1769. Praktyczny Poradnik Ksiegowego (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o.)

1770. PRAKTYKA I TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ (Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej)

1771. Pralnictwo (PralPress s.c.)

1772. PRAWO ASEKURACYJNE (Wydawnictwo "KiK" Konieczny i Kruszewski Oddzial Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o.)

1773. Prawo Bankowe (Wydawnictwo Zarzadzanie i Finanse. Mariola Sniecinska, Warszawa)

1774. Prawo Gospodarcze (Librata sp z o. o.)

1775. Prawo i Medycyna (ABACUS Biuro Promocji Medycznej Sp. z o.o.)

1776. Prawo i Plec (Centrum Praw Kobiet)

1777. Prawo i Srodowisko (Dziennikarska Agencja Wydawnicza Maxpress)

1778. Prawo i Zycie (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o.)

1779. Prawo Kanoniczne (Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego - Wydzial Prawa Kanonicznego)

1780. PRAWO MORSKIE (Komisja Prawa Morskiego PAN, oddzial w Gdansku)

1781. Prawo Papierow Wartosciowych (Wydawnictwo "KiK" Konieczny i Kruszewski Oddzial Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o.)

1782. Prawo Pracy (Librata sp z o. o.)

1783. Prawo Pracy i Prawo Socjalne (Wydawnictwa Prawnicze PWN)

1784. Prawo Spolek (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

1785. Prawo Unii Europejskiej (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

1786. Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja (Agencja UNIA-PRESS. Wydawnictwo HUBERTUS)

1787. PRADNIK (Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. prof. Wladyslawa Szafera)

1788. PREMISLIA CHRISTIANA (Instytut Teologiczny w Przemyslu)

1789. Prikladnaia matematika i mekhanikat (Nauka, Moskva)

1790. PRINCIPIA (Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellonskiego, Wydawnictwo "Aureus" s.c.)

1791. Pro Fide Rege et Lege (Klub Zachowawczo-Monarchistyczny)

1792. Pro Georgia - stosunki polsko-gruzinskie (Towarzystwo Gruzinsko-Polskie, Lodz)

1793. Pro Memoria. Biuletyn Informacyjny (Panstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau Fundacja Pamieci Ofiar Obozu Auschwitz-Birkenau)

1794. Probability and Mathematical Statistics (Uniwersytet Wroclawski Instytut Matematyczny)

1795. PROBLEMS IN TEXTILE GEOGRAPHY - PROBLEMES DE GEOGRAPHIE DES TEXTILES (Instytut Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzennej Uniwersytetu Lodzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

1796. Problemy Alkoholizmu (Polska Liga Trzezwosc)

1797. PROBLEMY CHIRURGII DZIECIECEJ (Polskie Towarzystwo Chirurgow Dzieciecych)

1798. PROBLEMY DYNAMIKI MASZYN - MACHINE DYNAMICS PROBLEMS (Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Warszawska)

1799. Problemy Egzekucji (CURRENDA Sp. z o.o.)

1800. PROBLEMY EKOLOGII (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne "Eco Edycja")

1801. PROBLEMY EKONOMIKI TRANSPORTU (Osrodek Badawczy Ekonomiki Transportu)

1802. Problemy Eksploatacji (Instytut Technologii i Eksploatacji - Radom)

1803. PROBLEMY HIGIENY (Polskie Towarzystwo Higieniczne)

1804. PROBLEMY HIV i AIDS (Volumed s. c.)

1805. PROBLEMY INZYNIERII ROLNICZEJ (Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Komitet Techniki Rolniczej PAN, Polskie Towarzystwo Inzynierii Rolniczej)

1806. Problemy Jakosci (Federacja Stowarzyszen Naukowo-Technicznych NOT, Wydawnictwo SIGMA-NOT)

1807. Problemy Kryminalistyki (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Glownej Policji)

1808. Problemy Lekarskie (Samodzielny Publiczny Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej Stolecznego Zarzadu Sluzby Zdrowia MSWiA w Warszawie)

1809. Problemy Medycyny Nuklearnej (Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Wydzial Nauk Medycznych PAN)

1810. Problemy Medycyny Rodzinnej ("Aktis" Sp. z o.o.)

1811. PROBLEMY MEDYCYNY SPOLECZNEJ (Polskie Towarzystwo Medycyny Spolecznej i Zdrowia Publicznego. Zarzad Glowny)

1812. PROBLEMY MEDYCYNY WIEKU ROZWOJOWEGO (Instytut Matki i Dziecka)

1813. Problemy Ocen Srodowiskowych (Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT)

1814. Problemy Opiekunczo-Wychowawcze (Instytut Rozwoju Sluzb Spolecznych)

1815. Problemy Polityki Spolecznej. Studia i Dyskusje (Wydawnictwo INFIS PAN)

1816. PROBLEMY PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO (Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN)

1817. PROBLEMY PROJEKTOWE PRZEMYSLU I BUDOWNICTWA (Przedsiebiorstwo Inzynierskie "Biprohut" sp. z o. o.)

1818. Problemy Rachunkowosci (Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN Sp. z o.o.)

1819. PROBLEMY REHABILITACJI SPOLECZNEJ I ZAWODOWEJ (Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych)

1820. PROBLEMY RODZINY (Medyczna Agencja Wydawniczo-Informacyjna, Zarzad Glowny Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Warszawie)

1821. Problemy Rozwoju Budownictwa (Instytut Gospodarki Mieszkaniowej)

1822. Problemy Spolecznego Ruchu Naukowego (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

1823. PROBLEMY STUDIOW NAUCZYCIELSKICH (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

1824. PROBLEMY TECHNIKI UZBROJENIA I RADIOLOKACJI (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia)

1825. PROBLEMY TECHNIKI W MEDYCYNIE (Centralny Osrodek Techniki Medycznej)

1826. PROBLEMY TERAPII MONITOROWANEJ (Towarzystwo Terapii Monitorowanej)

1827. PROBLEMY TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO (Instytut Transportu Samochodowego)

1828. PROBLEMY TURYSTYKI. PROBLEMS OF TOURISM (Instytut Turystyki)

1829. PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA ZIEM GORSKICH (PAN, Komitet Zagospodarowania Ziem Gorskich)

1830. Profesjonalny Inwestor (PARKIET Sp. z o.o.)

1831. Profilaktyk (Zespol Psychoedukacji, Profilaktyki i Terapii)

1832. Profile Glebokich Otworow Wiertniczych Panstwowego Instytutu Geologicznego (Panstwowy Instytut Geologiczny)

1833. PROGRESS IN PLANT PROTECTION. POSTEPY W OCHRONIE ROSLIN (Instytut Ochrony Roslin. Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne)

1834. PROJEKTOWANIE I SYSTEMY (Polska Akademia Nauk. Komitet Naukoznawstwa)

1835. Prokuratura i Prawo (Prokuratura Krajowa)

1836. Promocja zdrowia. Nauki Spoleczne i Medycyna (Zaklad Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii)

1837. Promocje Kujawsko-Pomorskie (Fundacja - Promocje Pomorskie)

1838. Promyczek (MEN oraz Polski Zwiazek Niewidomych)

1839. Pro-Patria (Towarzystwo Kulturalno-Oswiatowe "PROPATRIA")

1940. Propozycje (Glowna Kwatera ZHP i Harcerskie Biuro Wydawnicze "Horyzonty")

1841. PROSYNCHEM (Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji "Prosynchem" Sp. z o. o.)

1842. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA (Zarzad Glowny Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego)

1843. Przedstawiciel Medyczny (Wydawnictwo Kwiecinski)

1844. Przeglad Antropologiczny (Polskie Towarzystwa Antropologiczne)

1845. PRZEGLAD ARCHEOLOGICZNY (Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii)

1846. Przeglad Artystyczno - Literacki PAL (Wydawnictwo WIT-GRAF oraz Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu)

1847. PRZEGLAD BIBLIOTECZNY (Biblioteka PAN, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)

1848. PRZEGLAD BUDOWLANY (Polski Zwiazek Inzynierow i Technikow Budownictwa)

1849. PRZEGLAD DERMATOLOGICZNY (Organ Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego)

1850. Przeglad Dokumentacyjny (Osrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urzadzen Chemicznych CeBeA Krakow)

1851. Przeglad Dokumentacyjny Instytutu Obrobki Skrawaniem (Instytut Obrobki Skrawaniem)

1852. Przeglad Dokumentacyjny Materialow Ogniotrwalych i Ceramiki Specjalnej (Instytut Materialow Ogniotrwalych)

1853. Przeglad Dokumentacyjny, Urzadzenia Wentylacyjno-Klimatyzacyjne i Ochrony Powietrza (Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Urzadzen Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylajacych BAROWENT Katowice)

1854. Przeglad Ekologiczny Pomorza i Kujaw (Ad Novum Pomorze i Kujawy Sp. z o.o.)

1855. Przeglad Elektrotechniczny (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. zo.o.)

1856. PRZEGLAD EPIDEMIOLOGICZNY (Panstwowy Zaklad Higieny, Polskie Towarzystwo Epidemiologow i Lekarzy Chorob Zakaznych)

1857. Przeglad Europejski (Dom Wydawniczy ELIPSA)

1858. PRZEGLAD FILOZOFICZNY (Komitet Nauk Filozoficznych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

1859. Przeglad Flebologiczny (Wydawnictwo Naukowe Blackhorse Publishing International Sp. z o.o.)

1860. Przeglad Geodezyjny (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. zo.o.)

1861. PRZEGLAD GEOFIZYCZNY (Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Polska Akademia Nauk. Komitet Geofizyki PAN)

1862. PRZEGLAD GEOGRAFICZNY (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

1863. PRZEGLAD GEOLOGICZNY (Panstwowy Instytut Geologiczny)

1864. Przeglad Glottodydaktyczny (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

1865. Przeglad Gorniczy (Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Gornictwa)

1866. Przeglad Historyczno-Wojskowy (Dom Wydawniczy BELLONA)

1867. PRZEGLAD HISTORYCZNO-OSWIATOWY (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne)

1868. PRZEGLAD HISTORYCZNY (Wydawnictw DiG s.c.)

1869. Przeglad Hodowlany (Polskie Towarzystwo Zootechniczne)

1870. PRZEGLAD HUMANISTYCZNY (Uniwersytet Warszawski)

1871. Przeglad Komunalny ("ABRYS" Sp. z o.o. Grupa Konsultingowo-Projektowa)

1872. Przeglad Komunikacyjny (Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Komunikacji)

1873. Przeglad Konstrukcji Lotniczych (Agencja Lotnicza ALTAIR)

1874. PRZEGLAD LEKARSKI (Polskie Towarzystwo Lekarskie, oddzial krakowski)

1875. Przeglad Lesniczy (Wydawnictwo Przeglad Lesniczy)

1876. Przeglad Lotniczy - Aviation Revue (Przeglad Lotniczy - Aviation Revue Sp. z o.o.)

1877. Przeglad Mechaniczny (Oficyna Wydawnicza Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego)

1878. Przeglad Mikologiczny (Agencja Reklamowo-Wydawnicza, Arkadiusz Grzegorczyk)

1879. Przeglad Mleczarski (Przedsiebiorstwo Handlu Zagranicznego LACPOL)

1880. Przeglad Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Rzeszowie (Uniwersytet Rzeszowski (Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Rzeszowie))

1881. Przeglad Neurologiczny (Agencja Reklamowo-Wydawnicza, Arkadiusz Grzegorczyk)

1882. Przeglad Obrony Cywilnej (Dom Wydawniczy BELLONA)

1883. Przeglad Odlewnictwa (Stowarzyszenie Techniczne Odlewnikow Polskich)

1884. Przeglad Organizacji (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa)

1885. PRZEGLAD ORIENTALISTYCZNY (Polskie Towarzystwo Orientalistyczne)

1886. Przeglad Orzecznictwa Podatkowego (Instytut Podatkowy Sp. z o.o.)

1887. Przeglad Papierniczy (Stowarzyszenie Papiernikow Polskich. Wydawnictwo SIGMA-NOT)

1888. Przeglad Pediatryczny (Zarzad Glowny Polskiego - Towarzystwa Pediatrycznego)

1889. Przeglad Pismiennictwa Teologicznego (Wydzial Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego)

1890. Przeglad Podatkowy (Wydawnictwo "KiK" Konieczny i Kruszewski)

1891. Przeglad Podatkow Lokalnych i Finansow Samorzadowych (Wydawnictwo TAXPRESS s.c.)

1892. Przeglad Polityczny (Fundacja Liberalow)

1893. PRZEGLAD POLONIJNY (Komitet Badania Polonii PAN)

1894. Przeglad Polskiego Pismiennictwa Zagadnien Gospodarki Zywnosciowej (Centralna Biblioteka Rolnicza)

1895. PRZEGLAD POWSZECHNY (Kuria Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego)

1896. Przeglad Prawa Europejskiego (Fundacja Promocji Prawa Europejskiego i Dom Wydawniczy ABC Oddzial Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o.)

1897. Przeglad Prawa Handlowego (Wydawnictwo "KiK" Konieczny i Kruszewski Oddzial Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o.)

1898. PRZEGLAD PRAWA KARNEGO (Ossolineum)

1899. Przeglad Prawoslawny (Orth-Druk, Fundacja Ekumeniczna "Tolerancja")

1900. Przeglad Przyrodniczy (Lubuski Klub Przyrodnikow)

1901. PRZEGLAD PSYCHOLOGICZNY (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)

1902. Przeglad Regionalny (Oddzial Torun, Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

1903. PRZEGLAD RELIGIOZNAWCZY (Polskie Towarzystwo Religioznawcze)

1904. PRZEGLAD RUSYCYSTYCZNY (Polskie Towarzystwo Rusycystyczne)

1905. PRZEGLAD RYBACKI (Polskie Towarzystwo Rybackie)

1906. Przeglad Sadowy (Wydawnictwo Prawnicze)

1907. PRZEGLAD SEJMOWY (Kancelaria Sejmu - Wydawnictwo Sejmowe)

1908. PRZEGLAD SKORZANY (Skorimpex Press sp. z o. o.)

1909. PRZEGLAD SOCJOLOGICZNY (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

1910. Przeglad Spawalnictwa (Agenda Wydawnicza SIMP Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Mechanikow Polskich)

1911. Przeglad Statystyczny (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.)

1912. Przeglad Stomatologii Wieku Rozwojowego (Wydawnictwo CZELEJ Sp. z o.o.)

1913. Przeglad Srodkowoeuropejski (Ryszard Bobrowski)

1914. Przeglad Techniczny (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. zo.o.)

1915. Przeglad Techniki Rolniczej i Lesnej (Stowarzyszenie SIMP Oficyna Wydawnicza SIMP-SIMPRESS)

1916. Przeglad Techniki. Radio i Telewizja (Telewizja Polska S.A. oraz Telekomunikacja Polska S.A.)

1917. Przeglad Telekomunikacyjny i Wiadomosci Telekomunikacyjne (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. zo.o.)

1918. PRZEGLAD TOMISTYCZNY (Instytut Tomistyczny OO. Dominikanow)

1919. PRZEGLAD TYFLOLOGICZNY (Polski Zwiazek Niewidomych)

1920. Przeglad Tytoniowy (Tabacpress s.c. Warszawa)

1921. Przeglad Ubezpieczeniowy dla Ciebie (Wydawnictwo Ubezpieczen Sp. z o.o.)

1922. Przeglad Ubezpieczen Spolecznych i Gospodarczych (Wydawnictwo "KiK" Konieczny i Kruszewski Oddzial Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o.)

1923. Przeglad Uniwersytecki (Uniwersytet Wroclawski)

1924. Przeglad Urologiczny (Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Twoje Zdrowie")

1925. Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.)

1926. Przeglad Wielkopolski (Zarzad Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego Stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolski)

1927. Przeglad Wieziennictwa Polskiego (Wydawnictwo Centralnego Zarzadu Sluzby Wieziennej Ministerstwa Sprawiedliwosci)

1928. Przeglad Wlokienniczy + Technik Wlokienniczy (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. zo.o.)

1929. Przeglad Wojsk Ladowych (Zespol Redakcyjny Wojsk Ladowych)

1930. Przeglad Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (Dowodztwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej)

1931. PRZEGLAD WSCHODNI (Stowarzyszenie Wspolnota Polska, Studium Europy Wschodniej i Azji Srodkowej Uniwersytetu Warszawskiego)

1932. PRZEGLAD ZACHODNI (Instytut Zachodni Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego)

1933. PRZEGLAD ZACHODNIOPOMORSKI (Uniwersytet Szczecinski)

1934. Przeglad Zbozowo-Mlynarski (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. zo.o.)

1935. PRZEGLAD ZOOLOGICZNY (Polskie Towarzystwo Zoologiczne)

1936. Przekaznik (Centrum Kultury i Rekreacji)

1937. Przekladaniec (Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Jezykowej "Tertium")

1938. PRZEMYSKIE ZAPISKI HISTORYCZNE (Polskie Towarzystwo Historyczne, oddzial w Przemyslu)

1949. PRZEMYSL CHEMICZNY (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych Sigma-NOT sp. z o. o.)

1940. Przemysl Drzewny (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych Sigma-NOT sp. z o. o.)

1941. Przemysl Spozywczy (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych Sigma-NOT sp. z o. o.)

1942. Przetworstwo Tworzyw (Instytut Przemyslu Tworzyw i Farb)

1943. Przewodnik Bibliograficzny (Biblioteka Narodowa)

1944. Przewodnik Lekarza (Termedia Sp. z o.o. Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne)

1945. Przewodnik Lekarza Ginekologa (Termedia Sp. z o.o. Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne)

1946. Przewodnik Menedzera Zdrowia (Termedia Sp. z o.o. Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne)

1947. Przewodnik Twojego Biznesu (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.

1948. Przyjaciel Dziecka (Zarzad Glowny Towarzystwa Przyjaciol Dzieci)

1949. Przyjaciel Ludu (Leszczynskie Towarzystwo Kulturalne)

1950. Przyroda Gornego Slaska (Centrum Dziedzictwa Przyrody Gornego Slaska)

1951. Przyroda Polska (Zarzad Glowny Ligi Ochrony Przyrody) 1952. Przyroda Sudetow Zachodnich (Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Gorze)

1953. PSYCHIATRIA POLSKA (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne)

1954. Psychologia - Etologia - Genetyka (Uniwersytet Warszawski - Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania)

1955. Psychologia Rozwojowa (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)

1956. PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego)

1957. PSYCHOLOGIA, BADANIA I APLIKACJE (Uniwersytet Slaski)

1958. Psychological Journal (Stowarzyszenie Psychologia i Architektura)

1959. PSYCHOTERAPIA (Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP)

1960. Pszczelarstwo (Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe)

1961. Pszczelarz Polski (Spoldzielnia Pracy Dziennikarzy "Agro Spoldzielca")

1962. PSZCZELNICZE ZESZYTY NAUKOWE (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, oddzial Pszczelnictwa w Pulawach, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe)

1963. Ptaki Slaska (Polskie Towarzystwo Przyjaciol pro Natura)

1964. PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF GEOPHYSICS. POLISH ACADEMY OF SCIENCES. SERIE: A, B, C, D, E, F, G, H, M (Instytut Geofizyki PAN)

1965. Puszcza Kampinoska (Kampinoski Park Narodowy)

1966. QUAESTIONES GEOGRAPHICAE (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Badan Czwartorzedu)

1967. Quaestiones Medii Aevi Novae (Wydawnictwo DiG, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

1968. Quality and Reliability Engineering Int. (John Wiley, Chichester)

1969. Quarterly of Applied Mathematics (Brown University, Providence, USA)

1970. QUATERNARY STUDIES IN POLAND (Polska Akademia Nauk, oddzial w Poznaniu, Komitet Badan Czwartorzedu PAN)

1971. Quintessence Dla Lekarzy Stomatologow (Wydawnictwo Kwintesencja j. v. Sp. z o.o.)

1972. Quintessence Techniki Dentystycznej (Wydawnictwo Kwintesencja j. v. Sp. z o.o.)

1973. Rachunkowosc Budzetowa (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

1974. Rachunkowosc z Komentarzem (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

1975. Rachunkowosc. Poradnik Praktyczny (Wydawnictwa Prawnicze PWN Sp. z o. o.)

1976. Rada (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach)

1977. RADOMSKI ROCZNIK LEKARSKI (Fundacja Oddychanie i Polskie Towarzystwo Lekarskie - oddzial w Radomiu)

1978. Radostowa (Fundacja Kultury Regionalnej "Radostowa")

1979. Raport (Agencja Lotnicza Altair Ltd.)

1980. Raport Analityczny (Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.)

1981. Raport o Stanie Swiatowego Rynku Morskiego i Okretowego (Osrodek Standaryzacji, Studiow i Informacji Naukowo-Technicznej Centrum Techniki Okretowej)

1982. Raport - wojsko, technika, obronnosc (Agencja Lotnicza ALTAIR)

1983. Raporty (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

1984. RAPORTY INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JADROWEJ. SERIA A (Instytut Chemii i Techniki Jadrowej)

1985. RAPORTY INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JADROWEJ. SERIA B (Instytut Chemii i Techniki Jadrowej)

1986. Rapoty Opinie (Centrum Dziedzictwa Przyrody Gornego Slaska)

1987. Raporty Rynkowe - Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spozywczymi (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

1988. Raporty Rynkowe - Popyt na Zywnosc (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

1989. Raporty Rynkowe - Rynek Cukru (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

1990. Raporty Rynkowe - Rynek Drobiu i Jaj (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

1991. Raporty Rynkowe - Rynek Miesa (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

1992. Raporty Rynkowe - Rynek Mleka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

1993. Raporty Rynkowe - Rynek Owocow i Warzyw (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

1994. Raporty Rynkowe - Rynek Pasz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

1995. Raporty Rynkowe - Rynek Rzepaku (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

1996. Raporty Rynkowe - Rynek Srodkow Produkcji i Uslug dla Rolnictwa (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

1997. Raporty Rynkowe - Rynek Zboz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

1998. Raporty Rynkowe - Rynek Ziemi Rolniczej (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

1999. Raporty Rynkowe - Rynek Ziemniaka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

2000. Ratownictwo Gornicze (Centralna Stacja Ratownictwa Gorniczego)

2001. RECTOR'S LECTURES (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

2002. Refleksje (Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie)

2003. Regiony (Fundacja Kultury Wsi)

2004. Regiony Polski ("Slask" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe)

2005. Rehabilitacja Medyczna (Elipsa - JAIM s.c).

2006. Rejent (Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej - Rejent)

2007. RELIGIONI ET LITTERIS (Instytut Teologiczny w Tarnowie, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos)

2008. Remedium (Panstwowa Agencja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych)

2009. Renowacje (HAWIT Projekt Sp. z o.o.)

2010. Reports on Geodesy (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej)

2011. REPORTS ON MATHEMATICAL LOGIC (Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2012. REPORTS ON MATHEMATICAL PHYSICS (Uniwersytet Mikolaja Kopernika)

2013. REPORTS ON PHILOSOPHY (Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2014. Res Humana (Rada Krajowa Towarzystwa Kultury Swieckiej im. Tadeusza Kotarbinskiego)

2015. RES HUMANAE (Wyzsza Szkola Pedagogiczna; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie)

2016. Res Publica Nowa ("Polityka" Spoldzielnia Pracy)

2017. Research Bulletin (Zaklad Badan Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN)

2018. Research Yearbook (AWF w Gdansku)

2019. REUMATOLOGIA (Instytut Reumatologiczny, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne)

2020. REVIEW OF COMPARATIVE LAW, THE (Wydzial Prawa Kanonicznego i Swieckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2021. REWALIDACJA (Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN)

2022. RING, THE (Polskie Towarzystwo Zoologiczne)

2023. Rita Baum. Filozofia - Literatura - Sztuka ("Lena" Uslugi Wydawnicze. Helena Lazarowicz)

2024. ROCZNIK ASTRONOMICZNY (Instytut Geodezji i Kartografii)

2025. Rocznik Astronomiczny + Aneks (UJ - Obserwatorium Astronomiczne)

2026. ROCZNIK BIALOSTOCKI (Muzeum Okregowe w Bialymstoku)

2027. ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ (Biblioteka Narodowa)

2028. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie (Polska Akademia Umiejetnosci)

2029. Rocznik Chelmski (Chelmska Biblioteka Publiczna)

2030. ROCZNIK CHOPINOWSKI (Towarzystwo im. F. Chopina)

2031. ROCZNIK DENDROLOGICZNY (Polskie Towarzystwo Botaniczne)

2032. Rocznik Dzieciecej Chirurgii Urazowej (Wydawnictwo FOLIUM s.c.)

2033. Rocznik Elblaski (Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddzial w Elblagu, Urzad Miejski w Elblagu)

2034. ROCZNIK GDANSKI (Gdanskie Towarzystwo Naukowe)

2035. ROCZNIK GRUDZIADZKI (Polskie Towarzystwo Historyczne, oddzial w Grudziadzu)

2036. Rocznik Historii Prasy Polskiej (PAN Oddzial w Krakowie)

2037. ROCZNIK HISTORII SZTUKI (Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Sztuce)

2038. ROCZNIK HISTORYCZNO-ARCHIWALNY (Archiwum Panstwowe w Przemyslu)

2039. ROCZNIK HISTORYCZNY MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego)

2040. Rocznik Hydrogeologiczny (Panstwowy Instytut Geologiczny)

2041. Rocznik Jeleniogorski (Towarzystwo Przyjaciol Jeleniej Gory)

2042. ROCZNIK KALISKI (Polskie Towarzystwo Historyczne, oddzial w Kaliszu)

2043. Rocznik Kasprowiczowski (Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroclawiu)

2044. ROCZNIK KOMISJI HISTORYCZNOLITERACKIEJ (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Historycznoliteracka)

2045. ROCZNIK KOMISJI NAUK PEDAGOGICZNYCH (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Pedagogicznych)

2046. ROCZNIK KRAKOWSKI (Towarzystwo Milosnikow Historii i Zabytkow Krakowa)

2047. Rocznik Lubuski (Lubuskie Towarzystwo Naukowe)

2048. ROCZNIK LWOWSKI (Instytut Lwowski)

2049. ROCZNIK LODZKI (Polskie Towarzystwo Historyczne, oddzial lodzki)

2050. Rocznik Mazowiecki (Wydawnictwo DiG)

2051. Rocznik Mazurka Dabrowskiego (Stowarzyszenie Milosnikow Tradycji Mazurka Dabrowskiego)

2052. Rocznik Miedzyrzecki (Towarzystwo Przyjaciol Nauk w Miedzyrzecu Podlaskim)

2053. ROCZNIK MUZEALNY (Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzynskiej we Wloclawku)

2054. ROCZNIK MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W KRAKOWIE (Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie)

2055. ROCZNIK MUZEUM GORNOSLASKIEGO W BYTOMIU. SERIA: ARCHEOLOGIA (Muzeum Gornoslaskie)

2056. ROCZNIK MUZEUM GORNOSLASKIEGO W BYTOMIU. SERIA: ENTOMOLOGIA (Muzeum Gornoslaskie)

2057. ROCZNIK MUZEUM GORNOSLASKIEGO W BYTOMIU. SERIA: ETNOGRAFIA (Muzeum Gornoslaskie)

2058. ROCZNIK MUZEUM GORNOSLASKIEGO W BYTOMIU. SERIA: HISTORIA (Muzeum Gornoslaskie)

2059. ROCZNIK MUZEUM GORNOSLASKIEGO W BYTOMIU. SERIA: PRZYRODA (Muzeum Gornoslaskie)

2060. ROCZNIK MUZEUM GORNOSLASKIEGO W BYTOMIU. SERIA: SZTUKA (Muzeum Gornoslaskie)

2061. ROCZNIK MUZEUM MAZOWIECKIEGO W PLOCKU (Muzeum Mazowieckie w Plocku)

2062. ROCZNIK MUZEUM NARODOWEGO ROLNICTWA W SZRENIAWIE (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemyslu Rolno-Spozywczego w Szreniawie)

2063. ROCZNIK MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH (Muzeum Narodowe w Kielcach)

2064. ROCZNIK MUZEUM OKREGOWEGO W CZESTOCHOWIE (Muzeum Okregowe w Czestochowie)

2065. ROCZNIK MUZEUM W GLIWICACH (Muzeum w Gliwicach)

2066. ROCZNIK MUZEUM W TORUNIU (Muzeum Okregowe w Toruniu)

2067. ROCZNIK MUZULMANSKI (Stowarzyszenie Jednosci Muzulmanskiej, Instytut Muzulmanski)

2068. ROCZNIK NADNOTECKI (Muzeum Okregowe w Pile)

2069. Rocznik Nauk Politycznych (Wyzsza Szkola Humanistyczna w Pultusku)

2070. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE BIBLIOTEKOZNAWCZE (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2071. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE EKONOMICZNO-SPOLECZNE (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2072. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE FILOZOFICZNE (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2073. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE FIZJOLOGICZNE (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2074. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE FIZYCZNE (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2075. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE GEOGRAFICZNE (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2076. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE HISTORYCZNE (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2077. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE JEZYKOZNAWCZE (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2078. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE MATEMATYCZNE (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2079. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE PEDAGOGICZNE (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2080. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE PSYCHOLOGICZNE (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2081. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE ROMANISTYCZNE. ETUDES ROMANES (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2082. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE RUSYCYSTYCZNE (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2083. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE SOCJOLOGICZNE (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2084. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE TECHNICZNE (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2085. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE Z DYDAKTYKI BIOLOGII (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2086. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE Z DYDAKTYKI LITERATURY I JEZYKA POLSKIEGO (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2087. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE Z HISTORII OSWIATY I WYCHOWANIA (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2088. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIENSTWA I JEGO DYDAKTYKI (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2089. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE Z WYCHOWANIA PLASTYCZNEGO (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2090. ROCZNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE. PRACE ZOOLOGICZNE (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie)

2091. Rocznik Naukowy (AWF w Gdansku)

2092. ROCZNIK NAUKOWY (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie) 2093. ROCZNIK NAUKOWY (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach)

2094. ROCZNIK NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRZYRODY "SALAMANDRA" (Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra")

2095. ROCZNIK ODDZIALU PAN W KRAKOWIE (PAN, oddzial w Krakowie)

2096. ROCZNIK OLSZTYNSKI (Muzeum Warmii i Mazur)

2097. ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY (Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych)

2098. ROCZNIK PEDAGOGICZNY (PAN. Komitet Nauk Pedagogicznych)

2099. Rocznik Pedagogiczny (Instytut Technologii Eksploatacji)

2100. ROCZNIK PODHALANSKI (Muzeum Tatrzanskie im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem)

2101. ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA HERALDYCZNEGO (Polskie Towarzystwo Heraldyczne. Wydawnictwo DiG.)

2102. Rocznik Polskiej Akademii Umiejetnosci (PAU, Krakow)

2103. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej (Zarzad Obslugi Ministerstwa Spraw Zagranicznych)

2104. ROCZNIK POLSKO-NIEMIECKI (Polska Akademia Nauk. Instytut Studiow Politycznych)

2105. ROCZNIK PRZEMYSKI (Towarzystwo Przyjaciol Nauk w Przemyslu)

2106. ROCZNIK SADECKI (Polskie Towarzystwo Historyczne, oddzial w Nowym Saczu, Zarzad Miasta Nowego Sacza)

2107. ROCZNIK SLAWISTYCZNY (PAN. Komitet Slowianoznawstwa, PAN. Komitet Jezykoznawstwa)

2108. Rocznik Strategiczny 1997/98 (Fundacja Studiow Miedzynarodowych)

2109. ROCZNIK SWIETOKRZYSKI. SERIA A: NAUKI HUMANISTYCZNE (Kieleckie Towarzystwo Naukowe)

2110. ROCZNIK SWIETOKRZYSKI. SERIA B: NAUKI PRZYRODNICZE (Kieleckie Towarzystwo Naukowe)

2111. Rocznik Tarnowski (Miejska Biblioteka Publiczna, Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, Polskie Towarzystwo Historyczne O/Tarnow, Muzeum Okregowe)

2112. Rocznik Tatarow Polskich (Zwiazek Tatarow Polskich w RP)

2113. ROCZNIK TATAROW POLSKICH (Zwiazek Tatarow Polskich - oddzial w Gdansku)

2114. ROCZNIK TEOLOGICZNY (Chrzescijanska Akademia Teologiczna)

2115. ROCZNIK TORUNSKI (Towarzystwo Milosnikow Torunia)

2116. ROCZNIK TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA (Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza)

2117. ROCZNIK TOWARZYSTWA NAUKOWEGO WARSZAWSKIEGO (Towarzystwo Naukowe Warszawskie)

2118. ROCZNIK WSCHODNI (Stowarzyszenie "Wspolnota Polska" - Oddzial w Rzeszowie)

2119. Roczniki (Stacja Naukowa PAN w Paryzu, Centrum Upowszechniania Nauki PAN)

2120. Roczniki Akademii Medycznej w Bialymstoku - Annales Academiae Medicae Bialostocensis (Akademia Medyczna w Bialymstoku)

2121. ROCZNIKI BIBLIOTECZNE (Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego Sp. z o. o.)

2122. Roczniki Bieszczadzkie (Osrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego)

2123. ROCZNIKI DZIEJOW SPOLECZNYCH I GOSPODARCZYCH (Wydzial Historii i Nauk Spolecznych Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk)

2124. ROCZNIKI FILOZOFICZNE (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2125. ROCZNIKI FILOZOFICZNE. SERIA 1, METAFIZYKA, LOGIKA, HISTORIA FILOZOFII (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2126. ROCZNIKI FILOZOFICZNE. SERIA 3, FILOZOFIA PRZYRODY (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2127. ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE (Polskie Towarzystwo Gleboznawcze)

2128. ROCZNIKI HISTORYCZNE (Wydzial Historii i Nauk Spolecznych Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk)

2129. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE. SERIA 1, LITERATURA POLSKA (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2130. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE. SERIA 2, HISTORIA (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2131. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE. SERIA 3, FILOLOGIA KLASYCZNA (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2132. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE. SERIA 4, HISTORIA SZTUKI (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2133. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE. SERIA 5, NEOFILOLOGIA (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2134. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE. SERIA 6, JEZYKOZNAWSTWO (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2135. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE. SERIA 7, SLOWIANOZNAWSTWO (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2136. ROCZNIKI INSTYTUTU MLECZARSTWA (Instytut Mleczarstwa)

2137. Roczniki IPMiT (Instytut Przemyslu Miesnego i Tluszczowego)

2138. ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH (Szkola Glowna Handlowa. Kolegium Analiz Ekonomicznych)

2139. Roczniki Nauk Prawnych (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2140. ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH. SERIA A: PRODUKCJA ROSLINNA (Wydzial Nauk Rolniczych i Lesnych PAN Komitet Uprawy Roslin)

2141. ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH. SERIA G: EKONOMIKA ROLNICTWA (Wydzial Nauk Rolniczych i Lesnych PAN Komitet Ekonomiki Rolnictwa)

2142. ROCZNIKI NAUK SPOLECZNYCH. SERIA 1, NAUKI SPOLECZNO-EKONOMICZNE (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2143. ROCZNIKI NAUK SPOLECZNYCH. SERIA 2, PEDAGOGIKA (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2144. ROCZNIKI NAUKOWE (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)

2145. ROCZNIKI NAUKOWE AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JOZEFA PILSUDSKIEGO W WARSZAWIE (Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa Pilsudskiego w Warszawie)

2146. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistow Rolnictwa i Agrobiznesu (Stowarzyszenie Ekonomistow Rolnictwa i Agrobiznesu)

2147. ROCZNIKI NAUKOWE ZOOTECHNIKI (Instytut Zootechniki)

2148. ROCZNIKI NAUKOWE ZOOTECHNIKI. SUPLEMENT (Instytut Zootechniki)

2149. ROCZNIKI PANSTWOWEGO ZAKLADU HIGIENY (Panstwowy Zaklad Higieny)

2150. ROCZNIKI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

2151. ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO. SERIA II: WIADOMOSCI MATEMATYCZNE (Polskie Towarzystwo Matematyczne)

2152. ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO. SERIA III: MATEMATYKA STOSOWANA - APPLIED MATHEMATICS (Polskie Towarzystwo Matematyczne)

2153. ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO. SERIA V: DYDAKTYKA MATEMATYKI (Polskie Towarzystwo Matematyczne)

2154. Roczniki Psychologiczne (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2155. ROCZNIKI SOCJOLOGII MORSKIEJ (Komisja Socjologii Morskiej PAN, oddzial w Gdansku)

2156. Roczniki Socjologii Rodziny (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

2157. ROCZNIKI SZTUKI SLASKIEJ (Muzeum Narodowe we Wroclawiu)

2158. ROCZNIKI TEOLOGICZNE (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2159. ROCZNIKI TEOLOGICZNE. SERIA 1, PISMO SWIETE (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2160. ROCZNIKI TEOLOGICZNE. SERIA 2, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, EKUMENICZNA I FUNDAMENTALNA (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2161. ROCZNIKI TEOLOGICZNE. SERIA 3, TEOLOGIA MORALNA (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2162. ROCZNIKI TEOLOGICZNE. SERIA 4, HISTORIA KOSCIOLA (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2163. ROCZNIKI TEOLOGICZNE. SERIA 5, TEOLOGIA DUCHOWOSCI (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2164. ROCZNIKI TEOLOGICZNE. SERIA 6, TEOLOGIA PASTORALNA (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2165. ROCZNIKI TEOLOGICZNE. SERIA 7, TEOLOGIA EKUMENICZNA (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

2166. ROCZNIKI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

2167. Rodowod Biuletyn Informacyjny (Stowarzyszenie "Rodzina Katynska")

2168. Rolnictwo - Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu)

2169. Rolnicze ABC - Poradnik Osrodkow Doradztwa Rolniczego i Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie (Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie)

2170. Rolnicze Wiesci (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lublinie z siedziba w Konskowoli)

2171. Rolniczy Rynek (Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich we Wroclawiu)

2172. Rolnik Lubuski (Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubniewicach)

2173. Rota (Fundacja Pomocy Szkolom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza)

2174. ROZPRAWY - AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA W BYDGOSZCZY (Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy)

2175. ROZPRAWY HABILITACYJNE (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

2176. ROZPRAWY HYDRO-TECHNICZNE (Instytut Budownictwa Wodnego PAN)

2177. ROZPRAWY I MATERIALY (Osrodek Badan Naukowych im. W. Ketrzynskiego)

2178. ROZPRAWY I MONOGRAFIE (Polska Akademia Nauk. Instytut Genetyki Roslin)

2179. Rozprawy i Monografie Dissertations and Monographs (Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie)

2180. ROZPRAWY I STUDIA (Uniwersytet Szczecinski)

2181. ROZPRAWY KOMISJI HISTORII SZTUKI (Wroclawskie Towarzystwo Naukowe)

2182. ROZPRAWY KOMISJI JEZYKOWEJ (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

2183. ROZPRAWY KOMISJI JEZYKOWEJ (Wroclawskie Towarzystwo Naukowe)

2184. Rozprawy i Monograficzne (Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne Akademii Gorniczo-Hutniczej im. Stanislawa Staszica w Krakowie)

2185. ROZPRAWY NAUKOWE (Politechnika Bialostocka)

2186. ROZPRAWY Z DZIEJOW OSWIATY (Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oswiaty i Techniki, Zaklad Dziejow Oswiaty)

2187. Rozwoj Regionalny (Krajowe Stowarzyszenie Agencji Rozwoju Regionalnego (NARDA))

2188. Rrom p-o Drom (Rada Romow w Polsce)

2189. Rubber Review (Biuro Wydawnictw Branzowych WIEDZA)

2190. Ruch Biblijny i Liturgiczny (Polskie Towarzystwo Teologiczne)

2191. RUCH FILOZOFICZNY (Polskie Towarzystwo Filozoficzne)

2192. RUCH LITERACKI (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Historycznoliteracka)

2193. Ruch Muzyczny (Biblioteka Narodowa)

2194. Ruch Pedagogiczny (Wyzsza Szkola Pedagogiczna Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego) 2195. RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)

2196. Ruch Teatralny (Centrum Edukacji Teatralnej)

2197. Rudy i Metale Niezelazne (Wydawnictwo Czasopism i Ksiazek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.)

2198. Rynek (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

2199. Rynek - Kraje CEFTA (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

2200. Rynek - Wschodni Partnerzy (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

2201. Rynek Amerykanski (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

2202. Rynek Drzewny Biuletyn Polskiej Izby Przemyslu Drzewnego (Polska Izba Gospodarcza Przemyslu Drzewnego)

2203. Rynek Energii ( KAPRINT)

2204. Rynek Niemiecki (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

2205. Rynek Rolniczy (Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich)

2206. Rynek Rolny - Biuletyn (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

2207. Rynek Rybny - dodatek informacyjno-cenowy Magazynu Przemyslu Rybnego (Wydawnictwo MPR Spolka z o.o.)

2208. Rynek Terminowy (Agencja Informacyjna Penetrator Sp. z o.o.)

2209. Rzecznik Patentowy - Problemy Ochrony Wlasnosci Przemyslowej (Polska Izba Rzecznikow Patentowych)

2210. Rzeczoznawca Majatkowy (Polska Federacja Stowarzyszen Rzeczoznawcow Majatkowych)

2211. Rzeki. Kultura - Cywilizacja - Historia ("Slask" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe)

2212. Rzeszowska Teka Konserwatorska (Regionalny Osrodek Studiow i Ochrony Srodowiska Kulturalnego w Rzeszowie)

2213. SAD NOWOCZESNY (Hortpress sp. z o. o.)

2214. Saeculum Christianum (Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego, Wydzial Historyczno-Spoleczny)

2215. Saluber (Medyk Sp. z o.o.)

2216. Samochody Specjalne (HEWEA Sp. z o.o.)

2217. Samorzad Terytorialny (Miedzykomunalna Spolka Akcyjna "Municipium")

2218. Sadecki Informator Rolniczy (Malopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Krakowie z siedziba w Karniowicach)

2219. Scena (Towarzystwo Kultury Teatralnej)

2220. Schlesisches Wochenblatt (Zwiazek Niemieckich Stowarzyszen Spoleczno-Kulturalnych)

2221. Science and Society (Stacja Naukowa PAN w Paryzu, Centrum Upowszechniania Nauki PAN)

2222. Scriptores Scholarum (Osrodek "Brama Grodzka")

2223. Scriptura Sacra. Studia Biblijne Wydzialu Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (Uniwersytet Opolski - Wydzial Teologiczny

2224. Sekretariat ( Grupa Wydwnicza INFOR Sp. z o.o.)

2225. Sekretarz i Organizacja Urzedu ( Centrum Ksztalcenia i Doskonalenia Kujawscy oraz Agencja Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa)

2226. Sekty i Fakty (Dom Wydawniczy "Rafael" s.c.)

2227. Selected Data on Polish Foreign Trade (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

2228. Seminaria Naukowe WTN Seria B (Wroclawskie Towarzystwo Naukowe)

2229. Semper Fidelis (Fundacja Kresowa "Semper Fidelis")

2230. SEN ( Wydawnictwo Via Medica s.c.)

2231. SEN ( Polskie Towarzystwo Badan nad Snem)

2232. Serwis Administracyjno-Samorzadowy (Lacki & Skibniewski s.c. Oficyna Wydawnicza)

2233. SERWIS ELEKTRONIKI (Wieslaw Haligowski)

2234. Serwis Finansowo-Ksiegowy ( Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o.)

2235. Serwis Internistyczny (Wydawnictwo Medyczne BORGIS Sp. z o.o.)

2236. Serwis Nieruchomosci (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

2237. Serwis Prawno-Pracowniczy (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

2238. SIAM Journal on Applied Mathematics ( Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelfia)

2239. SIAM Journal on Control and Optimization ( Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelfia)

2240. SIAM Journal on Discrete Mathematics ( Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelfia)

2241. SIAM Journal on Mathematical Analysis ( Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelfia)

2242. SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications ( Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelfia)

2243. SIAM Journal on Numerical Analysis ( Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelfia)

2244. SIAM Journal on Optimization ( Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelfia)

2245. SIAM Journal on Scientific Computing ( Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelfia)

2246. SIAM Review ( Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelfia)

2247. SIERADZKI ROCZNIK MUZEALNY (Muzeum Okregowe w Sieradzu, Muzeum Ziemi Wielunskiej w Wieluniu)

2248. SIGNA TEMPORIS (Chrzescijanski Instytut Wydawniczy Znaki Czasu)

2249. Silesia Antiqua ( Wydawnictwo WERK)

2250. SILNIKI SPALINOWE (H. Cegielski - Poznan SA, pod patronatem Sekcji Silnikow Spalinowych SIMP)

2251. Siodma Prowincja (Powiatowy Osrodek Kultury)

2252. SISYPHUS. SOCIAL STUDIES (Instytut Studiow Politycznych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

2253. Skarbiec Ducha Gor (Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Gorze)

2254. Skarbnik i Finanse Publiczne (Agencja TNOiK Sp. z o.o. i "Centrum Ksztalcenia i Doskonalenia - Kujawscy")

2255. SLAVIA ANTIQUA (Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk, Instytut Prahistorii i Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

2256. SLAVIA MERIDIONALIS (Instytut Slawistyki PAN)

2257. SLAVIA OCCIDENTALIS (Wydzial Filologiczno-Filozoficzny Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk)

2258. SLAVIA ORIENTALIS (PAN. Komitet Slowianoznawstwa)

2259. Slowo Zydowskie (Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne Zydow w Polsce)

2260. SLUPSKIE PRACE HUMANISTYCZNE (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Slupsku)

2261. Sluzba Cywilna (Urzad Sluzby Cywilnej)

2262. SOCJOLINGWISTYKA (Instytut Jezyka Polskiego PAN)

2263. Sofia ( Uniwersytet Rzeszowski (Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie))

2264. Software 2.0 (SOFTWARE - Wydawnictwo Sp. z o.o.)

2265. Spektrum - Biuletyn Informacyjny SEP (Stowarzyszenie Elektrykow Polskich)

2266. Spoleczenstwo (Oficyna Wydawnictw Promocyjnych "Civitas Christiana", Instytut Wydawniczy PAX)

2267. Spoleczenstwo dla Wszystkich (Zarzad Glowny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osob z Uposledzeniem Umyslowym)

2268. SPORT WYCZYNOWY ( Urzad Kultury Fizycznej i Turystyki)

2269. Spotkania z Zabytkami (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami)

2270. Sprawozdania Archeologiczne (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

2271. Sprawozdania z Czynnosci i Posiedzen Naukowych (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

2272. Sprawozdania z Posiedzen Komisji Naukowych Oddzialu PAN w Krakowie (PAN Oddzial w Krakowie)

2273. Sprawy Mieszkaniowe ( Instytut Gospodarki Mieszkaniowej)

2274. SPRAWY MIEDZYNARODOWE (Polska Fundacja Spraw Miedzynarodowych)

2275. SPRAWY NARODOWOSCIOWE (PAN. Zaklad Badan Narodowosciowych)

2276. SPRAWY NAUKI (Komitet Badan Naukowych)

2277. Standardy Medyczne (Media Press Sp. z o.o.)

2278. Standardy Medyczne dla lekarzy pediatrow (Media Press Sp. z o.o.)

2279. Standardy Medyczne dla lekarzy rodzinnych (Media Press Sp. z o.o.)

2280. Stargardia (Muzeum w Stargardzie Szczecinskim)

2281. Statistics in Transition (GUS. Polskie Towarzystwo Statystyczne)

2282. Stocznie, Porty i Zegluga (Osrodek Standaryzacji, Studiow i Informacji Naukowo-Technicznej Centrum Techniki Okretowej)

2283. STOMATOLOGIA WSPOLCZESNA (Med Tour Press International. Wydawnictwo Medyczne Sp. z o. o.)

2284. STOSUNKI MIEDZYNARODOWE (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego)

2285. Studia Slawica (Uniwersytet Opolski)

2286. Studia Angerburgica (Muzeum Kultury Ludowej)

2287. STUDIA ANGLICA POSNANIENSIA ( Wydawnictwo NAKOM, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

2288. Studia Bibliologiczne Akademii Swietokrzyskiej (poprzednio Kieleckie Studia Bibliologiczne) (Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)

2289. Studia Biologiczne Akademii Swietokrzyskiej (poprzednio Kieleckie Studia Biologiczne) (Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)

2290. Studia Chemiczne Akademii Swietokrzyskiej (poprzednio Kieleckie Studia Chemiczne) (Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)

2291. STUDIA CLAROMONTANA (Wydawnictwo oo. Paulinow)

2292. STUDIA DEMOGRAFICZNE (Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Demograficznych)

2293. STUDIA EDUKACYJNE (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydzial Studiow Edukacyjnych)

2294. Studia Europejskie (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego)

2295. Studia Filologiczne Akademii Swietokrzyskiej (poprzednio Kieleckie Studia Filologiczne) (Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)

2296. Studia Finansowe (Przedsiebiorstwo Wydawnicze LAM)

2297. Studia Fizyczne Akademii Swietokrzyskiej (poprzednio Kieleckie Studia Fizyczne) (Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)

2298. STUDIA FRANCISZKANSKIE (Klasztor Franciszkanow w Poznaniu)

2299. STUDIA GDANSKIE (Gdanskie Seminarium Duchowne)

2300. Studia Geograficzne Akademii Swietokrzyskiej (poprzednio Kieleckie Studia Geograficzne) (Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)

2301. STUDIA GEOLOGICA POLONICA (Instytut Nauk Geologicznych PAN)

2302. STUDIA GEOMORPHOLOGICA CARPATHO-BALCANICA (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Nauk Geograficznych)

2303. Studia Geotechnica et Mechanica (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej)

2304. STUDIA GEOTECHNICA ET MECHANICA (Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wroclawskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej)

2305. STUDIA GERMANICA POSNANIENSIA (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

2306. STUDIA GRUNWALDZKIE (Osrodek Badan Naukowych im. W. Ketrzynskiego)

2307. STUDIA HISTORIAE OECONOMICAE (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

2308. STUDIA HISTORICA SLAVO-GERMANICA (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

2309. STUDIA HISTORYCZNE (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Historyczna)

2310. Studia i Materialy, Seria A (Morski Instytut Rybacki w Gdyni)

2311. Studia i Materialy (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

2312. Studia i Materialy (Polska Fundacja Spraw Miedzynarodowych)

2313. STUDIA I MATERIALY (Instytut Badawczy Drog i Mostow; Branzowy Osrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Drogownictwa)

2314. STUDIA I MATERIALY (Uniwersytet Warminsko-Mazurski)

2315. Studia i Materialy, Seria E (Morski Instytut Rybacki w Gdyni)

2316. STUDIA I MATERIALY DO DZIEJOW ZUP SOLNYCH W POLSCE (Muzeum Zup Krakowskich Wieliczka)

2317. STUDIA I MATERIALY DO HISTORII WOJSKOWOSCI (Komisja Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych PAN)

2318. STUDIA I MATERIALY LUBELSKIE (Muzeum Lubelskie)

2319. STUDIA I MATERIALY MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI (Muzeum Sportu i Turystyki)

2320. STUDIA I MATERIALY OSRODKA KULTURY LESNEJ (Osrodek Kultury Lesnej w Goluchowie. Lasy Panstwowe)

2321. STUDIA I MATERIALY POLITECHNIKI OPOLSKIEJ (Politechnika Opolska)

2322. STUDIA I MATERIALY Z HISTORII KULTURY MATERIALNEJ (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

2323. Studia i Materialy, Seria B (Morski Instytut Rybacki w Gdyni)

2324. STUDIA I MATERIALY. SERIA: FILOLOGIA POLSKA (Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. T. Kotarbinskiego w Zielonej Gorze)

2325. STUDIA I MATERIALY. SERIA: GERMANISTYKA (Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. T. Kotarbinskiego w Zielonej Gorze)

2326. STUDIA I MONOGRAFIE (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie)

2327. Studia i Monografie (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

2328. STUDIA I MONOGRAFIE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ (Politechnika Opolska)

2329. Studia i Monografie Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej)

2330. Studia i Prace Kolegium Zarzadzania i Finansow (Oficyna Wydawnicza SGH)

2331. STUDIA IURIDICA (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

2332. STUDIA KIELECKIE (Kieleckie Towarzystwo Naukowe)

2333. Studia Kieleckie. Seria Historyczna (Kieleckie Towarzystwo Naukowe)

2334. STUDIA KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU (Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju)

2335. STUDIA KUPIECKIE (Wyzsza Szkola Kupiecka)

2336. STUDIA LEKSYKOGRAFICZNE (Instytut Jezyka Polskiego PAN)

2337. STUDIA LITERARIA POLONO-SLAVICA (Slawistyczny Osrodek Wydawniczy)

2338. STUDIA LOMZYNSKIE (Lomzynskie Towarzystwo Naukowe im. Wagow)

2339. STUDIA MARITIMA (PAN. Komitet Nauk Historycznych, Uniwersytet Szczecinski, Uniwersytet Gdanski)

2340. Studia Matematyczne Akademii Swietokrzyskiej (poprzednio Kieleckie Studia Matematyczne) (Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)

2341. STUDIA MATHEMATICA (Polska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny)

2342. STUDIA MEDIEWISTYCZNE (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

2343. Studia Medioznawcze (Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego)

2344. STUDIA METODOLOGICZNE (DISSERTATIONES METHODOLOGICAE) (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

2345. STUDIA NAD DAWNYM WOJSKIEM, BRONIA I BARWA (Instytut Tarnogorski)

2346. Studia nad Rozwojem Dolnego Slaska (Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Dolnoslaskiego we Wroclawiu)

2347. STUDIA NATURAE (PAN. Instytut Ochrony Przyrody)

2348. Studia Neofilologiczne Akademii Swietokrzyskiej (poprzednio Kieleckie Studia Neofilologiczne) (Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)

2349. Studia Niemcoznawcze (Uniwersytet Warszawski - Instytut Germanistyki)

2350. Studia Norwidiana (Towarzystwo Naukowe KUL)

2351. STUDIA OLSZTYNSKIE (Osrodek Badan Naukowych im. W. Ketrzynskiego, Towarzystwo Naukowe im. W. Ketrzynskiego)

2352. STUDIA OSRODKA DOKUMENTACJI FIZJOGRAFICZNEJ (PAN - oddzial w Krakowie. Osrodek Dokumentacji Fizjograficznej)

2353. Studia Pedagogiczne (Komitet Nauk Pedagogicznych PAN)

2354. Studia Pedagogiczne (Instytut Technologii Eksploatacji)

2355. Studia Pedagogiczne Akademii Swietokrzyskiej (poprzednio Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne i Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej) (Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)

2356. Studia Pelplinskie (Wydawnictwo Diecezji Pelplinskiej BERNARDINUM)

2357. STUDIA PHILOSOPHIAE CHRISTIANAE (Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego-Wydzial Filozofii Chrzescijanskiej)

2358. STUDIA PHONETICA POSNANIENSIA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydzial Neofilologii. Zaklad Fonetyki)

2359. STUDIA PLOCKIE (Plocki Instytut Wydawniczy, Wyzsze Seminarium Duchowne)

2360. STUDIA PODLASKIE (Uniwersytet w Bialymstoku - Instytut Historii)

2361. STUDIA POLITYCZNE (Polska Akademia Nauk. Instytut Studiow Politycznych)

2362. Studia Polonijne (Towarzystwo Naukowe KUL)

2363. STUDIA PRAWNICZE (Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych)

2364. STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

2365. STUDIA PSYCHOLOGICZNE (Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Psychologicznych, Instytut Psychologii)

2366. Studia Quaternaria (Komitet Badan Czwartorzedu PAN)

2367. Studia Regionalia (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN)

2368. Studia Regionalne i Lokalne (Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego)

2369. Studia Romanica et Linguistica Thorunensia (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu)

2370. STUDIA ROMANICA POSNANIENSIA (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

2371. STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)

2372. Studia Rozprawy Monografie (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN)

2373. Studia Rusycystyczne Akademii Swietokrzyskiej (poprzednio Kieleckie Studia Rusycystyczne) (Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)

2374. STUDIA SEMIOTYCZNE (Polskie Towarzystwo Semiotyczne)

2375. STUDIA SOCIETATIS SCIENTIARUM TORUNENSIS. SECTIO C, GEOGRAPHIA ET GEOLOGIA (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

2376. STUDIA SOCIETATIS SCIENTIARUM TORUNENSIS. SECTIO D, BOTANICA (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

2377. STUDIA SOCIETATIS SCIENTIARUM TORUNENSIS. SECTIO E, ZOOLOGIA (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

2378. STUDIA SOCIETATIS SCIENTIARUM TORUNENSIS. SECTIO G, PHYSIOLOGIA (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

2379. STUDIA SOCIETATIS SCIENTIARUM TORUNENSIS. SECTIO H, MEDICINA (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

2380. STUDIA SOCJOLOGICZNE (Polska Akademia Nauk. Komitet Socjologii, Instytut Filozofii i Socjologii)

2381. STUDIA SLASKIE (Instytut Slaski w Opolu)

2382. STUDIA TEOLOGICZNE BIALOSTOCKO-DROHICZYNSKO-LOMZYNSKIE (Kuria Metropolitalna w Bialymstoku)

2383. Studia Teologiczno-Historyczne Slaska Opolskiego (Wydzial Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego)

2384. STUDIA THEOLOGICA VARSAVIENSIA (Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego)

2385. STUDIA WARMINSKIE (Wyzsze Seminarium Duchowne Metropolii Warminskiej "Hosianum")

2386. STUDIA WAWELIANA (Panstwowe Zbiory Sztuki na Wawelu)

2387. Studia z Automatyki i Informatyki (Wydawnictwo Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk)

2388. STUDIA Z DZIEJOW ROSJI I EUROPY SRODKOWO-WSCHODNIEJ (Istytut Historii PAN, Zaklad Dziejow Europy XIX-XX w.)

2389. STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SLOWIANSKIEJ (Slawistyczny Osrodek Wydawniczy)

2390. STUDIA Z ZAKRESU INZYNIERII (Polska Akademia Nauk. Komitet Inzynierii Ladowej i Wodnej)

2391. Studia Zachodnie (Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Pedagogicznej)

2392. Studia Zrodloznawcze (Wydawnictwo DiG i Polska Akademia Nauk, Instytut Historii)

2393. STUDIA ZRODLOZNAWCZE - COMMENTATIONES (Wydawnictwo DiG i Polska Akademia Nauk, Instytut Historii)

2394. STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN)

2395. STUDIES IN AFRICAN ARCHAEOLOGY (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)

2396. STUDIES IN PHYSICAL CULTURE AND TOURISM (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)

2397. Studies in Physical Education (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)

2398. Studium (Wydawnictwo "Zielona Sowa")

2399. STUTTHOF. ZESZYTY MUZEUM (Muzeum Stutthof w Sztutowie)

2400. Stygmat (Osrodek Dzialalnosci Kulturalnej Zakladu Karnego)

2401. STYLISTYKA (Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, PAN. Instytut Jezyka Polskiego, Komitet Jezykoznawstwa)

2402. Sudety (Oficyna Wydawnicza ATUT-Wroclawskie Wydawnictwo Oswiatowe) 2403. Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL (Towarzystwo Naukowe KUL)

2404. SURGERY IN CHILDHOOD INTERNATIONAL (PP INVEST)

2405. Suvalkietis (Wydawnictwo "Ausra" Sp. z o.o.)

2406. Sylwan (Polskie Towarzystwo Lesne)

2407. Sylwetki Lodzkich Uczonych (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

2408. SYMBOLAE PHILOLOGORUM POSNANIENSIUM GRAECAE ET LATINAE (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filologii Klasycznej)

2409. Syntezy Wynikow Doswiadczen Odmianowych (Centralny Osrodek Badania Roslin Uprawnych - COBRU)

2410. Systems - Journal of Transdisciplinary Systems Science (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskie)

2411. Systems and Control Letters (North-Holland, Amsterdam) 2412. SYSTEMS SCIENCE (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskie)

2413. Systemy IT (IT Press s.c.)

2414. Szczecinski Informator Archiwalny (Archiwum Panstwowe w Szczecinie)

2415. Szkice Humanistyczne (Wydawnictwo Olsztynskiej Szkoly Wyzszej im. Jozefa Rusieckiego)

2416. Szkice Legnickie (Towarzystwo Przyjaciol Nauk w Legnicy)

2417. Szklo i Ceramika (Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Przemyslu Materialow Budowlanych. Wydawnictwo SIGMA-NOT)

2418. Szkola - Serwis Nowoczesnego Dyrektora (Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o.)

2419. Szkola Specjalna (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

2420. Szkolkarstwo (Wydawnictwo Plantpress Sp. z o.o.)

2421. SZLAKAMI NAUKI (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

2422. Szterndlech - magazyn dzieci zydowskich i ich przyjaciol (Stowarzyszenie "Szterndlech")

2423. Sztuka (Studio Wydawnicze "Sztuka")

2424. Sztuka i Filozofia (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego)

2425. Szybkobiezne Pojazdy Gasienicowe Biuletyn Naukowo-Techniczny (Osrodek Badawczo-Rozwojowy Urzadzen Mechanicznych OBRUM)

2426. Slask (Gornoslaskie Towarzystwo Literackie)

2427. Slask Opolski. Spoleczenstwo. Gospodarka. Kultura. (Panstwowy Instytut Naukowy. Instytut Slaski)

2428. SLASKI KWARTALNIK HISTORYCZNY SOBOTKA (Wroclawskie Towarzystwo Milosnikow Historii)

2429. SLASKIE PRACE ETNOGRAFICZNE (Muzeum Slaskie w Katowicach)

2430. SLASKIE PRACE PRAHISTORYCZNE (Muzeum Slaskie w Katowicach)

2431. Slaskie Sprawozdania Archeologiczne (Uniwersytet Wroclawski Katedra Archeologii)

2432. SLASKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE (Archidiecezja Katowicka)

2433. Slaskie Wiadomosci Elektryczne (Oddzial Zaglebia Weglowego Stowarzyszenia Elektrykow Polskich w Katowicach)

2434. Sredzki Kwartalnik Kulturalny ( Sredzkie Towarzystwo Kulturalne)

2435. Srodowisko (Dziennikarska Agencja Wydawnicza Maxpress)

2436. Srodowisko i Rozwoj ( Wyzsza Szkola Ekonomii i Administracji w Bytomiu) 2437. Swiat Ciszy (Zarzad Glowny Polskiego Zwiazku Gluchych)

2438. Swiat Gitary Klasycznej i Akustycznej (Professional Music Press)

2439. Swiat Kolei (EMI-PRESS)

2440. Swiat Medycyny i Farmacji (Agencja Reklamowa "Lion-Art")

2441. Swiat Nieruchomosci (Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomosci)

2442. Swiat Problemow (Fundacja ETOH)

2443. Swiat Psychoanalizy (Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie)

2444. Swiatelko (Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Polski Zwiazek Niewidomych)

2445. Swiatlo i Srodowisko (Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy POLAM - w likwidacji)

2446. Swiatlo Narodow (Wydawnictwo Papieskich Dziel Misyjnych, Missio-Polonia)

2447. SWIATOWIT (Uniwersytet Warszawski. Instytut Archeologii)

2448. TARNOWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE (Instytut Teologiczny w Tarnowie)

2449. TASK QUARTERLY (Centrum Informatyczne Trojmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Gdansku)

2450. Taternik (Polski Zwiazek Alpinizmu)

2451. Teatr (Wydawnictwo Swiat Literacki (poprzedni wydawca ZASP))

2452. Teatr Lalek (Polski Osrodek Lalkarski "Polunima", Lodz)

2453. Technical Sciences (Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie)

2454. Techniczne Wyroby Wlokiennicze (Instytut Technicznych Wyrobow Wlokienniczych MORATEX)

2455. TECHNIKA MORSKA. MARINE TECHNOLOGY TRANSACTIONS (Komitet Techniki Morskiej PAN, oddzial w Gdansku)

2456. TECHNIKA POSZUKIWAN GEOLOGICZNYCH. GEOSYNOPTYKA I GEOTERMIA (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN)

2457. Technika Rolnicza (Hortpress Sp. z o.o.)

2458. Technika Transportu Szynowego (EMI-PRESS)

2459. TECHNIKI KOMPUTEROWE (Instytut Maszyn Matematycznych)

2460. TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU ZESPOLOW, MASZYN I URZADZEN (OBR Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn "TEKOMA" Warszawa)

2461. Technologia i Organizacja Budownictwa. Pion (Biuro Reklamy i Wydawnictw MTPiK Sp. z o.o.)

2462. Technologie Bezwykopowe (DOMPRESS s.c.)

2463. Technometric (American. Statistical Association, Alexandria, USA)

2464. TEKA KOMISJI HISTORII SZTUKI (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

2465. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa (PAN Oddzial w Lublinie)

2466. Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji ( Komisja Naukowo-Problemowa Motoryzacji PAN, Oddzial w Krakowie)

2467. TEKA KOMISJI URBANISTYKI I ARCHITEKTURY (PAN - oddzial w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury)

2468. Teki Archiwalne (Wydawnictwo DiG i Archiwa Panstwowe)

2469. Teki Krakowskie (Regionalny Osrodek Studiow i Ochrony Srodowiska Kulturalnego w Krakowie)

2470. Teksty Drugie (Pro Cultura Litteraria, poprzednio Instytut Badan Literackich PAN)

2471. TEKSTY DRUGIE (PAN. Instytut Badan Literackich)

2472. Telekomunikacja Cyfrowa -Technologie i Uslugi ( Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne Akademii Gorniczo-Hutniczej im. Stanislawa Staszica w Krakowie)

2473. Telekomunikacja i Sterowanie Ruchem (EMI-PRESS)

2474. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (Instytut Lacznosci)

2475. TEOLOGIA W DIALOGU (Instytut Ekumeniczny KUL)

2476. Teorija i sistemy upravlenia. Izvestija AN ( Nauka, Moskva)

2477. Terapia (Warsaw Voice S. A.)

2478. Terapia Fizykalna (Polski Zwiazek Niewidomych)

2479. Terapia i Leki (Osrodek Informacji Naukowej "Polfa" Sp. z o.o.)

2480. Terapia Uzaleznienia i Wspoluzaleznienia (Panstwowa Agencja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych)

2481. Terminarz Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Mechanikow Polskich (Stowarzyszenie SIMP Oficyna Wydawnicza SIMP-SIMPRESS)

2482. Termopile (Bialoruskie Stowarzyszenie Literackie)

2483. TEXT I TEXTIL (Wlodzimierz Cygan)

2484. THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY YEAR BOOK OF LABOUR LAW AND SOCIAL POLICY. ROCZNIK PRAWA PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. RECUEILANNUEL DU L'UNIVERSITE JAGIELLONE DU DROIT DU... (Uniwersytet Jagiellonski)

2485. The Journal of Juristic Papyrology (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego)

2486. The Polish Quarterly of International Affairs (Polska Fundacja Spraw Miedzynarodowych)

2487. THEORIA ET HISTORIA SCIENTIARUM (Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu)

2488. Tluszcze Jadalne (Instytut Przemyslu Miesnego i Tluszczowego)

2489. Topological Methods in Nonlinear Analysis (Centrum Badan Nieliniowych im. Juliusza Pawla Sznaudera Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu)

2490. Topos (Towarzystwo Przyjaciol Sopotu)

2491. TORUNSKI PRZEGLAD FILOZOFICZNY (Uniwersytet Mikolaja Kopernika. Instytut Filozofii)

2492. Torunski Rocznik Praw Czlowieka i Pokoju (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu)

2493. TORUNSKIE STUDIA DYDAKTYCZNE (Wyzsza Szkola Oficerska. Wydzial Naukowo-Badawczy)

2494. Transactions in International Informations (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu)

2495. TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF FLUID-FLOW MACHINERY (PAN. Instytut Maszyn Przeplywowych)

2496. Transactions of the Strata Mechanics Research Institute. Prace Instytutu Mechaniki Gorotworu (Instytut Mechaniki Gorotworu PAN)

2497. Transformacje Prawa Prywatnego (Dom Wydawniczy ABC Oddzial Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o.)

2498. Transport Miejski (Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Komunikacji)

2499. Transport Przemyslowy (Wydawnictwo LEKTORIUM)

2500. Transport Technika Motoryzacyjna (Auto Technika Motoryzacyjna s.c.)

2501. TRAVAUX DU CENTRE D'ARCHEOLOGIE MEDITERRANEENNE DEL'ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES (Zaklad Archeologii Srodziemnomorskiej PAN)

2502. Trening (Centralny Osrodek Sportu)

2503. Tribologia (Simpress - Warszawa, Instytut Technologii i Eksploatacji - Radom, Polskie Towarzystwo Tribologiczne - Warszawa)

2504. TRIBOLOGIA TARCIE, ZUZYCIE, SMAROWANIE. TEORIA I PRAKTYKA (Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Mechanikow Polskich SIMP, Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji)

2505. Trzezwosc. Ogolnopolskie Czasopismo Srodowisk Trzezwosciowych (Wydawnictwo "ELITA")

2506. Trzezwymi Badzcie (Osrodek Apostolstwa Trzezwosci Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynow)

2507. Trzoda Chlewna (Wielkopolskie Zrzeszenie Hodowcow i Producentow Trzody Chlewnej w Poznaniu)

2508. Trzy czwarte - magazyn mlodziezowy (Chrzescijanska Fundacja "Zycie i Misja")

2509. Tug Boat (American Mathematical Society Providence, USA)

2510. TURBULENCE (Instytut Maszyn Cieplnych Politechniki Czestochowskiej)

2511. TURYZM (Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego)

2512. Tworczosc (Biblioteka Narodowa)

2513. Tworczosc Ludowa (Stowarzyszenie Tworcow Ludowych)

2514. Tygiel Kultury (Fundacja "Anima")

2515. Tytul (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie)

2516. Ubezpieczenia Spoleczne. Serwis Platnika Skladek (Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.)

2517. Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materialy i Studia (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego)

2518. Uczyc Lepiej (Wojewodzki Osrodek Metodyczny w Poznaniu)

2519. Udar Mozgu (Volumed Sp. z o.o.)

2520. ULTRASONOGRAFIA POLSKA (Zaklad Diagnostyki Obrazowej, II Wydzial Lekarski AM w Warszawie)

2521. Undergrunt (Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie "Undergrunt")

2522. Universitas Gedanensis (Gdanski Instytut Teologiczny, Filia Wydzialu Teologii KUL)

2523. URANIA - POSTEPY ASTRONOMII (Polskie Towarzystwo Astronomiczne: Polskie Towarzystwo Milosnikow Astronomii)

2524. UROLOGIA POLSKA (Polskie Towarzystwo Urologiczne)

2525. Vademecum Przedsiebiorcy i Podatnika (Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN Sp. z o.o.)

2526. Vanekstra (AUTO Technika Motoryzacyjna s.c.)

2527. Vegetable Crops Research Bulletin (Instytut Warzywnictwa)

2528. VERBUM NOBILE (Zwiazek Szlachty Polskiej)

2529. Vestnik Moskovskogo Universiteta Serija 15 - Vyczislitelnaja matematika i kibernetika (Izdatelstvo Moskovskogo Universiteta, Moskva)

2530. Videochirurgia (Circa Medica s.c.)

2531. Vox Patrum (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

2532. W Cieniu Czepka (Dolnoslaska Okregowa Izba Pielegniarek i Poloznych we Wroclawiu)

2533. W DRODZE (Polska Prowincja Dominikanow)

2534. Waltham Focus (MI Polska Sp. z o.o.)

2535. Warmia i Mazury. Kultura - Spoleczenstwo - Region (Stowarzyszenie Kulturalne MEM)

2536. Warsaw Voice (Warsaw Voice S.A.)

2537. Warstwy ("Bud-Media" Sp. z o.o.)

2538. Warszawa i Mazowsze (Wydawnictwo DiG, Archiwum Panstwowe m. st. Warszawy)

2539. WARSZAWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE (Papieski Wydzial Teologiczny w Warszawie. Sekcja Sw. Jana Chrzciciela)

2540. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze (Katedra Filologii Ukrainskiej Uniwersytetu Warszawskiego)

2541. Warsztaty Bibliotekarskie ( Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim)

2542. Watra (Zjednoczenie Lemkow)

2543. Wczoraj i Dzis Radomia (Spoleczny Komitet Ratowania Zabytkow Radomia)

2544. Wersja (Teatr im. Heleny Modrzejewskiej)

2545. Weterynaria po Dyplomie (Kompania Miedzynarodowych Wydawnictw Medycznych Sp. z o.o.)

2546. Wedrownik (Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK przy Centrum Fotografii Krajoznawczej w Lodzi)

2547. Wiadomosci (Izba Projektowania Budowlanego)

2548. Wiadomosci - Wlokno, Odziez, Skora (Federacja Stowarzyszen Naukowo-Technicznych NOT, Wydawnictwo SIGMA-NOT)

2549. WIADOMOSCI ARCHEOLOGICZNE (Panstwowe Muzeum Archeologiczne)

2550. Wiadomosci Archidiecezjalne Lodzkie (Archidiecezjalne Wydawnictwo Lodzkie)

2551. WIADOMOSCI BOTANICZNE (Polskie Towarzystwo Botaniczne)

2552. WIADOMOSCI CHEMICZNE (Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN)

2553. WIADOMOSCI EKOLOGICZNE (PAN. Instytut Ekologii)

2554. Wiadomosci Elektrotechniczne (Stowarzyszenie Elektrykow Polskich. Wydawnictwo SIGMA-NOT)

2555. WIADOMOSCI ENTOMOLOGICZNE - ENTOMOLOGICAL NEWS (Polskie Towarzystwo Entomologiczne)

2556. Wiadomosci Gornicze ("Wiadomosci Gornicze" Sp. z o.o.)

2557. Wiadomosci Historyczne (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.)

2558. WIADOMOSCI INSTYTUTU MELIORACJI I UZYTKOW ZIELONYCH (Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych)

2559. WIADOMOSCI INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

2560. WIADOMOSCI LEKARSKIE (Polskie Towarzystwo Lekarskie)

2561. Wiadomosci Matematyczne (Polskie Towarzystwo Matematyczne)

2562. Wiadomosci Melioracyjne i Lakarskie (Zarzad Glowny Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Wodnych i Melioracyjnych)

2563. Wiadomosci Naftowe i Gazownicze (Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inzynierow i Technikow Przemyslu Naftowego i Gazowniczego)

2564. WIADOMOSCI NUMIZMATYCZNE (Polska Akademia Nauk. Komisja Numizmatyczna Komitetu Nauk Historycznych)

2565. WIADOMOSCI ODMIANOZNAWCZE (Centralny Osrodek Badania Odmian Roslin Uprawnych w Slupi Wielkiej)

2566. WIADOMOSCI PARAZYTOLOGICZNE (Polskie Towarzystwo Parazytologiczne)

2567. Wiadomosci PIMB - wkladka w Przegladzie Mechanicznym (Oficyna Wydawnicza SIMP-SIMPRESS)

2568. Wiadomosci Polozniczo-Ginekologiczne (Wydawnictwo Libramed)

2569. Wiadomosci Psychiatryczne (Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne)

2570. Wiadomosci Rolnicze (Wojewodzki Podlaski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie)

2571. Wiadomosci Rybackie (Stowarzyszenie Rozwoju Rybolowstwa)

2572. Wiadomosci SIMP (Stowarzyszenie SIMP Oficyna Wydawnicza SIMP-SIMPRESS)

2573. WIADOMOSCI STATYSTYCZNE (GUS i Polskie Towarzystwo Statystyczne)

2574. WIADOMOSCI TECHNICZNE (Wiadomosci Techniczne s.c.)

2575. Wiadomosci Ubezpieczeniowe (PZU S.A.)

2576. Wiadomosci Urzedu Patentowego (Wydawnictwo Urzedu Patentowego RP)

2577. Wiadomosci Zielarskie (Hortpress Sp. z o.o.)

2578. Wiadomosci, Glosy, Rozmowy o Szkole (Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)

2579. Wiek Oswiecenia (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

2580. Wiek XXI - The 21 st Century. Zeszyty Naukowo- Teoretyczne PWSBiA (Prywatna Wyzsza Szkola Biznesu i Administracji w Warszawie)

2581. WIERCHY (Centralny Osrodek Turystyki Gorskiej PTTK w Krakowie)

2582. Wiertnictwo. Nafta. Gaz (Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne Akademii Gorniczo-Hutniczej im. Stanislawa Staszica w Krakowie)

2583 Wies i Doradztwo. Pismo Malopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego (Malopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego)

2584. WIES I PANSTWO (Polskie Stronnictwo Ludowe)

2585. WIES I ROLNICTWO (Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa)

2586. Wies Jutra (Wydawnictwo "Wies Jutra" Sp. z o.o.)

2587. Wies Kujawsko-Pomorska (Osrodek Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie)

2588. Wies Kujawsko-Pomorska (Osrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i w Zarzeczewie. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza)

2589. Wies Mazowiecka (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddzial w Bielicach)

2590. WIEZ (Towarzystwo Wiez)

2591. Wilenskie Rozmaitosci (Towarzystwo Milosnikow Wilna i Ziemi Wilenskiej Oddzial w Bydgoszczy)

2592. WIO - Wiadomosci Informacje Opinie (Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich w Starym Polu)

2593. Wiraze (Dowodztwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej)

2594. Wlasnym Glosem (Robotnicze Stowarzyszenie Tworcow Kultury)

2595. Wojsko i Wychowanie (Dom Wydawniczy BELLONA)

2596. WOJSKOWY PRZEGLAD HISTORYCZNY (Wojskowy Instytut Historyczny MON)

2597. WOJSKOWY PRZEGLAD PRAWNICZY (Naczelna Prokuratura Wojskowa i Izba Wojskowa Sadu Najwyzszego)

2598. WOJSKOWY PRZEGLAD TECHNICZNY I LOGISTYCZNY (Sztab Generalny WP - Redakcja Biuletynu Logistycznego i Wydawnictw Fachowych)

2599. Wokanda (Librata sp. z o. o.)

2600. WROCLAWSKA STOMATOLOGIA (Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Oddzial Dolnoslaski)

2601. Wskazniki i Stawki (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

2602. Wspolne Tematy - Pismo Pracownikow Socjalnych, Terapeutow, Personelu Pielegniarskiego i Opiekunczego (Dom Wydawniczo-Reklamowy "Tematy" Agnieszka Smrokowska-Reichmann)

2603. Wspolnoty Europejskie - Biuletyn Informacyjny (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

2604. Wspolczesna Onkologia (Termedia Sp. z o.o. Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne)

2605. WSZECHSWIAT (Polskie Towarzystwo Przyrodnikow im. Kopernika)

2606. Wszystko dla szkoly (Agencja "Sukurs")

2607. WURMAN (Urzad Miejski w Lidzbarku Warminskim)

2608. Wycena ("Educaterra" Sp. z o.o.)

2609. Wychowanie - Rehabilitacja - Edukacja Dzieci Niepelnosprawnych "Tu Jestesmy" ("SAMCOM" Pawel Rajewski)

2610. WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT (Akademia Wychowania Fizycznego Jozefa Pilsudskiego w Warszawie. Wydawnictwo Naukowe PWN)

2611. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne (Oficyna Wydawnicza AMOS)

2612. Wychowanie Komunikacyjne (Agencja Wydawnicza BIS, Boleslaw Stefaniak)

2613. Wychowanie Muzyczne w Szkole (Uniwersytet Marii Curie - Sklodowskiej)

2614. Wychowanie na Co Dzien (Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT" s.c.)

2615. Wychowanie Techniczne w Szkole (Agencja Wydawnicza BIS Boleslaw Stefaniak)

2616. Wychowanie w Przedszkolu (WSiP S.A.)

2617. WYCHOWAWCA. Miesiecznik Nauczycieli i Wychowawcow Katolickich (Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawcow)

2618. Wydawca (Inicjal Andrzej Palacz)

2619. WYDAWNICTWA ZRODLOWE. ZRODLA DO DZIEJOW POMORZA ZACHODNIEGO (Uniwersytet Szczecinski, Archiwum Panstwowe w Szczecinie)

2620. WYDAWNICTWO MONOGRAFICZNE AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie)

2621. Wynagrodzenia (Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o. o.)

2622. Wzrastanie (Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Mlodziezy "Wzrastanie")

2623. Yearbook of Polish European Studies (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego)

2624. Yearbook of Polish Foreign Policy (Zarzad Obslugi MSZ)

2625. Z Zagadnien Nauk Sadowych (Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sadowych)

2626. Zabawy i Zabawki (Muzeum Zabawkarstwa i Towarzystwo Rozwoju Zabawkarstwa)

2627. Zabytki (ZABYTKI Sp. z o.o.)

2628. Zachowanie, Srodowisko, Architektura (Stowarzyszenie Psychologia i Architektura)

2629. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego (Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich Oddzial w Poznaniu)

2630. ZAGADNIENIA EKONOMIKI ROLNEJ (Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej PAN, Sekcja Ekonomiki Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego)

2631. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn (Instytut Technologii Eksploatacji)

2632. ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN (Komitet Budowy Maszyn PAN)

2633. Zagadnienia Informacji Naukowej (Instytut Informacji Naukowej i Studiow Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)

2634. ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ (Osrodek Informacji Naukowej PAN)

2635. ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA (Polska Akademia Nauk. Komitet Naukoznawstwa)

2636. ZAGADNIENIA RODZAJOW LITERACKICH (Lodzkie Towarzystwo Naukowe)

2637. Zagraniczna polityka gospodarcza i handel zagraniczny Polski 1999-2000 (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

2638. Zagraniczna Polityka Gospodarcza Polski (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

2639. Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 1998-1999 (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego)

2640. Zagrozenia (Przedsiebiorstwo Uslugowe "OIKOS" Sp. z o.o.)

2641. Zahoroda (Muzeum Kultury Lemkowskiej)

2642. Zakazenia (Wydawnictwo Medycyna Praktyczna)

2643. Zaklady Pracy Chronionej - Rehabilitacja, Prawo, Finanse, Zarzadzanie, Technika (Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa)

2644. Zamojska Gazeta Rolnicza (Wojewodzki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lublinie Oddzial w Sitnie)

2645. Zamojski Kwartalnik Kulturalny (Zamojski Dom Kultury)

2646. Zamowienia Publiczne Doradca (Publicus Sp. z o.o.)

2647. ZAPISKI HISTORYCZNE (Towarzystwo Naukowe w Toruniu)

2648. Zapiski Kociewskie (Starogardzkie Centrum Kultury)

2649. Zapiski Kujawsko-Dobrzynskie (Wloclawskie Towarzystwo Naukowe)

2650. ZARANIE SLASKIE (Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Gornoslaski)

2651. Zarzadzanie Ryzykiem (Przedsiebiorstwo Wydawnicze LAM)

2652. Zarzadzanie zasobami ludzkimi (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

2653. Zastosowania Ergonomii (Centrum Zastosowan Ergonomii)

2654. Zawsze Wierni (Wydawnictwo "Te Deum" Sp. z o.o.)

2655. Zbior Dokumentow (Polska Fundacja Spraw Miedzynarodowych)

2656. Zblizenia. Polska - Niemcy. Pismo Uniwersytetu Wroclawskiego (Oficyna Wydawnicza ATUT - Wroclawskie Wydawnictwo Oswiatowe)

2657. ZDARZENIA MUZEALNE (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Osrodek Dokumentacji Zabytkow)

2658. Zdrowa Zywnosc - Zdrowy Styl Zycia (Polskie Towarzystwo Promocji Zdrowego Zycia i Zywnosci w Tarnowie)

2659. Zdrowie i Zarzadzanie (Wydawnictwo "Zdrowie i Zarzadzanie" Sp. z o.o.)

2660. Zdrowie Publiczne (Centrum Systemow Informacyjnych Ochrony Zdrowia)

2661. Zeszyt Hipoteczny (Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa)

2662. Zeszyt Naukowy (Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu)

2663. Zeszyt Naukowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego (Kaliskie Towarzystwo Lekarskie)

2664. ZESZYT NAUKOWY MUZEUM WOJSKA (Osrodek Badan Historii Wojskowej, Muzeum Wojska w Bialymstoku)

2665. Zeszyt Naukowy PAN Oddzial w Lublinie (PAN Oddzial w Lublinie)

2666. ZESZYT PROBLEMOWY (Zarzad Glowny Towarzystwa Wiedzy Obronnej)

2667. Zeszyty Etnologii Wroclawskiej (Katedra Etnologii Uniwersytetu Wroclawskiego)

2668. Zeszyty Gubinskie (Gubinskie Towarzystwo Kultury)

2669. Zeszyty Historyczne "WiN" (Zrzeszenie Wolnosc i Niezawislosc "WiN")

2670. Zeszyty Historyczne Akademickiego Zwiazku Sportowego (Zarzad Glowny Akademickiego Zwiazku Sportowego)

2671. Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej)

2672. ZESZYTY INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN (PAN. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania)

2673. Zeszyty Instytutu Pojazdow (Instytut "Zeszytow Instytutu Pojazdow")

2674. ZESZYTY INSTYTUTU POJAZDOW (Instytut Pojazdow Politechniki Warszawskiej)

2675. ZESZYTY KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIOL NAUK (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk)

2676. Zeszyty Karmelitanskie - Pismo Poswiecone Duchowosci (Flos Carmeli - Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitow Bosych Sp. z o.o.)

2677. Zeszyty Kulickie (Kulzer Hefte) (Akademia Europejska Kulice -Kulz)

2678. Zeszyty Liberalne (DiG i Fundacja im. Friedricha Naumanna)

2679. Zeszyty Literackie (AGORA S.A.)

2680. ZESZYTY MAJDANKA (Panstwowe Muzeum na Majdanku, Towarzystwo Opieki nad Majdankiem)

2681. ZESZYTY METODYCZNE (Akademia Wychowania Fizycznego w Gdansku im. Jedrzeja Sniadeckiego)

2682. ZESZYTY METODYCZNO-NAUKOWE (AWF Katowice)

2683. ZESZYTY MUZEUM ZIEMI KLODZKIEJ (Muzeum Ziemi Klodzkiej w Klodzku)

2684. Zeszyty Naukowe (Przedsiebiorstwo Wydawnicze LAM)

2685. Zeszyty Naukowe (Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi)

2686. Zeszyty Naukowe (Instytut Transportu Samochodowego)

2687. Zeszyty Naukowe (Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdansku)

2688. ZESZYTY NAUKOWE (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie)

2689. ZESZYTY NAUKOWE (Beskidzki Instytut Tekstylny)

2690. ZESZYTY NAUKOWE (Instytut Transportu Samochodowego)

2691. ZESZYTY NAUKOWE (Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Warszawie)

2692. ZESZYTY NAUKOWE (Wyzsza Szkola Oficerska im. Tadeusza Kosciuszki we Wroclawiu)

2693. ZESZYTY NAUKOWE (Wyzsza Szkola Zarzadzania i Marketingu)

2694. Zeszyty Naukowe (Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie (Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie))

2695. Zeszyty Naukowe - Nauki Humanistyczne (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu)

2696. Zeszyty Naukowe - Prace (Instytut Transportu Samochodowego)

2697. ZESZYTY NAUKOWE (AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA, BYDGOSZCZ). BUDOWNICTWO (Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy)

2698. ZESZYTY NAUKOWE (AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA, BYDGOSZCZ). ELEKTROTECHNIKA (Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy)

2699. ZESZYTY NAUKOWE (AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA, BYDGOSZCZ). FIZYKA (Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy)

2700. ZESZYTY NAUKOWE (AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA, BYDGOSZCZ). MECHANIKA (Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy)

2701. ZESZYTY NAUKOWE (AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA, BYDGOSZCZ). NAUKI SPOLECZNE (Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy)

2702. ZESZYTY NAUKOWE (AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA, BYDGOSZCZ). OCHRONA SRODOWISKA (Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy)

2703. ZESZYTY NAUKOWE (AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA, BYDGOSZCZ). ROLNICTWO (Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy)

2704. ZESZYTY NAUKOWE (AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA, BYDGOSZCZ). TELEKOMUNIKACJA-ELEKTRONIKA (Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy)

2705. ZESZYTY NAUKOWE (AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA, BYDGOSZCZ). ZOOTECHNIKA (Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy)

2706. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterow Westerplatte)

2707. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ (Akademia Obrony Narodowej)

2708. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: EKONOMIKA (Akademia Rolnicza w Krakowie)

2709. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: GEODEZJA (Akademia Rolnicza w Krakowie)

2710. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: HISTORIA ROLNICTWA (Akademia Rolnicza w Krakowie)

2711. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: INZYNIERIA SRODOWISKA (Akademia Rolnicza w Krakowie)

2712. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: LESNICTWO (Akademia Rolnicza w Krakowie)

2713. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: OGRODNICTWO (Akademia Rolnicza w Krakowie)

2714. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: ROLNICTWO (Akademia Rolnicza w Krakowie)

2715. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: ROZPRAWY (Akademia Rolnicza w Krakowie)

2716. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: SESJA NAUKOWA (Akademia Rolnicza w Krakowie)

2717. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: TECHNIKA ROLNICZA (Akademia Rolnicza w Krakowie)

2718. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: TECHNOLOGIA ZYWNOSCI (Akademia Rolnicza w Krakowie)

2719. ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE. SERIA: ZOOTECHNIKA (Akademia Rolnicza w Krakowie)

2720. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu - Bibliografie (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu)

2721. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu - Geodezja i Urzadzenia Rolne (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu)

2722. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu - Inzynieria Srodowiska (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu)

2723. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu - Konferencje (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu)

2724. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu - Mechanizacja Rolnictwa (Wydawnictwo AR we Wroclawiu)

2725. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu - Melioracja (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu)

2726. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu - Rolnictwo (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu)

2727. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu - Rozprawy (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu)

2728. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu - Technologia Zywnosci (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu)

2729. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu - Weterynaria (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu)

2730. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu - Zootechnika (Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu)

2731. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN PRZEPLYWOWYCH PAN (PAN. Instytut Maszyn Przeplywowych)

2732. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa)

2733. Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych Wyzszej Szkoly Ekonomii i Administracji w Bytomiu (Wyzsza Szkola Ekonomii i Administracji w Bytomiu)

2734. ZESZYTY NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

2735. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Swiatowej (Kolegium Gospodarki Swiatowej SGH)

2736. Zeszyty Naukowe Osrodka Badawczo-Rozwojowego Samochodow Malolitrazowych BOSMAL (Osrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodow Malolitrazowych BOSMAL)

2737. Zeszyty Naukowe Politechniki Bialostockiej. Ekonomia i Zarzadzanie (Politechnika Bialostocka)

2738. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIALOSTOCKIEJ. MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA (Politechnika Bialostocka)

2739. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIALOSTOCKIEJ. NAUKI TECHNICZNE. ARCHITEKTURA (Politechnika Bialostocka)

2740. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIALOSTOCKIEJ. NAUKI TECHNICZNE. BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN (Politechnika Bialostocka)

2741. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIALOSTOCKIEJ. NAUKI TECHNICZNE. BUDOWNICTWO (Politechnika Bialostocka)

2742. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIALOSTOCKIEJ. NAUKI TECHNICZNE. ELEKTRYKA (Politechnika Bialostocka)

2743. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIALOSTOCKIEJ. NAUKI TECHNICZNE. INZYNIERIA SRODOWISKA (Politechnika Bialostocka)

2744. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIALOSTOCKIEJ. NAUKI TECHNICZNE. MECHANIKA (Politechnika Bialostocka)

2745. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. ARCHITEKTURA (Politechnika Gdanska)

2746. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. AUTOMATYKA I ROBOTYKA (Politechnika Gdanska)

2747. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. BUDOWNICTWO LADOWE (Politechnika Gdanska)

2748. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. BUDOWNICTWO OKRETOWE (Politechnika Gdanska)

2749. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. BUDOWNICTWO WODNE (Politechnika Gdanska)

2750. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. CHEMIA (Politechnika Gdanska)

2751. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. EKONOMIA (Politechnika Gdanska)

2752. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. ELEKTRONIKA (Politechnika Gdanska)

2753. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. ELEKTRYKA (Politechnika Gdanska)

2754. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. FILOZOFIA (Politechnika Gdanska)

2755. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. FIZYKA (Politechnika Gdanska)

2756. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. MATEMATYKA (Politechnika Gdanska)

2757. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDANSKIEJ. MECHANIKA (Politechnika Gdanska)

2758. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ. ARCHITEKTURA (Politechnika Krakowska)

2759. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ. INZYNIERIA CHEMICZNA (Politechnika Krakowska)

2760. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ. INZYNIERIA LADOWA (Politechnika Krakowska)

2761. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ. INZYNIERIA SANITARNA I WODNA (Politechnika Krakowska)

2762. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ. MECHANIKA (Politechnika Krakowska)

2763. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ. NAUKI SPOLECZNE I EKONOMICZNE (Politechnika Krakowska)

2764. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ. PODSTAWOWE NAUKI TECHNICZNE (Politechnika Krakowska)

2765. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. BUDOWNICTWO (Politechnika Lodzka)

2766. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. CHEMIA (Politechnika Lodzka)

2767. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. CHEMIA SPOZYWCZA I BIOTECHNOLOGIA (Politechnika Lodzka)

2768. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. CIEPLNE MASZYNY PRZEPLYWOWE (Politechnika Lodzka)

2769. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. ELEKTRYKA (Politechnika Lodzka)

2770. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. INZYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA (Politechnika Lodzka)

2771. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. MATEMATYKA (Politechnika Lodzka)

2772. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE (Politechnika Lodzka)

2773. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. ROZPRAWY NAUKOWE (Politechnika Lodzka)

2774. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. WLOKIENNICTWO (Politechnika Lodzka)

2775. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI LODZKIEJ. JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE (Politechnika Lodzka)

2776. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ. BUDOWNICTWO (Politechnika Opolska)

2777. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ. ELEKTRYKA (Politechnika Opolska)

2778. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ. FIZYKA (Politechnika Opolska)

2779. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ. MATEMATYKA (Politechnika Opolska)

2780. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ. MECHANIKA (Politechnika Opolska)

2781. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ. NAUKI SPOLECZNE (Politechnika Opolska)

2782. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ. SERIA: WYCHOWANIE FIZYCZNE I REHABILITACJA (Politechnika Opolska)

2783. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznanskiej. Seria: Architektura i Urbanistyka (Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej)

2784. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. SERIA: BUDOWNICTWO LADOWE (Politechnika Poznanska)

2785. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. SERIA: ELEKTRYKA (Instytut Elektrotechniki Przemyslowej Politechniki Poznanskiej)

2786. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. SERIA: GEOMETRIA (Instytut Matematyki Politechniki Poznanskiej)

2787. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. SERIA: HUMANISTYKA I NAUKI SPOLECZNE (Instytut Inzynierii Zarzadzania Politechniki Poznanskiej)

2788. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. SERIA: MASZYNY ROBOCZE I POJAZDY (Instytut Maszyn Roboczych Politechniki Poznanskiej)

2789. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. SERIA: MECHANIKA (Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznanskiej)

2790. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. SERIA: ORGANIZACJA I ZARZADZANIE (Instytut Inzynierii Zarzadzania Politechniki Poznanskiej)

2791. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza)

2792. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. CHEMIA (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza)

2793. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. EKONOMIA I NAUKI HUMANISTYCZNE (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza)

2794. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza)

2795. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. FIZYKA (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza)

2796. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MATEMATYKA (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza)

2797. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza)

2798. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ZARZADZANIE I MARKETING (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza)

2799. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Architektura (Wydawnictwo Politechniki Slaskiej)

2800. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Automatyka (Wydawnictwo Politechniki Slaskiej)

2801. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Budownictwo (Wydawnictwo Politechniki Slaskiej)

2802. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Elektronika (Wydawnictwo Politechniki Slaskiej)

2803. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Geometria i Grafika Inzynierska (Wydawnictwo Politechniki Slaskiej)

2804. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Studia Informatica (Wydawnictwo Politechniki Slaskiej)

2805. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Elektryka (Wydawnictwo Politechniki Slaskiej)

2806. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Hutnictwo (Wydawnictwo Politechniki Slaskiej)

2807. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Matematyka - Fizyka (Wydawnictwo Politechniki Slaskiej)

2808. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Mechanika (Wydawnictwo Politechniki Slaskiej)

2809. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Organizacja i Zarzadzanie (Wydawnictwo Politechniki Slaskiej)

2810. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Transport (Wydawnictwo Politechniki Slaskiej)

2811. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Chemia (Wydawnictwo Politechniki Slaskiej)

2812. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Informatyka (Wydawnictwo Politechniki Slaskiej)

2813. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Energetyka (Wydawnictwo Politechniki Slaskiej)

2814. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Gornictwo (Wydawnictwo Politechniki Slaskiej)

2815. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria: Inzynieria Srodowiska (Wydawnictwo Politechniki Slaskiej)

2816. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ. BUDOWNICTWO (Politechnika Swietokrzyska)

2817. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ. NAUKI EKONOMICZNE (Politechnika Swietokrzyska)

2818. ZESZYTY NAUKOWE PRZEGLADU HODOWLANEGO (Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michala Oczapowskiego)

2819. ZESZYTY NAUKOWE SZKOLY GLOWNEJ SLUZBY POZARNICZEJ (Szkola Glowna Sluzby Pozarniczej)

2820. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA (Uniwersytet Szczecinski)

2821. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. STUDIA INFORMATICA (Uniwersytet Szczecinski)

2822. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. BIOLOGIA (Uniwersytet Gdanski)

2823. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. CYBERNETYKA EKONOMICZNA I INFORMATYKA (Uniwersytet Gdanski)

2824. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU MORSKIEGO (Uniwersytet Gdanski)

2825. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. FILOLOGIA ANGIELSKA (Uniwersytet Gdanski)

2826. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. OCEANOGRAFIA (Uniwersytet Gdanski)

2827. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. PEDAGOGIKA. HISTORIA WYCHOWANIA (Uniwersytet Gdanski)

2828. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. PRAWO (Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa i Administracji)

2829. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. PSYCHOLOGIA (Uniwersytet Gdanski)

2830. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. SLAWISTYKA (Uniwersytet Gdanski)

2831. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL EKONOMIKI PRODUKCJI. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE (Uniwersytet Gdanski)

2832. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL EKONOMIKI PRODUKCJI. ZAGADNIENIA EKONOMIKI PRZEMYSLU (Uniwersytet Gdanski)

2833. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL EKONOMIKI TRANSPORTU. EKONOMIKA TRANSPORTU LADOWEGO (Uniwersytet Gdanski)

2834. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL EKONOMIKI TRANSPORTU. TEORIA EKONOMII (Uniwersytet Gdanski)

2835. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL HUMANISTYCZNY. FILOLOGIA ROSYJSKA (Uniwersytet Gdanski)

2836. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL HUMANISTYCZNY. FILOZOFIA I SOCJOLOGIA (Uniwersytet Gdanski)

2837. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL HUMANISTYCZNY. NAUKI POLITYCZNE (Uniwersytet Gdanski)

2838. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL HUMANISTYCZNY. PRACE HISTORYCZNOLITERACKIE (Uniwersytet Gdanski)

2839. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL HUMANISTYCZNY. PRACE JEZYKOZNAWCZE (Uniwersytet Gdanski)

2840. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL HUMANISTYCZNY. STUDIA SCANDINAVICA (Uniwersytet Gdanski)

2841. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. PROBLEMY DYDAKTYKI FIZYKI (Uniwersytet Gdanski)

2842. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. WYDZIAL PRAWA I ADMINISTRACJI. STUDIA IURIDICA MARITIMA (Uniwersytet Gdanski)

2843. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. ACTA COSMOLOGICA (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2844. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. OPUSCULA MUSEALIA (Muzeum Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2845. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE ARCHEOLOGICZNE (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2846. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE BOTANICZNE (Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2847. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE ETNOGRAFICZNE (Katedra Etnologii Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2848. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE FIZYCZNE (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2849. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE GEOGRAFICZNE (Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2850. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE HISTORYCZNE (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2851. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE HISTORYCZNE. STUDIA AUSTRO-POLONICA (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2852. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE HISTORYCZNOLITERACKIE (Instytut Filologii Slowianskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2853. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE JEZYKOZNAWCZE (Wydzial Filologiczny Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2854. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE PEDAGOGICZNE (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2855. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE POLONIJNE (Instytut Polonijny Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2856. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE PRAWNICZE (Uniwersytet Jagiellonski)

2857. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE PSYCHOLOGICZNE (Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2858. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE Z HISTORII SZTUKI (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2859. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE Z NAUK POLITYCZNYCH (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2860. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE Z WYNALAZCZOSCI I OCHRONY WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ (Instytut Wynalazczosci i Ochrony Wlasnosci Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2861. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. PRACE ZOOLOGICZNE (Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2862. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. STUDIA RELIGIOLOGICA (Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2863. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. CHEMIA (Uniwersytet Opolski)

2864. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. EKONOMIA (Uniwersytet Opolski)

2865. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. FILOLOGIA ANGIELSKA (Uniwersytet Opolski)

2866. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. FILOLOGIA GERMANSKA (Uniwersytet Opolski)

2867. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. FILOLOGIA POLSKA (Uniwersytet Opolski)

2868. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. FILOLOGIA ROSYJSKA (Uniwersytet Opolski)

2869. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. FIZYKA (Uniwersytet Opolski)

2870. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. FOLKLORYSTYKA (Uniwersytet Opolski)

2871. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. HISTORIA (Uniwersytet Opolski)

2872. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. JEZYKOZNAWSTWO (Uniwersytet Opolski)

2873. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. MATEMATYKA (Uniwersytet Opolski)

2874. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. NAUKI SPOLECZNO-POLITYCZNE (Uniwersytet Opolski)

2875. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. PEDAGOGIKA (Uniwersytet Opolski)

2876. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA (Uniwersytet Opolski. Instytut Studiow Edukacyjnych)

2877. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. SLAWISTYKA (Uniwersytet Opolski)

2878. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. ACTA BIOLOGICA (Uniwersytet Szczecinski)

2879. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. ACTA MATHEMATICA POMERANICA (Uniwersytet Szczecinski)

2880. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. ACTA PHYSICA (Uniwersytet Szczecinski)

2881. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. ACTA POLITICA (Uniwersytet Szczecinski)

2882. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego. Ekonomiczne Problemy Lacznosci (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego)

2883. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego. Ekonomiczne Problemy Transportu (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego)

2884. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FILOZOFIA (Uniwersytet Szczecinski)

2885. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego. Folia Oeconomica Stetinensia (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego)

2886. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. MARINE SCIENCES (Uniwersytet Szczecinski)

2887. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE INSTYTUTU EKONOMIKI I ORGANIZACJI PRZEDSIEBIORSTW (Uniwersytet Szczecinski)

2888. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ (Uniwersytet Szczecinski)

2889. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI (Uniwersytet Szczecinski)

2890. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE KATEDRY FINANSOW (Uniwersytet Szczecinski)

2891. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIEDZYNARODOWYCH STOSUNKOW EKONOMICZNYCH (Uniwersytet Szczecinski)

2892. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE KATEDRY MAKROEKONOMII (Uniwersytet Szczecinski)

2893. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE KATEDRY MARKETINGU ORAZ KATEDRY ORGANIZACJI I ZARZADZANIA (Uniwersytet Szczecinski)

2894. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE KATEDRY MIKROEKONOMII (Uniwersytet Szczecinski)

2895. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE KATEDRY POLITYKI SPOLECZNO-GOSPODARCZEJ (Uniwersytet Szczecinski)

2896. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE KATEDRY RACHUNKOWOSCI (Uniwersytet Szczecinski)

2897. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego. Prace Studium Praktycznej Nauki Jezykow Obcych (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego)

2898. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE WYDZIALU EKONOMICZNEGO. ZAGADNIENIA GOSPODAROWANIA (Uniwersytet Szczecinski)

2899. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. PRACE WYDZIALU ZARZADZANIA I EKONOMIKI USLUG (Uniwersytet Szczecinski)

2900. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego. Problemy Zarzadzania Finansow i Marketingu (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego)

2901. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego. Psyche (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego)

2902. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. ROCZNIKI PRAWNICZE (Uniwersytet Szczecinski)

2903. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. SLAVICA STETINENSIA (Uniwersytet Szczecinski)

2904. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. STUDIA SOCIOLOGICA (Uniwersytet Szczecinski)

2905. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. SZCZECINSKIE PRACE POLONISTYCZNE (Uniwersytet Szczecinski)

2906. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. SZCZECINSKIE STUDIA HISTORYCZNE (Uniwersytet Szczecinski)

2907. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU BUDOWNICTWA I INZYNIERII SRODOWISKA (Politechnika Koszalinska)

2908. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU EKONOMII I ZARZADZANIA (Politechnika Koszalinska)

2909. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU MECHANICZNEGO (Politechnika Koszalinska)

2910. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Biznesu w Dabrowie Gorniczej (Wyzsza Szkola Biznesu w Dabrowie Gorniczej)

2911. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Handlu i Prawa. Seria Prawo (Oficyna Wydawnicza Wyzszej Szkoly Handlu i Prawa im. Ryszarda Lazarskiego w Warszawie)

2912. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Handlu i Prawa. Seria Ekonomia (Oficyna Wydawnicza Wyzszej Szkoly Handlu i Prawa im. Ryszarda Lazarskiego w Warszawie)

2913. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Humanistyczno-Ekonomicznej we Wloclawku. Nauki Pedagogiczne (Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomicznej we Wloclawku)

2914. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Humanistyczno-Ekonomicznej we Wloclawku. Nauki Prawne (Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomicznej we Wloclawku)

2915. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Humanistyczno-Ekonomicznej we Wloclawku. Nauki Humanistyczne i Spoleczne (Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomicznej we Wloclawku)

2916. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Humanistyczno-Ekonomicznej we Wloclawku. Ochrona Srodowiska (Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomicznej we Wloclawku)

2917. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Humanistyczno-Ekonomicznej we Wloclawku. Nauki Ekonomiczne (Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomicznej we Wloclawku)

2918. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Humanistyczno-Ekonomicznej we Wloclawku. Nauki Pedagogiczne (Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomicznej we Wloclawku)

2919. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY OFICERSKIEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W POZNANIU (Wyzsza Szkola Oficerska im. Stefana Czarnieckiego)

2920. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. PROBLEMY MATEMATYCZNE (Akademia Bydgoska)

2921. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. STUDIA BIBLIOLOGICZNE (Akademia Bydgoska)

2922. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. STUDIA FILOLOGICZNE. FILOLOGIA POLSKA (Akademia Bydgoska)

2923. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. STUDIA FILOLOGICZNE. FILOLOGIA ROSYJSKA (Akademia Bydgoska)

2924. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. STUDIA HISTORYCZNE (Akademia Bydgoska)

2925. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. STUDIA PEDAGOGICZNE (Akademia Bydgoska)

2926. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. STUDIA PEDAGOGICZNE. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (Akademia Bydgoska)

2927. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. STUDIA PRZYRODNICZE (Akademia Bydgoska)

2928. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. STUDIA TECHNICZNE (Akademia Bydgoska)

2929. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. STUDIA Z NAUK SPOLECZNYCH (Akademia Bydgoska)

2930. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY PEDAGOGICZNEJ W BYDGOSZCZY. STUDIA Z WYCHOWANIA MUZYCZNEGO (Akademia Bydgoska)

2931. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Rzeszowie ( Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Rzeszowie)

2932. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Pracy Socjalnej (Wyzsza Szkola Pracy Socjalnej we Wloclawku)

2933. ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

2934. ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE. SERIA SPECJALNA: MONOGRAFIE (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

2935. ZESZYTY NAUKOWE. BUDOWNICTWO (Politechnika Zielonogorska, Wydzial Budownictwa i Inzynierii Sanitarnej)

2936. ZESZYTY NAUKOWE. ELEKTRYKA (Politechnika Zielonogorska, Wydzial Elektryczny)

2937. ZESZYTY NAUKOWE. FIZYKA. CHEMIA (Politechnika Zielonogorska, Instytut Matematyki, Fizyki, Chemii)

2938. ZESZYTY NAUKOWE. INZYNIERIA SANITARNA (SRODOWISKA) (Politechnika Zielonogorska, Wydzial Budownictwa i Inzynierii Sanitarnej)

2939. ZESZYTY NAUKOWE. KOMITET NAUKOWY PRZY PREZYDIUM PAN CZLOWIEK I SRODOWISKO (Komitet Naukowy przy Prezydium PAN - Czlowiek i Srodowisko)

2940. ZESZYTY NAUKOWE. MECHANIKA (Politechnika Zielonogorska, Wydzial Mechaniczny)

2941. ZESZYTY NAUKOWE. NAUKI SPOLECZNE I EKONOMICZNE (Politechnika Zielonogorska, Wydzial Podstawowych Problemow Techniki)

2942. ZESZYTY NAUKOWE. SERIA I (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)

2943. ZESZYTY NAUKOWE. SERIA II: PRACE HABILITACYJNE (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)

2944. ZESZYTY NAUKOWE. WYZSZA SZKOLA OFICERSKA IM. GEN. JOZEFA BEMA W TORUNIU (Wyzsza Szkola Oficerska im. gen. Jozefa Bema w Toruniu)

2945. ZESZYTY NIEMCOZNAWCZE (Polska Fundacja Spraw Miedzynarodowych)

2946. Zeszyty Osrodka Ratowniczych Badan Archeologicznych (Wydawnictwo DiG i Osrodek Ratowniczych Badan Archeologicznych)

2947. ZESZYTY OSWIECIMSKIE (Panstwowe Muzeum Oswiecim Brzezinka)

2948. ZESZYTY PRASOZNAWCZE (Osrodek Badan Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellonskiego)

2949. ZESZYTY PROBLEMOWE (Centrum Techniki Okretowej)

2950. ZESZYTY PROBLEMOWE POSTEPOW NAUK ROLNICZYCH (PAN, Wydzial Nauk Rolniczych i Lesnych)

2951. ZESZYTY PRZYRODNICZE (Opolskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk, Wydzial III Nauk Przyrodniczych)

2952. Zeszyty Sandomierskie (Towarzystwo Naukowe Sandomierskie)

2953. Zeszyty Szkolne (Edukacja Humanistyczna) (Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR)

2954. Zeszyty Tyflologiczne (Polski Zwiazek Niewidomych)

2955. Zhurnal vycislitelnoj matematiki i matematiczeskoj fiziki (Nauka Moskva)

2956. Zielona Arka (Wydawnictwo "Weda" Joanna Osajda; poprzednio Wydawnictwo Ekolog Pomorski)

2957. Zielona Planeta (Wydawnictwo APIS)

2958. Ziemia Klodzka (Wydawnictwo "Ziemia Klodzka")

2959. ZIEMIA KUJAWSKA (Polskie Towarzystwo Historyczne, oddzial w Inowroclawiu)

2960. Ziemia Raciborska (Wydawnictwo i Agencja Informacyjna "WAW")

2961. ZIEMIA SLASKA (Muzeum Slaskie w Katowicach)

2962. Znad Popradu (Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju)

2963. ZNAK (Spoleczny Instytut Wydawniczy Znak, sp. z o. o.)

2964. ZOOLOGICA POLONIAE (Polskie Towarzystwo Zoologiczne)

2965. Zuchmistrz -yni (Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej)

2966. Zuchowe Wiesci (Glowna Kwatera ZHP)

2967. ZWIERZETA LABORATORYJNE (Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej im. L. Hirszfelda PAN)

2968. Zrenica (Tarnowska Fundacja Kultury)

2969. ZRODLA DO DZIEJOW WAWELU (Panstwowe Zbiory Sztuki na Wawelu)

2970. Zivot (Towarzystwo Slowakow w Polsce)

2971. Zycie Akademickie (Zycie Akademickie - Miesiecznik AWF we Wroclawiu)

2972. ZYCIE I MYSL (Instytut Wydawniczy PAX)

2973. Zycie Konsekrowane (Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynow - "Palabra")

2974. ZYCIE MUZYCZNE (Polski Zwiazek Chorow i Orkiestr)

2975. Zycie Szkoly (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.)

2976. Zycie Tatarskie (Zwiazek Tatarow Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej)

2977. Zycie Uniwersyteckie UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

2978. ZYCIE WETERYNARYJNE (Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna)

2979. ZYWIENIE CZLOWIEKA I METABOLIZM. POLISH JOURNAL OF HUMAN NUTRITION AND METABOLISM (Instytut Zywnosci i Zywienia)

2980. Zywnosc, Nauka, Technologia (Polskie Towarzystwo Technologii Zywnosci)

2981. ZYWNOSC, ZYWIENIE A ZDROWIE - FOOD, NUTRITION AND HEALTH (Instytut Zywnosci i Zywienia)

2982. Zywnosc, Zywienie, Prawo a Zdrowie; Food Nutrition Law and Health Journal (Instytut Zywnosci i Zywienia)

2983. Zywnosc-Nauka. Technologia. Jakosc (Polskie Towarzystwo Technologow Zywnosci)

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.