Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1974 r. Nr 38, poz. 230; z 1980 r. Nr 3, poz. 6; z 1983 r. Nr 44, poz. 201; z 1989 r. Nr 26, poz. 139, Nr 35, poz. 192; z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 39, poz. 222; z 1991 r. Nr 32, poz. 131, Nr 77, poz. 335; z 1993 r. Nr 40, poz. 183; z 1994 r. Nr 27, poz. 96; z 1995 r. Nr 47, poz. 243; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554, Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668.

USTAWA

z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

Prawo wodne

Dzial I

Przepisy ogolne

Rozdzial 1

Zasady ogolne

Poczatek

Art. 1.

Wody stanowia wlasnosc Panstwa, jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

Poczatek

Art. 2.

Powierzchniowe wody stojace oraz wody w studniach i rowach stanowia wlasnosc wlascicieli gruntow, na ktorych sie znajduja.

Poczatek

Art. 3.

Ryby i inne organizmy zyjace w wodzie stanowia jej pozytki.

Poczatek

Art. 4.

Grunty pokryte panstwowymi wodami plynacymi stanowia wlasnosc Panstwa w granicach okreslonych liniami brzegow.

Poczatek

Art. 5.

Panstwo prowadzi racjonalna gospodarke zasobami wod powierzchniowych i podziemnych, realizowana na obszarach zlewni hydrograficznych, zwanych dalej "dorzeczami".

Poczatek

Art. 6.

1. Wody, z wyjatkiem morskich wod wewnetrznych i morza terytorialnego, sa wodami srodladowymi.

2. Wody srodladowe dziela sie na powierzchniowe i podziemne.

3. Wody powierzchniowe dziela sie na:

1) plynace w rzekach, potokach gorskich, kanalach i innych ciekach o przeplywach stalych lub okresowych oraz w zrodlach, z ktorych cieki biora poczatek,

2) stojace, znajdujace sie w jeziorach i innych zbiornikach.

4. Przepisy o wodach plynacych stosuje sie do jezior i innych zbiornikow, z ktorych cieki wyplywaja lub do ktorych uchodza.

Poczatek

Art. 7.

1. Przepisy ustawy stosuje sie do wod srodladowych.

2. Przepisy ustawy stosuje sie rowniez do morskich wod wewnetrznych i morza terytorialnego w zakresie ochrony przed zanieczyszczaniem ze zrodel ladowych i ochrony przed powodzia, a w pozostalym zakresie - w wypadkach w niej okreslonych.

Poczatek

Art. 8.

1. Granice miedzy gruntami pokrytymi wodami a gruntami przyleglymi do tych wod stanowi linia brzegu.

2. Linie brzegu stanowi krawedz brzegu lub linia stalego porostu traw albo linia, ktora ustala sie wedlug zwyczajnego stanu wody.

3. Linie brzegu ustala starosta:

1) dla wod zeglownych oraz morskich wod wewnetrznych - jako zadanie z zakresu administracji rzadowej,

2) dla pozostalych wod - jako zadanie wlasne.

Poczatek

Art. 9.

1. Jezeli woda plynaca, stanowiaca wlasnosc Panstwa, zajmie trwale w sposob naturalny grunt nie stanowiacy wlasnosci Panstwa, grunt taki staje sie z mocy prawa wlasnoscia Panstwa.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do morza terytorialnego.

3. Na wniosek dotychczasowego wlasciciela gruntu zajetego starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej przyzna mu odszkodowanie. Odszkodowanie wyplaca zaklad, do ktorego nalezy regulacja i utrzymanie danej wody.

Poczatek

Art. 10.

1. Przymuliska, odsypiska i wyspy, powstale w sposob naturalny na wodach stanowiacych wlasnosc Panstwa, oraz grunty uzyskane wskutek regulacji tych wod stanowia wlasnosc Panstwa.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do gruntow, ktore przed regulacja nie byly pokryte woda.

Poczatek

Art. 11.

1. Wlasciciel gruntu obowiazany jest umozliwic dostep do wody, pozostawic przejscie lub przejazd dla swobodnego ruchu wzdluz wod, pozwolic na wykonywanie rybactwa i wedkarstwa, przybijanie i przymocowywanie do brzegow statkow i tratew, ustawianie znakow zeglugowych oraz wykonywanie robot konserwacyjnych, jezeli przepisy szczegolne nie stanowia inaczej.

2. Przejscia, przejazdy oraz miejsca przeznaczone do stalego korzystania z gruntow dla celow okreslonych w ust. 1 ustala za odszkodowaniem:

1) starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej - w stosunku do wod zeglownych oraz morskich wod wewnetrznych,

2) wojt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do innych wod powierzchniowych.

3. Odszkodowanie za przejscia, przejazdy i miejsca przeznaczone do stalego korzystania z gruntow ustalone w zwiazku z powszechnym korzystaniem z wod, wyplacane jest ze srodkow budzetu Panstwa; w pozostalych wypadkach odszkodowanie obciaza zaklad, na ktorego wniosek dokonano ustalen, o ktorych mowa w ust. 2.

Poczatek

Art. 12.

1. Wojt, burmistrz (prezydent miasta) moze zezwolic zakladom na skladowanie na gruntach przybrzeznych, za odszkodowaniem, materialow budowlanych i sprzetu oraz na dostep do urzadzen wodnych i pomiarowych oraz znakow zeglugowych, jezeli jest to niezbedne do wykonania, ustawiania, utrzymania i eksploatacji tych urzadzen i znakow.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do obszarow znajdujacych sie miedzy walami przeciwpowodziowymi a korytem wody plynacej oraz do nie obwalowanych obszarow narazonych na niebezpieczenstwo powodzi; nie dotyczy to dostepu do urzadzen i znakow.

Poczatek

Art. 13.

1. Ograniczenie prawa wlasnosci nieruchomosci lub innego prawa rzeczowego na nieruchomosci, zwane dalej ograniczeniem prawa, nastepuje za odszkodowaniem.

2. Jezeli na skutek ograniczenia prawa nieruchomosc lub jej czesc nie nadaje sie do uzytkowania na dotychczasowe cele, podlega na wniosek wlasciciela wykupowi.

3. O ograniczeniu prawa lub wykupie nieruchomosci oraz o odszkodowaniu lub naleznosci z tytulu wykupu orzeka organ wlasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Poczatek

Art. 14.

Na gruntach stanowiacych wlasnosc Panstwa moga byc ustanowione ograniczenia prawa polegajace na zakladaniu i przeprowadzaniu ciagow drenazowych oraz rurociagow lub rowow, sluzacych do przeplywu wody lub sciekow.

Poczatek

Art. 15.

Obowiazek uiszczenia odszkodowania lub naleznosci z tytulu wykupu nieruchomosci ciazy na tym, na czyja rzecz nastapilo ograniczenie prawa lub wykup nieruchomosci.

Poczatek

Art. 16.

Ostateczna decyzja o ograniczeniu prawa lub wykupie nieruchomosci stanowi podstawe do ujawnienia w ewidencji gruntow i w ksiedze wieczystej przeniesienia lub ograniczenia prawa wlasnosci nieruchomosci.

Poczatek

Art. 17.

Zaklady obowiazane sa do udzielania organom administracji rzadowej i organom jednostek samorzadu terytorialnego szczegolowych informacji oraz do udostepniania dokumentacji zwiazanej z gospodarka wodna.

Poczatek

Art. 18.

1. Ilekroc w ustawie jest mowa o:

1) sciekach - rozumie sie przez to wprowadzane do wod lub do ziemi substancje i energie, ktore ze wzgledu na swoj sklad lub stan moga zanieczyszczac wody; przez scieki rozumie sie takze wody zanieczyszczone wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych,

2) zakladach - rozumie sie przez to panstwowe i inne uspolecznione jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne gospodarki nie uspolecznionej,

3) urzadzeniach wodnych - rozumie sie przez to budowle i urzadzenia hydrotechniczne, melioracji wodnych, studnie publiczne i inne ujecia wod podziemnych, ujecia wod powierzchniowych, urzadzenia zabezpieczajace wody przed zanieczyszczeniem, wyloty urzadzen kanalizacyjnych sluzacych do wprowadzania sciekow do wody lub do ziemi oraz inne urzadzenia sluzace do szczegolnego korzystania z wod,

4) zainteresowanych wlascicielach nieruchomosci - rozumie sie przez to wlascicieli gruntow, na ktore wywieraja dodatni wplyw urzadzenia melioracji wodnych szczegolowych, albo wlascicieli nieruchomosci, do ktorych doprowadzono za zwrotem czesci kosztow wode przy pomocy urzadzen wodociagowych, oraz wlascicieli nieruchomosci, z ktorych sa odprowadzane scieki przy pomocy zbiorczych urzadzen kanalizacyjnych wsi,

9) przesylach wody - rozumie sie przez to przemieszczenie zasobow wodnych miedzy rzekami.

2. Przepisy ustawy dotyczace:

1) zakladow - stosuje sie odpowiednio do osob fizycznych,

2) wlascicieli - stosuje sie odpowiednio do posiadaczy,

3) sciekow - stosuje sie odpowiednio do wod podgrzanych, skazonych promieniotworczo, zasolonych, wod kopalnianych oraz zanieczyszczonych wod opadowych,

4) urzadzen wodnych - stosuje sie odpowiednio do obiektow budowlanych oraz budowli i urzadzen innych niz okreslone w ust. 1 pkt 3, ktore moga byc przyczyna szkodliwych zmian naturalnych przeplywow wod lub stanu wod stojacych i wod podziemnych albo w innych sposob wywierac szkodliwy wplyw na gospodarke wodna,

5) wykonania urzadzen wodnych - stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub rozbiorki tych urzadzen.

Poczatek

Art. 19.

1. Rada Ministrow w drodze rozporzadzenia okresli:

1) granice miedzy wodami srodladowymi a morskimi wodami wewnetrznymi i morzem terytorialnym,

2) zasady ustalania linii brzegu,

3) zasady ustalania wysokosci wznoszenia nad wodami mostow i urzadzen komunikacyjnych, przewodow elektrycznych i innych podobnych urzadzen,

4) wody srodladowe zeglowne oraz zasady okreslania klas tych wod,

5) zasady i tryb wykonywania nadzoru i kontroli w zakresie gospodarki wodnej oraz organy wlasciwe w tych sprawach.

2. Rada Ministrow moze w drodze rozporzadzenia powierzyc wydawanie decyzji organom administracji panstwowej innego stopnia niz okreslone w ustawie.

3. Minister - Kierownik Urzedu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej, Spraw Wewnetrznych, Gornictwa i Energetyki, Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej oraz Administracji i Gospodarki Przestrzennej, okresli zasady i tryb sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie gospodarki wodnej i urzadzen wodnych, pozostajacych w uzytkowaniu Sil Zbrojnych, oraz zakres i tryb udzielania organom administracji panstwowej informacji w tym zakresie.

4. Minister Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa dla realizacji zadan z zakresu gospodarki wodnej moze tworzyc jednostki organizacyjne oraz ustalac obszary ich dzialania, dostosowane do podzialu hydrograficznego.

5. Minister Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa moze powierzyc kierownikom jednostek, o ktorych mowa w ust. 4, prowadzenie niektorych spraw nalezacych do jego wlasciwosci, w tym wydawanie decyzji administracyjnych.

Rozdzial 1a

Zarzadzanie wodami

Poczatek

Art. 19a.

1. Zarzadzanie wodami polega na ksztaltowaniu, ochronie i wykorzystywaniu zasobow wod podziemnych i powierzchniowych zgodnie z zasada zrownowazonego rozwoju, a w szczegolnosci na:

1) ochronie zasobow wod powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem i nadmierna eksploatacja,

2) ochronie przed powodzia i susza,

3) zeglugowym i energetycznym wykorzystaniu wod,

4) zapewnianiu ludnosci i gospodarce wody o odpowiedniej jakosci,

5) zaspokajaniu potrzeb ludnosci w zakresie zdrowia, higieny i wypoczynku.

2. Instrumentami zarzadzania wodami sa w szczegolnosci:

1) warunki korzystania z wod dorzeczy,

2) pozwolenia wodnoprawne,

3) oplaty za korzystanie z wod i urzadzen wodnych,

4) kataster gospodarki wodnej.

Poczatek

Art. 19b.

1. Warunki korzystania z wod dorzecza, zwane dalej "warunkami", okreslaja w szczegolnosci:

1) ograniczenia w korzystaniu z wod i urzadzen wodnych na obszarze dorzecza lub jego czesci,

2) kierunki dzialan w zakresie inwestycji gospodarki wodnej.

2. Warunki uwzgledniaja w szczegolnosci:

1) bilans wodno-gospodarczy dorzecza,

2) wymagania ochrony srodowiska, w tym takze zawarte w wojewodzkich i regionalnych programach ochrony srodowiska,

3) ustalenia aktualnych planow zagospodarowania przestrzennego,

4) ustalenia zawarte w zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej,

5) obowiazujace pozwolenia wodnoprawne,

6) charakterystyke fizjograficzno-przestrzenna i gospodarcza dorzecza.

3. Warunki sa sporzadzane przez jednostki organizacyjne, o ktorych mowa z art. 19 ust. 4; projekt warunkow wymaga zaopiniowania przez zainteresowane organy administracji rzadowej oraz organy jednostek samorzadu terytorialnego.

4. Projekt warunkow, o ktorych mowa w ust. 3, wymaga uzgodnienia z wlasciwym samorzadem wojewodztwa.

5. Minister wlasciwy do spraw srodowiska zatwierdza, w drodze rozporzadzenia, warunki korzystania z wod dorzecza.

6. Minister wlasciwy do spraw srodowiska moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy zakres i sposob sporzadzania warunkow korzystania z wod dorzecza.

Poczatek

Art. 19c.

1. Ustalenia zatwierdzonych warunkow korzystania z wod dorzecza staja sie wiazace dla miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego.

2. Przepisy ust. 1 stosuje sie do decyzji, o ktorej mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496).

Rozdzial 2

Pozwolenia wodnoprawne

Poczatek

Art. 20.

1. Korzystanie z wod, wykraczajace poza korzystanie powszechne lub zwykle, oraz wykonywanie urzadzen wodnych wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

2. Eksploatacja urzadzen wodnych, sluzacych do ujmowania wody podziemnej, oraz urzadzen zabezpieczajacych wody przed zanieczyszczeniem wymaga pozwolenia wodnoprawnego, jezeli jest wymagane pozwolenie na wykonanie takich urzadzen. Pozwolenie na eksploatacje wydaje organ, wlasciwy do wydania pozwolenia na wykonanie tych urzadzen.

3. Uprawianie zeglugi oraz wydobywanie materialow w zwiazku z utrzymaniem wod nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Poczatek

Art. 21.

1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na czas oznaczony, z tym ze pozwolenie na szczegolne korzystanie z wod srodladowych do celow rybackich wydaje sie na okres nie krotszy niz dziesiec lat.

2. W pozwoleniu wodnoprawnym okresla sie w razie potrzeby obowiazek zakladu ustawienia i utrzymywania wodnych urzadzen pomiarowych.

3. Jezeli pozwolenie wodnoprawne dotyczy wprowadzania sciekow do wod lub do ziemi, nalezy takze okreslic ich ilosc, stan i sklad.

4. W pozwoleniu wodnoprawnym mozna nalozyc na zaklad inne niz okreslone w ust. 2 i 3 obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochrone interesow ludnosci, gospodarki narodowej lub srodowiska.

Poczatek

Art. 22.

Organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z wody za pomoca urzadzen do jej pietrzenia nalozy na zaklad obowiazek ponoszenia kosztow utrzymania koryta wody i jej brzegow w takim rozmiarze, w jakim spietrzona woda wplywa na zwiekszenie tych kosztow albo obowiazek wykonania odpowiednich robot. W pozwoleniu mozna rowniez zobowiazac zaklad do okreslonego sposobu gospodarowania woda, ustalonego w instrukcji opracowanej przez zaklad i zatwierdzonej przez organ, ktory wydal pozwolenie.

Poczatek

Art. 23.

1. Pozwolenie wodnoprawne na pobor wod podziemnych, ktorych zasoby nie sa ustalone, moze byc udzielone w wyjatkowych wypadkach oraz z zastrzezeniem obowiazku ich ustalenia. Po ustaleniu zasobow wod podziemnych pozwolenie moze byc ograniczone lub cofniete bez odszkodowania.

2. Wymienione w ust. 1 pozwolenie wodnoprawne stanowi rownoczesnie uzgodnienie miejsca ujecia wod podziemnych.

Poczatek

Art. 24.

1. W pozwoleniu wodnoprawnym na wspolne korzystanie z wody przez kilka zakladow okresla sie zaklad glowny.

2. Urzadzenia wodne sluzace do wspolnego korzystania z wody utrzymuje zaklad glowny, a pozostale zaklady uczestnicza w kosztach tego utrzymania stosownie do rozmiaru uprawnien. Wysokosc udzialu poszczegolnych zakladow w kosztach utrzymania urzadzen ustala sie w pozwoleniu wodnoprawnym.

Poczatek

Art. 25.

1. Pozwolenia wodnoprawnego nalezy odmowic, jezeli projektowany sposob korzystania z wody jest sprzeczny z warunkami korzystania z wod dorzecza albo z ochrona srodowiska.

2. Jezeli nie mozna ustalic, w jakim stopniu zamierzone korzystanie z wody moze oddzialywac szkodliwie na interesy ludnosci, gospodarki narodowej lub srodowiska, wydanie pozwolenia wodnoprawnego mozna uzaleznic od przedlozenia ekspertyzy wykonanej przez bieglego z listy wojewody; koszt ekspertyzy pokrywa zaklad.

3. Jezeli korzystanie z wody lub wykonanie urzadzen wodnych mialoby szkodliwie oddzialywac na interesy ludnosci i gospodarki narodowej lub na srodowisko, w pozwoleniu wodnoprawnym zobowiazuje sie zaklad do wykonania i utrzymywania urzadzen zapobiegajacych szkodom.

4. W uzasadnionych wypadkach utrzymanie urzadzen zapobiegajacych szkodom moze byc w pozwoleniu wodnoprawnym powierzone odplatnie zakladom narazonym na szkode lub innym zakladom.

5. Wlasciciele gruntow oraz zaklady odnoszace korzysci z urzadzen wodnych, sluzacych do szczegolnego korzystania z wod, obowiazani sa do ponoszenia kosztow utrzymania tych urzadzen w wysokosci okreslonej przez organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne.

6. Jezeli wykonanie urzadzen zapobiegajacych szkodom nie jest mozliwe, udzielenie pozwolenia wodnoprawnego moze nastapic tylko w szczegolnie uzasadnionych wypadkach i jezeli nie zagraza to srodowisku oraz pod warunkiem nalozenia w pozwoleniu na zaklad obowiazku wyplacenia odszkodowania.

Poczatek

Art. 26.

Organ wlasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego moze nalozyc na zaklad obowiazki okreslone w art. 21, 22, 24 i 25 rowniez po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego. W szczegolnosci organ ten moze zobowiazac zaklad do:

1) wykonania ekspertyzy,

2) opracowania instrukcji gospodarowania woda,

3) wykonania urzadzen zapobiegajacych szkodom,

4) naprawienia szkody.

Poczatek

Art. 27.

Nalozenie na zaklad obowiazku wykonania urzadzen zapobiegajacych szkodom lub wyplacenia odszkodowania nastepuje na wniosek poszkodowanego lub z urzedu.

Poczatek

Art. 28.

1. Wojewodzki inspektor ochrony srodowiska wezwie zaklad do usuniecia w okreslonym terminie zaniedban w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku ktorych moze powstac stan zagrazajacy zyciu lub zdrowiu ludzi albo zwierzat badz inna szkoda.

2. Jezeli zaniedbania zakladu nie zostana usuniete w okreslonym terminie, wojewodzki inspektor ochrony srodowiska dzialajacy w porozumieniu z wojewoda moze wydac decyzje o unieruchomieniu zakladu lub jego czesci do czasu usuniecia zaniedban.

3. O wezwaniu zakladu do usuniecia zaniedban oraz o wydaniu decyzji o unieruchomieniu zakladu lub jego czesci zawiadamia sie jednostke nadrzedna nad zakladem oraz wlasciwego ministra (kierownika urzedu centralnego) albo zarzad centralnego zwiazku spoldzielczego lub organizacji spolecznej.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio do zakladow okreslonych w art. 135 oraz do zakladow, ktore wprowadzaja scieki do urzadzen kanalizacyjnych stanowiacych wlasnosc Panstwa.

Poczatek

Art. 29.

Nastepcy prawni zakladu, ktory uzyskal pozwolenie wodnoprawne, wstepuja w prawa i obowiazki okreslone w pozwoleniu.

Poczatek

Art. 30.

W wypadku wykonania kanalow i rowow lub zmiany ich trasy organ, ktory wydaje pozwolenie wodnoprawne, nalozy za zaklad obowiazek pokrycia kosztow wykonania skrzyzowan tych kanalow i rowow z istniejacymi drogami, torami kolejowymi i tramwajowymi, urzadzeniami sluzacymi do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, pradu elektrycznego lub innymi podobnymi urzadzeniami.

Poczatek

Art. 31.

1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na podstawie operatu wodnoprawnego.

2. Pozwolenie wodnoprawne moze byc wydane na podstawie projektu urzadzen wodnych, jezeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu wodnoprawnego.

3. Minister Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych moze w drodze rozporzadzenia okreslic rodzaje szczegolnego korzystania z wod oraz wykonywania i eksploatacji urzadzen wodnych nie wymagajace pozwolenia wodnoprawnego.

4. Minister - Kierownik Urzedu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej okresli:

1) wymagania, jakim powinien odpowiadac operat wodnoprawny,

2) w porozumieniu z Centralnym Urzedem Geologii ujecia wod podziemnych podlegajace rejestracji, a takze sposob rejestracji i prowadzenia obserwacji wydajnosci ujec,

4) rodzaje wodnych urzadzen pomiarowych, warunki ich ustawiania i utrzymywania oraz w porozumieniu z Ministrem Komunikacji - warunki ustawiania znakow zeglugowych i warunki ich utrzymywania,

5) w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnetrznych tryb postepowania przy wydawaniu pozwolen wodnoprawnych na korzystanie z wod oraz wykonywanie i eksploatacje urzadzen wodnych na potrzeby Sil Zbrojnych.

5. Bieglym bioracym udzial w postepowaniu wodnoprawnym uprawnienia sa nadawane w trybie okreslonym przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska.

Poczatek

Art. 32.

1. Pozwolenie wodnoprawne podlega cofnieciu lub ograniczeniu bez odszkodowania, jezeli:

1) zaklad zrzekl sie pozwolenia,

2) pozwolenie stalo sie zbedne dla zakladu.

2. Pozwolenie wodnoprawne mozna bez odszkodowania cofnac lub ograniczyc, jezeli:

1) urzadzenia wodne, ktore sluza do szczegolnego korzystania z wod, wykonane zostaly niezgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu,

2) zaklad zmienia sposob, rozmiar lub cel korzystania z wody albo nie dotrzymuje innych warunkow pozwolenia,

3) urzadzenia wodne, ktore sluza do szczegolnego korzystania z wod, nie sa nalezycie utrzymywane, przez co stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa dla ludzi lub zwierzat albo moga powodowac inne szkody,

4) zaklad nie korzystal z wody bez uzasadnionych powodow przez okres co najmniej dwoch lat,

5) zaklad nie rozpoczal bez uzasadnionych powodow korzystania z wody w oznaczonym terminie,

6) scieki objete wydanym pozwoleniem zagrazaja zyciu lub zdrowiu ludzi,

7) korzystanie z wody dorzecza objete zostalo pozwoleniem wodnoprawnym okreslonym w art. 54 ust. 1,

8) korzystanie z wody do celow rybackich jest niezgodne z wymaganiami racjonalnej gospodarki rybackiej.

Poczatek

Art. 33.

1. Pozwolenie wodnoprawne mozna cofnac lub ograniczyc za odszkodowaniem, jezeli jest to uzasadnione interesem ludnosci, ochrona srodowiska albo waznymi wzgledami gospodarczymi.

2. Zaklad, ktory uzyskuje korzysci w zwiazku z cofnieciem lub ograniczeniem pozwolenia wodnoprawnego, uczestniczy w kosztach odszkodowania stosownie do uzyskanych korzysci.

Poczatek

Art. 34.

1. Zaklad, ktorego prawa okreslone w pozwoleniu wodnoprawnym wygasly, jest obowiazany, na zadanie organu wlasciwego do wydania pozwolenia, usunac urzadzenia wodne, ktore sluzyly do szczegolnego korzystania z wod.

2. Urzadzenia wodne lub ich czesci niezbedne Panstwu moga byc za odszkodowaniem przejete na wlasnosc Panstwa i przekazane okreslonemu zakladowi do dalszego utrzymania. Odszkodowanie wyplaca zaklad zobowiazany do dalszego utrzymania tych urzadzen.

Poczatek

Art. 35.

1. Wlasciciele moga w drodze ugody zmieniac stosunki wodne na gruntach, jezeli zmiany te nie wplyna szkodliwie na nieruchomosci sasiednie; nie dotyczy to wprowadzania sciekow do wody lub do ziemi.

2. Zatwierdzona przez wojta, burmistrza (prezydenta miasta) ugoda zastepuje pozwolenie wodnoprawne. Decyzja zatwierdzajaca ugode jest ostateczna.

Rozdzial 3

Rozstrzyganie sporow

Poczatek

Art. 36.

1. Organy wlaSciwe do wydawania pozwolen wodnoprawnych rozstrzygaja spory powstale w zwiazku z tymi pozwoleniami, a ponadto spory:

1) o przekazywanie nadwyzek wody,

2) o udzial w kosztach wykonania oraz utrzymania budowli i murow tworzacych brzeg wody.

2. Starosta rozstrzyga spory o rozgraniczenie gruntow pokrytych wodami powierzchniowymi z gruntami przyleglymi do tych wod.

3. Wojt, burmistrz (prezydent miasta) rozstrzyga spory:

1) o przywrocenie stosunkow wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,

2) o przynaleznoSc do spolki wodnej oraz wysokoSc skladek i innych Swiadczen czlonkow spolki.

Poczatek

Art. 37.

Organ administracji publicznej zarzadza rozprawe wodnoprawna w postepowaniu:

1) o wydanie, cofniecie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego,

2) o ustalenie potrzeby dostepu do wod oraz szerokosci przejsc i przejazdow wzdluz wod,

3) o ustalenie linii brzegu i rozgraniczenie gruntow pokrytych wodami powierzchniowymi z gruntami przyleglymi do tych wod,

4) o ustanowienie strefy ochronnej zrodla oraz ujecia wody,

5) o dostarczanie wody,

6) o odszkodowanie,

7) o wymierzenie kary pienieznej.

Poczatek

Art. 37a.

Jednostki organizacyjne, o ktorych mowa w art. 19 ust. 4, sa stronami postepowania wodnoprawnego.

Poczatek

Art. 38.

1. Decyzja organu administracji publicznej o odszkodowaniu oraz o rozgraniczeniu gruntow pokrytych wodami powierzchniowymi z gruntami przyleglymi do tych wod, a takze decyzja w sprawie przywrocenia stosunkow wodnych na gruncie do stanu poprzedniego jest ostateczna. Strona, w terminie trzydziestu dni od otrzymania decyzji, moze dochodzic swoich roszczen przed sadem.

2. W razie wydania przez sad orzeczenia rozstrzygajacego o roszczeniu, decyzja traci moc w czesci objetej orzeczeniem.

3. Decyzja o odszkodowaniu podlega wykonaniu w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Poczatek

Art. 39.

1. Koszty postepowania zwiazane z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego ponosi zaklad, ktory ubiega sie o pozwolenie.

2. Koszty postepowania zwiazane z przyznaniem odszkodowania ponosi zobowiazany do naprawienia szkody.

Poczatek

Art. 40.

Z uplywem trzech lat od ujawnienia szkody przedawnia sie roszczenie:

1) o odszkodowanie za grunt zajety przez wode plynaca stanowiaca wlasnosc Panstwa,

2) o wykonanie urzadzen zapobiegajacych szkodom lub przyznanie odszkodowania w razie zaniechania wykonania takich urzadzen,

3) o przywrocenie do stanu poprzedniego stosunkow wodnych na gruncie.

Dzial II

Korzystanie z wod

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Poczatek

Art. 41.

1. Korzystanie z wod polega na ich uzywaniu dla potrzeb ludnosci i gospodarki narodowej.

2. Korzystanie z wod nie moze powodowac marnotrawstwa wody ani wyrzadzac szkod.

3. Przepisy ustawy regulujace korzystanie z wod stosuje sie takze do nawadniania lub odwadniania gruntow, do odwadniania obiektow budowlanych, do wprowadzania sciekow do wod lub do ziemi oraz do wydobywania z wod powierzchniowych materialow, lodu i wycinania roslin.

Poczatek

Art. 42.

1. Zasoby wod podziemnych przeznaczone sa przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb ludnosci.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do zakladow gorniczych, korzystajacych z wod kopalnianych.

3. Zaklady korzystajace z wod podziemnych obowiazane sa rejestrowac ujecia wod w urzedzie wojewodzkim oraz przeprowadzac okresowe obserwacje wydajnosci ujecia wody. Nie dotyczy to ujec wod uzywanych przez Sily Zbrojne.

Poczatek

Art. 43.

Starosta moze w uzasadnionych wypadkach zakazac lub ograniczyc korzystanie z wod z wyjatkiem korzystania niezbednego dla zaspokojenia potrzeb ludnosci.

Art. 44.

1. Zaklady, ktore moga uzyskac ze swoich urzadzen wodnych nadwyzki wody, nadajacej sie do picia i potrzeb gospodarczych, przekazuja te nadwyzki odplatnie.

2. O obowiazku przekazywania nadwyzek wody orzeka organ wlasciwy do wydawania pozwolenia wodnoprawnego na pobor wody. Organ ten ustala zarazem wysokosc oplat za przekazywana wode, odpowiadajaca kosztom jej uzyskania.

Poczatek

Art. 45.

1. Do korzystania z wod kopalnianych stosuje sie przepisy ustawy.

2. Do wydobywania wod zaliczonych na podstawie prawa geologicznego i gorniczego do solanek, wod leczniczych i termalnych, stosuje sie przepisy tego prawa.

Poczatek

Art. 46.

1. Do zwalczania klesk zywiolowych lub w razie koniecznosci zapobiezenia powaznemu niebezpieczenstwu dopuszczalne jest korzystanie z kazdej wody.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie rowniez do morza terytorialnego.

Rozdzial 2

Powszechne korzystanie z wod

Poczatek

Art. 47.

1. Korzystanie z wod powierzchniowych, stanowiacych wlasnosc Panstwa, z wyjatkiem wod w rowach oraz w stawach i innych zbiornikach wodnych przeznaczonych do hodowli i chowu ryb, dozwolone jest z mocy prawa kazdemu. Powszechne korzystanie z wod dotyczy rowniez morza terytorialnego.

2. Starosta moze dla zaspokojenia niezbednych potrzeb spolecznych wprowadzic powszechne korzystanie z wod innych niz okreslone w ust. 1.

3. Osobie poszkodowanej w zwiazku z wprowadzeniem powszechnego korzystania z wod starosta przyzna odszkodowanie.

4. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia sie z uplywem trzech lat od ujawnienia szkody.

Poczatek

Art. 48.

1. Powszechne korzystanie z wod sluzy do zaspokojenia potrzeb osobistych i gospodarstwa domowego lub rolnego bez stosowania urzadzen specjalnych oraz do wypoczynku i uprawiania turystyki, sportow wodnych i wedkarstwa.

2. Wydobywanie zwiru, piasku i innych materialow w granicach powszechnego korzystania z wod moze sie odbywac w miejscach wyznaczonych przez staroste.

3. Powszechne korzystanie z morskich wod wewnetrznych i z morza terytorialnego nie obejmuje wydobywania z tych wod zwiru, piasku i innych materialow oraz wycinania roslin.

Rozdzial 3

Zwykle korzystanie z wody

Poczatek

Art. 49.

1. Wlasciciel gruntu moze dla zaspokojenia potrzeb wlasnych i gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego korzystac bez pozwolenia wodnoprawnego z wody stanowiacej jego wlasnosc oraz z wody podziemnej znajdujacej sie w jego gruncie.

2. Jezeli wlasciciel gruntu wprowadza do wody scieki nienalezycie oczyszczone, wojt, burmistrz (prezydent miasta) moze nakazac wykonanie niezbednych urzadzen zabezpieczajacych wode przed zanieczyszczeniem lub zabronic wprowadzania tych sciekow do wody.

3. Przepisow ust. 1 i 2 nie stosuje sie do korzystania z wod na potrzeby przemyslowe oraz do korzystania z wody podziemnej do nawodnien za pomoca deszczowni, a takze do korzystania z wody podziemnej, jezeli pobor przekracza 5 m3 na dobe lub wydajnosc eksploatacyjna ujecia przekracza 0,5 m3 na godzine.

Poczatek

Art. 50.

1. Wlasciciel nie moze zmieniac stanu wody na gruncie, istniejacego co najmniej od pieciu lat, jezeli taka zmiana moglaby szkodliwie oddzialywac na nieruchomosci sasiednie.

2. Jezeli zmiany stanu wody za gruncie szkodliwie wplywaja na nieruchomosci sasiednie albo na gospodarke wodna, wojt, burmistrz (prezydent miasta) nakaze wlascicielowi gruntu przywrocenie do stanu poprzedniego lub wykonanie urzadzen zapobiegajacych szkodom, a gdy to jest gospodarczo nieuzasadnione - nalozy obowiazek zaplaty odszkodowania.

Poczatek

Art. 51.

Starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej moze wydac decyzje o wykonaniu przez panstwowe jednostki organizacyjne koniecznych robot i urzadzen, jezeli usuniecie zmian okreslonych w art. 50 ust. 1 byloby gospodarczo nieuzasadnione, a wykonanie tych robot i urzadzen spowoduje trwale polepszenie stosunkow wodnych na gruncie. Wlasciciel jest obowiazany umozliwic wykonanie takich robot i urzadzen oraz poniesc ich koszty stosownie do uzyskanych korzysci.

Poczatek

Art. 52.

Wojt, burmistrz (prezydent miasta) moze w wypadkach szczegolnie uzasadnionych wydac pozwolenie wodnoprawne na zwykle korzystanie z cudzej wody, okreslajac w tym pozwoleniu sposob dostepu do wody, warunki uzywania urzadzen do korzystania z wody oraz przyznac odszkodowanie wlascicielowi wody.

Rozdzial 4

Szczegolne korzystanie z wod

Poczatek

Art. 53.

1. Szczegolnym korzystaniem z wod jest korzystanie wykraczajace poza korzystanie powszechne lub zwykle.

2. Szczegolne korzystanie z wod wymaga pozwolenia wodnoprawnego. W szczegolnosci pozwolenia wodnoprawnego wymaga:

1) pobor wod powierzchniowych i podziemnych,

2) wprowadzanie sciekow do wod lub do ziemi,

3) gromadzenie sciekow i odpadow na gruntach przybrzeznych oraz w obrebie obszarow gorniczych dla wod leczniczych,

4) dokonywanie przewozow miedzybrzegowych za pomoca urzadzen stalych,

5) odprowadzanie lub doprowadzanie wody za pomoca urzadzen przechodzacych przez grunt innego wlasciciela,

6) wydobywanie lodu, a takze wycinanie roslin, w zakresie przekraczajacym powszechne i zwykle korzystanie z wod,

7) wydobywanie zwiru, piasku i innych materialow na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi do celow innych niz zaspokojenie potrzeb gospodarstwa domowego lub indywidualnego gospodarstwa rolnego,

8) dokonywanie splawu drewna lub innych materialow,

9) korzystanie z wod do celow rybackich,

10) przesyly wody.

3. Pozwolenie wodnoprawne na szczegolne korzystanie z wod jest rownoczesnie pozwoleniem na wykonanie sluzacych do tego urzadzen.

Art. 54.

Szczegolne korzystanie z wod nie moze naruszac, zatwierdzonych przez Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, warunkow korzystania z wod dorzecza.

Poczatek

Art. 55.

1. Wydawanie pozwolen wodnoprawnych na szczegolne korzystanie z wod - jezeli ustawa nie stanowi inaczej - nalezy do starosty, wykonujacego zadanie z zakresu administracji rzadowej. Kopie decyzji starosta przekazuje wlasciwemu wojewodzie.

2. Do wojewody nalezy wydawanie pozwolen wodnoprawnych dla zakladu, ktory buduje lub uzytkuje obiekt zaliczony, na podstawie odrebnych przepisow, do inwestycji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi.

3. Do Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa nalezy wydawanie pozwolen wodnoprawnych na przesyly wody.

Poczatek

Art. 56.

1. Za szczegolne korzystanie z wod, a takze za korzystanie ze stanowiacych wlasnosc panstwa urzadzen wodnych pobiera sie oplaty.

1a. Oplaty, o ktorych mowa w ust. 1, stanowia dochod Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewodzkich funduszy ochrony srodowiska i gospodarki wodnej oraz gminnych funduszy ochrony srodowiska i gospodarki wodnej.

2. Rada Ministrow okresli w drodze rozporzadzenia zasady:

1) ustalania wysokosci oplat za pobor wody i wprowadzanie sciekow do wod lub do ziemi, stosowania ulg i zwolnien od oplat, a w miare potrzeby takze zasady ustalania oplat za inne rodzaje szczegolnego korzystania z wod,

2) ustalania oplat za korzystanie z urzadzen wodnych, zegluge i splaw, stosowania ulg i zwolnien od oplat oraz organy wlasciwe w tych sprawach.

2b. Oplaty, o ktorych mowa w ust. 2, nie uiszczone w wyznaczonym terminie, podlegaja wraz z odsetkami za zwloke przymusowemu sciagnieciu w trybie okreslonym w przepisach o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

2c. Rada Ministrow moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, wspolczynniki roznicujace oplaty za pobor wody i wprowadzanie sciekow do wod lub do ziemi.

Poczatek

Art. 56a.

1. Termin uiszczania oplaty, o ktorej mowa w art. 56, wynosi 14 dni od dnia, w ktorym decyzja ustalajaca jej wysokosc stala sie ostateczna.

2. W razie nieterminowego uiszczenia oplaty, sa pobierane odsetki za zwloke, w wysokosci odsetek pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiazan podatkowych.

Poczatek

Art. 56b.

1. Nie mozna wydawac decyzji w sprawie wysokosci oplaty za szczegolne korzystanie z wod, jezeli od konca roku kalendarzowego, w ktorym korzystano z wod, uplynelo 5 lat.

2. Wymierzonej oplaty nie pobiera sie po uplywie 5 lat od dnia uprawomocnienia sie decyzji ustalajacej jej wysokosc.

Poczatek

Art. 57.

Zaklady pobierajace wode lub wprowadzajace scieki do wod lub do ziemi obowiazane sa do dokonywania pomiarow ilosci pobieranej wody oraz ilosci i jakosci odprowadzanych sciekow.

Dzial III

Ochrona wod, ochrona przed powodzia

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Poczatek

Art. 58.

1. Na ustalonych obszarach mozna wprowadzic obowiazek okreslonego zagospodarowania gruntow lub inne ograniczenia w ich uzytkowaniu, niezbedne do ochrony wod i korzystania z nich oraz do ochrony ludnosci i mienia przed wodami.

2. Wlascicielowi gruntu przysluguje odszkodowanie za poniesione szkody w zwiazku z wprowadzeniem ograniczen okreslonych w ust. 1; roszczenie z tego tytulu przedawnia sie z uplywem trzech lat.

3. Rada Ministrow okresli w drodze rozporzadzenia zasady, tryb i organy wlasciwe do wprowadzania ograniczen wymienionych w ust. 1, a takze organy wlasciwe w sprawach odszkodowan, o ktorych mowa w ust. 2.

Poczatek

Art. 59.

1. Zrodla oraz ujecia wody sa chronione przez ustanawianie stref ochronnych.

2. Zbiorniki wod podziemnych sa chronione przez ustanawianie, na koszt Skarbu Panstwa, obszarow ochronnych.

3. Strefy ochronne zrodel ustanawia wojewoda, a strefy ochronne ujec wody - organ wlasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobor wody.

4. Ustanawia sie z urzedu strefy ochronne zrodel na koszt wojewody oraz ujec wody na koszt zakladu.

Poczatek

Art. 60.

1. W strefach ochronnych zabrania sie:

1) zakladania cmentarzy,

2) wykonywania wiercen i odkrywek,

3) gromadzenia sciekow i skladania odpadow, ktore moga zanieczyszczac wody,

4) wznoszenia urzadzen i wykonywania robot lub czynnosci, ktore moga zmniejszyc przydatnosc wody lub wydajnosc ujec wody oraz zrodel.

2. Organ wlasciwy do ustanowienia strefy ochronnej moze w uzasadnionych wypadkach zwolnic od niektorych zakazow okreslonych w ust. 1. Organ ten moze rowniez nakazac wlascicielowi gruntu stosowanie okreslonych upraw rolnych i lesnych, a takze zakazac nawozenia gruntow nawozami mineralnymi lub naturalnymi i uzywania srodkow chemicznych do tepienia szkodnikow lub chwastow.

3. Jezeli na skutek nakazow lub zakazow okreslonych w ust. 1 i 2 nieruchomosc lub jej czesc nie nadaje sie do uzytkowania na dotychczasowe cele, podlega na wniosek wlasciciela wykupowi.

Poczatek

Art. 60a.

1. W akcie o ustanowieniu obszaru ochronnego zbiornikow wod podziemnych mozna w szczegolnosci zakazac:

1) lokalizowania zakladow przemyslowych lub obiektow budowlanych uciazliwych dla srodowiska,

2) lokalizowania punktow przeladunkowych i dystrybucyjnych produktow ropopochodnych,

3) gromadzenia sciekow i skladowania odpadow, ktore moga zanieczyszczac wody podziemne.

2. Obszary ochronne zbiornikow wod podziemnych ustanawia Rada Ministrow w drodze rozporzadzenia.

3. Ustalenia aktu o ustanowieniu obszaru ochronnego zbiornikow wod podziemnych staja sie wiazace dla miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego.

4. Przepis ust. 3 stosuje sie do decyzji, o ktorej mowa art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 425 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496).

Poczatek

Art. 61.

1. Starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej przyzna wlascicielowi nieruchomosci odszkodowanie za szkode poniesiona w zwiazku ze zmiana zagospodarowania gruntow polozonych w strefie ochronnej lub ustanowieniem strefy ochronnej, a takze ustanowieniem obszaru ochronnego.

2. Jezeli zmiana zagospodarowania gruntow lub ustanowienie strefy ochronnej zwiazane jest z ochrona ujecia wody, odszkodowanie wyplaca zaklad, w pozostalych wypadkach - Skarb Panstwa.

Rozdzial 2

Ochrona wod przed zanieczyszczeniem

Poczatek

Art. 62.

1. Ochrona wod przed zanieczyszczeniem polega na zachowaniu lub przywroceniu stanu ich czystosci wymaganego przepisami ustawy.

2. Szkodliwe zanieczyszczenie wod polega na wywolaniu w nich zmian fizycznych, chemicznych, biologicznych lub innych, ktore sprawiaja, ze wody nie nadaja sie do wykorzystania na potrzeby ludnosci lub gospodarki narodowej oraz powoduja szkodliwe zmiany w srodowisku.

3. Minister Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych okresli w drodze rozporzadzenia zasady ochrony wod przed zanieczyszczeniem i ustanawiania stref ochronnych zrodel oraz ujec wody, a takze klasy czystosci wod i warunki, jakim powinny odpowiadac scieki wprowadzane do wod lub do ziemi.

4. Minister Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych moze w drodze rozporzadzenia:

1) zakazac wprowadzania sciekow do niektorych wod oraz okreslic wody podlegajace szczegolnej ochronie przed zanieczyszczeniem i zakres tej ochrony,

2) okreslic zasady wykorzystywania niektorych wod do celow naukowych i rybackich,

3) okreslic zasady przywracania stanu czystosci wod wymaganego przepisami ustawy.

Poczatek

Art. 63.

1. Zaklady wprowadzajace scieki do wod lub do ziemi obowiazane sa budowac, utrzymywac i eksploatowac urzadzenia zabezpieczajace wody przed zanieczyszczeniem. Urzadzenia takie - jezeli uzasadniaja to wzgledy gospodarcze - powinny byc wykonywane jako wspolne urzadzenia zakladow.

2. Oczyszczanie sciekow moze odbywac sie w drodze rolniczego ich wykorzystania.

3. Zaklad produkcyjny, uslugowy lub inny, z ktorego odprowadzane sa scieki, nie moze byc uruchomiony bez rownoczesnego oddania do eksploatacji urzadzen zabezpieczajacych wody przed zanieczyszczeniem.

4. Minister - Kierownik Urzedu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej, okresli zasady rolniczego wykorzystania sciekow.

Poczatek

Art. 64.

1. Budowe i eksploatacje na statkach i innych obiektach zeglugi srodladowej urzadzen zabezpieczajacych wody przed zanieczyszczeniem okresla przepisy szczegolne.

2. Minister - Kierownik Urzedu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w porozumieniu z Ministrem Komunikacji oraz Ministrem - Kierownikiem Urzedu Gospodarki Morskiej, okresli zasady usuwania sciekow ze statkow i obiektow okreslonych w ust. 1.

Rozdzial 3

Ochrona przed powodzia

Poczatek

Art. 65.

Ochrona przed powodzia nalezy do zadan organow administracji rzadowej i organow jednostek samorzadu terytorialnego.

Poczatek

Art. 66.

1. Na obszarze polozonym miedzy walem przeciwpowodziowym a korytem wody plynacej zabrania sie wznoszenia obiektow budowlanych, skladania materialow, zmieniania uksztaltowania powierzchni gruntu, sadzenia drzew i krzewow oraz wykonywania urzadzen lub robot, ktore moga utrudniac ochrone tych obszarow przed powodzia; nie dotyczy do robot zwiazanych z regulacja i utrzymaniem wod srodladowych.

2. Starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej, moze okreslic nie obwalowane obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi, do ktorych stosuje sie przepis ust. 1.

3. Starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej w uzasadnionych wypadkach na obszarach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, moze:

1) zwolnic od zakazow okreslonych w ust. 1,

2) okreslic sposob uprawy i zagospodarowania gruntow oraz rodzaje upraw, wynikajace z wymagan ochrony przed powodzia,

3) udzielic pozwolenia wodnoprawnego na wzniesienie obiektu budowlanego.

Poczatek

Art. 67.

1. Na walach przeciwpowodziowych zabrania sie:

1) przejezdzania pojazdami i konno lub przepedzania zwierzat gospodarskich, z wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych,

2) uprawy gruntu na walach oraz w odleglosci co najmniej 3 m od stopy walow,

3) rozkopywania walow, wbijania slupow, ustawiania znakow przez nieupowaznione osoby, sadzenia drzew lub krzewow,

4) kopania studni, sadzawek, dolow i rowow w odleglosci co najmniej 50 m od stopy walow,

5) pasania zwierzat gospodarskich,

6) uszkadzania darniny i innych umocnien.

2. Starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej, moze w uzasadnionych wypadkach zwolnic od niektorych zakazow okreslonych w ust. 1 lub wprowadzic inne ograniczenia.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do robot zwiazanych z utrzymaniem walow przeciwpowodziowych.

Poczatek

Art. 68.

W razie wykonania na:

1) wale przeciwpowodziowym lub w jego poblizu,

2) obszarze miedzy walem przeciwpowodziowym a korytem wody plynacej,

3) nie obwalowanym obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi robot lub czynnosci, ktore moga utrudniac ochrone przed powodzia,

starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej moze nakazac przywrocenie do stanu poprzedniego na koszt tego, kto je wykonal.

Poczatek

Art. 69.

Drogi i urzadzenia do przepedu zwierzat gospodarskich oraz przejazdu przez waly przeciwpowodziowe wykonuje inwestor budujacy wal, a utrzymuje ten, na kim ciazy obowiazek utrzymania drogi i urzadzen.

Poczatek

Art. 70.

Bezposrednia ochrone przed powodzia sprawuja komitety przeciwpowodziowe.

Poczatek

Art. 71.

Zaklad pietrzacy wode jest obowiazany na zadanie komitetu przeciwpowodziowego bez odszkodowania obnizyc pietrzenie lub oproznic zbiornik na ustalony przez komitet okres niezbedny do bezposredniej ochrony przed powodzia.

Poczatek

Art. 72.

Wojt, burmistrz (prezydent miasta) moze zobowiazac mieszkancow zagrozonych powodzia lub sasiednich terenow oraz panstwowe, spoldzielcze i spoleczne jednostki organizacyjne do wykonania posiadanymi silami i srodkami pilnych prac zabezpieczajacych lub do dostarczenia posiadanych materialow.

Poczatek

Art. 73.

1. Wojt, burmistrz (prezydent miasta) moze na obszarach zagrozonych powodzia organizowac ochotnicze druzyny ratownicze do udzialu w bezposredniej ochronie przed powodzia.

2. Czlonkom ochotniczych druzyn ratowniczych przysluguje zwolnienie od pracy w celu wziecia udzialu w bezposredniej ochronie przed powodzia.

Poczatek

Art. 74.

Jezeli w inny sposob nie mozna usunac bezposredniego niebezpieczenstwa dla zycia ludzi lub dla mienia, zarzad gminy moze zarzadzic ewakuacje ludnosci z obszarow bezposrednio zagrozonych powodzia. W razie naglego zagrozenia powodzia, ewakuacje moze zarzadzic wojt, burmistrz (prezydent miasta).

Poczatek

Art. 75.

1. W bezposredniej ochronie przed powodzia biora udzial jednostki Sil Zbrojnych, Milicji Obywatelskiej i strazy pozarnych, pod kierownictwem komitetow przeciwpowodziowych.

2. Rada Ministrow okresli w drodze rozporzadzenia zasady:

1) powolywania, organizacji i zakresu dzialania komitetow przeciwpowodziowych,

2) udzialu mieszkancow oraz panstwowych, spoldzielczych i spolecznych jednostek organizacyjnych w wykonywaniu pilnych prac zabezpieczajacych przed powodzia i w bezposredniej ochronie przed powodzia,

3) organizowania i dzialania ochotniczych druzyn ratowniczych oraz udzielania zwolnien od pracy w celu wziecia udzialu w bezposredniej ochronie przed powodzia.

Poczatek

Art. 76.

1. Za zniszczenie, uszkodzenie lub utrate srodkow przewozowych zwierzat pociagowych, sprzetu lub materialow zuzytych podczas przygotowania lub udzialu w bezposredniej ochronie przed powodzia nalezy sie odszkodowanie, ktore przyznaje wojt, burmistrz (prezydent miasta). Jezeli szkody objete sa ubezpieczeniem, odszkodowanie zmniejsza sie o kwote przyznanego odszkodowania z tytulu ubezpieczenia.

2. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia sie z uplywem szesciu miesiecy od powstania szkody.

Rozdzial 4

Regulacja i utrzymanie wod

Poczatek

Art. 77.

1. Regulacja i utrzymanie wod srodladowych nalezy do wlascicieli tych wod, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w ustawie lub przepisach szczegolnych.

2. Wykonanie i utrzymanie budowli i murow tworzacych brzeg wody nalezy do ich wlascicieli. Jezeli jednak takie budowle lub mury albo ich czesci spelniaja funkcje urzadzen wodnych, a jednoczesnie sluza innym celom, w kosztach ich wykonania i utrzymania uczestnicza uzytkownicy, w czesciach odpowiadajacych uzyskiwanym korzysciom.

3. Regulacja i utrzymanie morskich wod wewnetrznych oraz brzegu morskiego nalezy do zadan organow administracji morskiej.

Poczatek

Art. 78.

1. Regulacja wod srodladowych polega w szczegolnosci na wykonaniu niezbednych urzadzen lub robot, ktore sluza do poprawy odplywu wod lub ich zeglownosci i splawnosci, do ochrony przed powodzia, na potrzeby rolnictwa i celow rybackich oraz lesnictwa, do ochrony gruntow nadbrzeznych przed obrywaniem, erozja oraz do zabezpieczenia istniejacych ujec wod, drog, mostow lub innych obiektow budowlanych i urzadzen.

2. Regulacja morskich wod wewnetrznych oraz brzegu morskiego polega w szczegolnosci na budowie, utrzymaniu i ochronie umocnien brzegowych, wydm nadmorskich i zalesien ochronnych w obrebie pasa nadbrzeznego.

3. Regulacja wod nie powinna naruszac piekna krajobrazu oraz biologicznych stosunkow srodowiska wodnego.

Poczatek

Art. 79.

1. Przebudowe, dostosowanie lub zniesienie istniejacych urzadzen wodnych w zwiazku z regulacja wod srodladowych wykonuje wlasciciel tych urzadzen na wlasny koszt.

2. Koszt przebudowy lub dostosowania urzadzen wodnych wybudowanych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego ponosi wykonujacy regulacje, a zaklad posiadajacy pozwolenie uczestniczy w tych kosztach stosownie do uzyskanych korzysci. Jezeli zaklad nie zgadza sie na uczestnictwo w kosztach, wydane mu pozwolenie moze byc cofniete za odszkodowaniem.

3. Wykonujacy regulacje wod srodladowych ponosi koszty ograniczenia lub cofniecia pozwolenia wodnoprawnego, jezeli jest to niezbedne do wykonania tej regulacji. Przepis art. 33 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

Poczatek

Art. 80.

1. Utrzymanie wod srodladowych polega na zachowaniu lub przywroceniu naturalnego stanu wody i brzegow albo na zachowaniu stanu, jaki powstal wskutek regulacji, oraz na zapewnieniu swobodnego splywu wody i lodow.

2. Zaklady, ktore przez wprowadzanie sciekow do wod lub urzadzen wodnych albo w inny sposob przyczynily sie do wzrostu kosztow utrzymania tych wod lub urzadzen, ponosza taka czesc kosztow, w jakiej nastapil ich wzrost. Podzialu kosztow przypadajacych na zaklady dokonuje organ wlasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Dzial IV

Budownictwo wodne

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Poczatek

Art. 81.

Lokalizacja oraz warunki realizacji inwestycji obejmujacej urzadzenia wodne, ktorych wykonanie wymaga pozwolenia wodnoprawnego, powinny byc uzgodnione z organem wlasciwym do wydania tego pozwolenia.

Poczatek

Art. 82.

1. Pozwolenia wodnoprawnego w zakresie budownictwa wodnego wymaga w szczegolnosci:

1) wykonywanie urzadzen do regulacji wod srodladowych,

2) wykonywanie urzadzen zabezpieczajacych przed powodzia,

3) wykonywanie kanalow, stopni wodnych, zbiornikow wodnych i innych urzadzen wodnych sluzacych do przeplywu wod lub zmiany poziomu zwierciadla wody,

4) wykonywanie ujec sluzacych do poboru wody,

5) wykonywanie urzadzen zabezpieczajacych wody przed zanieczyszczeniem oraz urzadzen sluzacych do wprowadzania sciekow do wody lub do ziemi,

6) odgradzanie i przegradzanie wod oraz wykonywanie stalych urzadzen sluzacych do polowu ryb lub pozyskiwania innych organizmow wodnych,

7) wykonywanie obiektow portowych, stoczni rzecznych, kapielisk, przystani, pomostow i innych podobnych urzadzen na brzegach i na wodach,

8) prowadzenie przez waly przeciwpowodziowe oraz przez wody mostow i urzadzen komunikacyjnych, urzadzen do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, pradu elektrycznego i innych podobnych urzadzen,

9) wykonywanie obiektow budowlanych krzyzujacych sie z walami przeciwpowodziowymi w jednym poziomie oraz ramp walowych,

10) ustawienie stalych urzadzen pomiarowych na brzegach i na wodach,

11) wykonywanie obiektow budowlanych na obszarze polozonym miedzy walem przeciwpowodziowym a korytem wody plynacej lub obszarze nie obwalowanym narazonym na niebezpieczenstwo powodzi,

12) wykonywanie urzadzen oraz usuwanie roslin chroniacych brzegi wod.

2. Pozwolenia wodnoprawnego nie wymaga wykonanie przez panstwowe jednostki organizacyjne, do ktorych nalezy regulacja i utrzymanie wod, pilnych robot zabezpieczajacych przed powodzia.

3. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie na wodach zeglownych urzadzen wodnych, ktore nie sluza do szczegolnego korzystania z wod, wydaje starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej, a na wodach pozostalych - jako zadanie wlasne.

4. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych w morskim pasie nadbrzeznym okreslonym przepisami szczegolnymi oraz w portach morskich wydaje starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej.

5. Minister wlasciwy do spraw srodowiska wydaje pozwolenia wodnoprawne na wykonywanie urzadzen zabezpieczajacych przed powodzia.

Poczatek

Art. 83.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie studni publicznych jest rownoczesnie pozwoleniem na korzystanie z wody w sposob okreslony w dokumentacji technicznej.

Poczatek

Art. 84.

Osobom upowaznionym przez wojta, burmistrza (prezydenta miasta) przysluguje prawo wejscia na grunt i do budynkow w celu dokonania pomiarow, badan i wiercen lub innych podobnych czynnosci, jezeli jest to niezbedne w zwiazku z projektowanym wykonaniem na koszt Panstwa urzadzen wodnych oraz ich utrzymaniem i eksploatacja.

Poczatek

Art. 85.

1. Starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej wydaje decyzje o wykonaniu na koszt Panstwa, za zwrotem czesci kosztow, urzadzen melioracji wodnych szczegolowych oraz urzadzen zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorczych urzadzen kanalizacyjnych wsi.

2. Decyzje o wykonaniu urzadzen melioracji wodnych szczegolowych wydaje sie na wniosek spolki wodnej, rolniczej spoldzielni produkcyjnej lub wiekszosci zainteresowanych wlascicieli nieruchomosci; wiekszosc ta nie jest wymagana, jezeli wniosek zostanie zgloszony przez wlascicieli co najmniej polowy ogolnego obszaru gruntow przewidzianych do zmeliorowania.

3. Starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej moze wydac decyzje o wykonaniu na koszt Panstwa urzadzen melioracji wodnych szczegolowych bez zachowania warunkow okreslonych w ust. 2, jezeli tego wymaga interes racjonalnej gospodarki rolnej lub lesnej.

4. Decyzje okreslona w ust. 1 podaje sie do wiadomosci zainteresowanych wlascicieli nieruchomosci w sposob zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci oraz przez wywieszenie jej na okres 14 dni w urzedzie gminy.

5. Wlasciciel nieruchomosci, ktorego dotyczy decyzja okreslona w ust. 1 lub 3, obowiazany jest umozliwic wejscie na grunt i do obiektow budowlanych w celu wykonania urzadzen.

Poczatek

Art. 86.

1. Za szkode przekraczajaca 100 zl, wyrzadzona w zwiazku z projektowaniem i wykonywaniem na koszt Panstwa oraz utrzymaniem i eksploatacja urzadzen wodnych, starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej przyznaje poszkodowanemu odszkodowanie.

2. Nie uwaza sie za szkode zajecia gruntu pod urzadzenia melioracji wodnych szczegolowych, jezeli wlasciciel gruntu odnosi korzysci z tych urzadzen.

3. Wartosc odszkodowania za szkode wyrzadzona w zwiazku z wykonywaniem urzadzen, za ktore zainteresowany wlasciciel nieruchomosci ma obowiazek wnosic oplate melioracyjna lub zwrocic czesc kosztow wykonania urzadzen zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorczych urzadzen kanalizacyjnych wsi, zalicza sie na poczet tej oplaty lub kosztow.

4. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia sie z uplywem trzech miesiecy od powstania szkody.

Poczatek

Art. 87.

1. Wlascicielom nieruchomosci, podejmujacym wykonanie urzadzen melioracji wodnych szczegolowych we wlasnym zakresie, moze byc udzielona pomoc panstwowa, polegajaca w szczegolnosci na:

1) dostarczeniu odpowiedniej dokumentacji technicznej,

2) sprawowaniu nadzoru technicznego,

3) umozliwieniu zaopatrzenia w niezbedne materialy,

4) udzieleniu kredytow i dotacji.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do urzadzen zaopatrzenia w wode i urzadzen kanalizacyjnych wsi, jezeli zainteresowani wlasciciele nieruchomosci zgromadza wlasne srodki finansowe w wysokosci nie mniejszej niz 50 % kosztow wykonania tych urzadzen.

3. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio w wypadku okreslonym w art. 51.

Poczatek

Art. 88.

Utrzymanie urzadzen wodnych nalezy do tego, kto odnosi z nich korzysci, chyba ze zostalo powierzone komu innemu.

Poczatek

Art. 89.

1. Zabrania sie wykonywania w poblizu urzadzen wodnych robot zagrazajacych tym urzadzeniom i czynnosci, ktore moga spowodowac ich uszkodzenie, a takze sadzenia drzew i krzewow utrudniajacych utrzymanie i eksploatacje urzadzen.

2. Minister Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych okresli w drodze rozporzadzenia rodzaje robot i czynnosci, ktorych wykonywanie jest zabronione w poblizu urzadzen wodnych.

Rozdzial 2

Melioracje wodne

Poczatek

Art. 90.

1. Urzadzeniami melioracji wodnych sa urzadzenia sluzace do regulacji stosunkow wodnych i polepszenia zdolnosci produkcyjnej gleby.

2. Przepisow o urzadzeniach melioracji wodnych nie stosuje sie do urzadzen wodnych sluzacych do odwodnienia gruntow w innych celach niz okreslone w ust. 1.

Poczatek

Art. 91.

1. Urzadzenia melioracji wodnych dziela sie na podstawowe i szczegolowe.

2. Do urzadzen melioracji wodnych podstawowych zalicza sie:

1) kanaly, stopnie wodne, zbiorniki wodne i inne urzadzenia wodne sluzace do przeplywu wod lub do zmiany poziomu zwierciadla wody,

2) urzadzenia zabezpieczajace przed powodzia,

3) ujecia sluzace do poboru wody,

4) rurociagi o srednicy wiekszej niz 0,4 m na odcinkach przebiegajacych przez zabudowane tereny wsi i miast oraz

5) urzadzenia do regulacji wod srodladowych

- jezeli sluza do celow okreslonych w art. 90 ust. 1.

3. Przepisy dotyczace urzadzen melioracji wodnych podstawowych stosuje sie odpowiednio do budowli pietrzacych, regulacyjnych i komunikacyjnych na tych urzadzeniach, do budowli komunikacyjnych polozonych na drogach publicznych i liniach kolejowych oraz do drog dojazdowych niezbednych do wlasciwego uzytkowania obszarow zmeliorowanych.

4. Do urzadzen melioracji wodnych szczegolowych zalicza sie:

1) cieki wodne naturalne i sztuczne (rowy, kanaly otwarte i kryte) odwadniajace i nadwadniajace o szerokosci dna do 1,5 m w ich dolnym biegu oraz rurociagi o srednicy do 1,0 m z wyjatkiem rurociagow o srednicy wiekszej niz 0,4 m na odcinkach przebiegajacych przez zabudowane tereny wsi i miast,

2) groble na obszarach nawadnianych, drenowania, deszczownie wraz z pompami przenosnymi, stawy rybne oraz inne podobne urzadzenia.

5. Przepisy dotyczace urzadzen melioracji wodnych szczegolowych stosuje odpowiednio do:

1) budowli regulacyjnych, pietrzacych i komunikacyjnych na tych urzadzeniach, z wyjatkiem budowli komunikacyjnych polozonych na drogach publicznych i liniach kolejowych,

2) zagospodarowania zmeliorowanych, jak rowniez nie wymagajacych melioracji trwalych lak i pastwisk, a takze nieuzytkow przeznaczonych na takie laki i pastwiska,

3) wykonywanie urzadzen pastwisk.

6. Minister Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej moze w drodze rozporzadzenia zaliczyc poszczegolne cieki wodne, o ktorych mowa w ust. 4, do urzadzen melioracji wodnych podstawowych.

Poczatek

Art. 92.

1. Urzadzenia melioracji wodnych podstawowych i drogi dojazdowe oraz urzadzenia melioracji wodnych szczegolowych na gruntach stanowiacych wlasnosc Panstwa sa wykonywane i utrzymywane na koszt Panstwa.

2. Wykonywanie urzadzen melioracji wodnych szczegolowych na gruntach innych niz stanowiace wlasnosc Panstwa nalezy do wlascicieli tych gruntow; urzadzenia takze moga byc wykonane na koszt Panstwa za zwrotem przez wlascicieli czesci kosztow.

Poczatek

Art. 93.

1. Za wykonane na koszt Panstwa urzadzenia melioracji wodnych szczegolowych zainteresowani wlasciciele nieruchomosci wnosza na rzecz Panstwa oplate melioracyjna.

2. W zamian za wykonane na koszt Panstwa urzadzenia melioracji wodnych szczegolowych na gruntach polozonych w obrebie terenow bagiennych lub na obszarze trwalych lak i pastwisk, jak rowniez na terenach przewidzianych do rolniczego wykorzystywania sciekow, starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej moze za zgoda wlasciciela nieruchomosci zamiast oplaty melioracyjnej przejac na wlasnosc Panstwa odpowiednia czesc tych gruntow.

Poczatek

Art. 94.

1. Wysokosc oplaty melioracyjnej ustala sie proporcjonalnie do powierzchni gruntow, na ktore dodatni wplyw wywieraja urzadzenia melioracji wodnych szczegolowych.

2. Wysokosc oplaty melioracyjnej za wykonanie drenowania ustala sie proporcjonalnie do powierzchni gruntow objetych drenowaniem.

3. Oplate melioracyjna za wykonanie drenowania gruntow ornych zwieksza sie o polowe wartosci odszkodowan za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonaniem tego drenowania. Wysokosc kwoty, o ktora zwieksza sie oplate, ustala sie proporcjonalnie do powierzchni gruntow objetych drenowaniem.

Poczatek

Art. 95.

1. Przewidziane do zmeliorowania grunty, polozone w obrebie terenow bagiennych oraz na obszarach trwalych lak i pastwisk, moga byc wywlaszczone w calosci lub w czesci na rzecz Panstwa, na zasadach i w trybie przewidzianych w przepisach o wywlaszczaniu nieruchomosci, jezeli wymagaja tego wzgledy racjonalnego wykorzystania terenu bagiennego lub obszaru trwalych lak i pastwisk, gdy wlasciciel gruntu:

1) nie prowadzi gospodarstwa rolnego badz

2) prowadzi je, ale gospodarstwo to polozone jest w takiej odleglosci od gruntow zmeliorowanych, ze racjonalne ich wykorzystanie jest niemozliwe lub w znaczny sposob utrudnione, badz

3) charakter gospodarstwa rolnego i jego zdolnosc produkcyjna wskazuja, ze grunty te w ramach danego gospodarstwa nie moga byc w pelni wykorzystane.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do gruntow przewidzianych do rolniczego wykorzystania sciekow, z tym ze wywlaszczeniem powinien byc objety obszar niezbedny do prowadzenia przez Panstwo odpowiedniej gospodarki rolnej lub lesnej zapewniajacej odbior sciekow w ciagu calego roku.

3. W razie wywlaszczenia czesci gruntow okreslonych w ust. 1 i 2 przypadajace za ten grunt odszkodowanie moze byc zaliczone na poczet oplaty melioracyjnej za wykonane na koszt Panstwa urzadzenia melioracji wodnych szczegolowych dla pozostalej czesci gruntow nalezacych do wlasciciela wywlaszczonych gruntow.

Poczatek

Art. 96.

W wypadkach uzasadnionych utrzymanie urzadzen melioracji wodnych podstawowych oraz drog dojazdowych moze byc na koszt Panstwa powierzone spolce wodnej.

Poczatek

Art. 97.

1. Utrzymanie i eksploatacja stacji pomp dostarczajacych wode do deszczowni oraz urzadzen melioracji wodnych szczegolowych nalezy do zainteresowanych wlascicieli nieruchomosci, a jezeli sa polozone na terenie dzialania spolki wodnej, ich utrzymanie i eksploatacja nalezy do spolki.

2. Wojt, burmistrz (prezydent miasta) moze nakazac wlascicielowi gruntu sprzet plonow w oznaczonym terminie z terenow zmeliorowanych zaopatrzonych w urzadzenia nawadniajace. Wniesienie odwolania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

3. Rada Ministrow w drodze rozporzadzenia okresli:

1) zasady i tryb ustalania odszkodowan za szkody zwiazane z wykonaniem urzadzen melioracji wodnych, wymiaru i poboru oplat melioracyjnych, przejmowania gruntow na poczet oplat melioracyjnych oraz zasady wykonywania na koszt Panstwa robot i urzadzen melioracyjnych,

2) zasady utrzymania i eksploatacji urzadzen melioracji wodnych szczegolowych i zwolnien od tego obowiazku, zagospodarowania zmeliorowanych lak i pastwisk, wykonywania urzadzen pastwisk oraz utrzymania niezbednych drog dojazdowych.

Rozdzial 3

Zaopatrzenie w wode

Poczatek

Art. 98.

1. Do urzadzen zaopatrzenia w wode zalicza sie studnie publiczne oraz urzadzenia wodne sluzace do ujecia i poboru wody, jak rowniez urzadzenia sluzace do jej magazynowania, uzdatniania i rozprowadzania.

2. Do urzadzen kanalizacyjnych zalicza sie urzadzenia sluzace do ujecia, oczyszczania oraz odprowadzania sciekow.

Poczatek

Art. 99.

1. Urzadzenia zaopatrzenia w wode i urzadzenia kanalizacyjne miast oraz panstwowych jednostek organizacyjnych gospodarki rolnej wykonywane sa na koszt Panstwa.

2. Urzadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorcze urzadzenia kanalizacyjne wsi wykonywane sa na koszt Panstwa za zwrotem czesci kosztow przez zainteresowanych wlascicieli nieruchomosci. Wykonywanie urzadzen zbiorowego zaopatrzenia w wode wsi obejmuje rowniez doprowadzenie sieci wodociagowej na teren nieruchomosci i zalozenie jednego punktu poboru wody.

3. Przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio w razie podlaczenia nieruchomosci do urzadzen zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorczych urzadzen kanalizacyjnych wsi, dokonanego przed uplywem dziesieciu lat od ich oddania do eksploatacji.

4. Urzadzenia zaopatrzenia w wode i urzadzenia kanalizacyjne inne niz okreslone w ust. 1 i 2 wykonuja zaklady na wlasny koszt.

5. Na zlecenie i koszt wlasciciela nieruchomosci moga byc rownoczesnie z wykonaniem urzadzen okreslonych w ust. 2 zalozone dodatkowe punkty poboru wody oraz wewnetrzne instalacje wodociagowe i kanalizacyjne.

Poczatek

Art. 100.

Urzadzenia zaopatrzenia w wode oraz urzadzenia kanalizacyjne wykonane na koszt Panstwa i za zwrotem czesci kosztow przez zainteresowanych wlascicieli nieruchomosci stanowia wlasnosc Panstwa.

Poczatek

Art. 101.

1. Wlasciciel budynku w miescie obowiazany jest w czasie jego budowy do zalozenia wewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej na wlasny koszt. Polaczenie jej z przewodami sieci wodociagowej i kanalizacyjnej stanowiacej wlasnosc Panstwa powinno nastapic w terminie ustalonym przez wojta, burmistrza (prezydenta miasta).

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do wlasciciela budynku odbudowywanego lub poddanego kapitalnemu remontowi.

Poczatek

Art. 102.

1. Wprowadzanie sciekow do urzadzen kanalizacyjnych wymaga zawarcia umowy z wlascicielem lub wskazanym przez niego uzytkownikiem tych urzadzen.

2. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych stanowiacych mienie komunalne.

Poczatek

Art. 103.

Utrzymanie i eksploatacja urzadzen zaopatrzenia w wode i urzadzen kanalizacyjnych nalezy do wlasciciela tych urzadzen.

Poczatek

Art. 104.

Za wode pobierana z urzadzen zaopatrzenia w wode i za scieki wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych stanowiacych wlasnosc Panstwa pobiera sie oplaty; nie dotyczy to wody pobieranej ze studni publicznych oraz wody uzytej do gaszenia pozarow.

Poczatek

Art. 105.

W wypadku niedoboru wody wojt, burmistrz (prezydent miasta) moze ograniczyc na okreslonym obszarze pobieranie do innych celow wody przeznaczonej na zaopatrzenie ludnosci, a takze wprowadzic oplaty za przekroczenie ustalonej dla zakladu ilosci wody w okresie ograniczen jej poboru.

Poczatek

Art. 106.

1. Kontrole jakosci wody pobieranej z urzadzen zaopatrzenia w wode sprawuja organy inspekcji sanitarnej.

2. Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki, jakim powinna odpowiadac woda do picia i potrzeb gospodarstw domowych, potrzeb zakladow zywienia zbiorowego, zakladow produkujacych srodki spozywcze, farmaceutyczne, kosmetyczne, lod albo potrzeb zakladow kapielowych i plywalni oraz w kapieliskach, a takze zasady sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej.

Poczatek

Art. 107.

1. Urzadzenia zaopatrzenia w wode i urzadzenia kanalizacyjne powinny byc tak projektowane, aby mogly sluzyc do zaspokojenia potrzeb miast i wsi oraz aby do tych urzadzen mogly byc podlaczone nieruchomosci znajdujace sie w ich zasiegu.

2. Urzadzenia okreslone w ust. 1 oraz urzadzenia, o ktorych mowa w art. 99 ust. 4, sluzace do zaopatrywania w wode kilku zakladow - jezeli uzasadniaja to wzgledy gospodarcze - powinny byc wykonywane jako urzadzenia wspolne.

3. Rada Ministrow okresli w drodze rozporzadzenia zasady:

1) wykonywania, utrzymywania i eksploatacji urzadzen zaopatrzenia w wode oraz urzadzen kanalizacyjnych, ustalania zwiazanych z tym odszkodowan, jak rowniez organy wlasciwe w tych sprawach,

2) ustalania i pokrywania czesci kosztow wykonania urzadzen okreslonych w art. 99 ust. 2 i 5 oraz stosowania ulg i zwolnien od tych kosztow,

3) ustalania i poboru oplat za wode pobierana z urzadzen zaopatrzenia w wode i za scieki wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych stanowiacych wlasnosc Panstwa, stosowania ulg i zwolnien od tych oplat oraz organy wlasciwe w tych sprawach,

4) warunki, jakim powinny odpowiadac scieki wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych stanowiacych wlasnosc Panstwa.

Dzial V

Spolki wodne

Poczatek

Art. 108.

Spolki wodne moga byc tworzone dla wykonania, utrzymania i eksploatacji urzadzen:

1) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach,

2) zaopatrzenia w wode,

3) sluzacych do odprowadzania sciekow oraz ochrony wod przed zanieczyszczeniem i wykorzystania substancji zawartych w sciekach,

4) sluzacych do wykorzystania wody do celow przeciwpozarowych, a takze zabudowy kanalow oraz utrzymania rzek, potokow i innych ciekow wodnych.

Poczatek

Art. 109.

1. Czlonkami spolki wodnej moga byc osoby fizyczne i zaklady, ktorych udzial w spolce jest gospodarczo uzasadniony.

2. Nastepcy prawni czlonka spolki wodnej wstepuja w jego prawa i obowiazki.

Poczatek

Art. 110.

Utworzenie spolki wodnej nastepuje na mocy porozumienia zainteresowanych osob fizycznych i zakladow albo na podstawie decyzji starosty, z dniem wpisania jej do ksiegi wodnej.

Poczatek

Art. 111.

1. Spolka wodna jest osoba prawna.

2. Spolka wodna jest jednostka gospodarki uspolecznionej i korzysta z pomocy Panstwa.

Poczatek

Art. 112.

1. Spolka wodna posiada statut okreslajacy jej nazwe, cel, teren dzialania, organy, podstawowe prawa i obowiazki czlonkow i organow spolki oraz warunki i tryb rozwiazania i likwidacji spolki, a nadto zawierajacy inne niezbedne postanowienia.

2. Starosta zatwierdza statut spolki wodnej utworzonej na mocy porozumienia zainteresowanych osob fizycznych i zakladow lub nadaje statut spolce wodnej utworzonej na podstawie decyzji.

3. Starosta zatwierdza uchwale walnego zgromadzenia czlonkow spolki o jej rozwiazaniu.

4. Statuty spolek wodnych, utworzonych do wykonywania dzialalnosci, nie wymagajacej pozwolenia wodnoprawnego, jak rowniez uchwaly o rozwiazaniu takich spolek, zatwierdza wojt, burmistrz (prezydent miasta).

Poczatek

Art. 113.

Spolka wodna odpowiada calym majatkiem za swe zobowiazania.

Poczatek

Art. 114.

Naleznosciom spolek wodnych z tytulu skladek i innych swiadczen na rzecz spolki przewidzianych w statucie sluzy pierwszenstwo zaspokojenia po podatkach i ciezarach publicznych z zachowaniem wyjatkow okreslonych w przepisach o zobowiazanych podatkowych.

Poczatek

Art. 115.

1. Czlonek spolki wodnej obowiazany jest do wnoszenia na jej rzecz skladek i ponoszenia innych swiadczen niezbednych do wykonywania statutowych zadan spolki. Wysokosc skladek i innych swiadczen jest proporcjonalna do korzysci uzyskiwanych przez czlonka spolki.

2. Wlasciciele nieruchomosci, ktorzy nie naleza do spolki wodnej, obowiazani sa do uiszczania w odpowiednim stosunku skladek i ponoszenia innych swiadczen, jezeli uzyskuja korzysci z urzadzen wodnych objetych dzialalnoscia spolki lub przyczyniaja sie do zanieczyszczania wody, dla ktorej ochrony spolka zostala utworzona.

3. Stwierdzenie korzysci lub zanieczyszczenia wody oraz ustalenie wysokosci skladek i innych swiadczen nalezy do starosty.

Poczatek

Art. 116.

1. Zwiazki spolek wodnych moga byc tworzone do prowadzenia rachunkowosci i innych czynnosci z zakresu administracji spolek wodnych oraz do wykonywania wspolnych zadan gospodarczych.

2. Zwiazek spolek wodnych jest osoba prawna.

3. Do zwiazku spolek wodnych stosuje sie odpowiednio przepisy o spolkach wodnych.

Poczatek

Art. 117.

1. Organ administracji publicznej sprawuje nadzor i kontrole nad dzialalnoscia spolek wodnych i ich zwiazkow.

2. Jezeli uchwalone przez spolke wodna lub zwiazek spolek wodnych skladki i inne swiadczenia nie wystarczaja na wykonanie przewidzianych na dany rok zadan statutowych, starosta moze podwyzszyc wysokosc tych skladek lub innych swiadczen. Jezeli spolka wodna lub zwiazek spolek wodnych nie podejmie odpowiedniej uchwaly, wysokosc skladek i innych swiadczen ustali starosta.

3. Uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 2, w odniesieniu do spolek wymienionych w art. 112 ust. 4, przysluguja wojtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta).

4. Rada Ministrow w drodze rozporzadzenia okresli:

1) zasady organizacji i dzialania oraz rozwiazywania i likwidacji spolek wodnych i ich zwiazkow,

2) zasady gospodarki finansowej spolek wodnych i ich zwiazkow oraz zasady i tryb udzielania przez Panstwo pomocy tym spolkom i zwiazkom,

3) zasady ustalania skladek i innych swiadczen na rzecz spolek wodnych i ich zwiazkow.

5. Minister wlasciwy do spraw srodowiska ustali wzorcowe statuty poszczegolnych rodzajow spolek wodnych i ich zwiazkow.

Poczatek

Art. 118.

Rada Ministrow moze w drodze rozporzadzenia okreslic inne niz ustalone w ustawie cele oraz zasady organizacji i dzialania spolek wodnych i ich zwiazkow.

Dzial VI

Ksiegi wodne i kataster gospodarki wodnej

Poczatek

Art. 119.

Ksiegi wodne sluza do wpisu:

1) pozwolen wodnoprawnych na korzystanie z wod,

2) spolek wodnych i ich zwiazkow.

Poczatek

Art. 120.

1. Kataster gospodarki wodnej sluzy do ewidencjonowania i bilansowania zasobow wod srodladowych powierzchniowych i podziemnych, rejestracji podstawowych danych dotyczacych wod oraz charakterystyki urzadzen wodnych pod wzgledem technicznym.

2. Rada Ministrow okresli w drodze rozporzadzenia dane podlegajace zamieszczeniu w ksiegach wodnych i katastrze gospodarki wodnej, zasady ich prowadzenia oraz organy wlasciwe w tych sprawach.

Poczatek

Art. 121.

Zaklady posiadajace dane potrzebne do prowadzenia ksiag wodnych i katastru gospodarki wodnej obowiazane sa udostepnic je wlasciwym organom administracji panstwowej oraz jednostkom organizacyjnym, o ktorych mowa w art. 19 ust. 4.

Dzial VII

Przepisy karne

Art. 123.

1. Kto uniemozliwia lub utrudnia korzystanie z wody dla zwalczania kleski zywiolowej lub dla zapobiezenia powaznemu niebezpieczenstwu,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

2. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w ust. 1 jest znaczna szkoda, sprawca

podlega grzywnie i karze pozbawienia wolnosci do lat 2.

Poczatek

Art. 124.

1. Kto wbrew przepisom wykonuje w poblizu urzadzen wodnych roboty zagrazajace tym urzadzeniom,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

2. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w ust. 1 jest znaczna szkoda, sprawca

podlega grzywnie i karze pozbawienia wolnosci do lat 2.

Poczatek

Art. 125.

Kto w zwiazku z korzystaniem z wod uszkadza brzegi wod srodladowych powierzchniowych, grunty pod tymi wodami, urzadzenia wodne albo utrudnia przeplyw wody,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

Poczatek

Art. 126.

1. Kto bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego korzysta z wody lub wykonuje urzadzenia wodne,

podlega karze grzywny do 5.000 zl.

2. Tej samej karze podlega, kto korzysta z wody z przekroczeniem warunkow okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym lub w decyzji zwalniajacej zaklad z obowiazku posiadania urzadzen zabezpieczajacych wody przed zanieczyszczeniem, nie powodujac jednak szkodliwego zanieczyszczenia wod.

Poczatek

Art. 127.

Kto wbrew ciazacemu na nim obowiazkowi:

1) nie utrzymuje w nalezytym stanie koryta wody i jej brzegow,

2) nie wykonuje lub nie utrzymuje w nalezytym stanie urzadzen zapobiegajacych szkodom, o ktorych mowa w art. 25 ust. 3 i w art. 26 pkt 3,

3) nie utrzymuje w nalezytym stanie urzadzen melioracji wodnych,

4) powoduje nieuzasadnione straty wody przez zaniedbywanie utrzymania w nalezytym stanie urzadzen zbiorowego zaopatrzenia w wode albo ich niewlasciwa eksploatacje,

podlega karze grzywny do 5.000 zl.

Poczatek

Art. 128.

1. Kto wbrew przepisom:

1) w poblizu urzadzen wodnych wykonuje czynnosci, ktore moga uszkodzic te urzadzenia,

2) wznosi w strefach ochronnych urzadzenia lub wykonuje roboty albo czynnosci, o ktorych mowa w art. 60 ust. 1 i 2,

3) prowadzi przez waly przeciwpowodziowe oraz przez wody urzadzenia, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 8, albo wykonuje obiekty budowlane, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 9,

4) uchyla sie bez uzasadnionej przyczyny od wykonania pilnych prac zabezpieczajacych,

5) uchyla sie od obowiazku zarejestrowania ujecia wody podziemnej i przeprowadzania okresowych obserwacji wydajnosci tego ujecia,

podlega karze grzywny do 5.000 zl.

2. W razie popelnienia wykroczenia okreslonego w ust. 1 pkt 1-3 mozna orzec obowiazek przywrocenia do stanu poprzedniego.

Poczatek

Art. 129.

1. Kto:

1) niszczy lub uszkadza wodne urzadzenia pomiarowe,

2) niszczy albo uszkadza urzadzenia zaopatrzenia w wode lub urzadzenia kanalizacyjne, jezeli szkoda nie przekracza kwoty 1.000 zl,

3) bez zgody wlasciciela urzadzen zaopatrzenia w wode lub urzadzen kanalizacyjnych podlacza nieruchomosc do tych urzadzen,

podlega karze grzywny do 5.000 zl.

2. W razie popelnienia wykroczenia okreslonego w ust. 1 pkt 1 i 2 mozna orzec obowiazek zaplaty rownowartosci zniszczonego lub uszkodzonego urzadzenia albo przywrocenia do stanu poprzedniego.

Poczatek

Art. 130.

1. Zakladom wymierza sie kare pieniezna za wprowadzenie do wod lub do ziemi sciekow nie odpowiadajacych wymaganym warunkom.

2. Organem wlasciwym do wymierzenia kary pienieznej za wprowadzanie sciekow nie odpowiadajacych wymaganym warunkom do wod lub do ziemi jest wojewodzki inspektor ochrony srodowiska.

4. Wojewodzki inspektor ochrony srodowiska moze wymierzyc zakladowi kare pieniezna za pobor wody w ilosci wiekszej niz ustalona w pozwoleniu wodnoprawnym oraz za pietrzenie wody wyzsze od dozwolonego.

5. Kary pieniezne, o ktorych mowa w ust. 1 i 4, obciazaja wyniki ekonomiczne zakladu, a w wypadku wymierzenia kary przedsiebiorstwu gospodarki komunalnej nie wyposazonemu w urzadzenia zabezpieczajace wody przed zanieczyszczeniem - organ zalozycielski tego przedsiebiorstwa.

6. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, zasady i tryb ustalania kar pienieznych okreslonych w ust. 1 i 4.

6a. Rada Ministrow moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, wspolczynniki roznicujace kary pieniezne okreslone w ust. 1 i 4.

8. Kary ustalane na podstawie przepisow rozporzadzenia Rady Ministrow, o ktorym mowa w ust. 6, nie uiszczone w wyznaczonym terminie podlegaja wraz z odsetkami za zwloke przymusowemu sciagnieciu w trybie okreslonym w przepisach o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

9. Kary pieniezne wymierzane na podstawie ust. 1 i 4 przeznacza sie na Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewodzkie fundusze ochrony srodowiska i gospodarki wodnej oraz gminne fundusze ochrony srodowiska i gospodarki wodnej.

Poczatek

Art. 130a.

1. Termin platnosci kary, o ktorej mowa w art. 130 ust. 1 i 4, wynosi 14 dni od dnia, w ktorym decyzja ustalajaca jej wysokosc stala sie ostateczna.

2. W razie nieterminowego uiszczenia kary, sa pobierane odsetki w wysokosci odsetek pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiazan podatkowych.

Poczatek

Art. 130b.

1. Nie mozna wydac decyzji w sprawie wysokosci kary, o ktorej mowa w art. 130 ust. 1 i 4, jezeli od dnia, w ktorym stwierdzono naruszenie wymaganych warunkow, uplynelo 5 lat.

2. Wymierzonej kary nie pobiera sie po uplywie 5 lat od dnia, w ktorym decyzja ustalajaca jej wysokosc stala sie ostateczna, lub, w razie odroczenia terminu platnosci kary, po uplywie 5 lat od uplywu okresu odroczenia.

3. W razie rozlozenia kary na raty, bieg terminu, o ktorym mowa w ust. 2, rozpoczyna sie od dnia platnosci ostatniej raty.

Poczatek

Art. 130c.

1. Termin platnosci kar wymierzonych na podstawie art. 130 ust. 1, na wniosek ukaranego zakladu, moze byc odroczony lub kara moze byc rozlozona na raty na okres nie dluzszy niz 5 lat.

2. Decyzja o odroczeniu terminu platnosci moze byc podjeta w razie stwierdzenia, ze ukarany zaklad realizuje inwestycje, ktorych wykonanie i oddanie do uzytku, w okresie nie dluzszym niz 5 lat, zapewni usuniecie przyczyn wymierzenia tej kary.

3. Decyzja o rozlozeniu kary na raty moze byc podjeta w razie stwierdzenia, ze zaplata w calosci wymierzonej kary, w terminie okreslonym w art. 130a ust. 1, znacznie ograniczy lub uniemozliwi dalsze prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, a w szczegolnosci kontynuacje przedsiewziec, ktorych wykonanie zapewni usuniecie przyczyn wymierzenia tej kary.

4. Decyzje w sprawach okreslonych w ust. 2 i 3 podejmuje wojewodzki inspektor ochrony srodowiska.

5. Wniosek o odroczenie terminu platnosci lub rozlozenie na raty moze byc zlozony w terminie 14 dni od dnia, w ktorym decyzja o wymierzeniu kary stala sie ostateczna.

6. Kare, ktorej termin platnosci zostal odroczony, podwyzsza sie o 50% i pobiera niezwlocznie po uplywie okresu odroczenia, jezeli inwestycje, o ktorych mowa w ust. 2, nie zostaly wykonane i oddane do uzytku w tym okresie.

7. Kare, ktorej termin platnosci zostal odroczony, zmniejsza sie o kwote srodkow wlasnych wydatkowanych na zrealizowanie inwestycji, o ktorych mowa w ust. 2.

Dzial VIII

Przepisy przejsciowe i koncowe

Poczatek

Art. 131.

1. Osobom, ktore byly wlascicielami wod plynacych przejetych z dniem 12 grudnia 1962 r. na wlasnosc Panstwa i korzystaly z nich do celow rybackich, naczelnik powiatu moze przyznac prawo dozywotniego, nieodplatnego korzystania z tych wod do celow rybackich.

2. Osobom okreslonym w ust. 1, ktore nie moga korzystac z wod do celow rybackich ze wzgledu na stan zdrowia albo gdy wody te zostaly zagospodarowane przez jednostki gospodarki uspolecznionej przed dniem wejscia w zycie ustawy, wojewoda moze przyznac z tego tytulu odszkodowanie na zasadach i w trybie ustalonych przez Rade Ministrow.

3. Wnioski w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, podlegaja rozpatrzeniu, jezeli zostana zgloszone w terminie trzech lat od wejscia w zycie ustawy.

Poczatek

Art. 132.

Zaklady, ktore uzyskaly pozwolenie wodnoprawne przed dniem wejscia w zycie ustawy, moga byc obciazone dodatkowymi obowiazkami przewidzianymi w ustawie.

Poczatek

Art. 132a.

1. Pozwolenia wodnoprawne, wydane przed dniem 1 stycznia 1975 r., wygasaja z dniem 31 grudnia 2000 r.

2. Zaklady posiadajace pozwolenia wodnoprawne, o ktorych mowa w ust. 1, oraz zaklady, ktore pobieraja wode lub wprowadzaja scieki do wod albo do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, sa zobowiazane zlozyc wniosek o jego wydanie na zasadach okreslonych w ustawie w terminie od dnia 1 lipca 1997 r. do dnia 30 czerwca 2000 r.

3. W wypadku niezlozenia wniosku w terminie, zaklady, o ktorych mowa w ust. 2, beda uiszczac, do czasu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, podwyzszone 10-krotnie oplaty za szczegolne korzystanie z wod i urzadzen wodnych.

4. Organ wlasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego moze, w drodze decyzji, nakazac zakladom, o ktorych mowa w ust. 2, rozebranie urzadzen wodnych wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

Poczatek

Art. 133.

1. Nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na istniejace w dniu wejscia w zycie ustawy urzadzenia wodne. Wlasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego terenowy organ administracji panstwowej moze nakazac przebudowe tych urzadzen lub wykonanie urzadzen zapobiegajacych szkodom, o ile potrzeba taka wynika z przepisow niniejszej ustawy. Przepis art. 25 ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 nie zwalnia zakladu od obowiazku uzyskania w ciagu pieciu lat od dnia wejscia w zycie ustawy pozwolenia wodnoprawnego na eksploatacje urzadzen wodnych sluzacych do ujmowania wody podziemnej oraz urzadzen zabezpieczajacych wody przed zanieczyszczeniem.

Poczatek

Art. 134.

1. Nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na istniejace w dniu wejscia w zycie ustawy mosty i przepusty.

2. Przebudowa istniejacych w dniu wejscia w zycie ustawy mostow i przepustow wymaga uprzedniego uzgodnienia z wlasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego terenowym organem administracji panstwowej czesci hydrologicznej i hydraulicznej zalozen techniczno-ekonomicznych.

3. W wypadkach szczegolnych, gdy istniejace w dniu wejscia w zycie ustawy mosty i przepusty sa przyczyna istotnych przeszkod w przeplywach wod i lodow, utrudnien dla zeglugi i splawu albo wplywaja w istotny sposob na pogorszenie stosunkow wodnych w gruntach, wojewoda moze zobowiazac zarzadce drogi (kolei) do przebudowy lub usuniecia mostu lub przepustu albo do wykonania i utrzymania urzadzen zapobiegajacych szkodzie; w tych wypadkach stosuje sie odpowiednio przepis art. 25.

Poczatek

Art. 135.

1. Zaklady, ktore w dniu 9 lutego 1961 r. nie posiadaly wymaganych obowiazujacymi wowczas przepisami ustawy urzadzen zabezpieczajacych wody przed zanieczyszczeniem, moga byc na czas oznaczony zwolnione od obowiazku wykonania tych urzadzen .

2. Zwolnien udziela na wniosek zainteresowanego zakladu wojewoda, okreslajac czas zwolnienia - nie dluzszy jednak niz piec lat - oraz dopuszczalne zanieczyszczenie w sciekach wprowadzanych do wod lub do ziemi, a w razie potrzeby rowniez okresy stopniowego zmniejszania zanieczyszczen albo inne warunki zwolnien.

3. Wnioski .okreslone w ust. 2 nalezy zglaszac w ciagu roku od dnia wejscia w zycie ustawy. Do czasu wydania ostatecznej decyzji stosuje sie przepisy obowiazujace przed dniem wejscia w zycie ustawy.

4. Minister - Kierownik Urzedu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej moze w wypadkach szczegolnie uzasadnionych wzgledami technicznymi i ekonomicznymi, na wniosek zakladu zlozony za posrednictwem jego organu naczelnego, okres zwolnienia, o ktorym mowa w ust. 1, przedluzyc na czas dalszy, jednak nie dluzszy niz cztery lata.

Poczatek

Art. 136.

Zaklady korzystajace w dniu wejscia w zycie ustawy do celow rybackich z wod, na ktorych sa utworzone obwody rybackie, maja obowiazek uzyskania w ciagu pieciu lat od wejscia w zycie ustawy pozwolenia wodnoprawnego na to korzystanie.

Poczatek

Art. 137.

Oplaty melioracyjne, koszty wykonania urzadzen zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorczych urzadzen kanalizacyjnych wsi oraz naleznosci spolek wodnych z tytulu skladek i innych swiadczen na rzecz spolki maja charakter danin publicznych.

Poczatek

Art. 138.

1. Zaklady przemyslowe, ktore w dniu wejscia w zycie ustawy wprowadzaja scieki do urzadzen kanalizacyjnych stanowiacych wlasnosc Panstwa, obowiazane sa zglosic wlasciwym do wydania zezwolenia terenowym organom administracji panstwowej ilosc i sklad tych sciekow w ciagu roku od dnia wejscia w zycie ustawy.

2. Zaklady przemyslowe okreslone w ust. 1, ktore wprowadzaja do urzadzen kanalizacyjnych stanowiacych wlasnosc Panstwa scieki nie odpowiadajace wymaganym warunkom, moga byc zwolnione od tych warunkow na czas oznaczony, nie dluzszy jednak niz okreslony w art. 135.

3. Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska okresli zasady zgloszen i zwolnien, o ktorych mowa w ust. 1 i 2.

Poczatek

Art. 139.

Sprawy wszczete przed dniem wejscia w zycie ustawy podlegaja rozpoznaniu, do ich ukonczenia w danej instancji, wedlug przepisow dotychczasowych.

Poczatek

Art. 140.

W ustawie z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz.U. Nr 52, poz. 303) skresla sie art. 22.

Poczatek

Art. 141.

W ustawie z dnia 26 pazdziernika 1971 r. o podatku gruntowym (Dz.U. Nr 27, poz. 254) dodaje sie nowy art. 7a w brzmieniu:

"Art. 7a. Grunty zmeliorowane moga byc objete zmiana opodatkowania nie wczesniej niz po uplywie szesciu lat liczac od roku, w ktorym urzadzenia melioracji wodnych zostaly oddane do uzytku.".

Poczatek

Art. 142.

W ustawie z dnia 22 kwietnia 1959 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w miastach i osiedlach (Dz.U. Nr 27, poz. 167, z 1961 r. Nr 5, poz. 33, z 1962 r. Nr 34, poz. 158 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) skresla sie art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 7 i 8.

Poczatek

Art. 143.

W ustawie z dnia 26 pazdziernika 1971 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych oraz rekultywacji gruntow (Dz.U. Nr 27, poz. 249) w art. 1 ust. 2 dodaje sie nowe pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) grunty pod urzadzeniami wodno-melioracyjnymi, zbiornikami wodnymi i korytami regulowanych rzek na potrzeby rolnictwa,

8) tereny urzadzen przeciwpowodziowych".

Poczatek

Art. 144.

1. Traca moc:

1) ustawa z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 34, poz. 158 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115),

2) ustawa z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa (Dz.U. z 1963 r. Nr 42, poz. 237 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115),

3) ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o zaopatrywaniu ludnosci w wode (Dz. U. Nr 11, poz. 72, z 1962 r. Nr 34, poz. 158 i z 1965 r. Nr 51, poz. 314),

4) ustawa z dnia 10 grudnia 1965 r. o zaopatrywaniu rolnictwa i wsi w wode (Dz.U. Nr 51, poz. 314).

2. Do czasu wydania przepisow wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy pozostaja w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie ustaw wymienionych w ust. 1, jezeli nie sa z nia sprzeczne.

Poczatek

Art. 145.

Ustawa wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1975 r.

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.