Tekst ujednolicony po zmianie z 19 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 228 z 30 grudnia 2003 r., poz. 2262) Stan prawny na 30 kwietnia 2004 roku

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych

SPIS TRESCI

I. Ujednolicony tekst ustawy powstal na podstawie nastepujacych Dziennikow Ustaw:

  • z 1997 r. nr 123, poz. 776; nr 160, poz. 1082,
  • z 1998 r. nr 99, poz. 628; nr 106, poz. 668; nr 137, poz. 887, nr 156, poz. 1019; nr 162, poz. 1118 i poz. 1126,
  • z 1999 r. nr 49, poz. 486; nr 90, poz. 1001; nr 95, poz. 1101; nr 111, poz. 1280,
  • z 2000 r. nr 48, poz. 550; nr 119, poz. 1249,
  • z 2001 r. nr 39, poz. 459; nr 100, poz. 1080, nr 125, poz. 1368; nr 129, poz. 1444; nr 154, poz. 1792 i poz. 1800,
  • z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 i Nr 200, poz. 1679 i 1683 oraz Nr 241, poz. 2074,
  • z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262.
II. Ostatnie zmiany wprowadzila ustawa z 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych oraz ustawy - Przepisy wprowadzajace ustawe o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 228 z 30 grudnia 2003 r., poz. 2262) - dalej: nowela. Sklada sie z czterech artykulow:

Art. 1 wprowadza zmiany bezposrednio w tekscie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych;

Art. 2 zmienia ustawe z 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

Art. 3 stanowi, ze przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy, o ktorej mowa w art. 1, zachowuja moc do czasu wejscia w zycie przepisow wykonawczych wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 10 lit. b noweli.

Art. 4 informuje, ze nowela wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

III. Przytaczamy tez tresc przepisow towarzyszacych wczesniejszej nowelizacji z 20 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 79):

"Art. 9. 1. Maksymalne dofinansowanie ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych kosztow:

1) dzialalnosci, w tym wynikajacych ze zwiekszonej liczby uczestnikow warsztatu terapii zajeciowej, wynosi:

a) w 2005 r. - 90 proc. tych kosztow,

b) w 2006 r. - 85 proc. tych kosztow,

c) w 2007 r. - 75 proc. tych kosztow,

d) w 2008 r. i w latach nastepnych - 70 proc. tych kosztow;

2) tworzenia warsztatu terapii zajeciowej wynosi:

a) w 2003 r. - 90 proc. tych kosztow,

b) w 2004 r. - 80 proc. tych kosztow,

c) w 2005 r. - 70 proc. tych kosztow,

d) w 2006 r. i latach nastepnych - 60 proc. tych kosztow.

2. Maksymalne dofinansowanie ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych kosztow, o ktorych mowa w art. 1 pkt 21 w zakresie dotyczacym art. 29 ust. 3 ustawy wynosi: 1) w 2005 r. - 85 proc. tych kosztow,

2) w 2006 r. - 75 proc. tych kosztow,

3) w 2007 r. i w latach nastepnych - 65 proc. tych kosztow.

Art. 10. 1. Dotychczasowe wpisy do rejestru osrodkow zachowuja waznosc do czasu ich wygasniecia.

2. Rejestr organizatorow turnusow, o ktorym mowa w art. 10c ust. 2 pkt 1, obowiazuje od dnia 1 stycznia 2004 r.

Art. 11. Pracodawcy, ktorzy uzyskali status zakladu pracy chronionej przed dniem wejscia w zycie ustawy, sa obowiazani w terminie 12 miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy do:

1) zwiekszenia stanu zatrudnienia do co najmniej 25 pracownikow w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy;

2) przekazywania na rachunek bankowy niewykorzystanych srodkow zakladowego funduszu nieprzeznaczanych na pomoc indywidualna dla niepelnosprawnych pracownikow.

Art. 12. Rady, o ktorych mowa w art. 1 pkt 39 w zakresie dotyczacym art. 44a i 44b oraz w art. 1 pkt 47 w zakresie dotyczacym art. 50 ust. 2, zostana powolane do dnia 30 marca 2003 r. na zasadach i w skladzie okreslonych w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawa.

Art. 13. 1. Sprawy wszczete, a niezakonczone przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy podlegaja rozpatrzeniu wedlug przepisow dotychczasowych, z zastrzezeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku gdy kompetencje w zakresie realizacji zadania zostaly z dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy przekazane do wlasciwosci innego organu, zadanie to realizuje organ wlasciwy na podstawie przepisow niniejszej ustawy.

3. W przypadku zmian zakresu zadania wraz z dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy, zadanie podlega realizacji w zakresie przewidzianym w niniejszej ustawie.

Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisow upowazniajacych, zmienianych niniejsza ustawa, zachowuja moc do czasu wejscia w zycie nowych przepisow wykonawczych oraz moga byc zmieniane na podstawie upowaznienia w brzmieniu nadanym niniejsza ustawa.

Art. 15. Informacje o ustalonej na zasadach obowiazujacych do dnia 31 grudnia 2003 r. wysokosci obnizenia wplat na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych, o ktorych mowa w art. 22 ustawy zmienianej w art. 1, z tytulu zakupu produkcji lub uslugi w zakladzie pracy chronionej lub w zakladzie aktywnosci zawodowej dokonanego do dnia 31 grudnia 2003 r., moga byc uwzgledniane przez pracodawce zobowiazanego do wplat:

1) az do wyczerpania - w przypadku informacji wystawionych do dnia 31 grudnia 1998 r.;

2) w terminie do 12 miesiecy po dniu uzyskania informacji - w przypadku informacji wystawianych od dnia 1 stycznia 1999 r.

Art. 16. Prowadzacy zaklad pracy chronionej lub zaklad aktywnosci zawodowej w stosunku do tego zakladu otrzymuje zwrot podatku od towarow i uslug na podstawie przepisow odrebnych za okresy miesieczne w 2003 r., nie dluzej jednak niz za grudzien 2003 r.

Art. 17. Prowadzacy zaklad pracy chronionej ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych, za okresy miesieczne w 2003 r., nie dluzej jednak niz za grudzien 2003 r., moze na wniosek otrzymac dla tego zakladu:

1) dofinansowanie lub refundacje wynagrodzen osob niepelnosprawnych, u ktorych stwierdzono chorobe psychiczna, uposledzenie umyslowe lub epilepsje oraz pracownikow niewidomych, w wysokosci 75 proc. najnizszego wynagrodzenia;

2) dofinansowanie w zwiazku z zatrudnianiem osob niepelnosprawnych w przypadku braku podstaw do zwrotu podatku od towarow i uslug lub gdy jest on nizszy o 90 proc. od wynikajacego z wyliczenia dokonanego na podstawie przepisow odrebnych.

Art. 18. Przepisu art. 3 pkt 4 nie stosuje sie do platnikow, ktorzy status zakladu pracy chronionej utracili przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Art. 19. stanowil, ze ustawa wchodzi w zycie pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym ustawa zostala ogloszona [czyli 1 lutego 2003 r.], z wyjatkiem:

1) art. 1 pkt 44 lit. b, ktory wchodzi w zycie z dniem 1 lipca 2003 r.;

2) art. 1 pkt 9 w zakresie dotyczacym art. 10b ust. 3-5, pkt 15, pkt 16, pkt 18, pkt 24 w zakresie dotyczacym art. 32 ust. 1 pkt 4 oraz art. 3-5, ktore wchodza w zycie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3) art. 2, 7 i 8, ktore wchodza w zycie z dniem ogloszenia, z moca od dnia 1 stycznia 2003 r."

IV. Przepisy, ktore weszly w zycie 1 stycznia 2004 r. zaznaczone sa tlusta czcionka.

SPIS ROZDZIALOW

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. Ustawa dotyczy osob, ktorych niepelnosprawnosc zostala potwierdzona orzeczeniem:

1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekajace do jednego z trzech stopni niepelnosprawnosci okreslonych w art. 3 lub

2) o calkowitej lub czesciowej niezdolnosci do pracy na podstawie odrebnych przepisow, lub

3) o niepelnosprawnosci, wydanym przed ukonczeniem 16 roku zycia

- zwanych dalej "osobami niepelnosprawnymi".

Art. 2. Ilekroc w ustawie jest mowa o:

1) najnizszym wynagrodzeniu - oznacza to minimalne wynagrodzenie za prace obowiazujace w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odrebnych przepisow,

2) osobie niepelnosprawnej bezrobotnej lub niepelnosprawnej poszukujacej pracy - oznacza to osobe niepelnosprawna bezrobotna lub niepelnosprawna poszukujaca pracy w rozumieniu przepisow o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu,

3) organizacjach pozarzadowych - oznacza to stowarzyszenia, zwiazki, izby oraz organizacje pracodawcow i pracobiorcow w szczegolnosci dzialajace na rzecz osob niepelnosprawnych, tworzone na podstawie odrebnych przepisow,

4) przecietnym wynagrodzeniu - oznacza to przecietne miesieczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia nastepnego miesiaca po ogloszeniu przez prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118 i z 1999 r. nr 38, poz. 360),

5) uczestnictwie w zyciu spolecznym - oznacza to mozliwosc pelnienia rol spolecznych oraz pokonywania barier, w szczegolnosci psychologicznych, architektonicznych, urbanistycznych, transportowych i w komunikowaniu sie,

6) wskazniku zatrudnienia osob niepelnosprawnych - oznacza to przecietny miesieczny udzial procentowy osob niepelnosprawnych w zatrudnieniu ogolem, w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy,

7) warunkach pracy chronionej - oznacza to warunki, o ktorych mowa w art. 28 albo art. 29, i uzyskanie statusu zakladu pracy chronionej albo zakladu aktywnosci zawodowej,

8) przystosowanym stanowisku pracy osoby niepelnosprawnej - oznacza to stanowisko pracy, ktore jest oprzyrzadowane i dostosowane odpowiednio do potrzeb wynikajacych z rodzaju i stopnia niepelnosprawnosci,

9) staroscie - oznacza to takze prezydenta miasta na prawach powiatu,

10) niepelnosprawnosci - oznacza to trwala lub okresowa niezdolnosc do wypelniania rol spolecznych z powodu stalego lub dlugotrwalego naruszenia sprawnosci organizmu, w szczegolnosci powodujaca niezdolnosc do pracy.

Rozdzial 2

Orzekanie o niepelnosprawnosci

Art. 3. 1. Ustala sie trzy stopnie niepelnosprawnosci, ktore stosuje sie do realizacji celow okreslonych ustawa:

1) znaczny,

2) umiarkowany,

3) lekki.

2. Orzeczenie ustalajace stopien niepelnosprawnosci stanowi takze podstawe do przyznania ulg i uprawnien na podstawie odrebnych przepisow.

Art. 4. 1. Do znacznego stopnia niepelnosprawnosci zalicza sie osobe z naruszona sprawnoscia organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagajaca, w celu pelnienia rol spolecznych, stalej lub dlugotrwalej opieki i pomocy innych osob w zwiazku z niezdolnoscia do samodzielnej egzystencji.

2. Do umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci zalicza sie osobe z naruszona sprawnoscia organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagajaca czasowej albo czesciowej pomocy innych osob w celu pelnienia rol spolecznych.

3. Do lekkiego stopnia niepelnosprawnosci zalicza sie osobe o naruszonej sprawnosci organizmu, powodujacej w sposob istotny obnizenie zdolnosci do wykonywania pracy, w porownaniu do zdolnosci, jaka wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pelna sprawnoscia psychiczna i fizyczna, lub majaca ograniczenia w pelnieniu rol spolecznych dajace sie kompensowac przy pomocy wyposazenia w przedmioty ortopedyczne, srodki pomocnicze lub srodki techniczne.

4. Niezdolnosc do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawnosci organizmu w stopniu uniemozliwiajacym zaspokajanie bez pomocy innych osob podstawowych potrzeb zyciowych, za ktore uwaza sie przede wszystkim samoobsluge, poruszanie sie i komunikacje.

5. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci osoby, o ktorej mowa w ust. 1 lub 2, nie wyklucza mozliwosci zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniajacego warunkow pracy chronionej, w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Panstwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawce stanowiska pracy do potrzeb osoby niepelnosprawnej.

Art. 4a. 1. Osoby, ktore nie ukonczyly 16 roku zycia, zaliczane sa do osob niepelnosprawnych, jezeli maja naruszona sprawnosc fizyczna lub psychiczna o przewidywanym okresie trwania powyzej 12 miesiecy, z powodu wady wrodzonej, dlugotrwalej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodujaca koniecznosc zapewnienia im calkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb zyciowych w sposob przewyzszajacy wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

2. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, kryteria oceny niepelnosprawnosci u osob w wieku do 16 roku zycia.

Art. 5. Orzeczenie lekarza orzecznika Zakladu Ubezpieczen Spolecznych o:

1) calkowitej niezdolnosci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolnosci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118) traktowane jest na rowni z orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci,

2) calkowitej niezdolnosci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na rowni z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci,

3) czesciowej niezdolnosci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowosci przekwalifikowania, o ktorym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na rowni z orzeczeniem o lekkim stopniu niepelnosprawnosci.

Art. 5a. 1. Osoby posiadajace wazne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidow, niezdolnosci do pracy w gospodarstwie rolnym, o ktorych mowa w art. 62, oraz orzeczenia o niezdolnosci do pracy, o ktorych mowa w art. 5, moga skladac do zespolu do spraw orzekania o niepelnosprawnosci wniosek o ustalenie stopnia niepelnosprawnosci i wskazan, o ktorych mowa w art. 6b ust. 3, dla celow korzystania z ulg i uprawnien na podstawie odrebnych przepisow.

2. W postepowaniu w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1, zespol do spraw orzekania o niepelnosprawnosci wydaje orzeczenie, w ktorym:

1) stopien niepelnosprawnosci okresla sie na podstawie przedlozonych orzeczen, o ktorych mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami, o ktorych mowa w art. 5 i 62,

2) wskazania, o ktorych mowa w art. 6b ust. 3, ustala sie stosownie do naruszonej sprawnosci organizmu i ograniczen funkcjonalnych uzasadniajacych korzystanie z ulg i uprawnien na podstawie odrebnych przepisow.

3. Zespol do spraw orzekania o niepelnosprawnosci ma prawo zadac od wlasciwych organow rentowych udostepnienia kopii orzeczen, o ktorych mowa w ust. 1, a organy te sa obowiazane do ich udostepniania.

4. Od orzeczenia, o ktorym mowa w ust. 2, nie sluzy odwolanie.

Art. 6. 1. Powoluje sie zespoly orzekajace o niepelnosprawnosci:

1) powiatowe zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnosci - jako pierwsza instancja,

2) wojewodzkie zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnosci - jako druga instancja.

1a. Wydatki zwiazane z tworzeniem i dzialalnoscia zespolow sa pokrywane ze srodkow finansowych budzetu panstwa. Wydatki te moga byc rowniez pokrywane ze srodkow finansowych jednostek samorzadu terytorialnego.

2. Wlasciwosc miejscowa powiatowego i wojewodzkiego zespolu do spraw orzekania o niepelnosprawnosci ustala sie wedlug miejsca stalego pobytu w rozumieniu przepisow o ewidencji ludnosci i dowodach osobistych.

3. Wlasciwosc miejscowa zespolu orzekajacego o niepelnosprawnosci ustala sie wedlug miejsca pobytu w przypadku osob:

1) bezdomnych,

2) przebywajacych poza miejscem stalego pobytu ponad dwa miesiace ze wzgledow zdrowotnych lub rodzinnych,

3) przebywajacych w zakladach karnych i poprawczych,

4) przebywajacych w domach pomocy spolecznej i osrodkach wsparcia w rozumieniu przepisow o pomocy spolecznej.

4. W przypadku osob, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2-4, zespol orzekajacy o niepelnosprawnosci jest obowiazany przeslac zawiadomienie o wydanym orzeczeniu do powiatowego zespolu do spraw orzekania o niepelnosprawnosci wlasciwego zgodnie z ust. 2.

Art. 6a. 1. Starosta w ramach zadan z zakresu administracji rzadowej powoluje i odwoluje powiatowy zespol do spraw orzekania o niepelnosprawnosci, zwany dalej "powiatowym zespolem", po uzyskaniu zgody wojewody oraz przedklada wojewodzie informacje o realizacji zadan.

2. Wojewoda po zasiegnieciu opinii starostow ustala obszar dzialania powiatowego zespolu do spraw orzekania o niepelnosprawnosci, ktory moze obejmowac swoim zasiegiem wiecej niz jeden powiat, oraz siedziby wyjazdowych skladow orzekajacych w powiatach, w ktorych nie powolano powiatowego zespolu.

3. Powiatowy zespol dzialajacy w miescie na prawach powiatu moze byc nazwany "miejskim zespolem do spraw orzekania o niepelnosprawnosci". Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

4. Wojewodzki zespol do spraw orzekania o niepelnosprawnosci, zwany dalej "wojewodzkim zespolem", powoluje i odwoluje wojewoda.

Art. 6b. 1. Powiatowe zespoly orzekaja na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo , za ich zgoda, na wniosek osrodka pomocy spolecznej.

2. Osrodki pomocy spolecznej moga uczestniczyc na prawach strony w sprawach, w ktorych orzekaja powiatowe zespoly.

3. W orzeczeniu powiatowego zespolu, poza ustaleniem niepelnosprawnosci lub stopnia niepelnosprawnosci, powinny byc zawarte wskazania dotyczace w szczegolnosci:

1) odpowiedniego zatrudnienia uwzgledniajacego psychofizyczne mozliwosci danej osoby,

2) szkolenia, w tym specjalistycznego,

3) zatrudnienia w zakladzie aktywnosci zawodowej,

4) uczestnictwa w terapii zajeciowej,

5) koniecznosci zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, srodki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ulatwiajace funkcjonowanie danej osoby,

6) korzystania z systemu srodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie sie korzystanie z uslug socjalnych, opiekunczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych swiadczonych przez siec instytucji pomocy spolecznej, organizacje pozarzadowe oraz inne placowki,

7) koniecznosci stalej lub dlugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby w zwiazku ze znacznie ograniczona mozliwoscia samodzielnej egzystencji,

8) koniecznosci stalego wspoludzialu na co dzien opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

9) spelniania przez osobe niepelnosprawna przeslanek okreslonych w art. 8 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602, nr 123, poz. 779 i nr 160, poz. 1086, z 1998 r. nr 106, poz. 668 i nr 133, poz. 872, z 1999 r. nr 106, poz. 1216, z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 43, poz. 483 i nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. nr 27, poz. 298, nr 106, poz. 1149, nr 110, poz. 1189, nr 111, poz. 1194, nr 123, poz. 1353, nr 125, poz. 1371, nr 129, poz. 1444 i nr 130, poz. 1452).

Art. 6c. 1. Pelnomocnik Rzadu do Spraw Osob Niepelnosprawnych, zwany dalej "Pelnomocnikiem", sprawuje nadzor nad orzekaniem o niepelnosprawnosci i o stopniu niepelnosprawnosci.

2. Nadzor, o ktorym mowa w ust. 1, polega na:

1) kontroli orzeczen co do ich zgodnosci z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczacymi orzekania o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci,

2) kontroli prawidlowosci i jednolitosci stosowania przepisow, standardow i procedur postepowania w sprawach dotyczacych orzekania o niepelnosprawnosci i o stopniu niepelnosprawnosci,

3) szkoleniu czlonkow wojewodzkich zespolow,

4) udzielaniu wyjasnien w zakresie stosowania przepisow regulujacych postepowanie w sprawach dotyczacych orzekania o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci.

3. Jezeli w ramach nadzoru Pelnomocnik stwierdzi, ze istnieje uzasadniona watpliwosc co do zgodnosci orzeczenia ze stanem faktycznym lub ze orzeczenie zostalo wydane w sposob sprzeczny z przepisami dotyczacymi orzekania o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci, moze zwrocic sie do wlasciwego organu o:

1) stwierdzenie niewaznosci orzeczenia,

2) wznowienie postepowania.

4. Pelnomocnik, w wyniku stwierdzonych w ramach nadzoru nieprawidlowosci, moze wystapic:

1) do organu, ktory powolal zespol do spraw orzekania o niepelnosprawnosci, o odwolanie czlonkow zespolu odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidlowosci,

2) do wojewody o cofniecie zgody na powolanie powiatowego zespolu.

5. Nadzor, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w imieniu Pelnomocnika realizuja upowaznione przez niego osoby, posiadajace wiedze niezbedna do przeprowadzania kontroli. Pisemne upowaznienie jest wydawane na czas okreslony, nie dluzszy niz 2 lata.

6. Wojewoda pelni bezposredni nadzor nad powiatowymi zespolami. Przepisy ust. 2, 3, 4 pkt 1 i ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

7. Wojewoda przestawia Pelnomocnikowi informacje o realizacji zadan:

1) powiatowych zespolow, sporzadzane na podstawie informacji otrzymanych od starostow,

2) wojewodzkiego zespolu.

8. Od orzeczenia wojewodzkiego zespolu przysluguje odwolanie do sadu pracy i ubezpieczen spolecznych w terminie 30 dni od dnia doreczenia orzeczenia. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem wojewodzkiego zespolu, ktory wydal orzeczenie. Jezeli wojewodzki zespol uzna, ze odwolanie zasluguje w calosci na uwzglednienie, wydaje orzeczenie, w ktorym uchyla lub zmienia zaskarzone orzeczenie. Postepowanie w sprawach odwolan jest wolne od kosztow i oplat sadowych.

9. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe zasady wydawania orzeczen, o ktorych mowa w art. 5a, orzekania o niepelnosprawnosci i o stopniu niepelnosprawnosci, uwzgledniajac tryb postepowania przy orzekaniu oraz sklad i sposob powolywania i odwolywania czlonkow zespolow orzekajacych, a takze sposob dzialania tych zespolow,

2) rodzaj i zakres wymaganych kwalifikacji czlonkow zespolow orzekajacych oraz tryb postepowania przy wydawaniu zaswiadczen uprawniajacych do orzekania o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia specjalistycznych kwalifikacji, odpowiednich do zakresu orzekania,

3) warunki organizacyjne i techniczne, jakie powinny spelniac pomieszczenia zespolow orzekajacych, majac na wzgledzie zapewnienie dostepu do tych pomieszczen osobom niepelnosprawnym,

4) tryb przeprowadzania szkolen i minima programowe szkolen dla specjalistow powolywanych do zespolow orzekajacych oraz sposob wyboru osrodkow szkoleniowych upowaznionych do prowadzenia szkolen, kierujac sie koniecznoscia zapewnienia wlasciwego poziomu ksztalcenia, w tym odpowiedniego poziomu wiedzy specjalistycznej,

5) standardy w zakresie kwalifikowania oraz postepowania dotyczacego orzekania o niepelnosprawnosci i o stopniu niepelnosprawnosci, uwzgledniajac schorzenia naruszajace sprawnosc organizmu i przewidywany okres trwania naruszenia tej sprawnosci, powodujace zaliczenie do odpowiedniego stopnia niepelnosprawnosci, a takze oznaczenie symboli przyczyn niepelnosprawnosci,

6) wzory i terminy skladania informacji, o ktorych mowa w ust. 7 i art. 6a ust. 1, uwzgledniajac elementy informacji o realizacji zadan, przyjetych wnioskach, wydanych orzeczeniach i wydanych legitymacjach, wydatkach oraz elementy zestawien zbiorczych,

7) wzory legitymacji dokumentujacych niepelnosprawnosc lub stopien niepelnosprawnosci oraz organy uprawnione do ich wystawiania, majac na wzgledzie zachowanie jednolitosci dokumentu potwierdzajacego podstawe do korzystania z ulg i uprawnien.

Rozdzial 3

Rehabilitacja osob niepelnosprawnych

Art. 7. 1. Rehabilitacja osob niepelnosprawnych oznacza zespol dzialan, w szczegolnosci organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i spolecznych, zmierzajacych do osiagniecia, przy aktywnym uczestnictwie tych osob, mozliwie najwyzszego poziomu ich funkcjonowania, jakosci zycia i integracji spolecznej.

2. Rehabilitacja lecznicza osob niepelnosprawnych odbywa sie na podstawie odrebnych przepisow.

Art. 8. 1. Rehabilitacja zawodowa ma na celu ulatwienie osobie niepelnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umozliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i posrednictwa pracy.

2. Do realizacji celu, o ktorym mowa w ust. 1, niezbedne jest:

1) dokonanie oceny zdolnosci do pracy, w szczegolnosci przez:

a) przeprowadzenie badan lekarskich i psychologicznych umozliwiajacych okreslenie sprawnosci fizycznej, psychicznej i umyslowej do wykonywania zawodu oraz ocene mozliwosci zwiekszenia tej sprawnosci,

b) ustalenie kwalifikacji, doswiadczen zawodowych, uzdolnien i zainteresowan,

2) prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzgledniajacego ocene zdolnosci do pracy oraz umozliwiajacego wybor odpowiedniego zawodu i szkolenia,

3) przygotowanie zawodowe z uwzglednieniem perspektyw zatrudnienia,

4) dobor odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposazenie,

5) okreslenie srodkow technicznych umozliwiajacych lub ulatwiajacych wykonywanie pracy, a w razie potrzeby - przedmiotow ortopedycznych, srodkow pomocniczych, sprzetu rehabilitacyjnego itp.

Art. 9. 1. Rehabilitacja spoleczna ma na celu umozliwianie osobom niepelnosprawnym uczestnictwa w zyciu spolecznym.

2. Rehabilitacja spoleczna realizowana jest przede wszystkim przez:

1) wyrabianie zaradnosci osobistej i pobudzanie aktywnosci spolecznej osoby niepelnosprawnej,

2) wyrabianie umiejetnosci samodzielnego wypelniania rol spolecznych,

3) likwidacje barier, w szczegolnosci architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu sie i dostepie do informacji,

4) ksztaltowanie w spoleczenstwie wlasciwych postaw i zachowan sprzyjajacych integracji z osobami niepelnosprawnymi.

Art. 10. Do podstawowych form aktywnosci wspomagajacej proces rehabilitacji zawodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych zalicza sie uczestnictwo tych osob w:

1) warsztatach terapii zajeciowej, zwanych dalej "warsztatami",

2) turnusach rehabilitacyjnych, zwanych dalej "turnusami".

Art. 10a. 1. Warsztat oznacza wyodrebniona organizacyjnie i finansowo placowke stwarzajaca osobom niepelnosprawnym niezdolnym do podjecia pracy mozliwosc rehabilitacji spolecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejetnosci niezbednych do podjecia zatrudnienia.

2. Realizacja przez warsztat celu, o ktorym mowa w ust. 1, odbywa sie przy zastosowaniu technik terapii zajeciowej, zmierzajacych do rozwijania:

1) umiejetnosci wykonywania czynnosci zycia codziennego oraz zaradnosci osobistej,

2) psychofizycznych sprawnosci oraz podstawowych i specjalistycznych umiejetnosci zawodowych, umozliwiajacych uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjecie pracy.

3. Terapie realizuje sie na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w ktorym okresla sie:

1) formy rehabilitacji,

2) zakres rehabilitacji,

3) metody i zakres nauki umiejetnosci, o ktorych mowa w ust. 2,

4) formy wspolpracy z rodzina lub opiekunami,

5) planowane efekty rehabilitacji,

6) osoby odpowiedzialne za realizacje programu rehabilitacji.

4. W warsztacie dziala rada programowa, w sklad ktorej wchodza:

1) kierownik warsztatu,

2) specjalisci do spraw rehabilitacji lub rewalidacji,

3) instruktorzy terapii zajeciowej,

4) psycholog,

5) doradca zawodowy lub instruktor zawodu - w miare potrzeb.

5. Rada programowa dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej niz co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiagnietych przez niego postepow w rehabilitacji, uzasadniajacych:

1) podjecie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy,

2) potrzebe skierowania osoby niepelnosprawnej do osrodka wsparcia, w rozumieniu przepisow o pomocy spolecznej, ze wzgledu na brak postepow w rehabilitacji i zle rokowania co do mozliwosci osiagniecia postepow uzasadniajacych podjecie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie,

3) przedluzenie uczestnictwa w terapii ze wzgledu na:

a) pozytywne rokowania co do przyszlych postepow w rehabilitacji, umozliwiajacych podjecie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy,

b) okresowy brak mozliwosci podjecia zatrudnienia,

c) okresowy brak mozliwosci skierowania osoby niepelnosprawnej do osrodka wsparcia, o ktorym mowa w pkt 2.

Art. 10b. 1. Warsztaty moga byc organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

2. Koszty utworzenia, dzialalnosci i wynikajace ze zwiekszenia liczby uczestnikow warsztatu sa wspolfinansowane ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem", ze srodkow samorzadu terytorialnego lub z innych zrodel, z zastrzezeniem ust. 3 i 4.

3. Dofinansowanie ze srodkow Funduszu kosztow uczestnictwa w warsztacie osob niepelnosprawnych przebywajacych w jednostkach organizacyjnych obowiazanych do zapewnienia terapii zajeciowej na podstawie odrebnych przepisow, jest obnizane w zaleznosci od procentowego wskaznika udzialu tych osob w ogolnej liczbie uczestnikow warsztatu, zwanego dalej "wskaznikiem udzialu", z zastrzezeniem ust. 4 i 5.

4. Ze srodkow Funduszu nie moga byc dofinansowane koszty, o ktorych mowa w ust. 3, w przypadku gdy wskaznik udzialu wynosi co najmniej 80 proc..

5. Koszty, o ktorych mowa w ust. 3, nie ulegaja obnizeniu w przypadku, gdy wskaznik udzialu nie przekracza 30 proc.

6. Powiat, ktorego mieszkancy sa uczestnikami rehabilitacji w warsztacie dzialajacym na terenie innego powiatu, jest obowiazany do pokrywania kosztow rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkancow, w czesci nieobjetej dofinansowaniem ze srodkow Funduszu, w wysokosci i na zasadach okreslonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie ktorego dziala warsztat.

7. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady tworzenia, dzialania i dofinansowywania warsztatow, sklad i zakres dzialania zespolu rozpatrujacego wnioski oraz zakres dzialania rady programowej warsztatu, a takze zakres i tryb przeprowadzania kontroli warsztatow przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym:

1) wzory, tryb skladania oraz sposob rozpatrywania wnioskow o dofinansowanie kosztow utworzenia, dzialalnosci i kosztow wynikajacych ze zwiekszonej liczby uczestnikow warsztatu,

2) sposob dofinansowania kosztow utworzenia, dzialalnosci i kosztow wynikajacych ze zwiekszonej liczby uczestnikow warsztatow,

3) sposob sporzadzania informacji o wykorzystaniu srodkow oraz sprawozdan z dzialalnosci warsztatu,

4) szczegolowe zasady obnizania dofinansowania w zaleznosci od wskaznika udzialu,

5) szczegolowy zakres dzialania rady programowej oraz sposob dokonywania oceny postepow osob uczestniczacych w rehabilitacji - majac na wzgledzie zapewnienie prawidlowego funkcjonowania warsztatow i odpowiedniego poziomu rehabilitacji.

Art. 10c. 1. Turnus oznacza zorganizowana forme aktywnej rehabilitacji polaczonej z elementami wypoczynku, ktorej celem jest ogolna poprawa psychofizycznej sprawnosci oraz rozwijanie umiejetnosci spolecznych uczestnikow, miedzy innymi przez nawiazywanie i rozwijanie kontaktow spolecznych, realizacje i rozwijanie zainteresowan, a takze przez udzial w innych zajeciach przewidzianych programem turnusu.

2. Turnusy moga byc organizowane:

1) przez osoby fizyczne prowadzace dzialalnosc gospodarcza, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowosci prawnej, ktore prowadza co najmniej przez 2 lata dzialalnosc na rzecz osob niepelnosprawnych i uzyskaly wpis do rejestru organizatorow prowadzonego przez wojewode, zwane dalej "organizatorem turnusow",

2) wylacznie w osrodkach, ktore uzyskaly wpis do rejestru osrodkow prowadzonego przez wojewode - z wylaczeniem turnusow organizowanych w formie, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 2, z zastrzezeniem ust. 3.

3. W domach pomocy spolecznej lub w innych placowkach opiekunczych turnusy moga byc organizowane wylacznie dla osob niepelnosprawnych niebedacych stalymi podopiecznymi takich jednostek.

4. Osrodki, w ktorych organizowane sa turnusy, zapewniaja osobom niepelnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepelnosprawnosci uczestnikow turnusu, oraz baze do prowadzenia rehabilitacji i realizacji okreslonego programu turnusu.

5. Czas trwania turnusow, o ktorych mowa w ust. 2, wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje sie wylacznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczacych nie mniej niz 20 uczestnikow, w formie:

1) stacjonarnej,

2) niestacjonarnej.

6. Program turnusu okresla:

1) rodzaj i cele turnusu oraz formy rehabilitacji odpowiednie do rodzajow schorzen osob niepelnosprawnych,

2) rodzaje zajec kulturalno-oswiatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz innych zajec wynikajacych ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzglednieniem zajec indywidualnych i grupowych,

3) kadre odpowiedzialna za realizacje programu turnusu.

7. Organizator turnusow jest obowiazany do:

1) zabezpieczenia turnusu od strony organizacyjnej, technicznej i kadrowej w sposob gwarantujacy osobom niepelnosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa w turnusie,

2) opracowania i realizacji programu turnusu,

3) udostepniania wlasciwemu ze wzgledu na miejsce prowadzenia dzialalnosci powiatowego centrum pomocy rodzinie informacji zawierajacych:

a) nazwy osrodka i miejscowosci, w ktorej beda odbywaly sie turnusy,

b) daty rozpoczecia i zakonczenia turnusow,

c) warunki pobytu w osrodku, w ktorym organizuje sie turnusy,

d) program turnusu, o ktorym mowa w ust. 6,

e) koszt uczestnictwa w turnusie,

4) przeslania do wlasciwego powiatowego centrum pomocy rodzinie informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od dnia zakonczenia turnusu, sporzadzonej odrebnie dla kazdego uczestnika korzystajacego z dofinansowania ze srodkow Funduszu,

5) przechowywania dokumentow dotyczacych przebiegu turnusu przez okres 3 lat.

Art. 10d. 1. Wojewoda prowadzi rejestr osrodkow oraz rejestr organizatorow turnusow i dokonuje wpisu do tych rejestrow na okres 3 lat po spelnieniu przez osrodek lub organizatora turnusow warunkow okreslonych zgodnie z ust. 8 pkt 3.

2. Osrodki ubiegajace sie o uzyskanie wpisu do rejestru osrodkow przyjmujacych grupy turnusowe skladaja wniosek o wpis do rejestru do wlasciwego terytorialnie samorzadu wojewodztwa, ktory po zaopiniowaniu wniosku, w terminie 30 dni od dnia jego wplywu przekazuje wniosek wojewodzie.

3. Podmioty ubiegajace sie o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorow turnusow skladaja wniosek o wpis do tego rejestru do wojewody wlasciwego ze wzgledu na siedzibe organizatora turnusu.

4. Rozpatrzenie przez wojewode wniosku nastepuje w terminie 30 dni od dnia jego wplywu. O sposobie rozpatrzenia wnioskow, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, wojewoda zawiadamia odpowiednio osrodek i samorzad wojewodztwa albo organizatora turnusu.

5. Osrodek lub organizator turnusu, ktory uzyskal wpis do rejestru, jest obowiazany do niezwlocznego powiadomienia wojewody o kazdej zmianie warunkow stanowiacych podstawe uzyskania wpisu do rejestru osrodkow lub rejestru organizatorow turnusow.

6. Wojewoda wykresla osrodek lub organizatora turnusu z rejestru w razie:

1) niespelniania warunkow okreslonych na podstawie ust. 8 pkt 3,

2) uniemozliwienia kontroli osrodka lub organizatora turnusu.

7. O wpisie lub wykresleniu z rejestrow, o ktorych mowa w ust. 1, wojewoda informuje w ciagu 14 dni Pelnomocnika, ktory prowadzi centralna baze danych osrodkow i organizatorow turnusow posiadajacych wpis do rejestru wojewody oraz wydaje krajowy informator o osrodkach i organizatorach turnusow posiadajacych taki wpis.

8. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) rodzaje turnusow organizowanych przy udziale srodkow Funduszu oraz warunki uczestnictwa w tych turnusach,

2) warunki, jakie powinny spelniac osoby niepelnosprawne ubiegajace sie o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie, tryb skladania i rozpatrywania wnioskow o dofinansowanie, wysokosc oraz sposob przyznawania i przekazywania tego dofinansowania ze srodkow Funduszu,

3) warunki, jakie powinni spelniac organizatorzy turnusow i osrodki, w ktorych odbywaja sie turnusy, sposob oceny spelniania tych warunkow i dokonywania wpisu do rejestrow oraz zasady prowadzenia rejestrow,

4) zakres, sposob i tryb kontroli organizatorow oraz osrodkow wpisanych do rejestrow, prowadzonej przez powiatowe centrum pomocy rodzinie lub wojewode i obowiazki zwiazane z ta kontrola,

5) zakres przekazywanych przez wojewode informacji o osrodkach i organizatorach turnusow posiadajacych wpis do rejestrow, o ktorych mowa w ust. 1, zasady prowadzenia centralnej bazy danych osrodkow i organizatorow turnusow posiadajacych taki wpis oraz udostepniania danych znajdujacych sie w tej bazie,

6) wzory wnioskow, zawiadomien i informacji

- majac na wzgledzie zapewnienie odpowiedniego poziomu rehabilitacji.

Art. 10e. 1. Osoba niepelnosprawna moze ubiegac sie o dofinansowanie ze srodkow Funduszu uczestnictwa w turnusie, jezeli przecietny miesieczny dochod rodziny, w rozumieniu przepisow o zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciazenie podatkiem dochodowym od osob fizycznych, skladke z tytulu ubezpieczen emerytalnego, rentowego i chorobowego, okreslonych w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych, oraz o kwote alimentow swiadczonych przez osoby pozostajace we wspolnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osob, podzielony przez liczbe osob we wspolnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzajacy rok, w ktorym skladany jest wniosek, nie przekracza kwoty:

1) 50 proc. przecietnego wynagrodzenia na osobe we wspolnym gospodarstwie domowym,

2) 65 proc. przecietnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

2. W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o ktorych mowa w ust. 1, kwote dofinansowania pomniejsza sie o kwote, o ktora dochod ten zostal przekroczony, z zastrzezeniem ust. 3.

3. W przypadku uzasadnionym trudna sytuacja materialna lub losowa osoby niepelnosprawnej dofinansowanie ze srodkow Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna moze zostac przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu, o ktorych mowa w ust. 1.

4. Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepelnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

Art. 10f. 1. Osoby niepelnosprawne sa kierowane do uczestnictwa w:

1) warsztacie - zgodnie ze wskazaniem zawartym w orzeczeniu o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci,

2) turnusie - na wniosek lekarza, pod ktorego opieka znajduje sie ta osoba.

2. Zgloszenia osob uczestnictwa w warsztacie przyjmuje i zatwierdza podmiot zamierzajacy zorganizowac lub prowadzacy warsztat.

3. Wnioski osob niepelnosprawnych o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie sa skladane w powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Rozdzial 4

Uprawnienia osob niepelnosprawnych

Art. 11. Osoba niepelnosprawna, ktora nie osiagnela wieku emerytalnego, zarejestrowana w powiatowym urzedzie pracy jako bezrobotna lub poszukujaca pracy i nie pozostajaca w zatrudnieniu ma prawo korzystac ze szkolenia na zasadach okreslonych w ustawie.

Art. 12. 1. Osoba niepelnosprawna, o ktorej mowa w art. 11, moze otrzymac pozyczke na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej albo rolniczej.

2. Starosta udziela pozyczki, ze srodkow Funduszu, do wysokosci trzydziestokrotnego przecietnego wynagrodzenia.

3. Starosta zawiera z pozyczkobiorca umowe ustalajaca warunki udzielenia i splaty pozyczki oraz wysokosc stopy oprocentowania.

4. Starosta umarza pozyczke, na wniosek pozyczkobiorcy, do wysokosci 50 proc., pod warunkiem prowadzenia dzialalnosci gospodarczej albo rolniczej przez okres co najmniej 24 miesiecy oraz po spelnieniu pozostalych warunkow umowy.

5. W przypadku uzasadnionym trudna sytuacja materialna lub losowa dluznika starosta, na wniosek tego dluznika, moze odroczyc termin splaty pozyczki, rozlozyc jej splate na raty lub umorzyc splate w czesci albo w calosci, jezeli pozyczka stala sie wymagalna.

6. uchylony

7. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady udzielania, oprocentowania, splaty, rozkladania na raty i umarzania pozyczek.

Art. 13. 1. Osoba niepelnosprawna, ktora nie osiagnela wieku emerytalnego, prowadzaca dzialalnosc gospodarcza albo wlasne lub dzierzawione gospodarstwo rolne moze otrzymac, ze srodkow Funduszu, dofinansowanie do wysokosci 50 proc. oprocentowania kredytu bankowego zaciagnietego na kontynuowanie tej dzialalnosci, jezeli:

1) nie korzystala z pozyczki, o ktorej mowa w art. 12 ust. 1, lub

2) taka pozyczka zostala splacona albo w calosci umorzona.

2. Dofinansowanie nastepuje na podstawie umowy zawartej przez staroste z osoba, o ktorej mowa w ust. 1.

Art. 14. 1. Osobie zatrudnionej, ktora w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utracila zdolnosc do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiazany wydzielic lub zorganizowac odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie pozniej niz w okresie trzech miesiecy od daty zgloszenia przez te osobe gotowosci przystapienia do pracy. Zgloszenie gotowosci przystapienia do pracy powinno nastapic w ciagu miesiaca od dnia uznania za osobe niepelnosprawna.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie, gdy wylaczna przyczyna wypadku przy pracy bylo naruszenie przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzezwosci - udowodnione przez pracodawce.

Art. 15. 1. Czas pracy osoby niepelnosprawnej nie moze przekraczac 8 godzin na dobe i 40 godzin tygodniowo.

2. Czas pracy osoby niepelnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci nie moze przekraczac 7 godzin na dobe i 35 godzin tygodniowo.

3. Osoba niepelnosprawna nie moze byc zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

4. Wymiar czasu pracy ustalony zgodnie z ust. 1 lub 2 obowiazuje od dnia nastepujacego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepelnosprawnosci.

Art. 16. 1. Przepisow art. 15 nie stosuje sie:

1) do osob zatrudnionych przy pilnowaniu oraz

2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzajacy badania profilaktyczne pracownikow lub w razie jego braku lekarz sprawujacy opieke nad ta osoba wyrazi na to zgode.

2. Koszty badan, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca.

Art. 17. Osoba niepelnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastyke usprawniajaca lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Nie narusza to przepisu art. 12910 1 Kodeksu pracy.

Art. 18. 1. Stosowanie norm czasu pracy, o ktorych mowa w art. 15, nie powoduje obnizenia wysokosci wynagrodzenia wyplacanego w stalej miesiecznej wysokosci.

2. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadajace osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejsciu na normy czasu pracy, o ktorych mowa w art. 15, ulegaja podwyzszeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

Art. 19. 1. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci przysluguje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepelnosprawnosci.

2. Urlop, o ktorym mowa w ust. 1, nie przysluguje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczajacym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrebnych przepisow.

3. Jezeli wymiar urlopu dodatkowego, o ktorym mowa w ust. 2, jest nizszy niz 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysluguje urlop dodatkowy okreslony w ust. 1.

Art. 20. 1. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

1) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie czesciej niz raz w roku, z zastrzezeniem art. 10f ust. 1 pkt 2,

2) w celu wykonania badan specjalistycznych, zabiegow leczniczych lub usprawniajacych, a takze w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jezeli czynnosci te nie moga byc wykonane poza godzinami pracy.

2. Wynagrodzenie za czas zwolnien od pracy, o ktorych mowa w ust. 1, oblicza sie jak ekwiwalent pieniezny za urlop wypoczynkowy.

3. Laczny wymiar urlopu okreslonego w art. 19 ust. 1 i zwolnienia od pracy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, nie moze przekroczyc 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

4. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady udzielania zwolnien od pracy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.

Rozdzial 5

Szczegolne obowiazki i uprawnienia pracodawcow w zwiazku z zatrudnianiem osob niepelnosprawnych

Art. 21. 1. Pracodawca zatrudniajacy co najmniej 25 pracownikow w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy jest obowiazany, z zastrzezeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywac miesiecznych wplat na Fundusz, w wysokosci kwoty stanowiacej iloczyn 40,65 proc. przecietnego wynagrodzenia i liczby pracownikow odpowiadajacej roznicy miedzy zatrudnieniem zapewniajacym osiagniecie wskaznika zatrudnienia osob niepelnosprawnych w wysokosci 6 proc. a rzeczywistym zatrudnieniem osob niepelnosprawnych.

2. Z wplat, o ktorych mowa w ust. 1, zwolnieni sa pracodawcy, u ktorych wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc.

2a. Dla panstwowych i samorzadowych jednostek organizacyjnych bedacych jednostkami budzetowymi, zakladami budzetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych zajmujacych sie statutowo ochrona dobr kultury uznanych za pomnik historii wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2, wynosi 2 proc., 3 proc. w 2005 r., 4 proc. w 2006 r., 5 proc. w 2007 r. i 6 proc. w 2008 r. oraz w latach nastepnych

2b. Dla panstwowych i niepanstwowych szkol wyzszych, wyzszych szkol zawodowych, publicznych i niepublicznych szkol, zakladow ksztalcenia nauczycieli oraz placowek opiekunczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2, wynosi 0,5 proc. w roku 2000, 1 proc. w latach 2001-2004 i 2 proc. w roku 2005 oraz w latach nastepnych.

2c. Wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w jednostkach, o ktorych mowa w ust. 2b, oblicza sie jako sume wskaznika zatrudnienia osob niepelnosprawnych i podwojonego wskaznika wychowankow, uczniow, studentow lub sluchaczy bedacych osobami niepelnosprawnymi i uczacych sie lub studiujacych w ramach ogolnie obowiazujacych w danej jednostce regulaminow nauczania lub studiowania.

2d. Wskaznik wychowankow, uczniow, studentow lub sluchaczy niepelnosprawnych, o ktorym mowa w ust. 2c - oznacza ich udzial procentowy w liczbie ogolem odpowiednio: wychowankow, uczniow, studentow lub sluchaczy, wedlug stanu w roku ubieglym.

2e. Z wplat, o ktorych mowa w ust. 1, zwolnione sa publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne nie dzialajace w celu osiagniecia zysku, ktorych wylacznym przedmiotem prowadzonej dzialalnosci jest rehabilitacja spoleczna i lecznicza, edukacja osob niepelnosprawnych lub opieka nad osobami niepelnosprawnymi.

2f. Pracodawcy osiagajacy wskazniki zatrudnienia osob niepelnosprawnych, o ktorych mowa w ust. 2, 2a i 2b, oraz jednostki organizacyjne, o ktorych mowa w ust. 2e, skladaja Zarzadowi Funduszu informacje miesieczne i roczne odpowiednio o zatrudnieniu osob niepelnosprawnych, o zatrudnieniu i ksztalceniu osob niepelnosprawnych lub o dzialalnosci na rzecz osob niepelnosprawnych wedlug wzoru ustalonego, w drodze rozporzadzenia, przez ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego. Informacja miesieczna skladana jest w terminie do dnia 20 miesiaca nastepujacego po miesiacu, ktorego dotyczy informacja, a informacja roczna - do 20 stycznia za rok poprzedni.

2g. Pracodawcy, o ktorych mowa w ust. 2a i 2b, nie osiagajacy wskaznikow zatrudnienia osob niepelnosprawnych wymienionych w ust. 2a i 2b, dokonuja wplat na zasadach okreslonych w art. 49.

3. Z wplat, o ktorych mowa w ust. 1, zwolnieni sa pracodawcy prowadzacy zaklady pracy bedace w likwidacji albo co do ktorych ogloszono upadlosc.

4. Wskaznik, o ktorym mowa w ust. 2, moze zostac obnizony w razie zatrudnienia osob niepelnosprawnych ze schorzeniami szczegolnie utrudniajacymi wykonywanie pracy.

5. Do liczby pracownikow, o ktorej mowa w ust. 1, nie wlicza sie - jezeli nie sa to osoby niepelnosprawne - osob zatrudnionych:

1) na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego,

2) przebywajacych na urlopach wychowawczych,

3) nie swiadczacych pracy w zwiazku z odbywaniem sluzby wojskowej albo sluzby zastepczej,

4) bedacych uczestnikami Ochotniczych Hufcow Pracy,

5) nie swiadczacych pracy w zwiazku z uzyskaniem swiadczenia rehabilitacyjnego,

6) przebywajacych na urlopach bezplatnych, ktorych obowiazek udzielenia okreslaja odrebne ustawy.

6. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) placowek dyplomatycznych i urzedow konsularnych,

2) przedstawicielstw i misji zagranicznych.

7. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego, w porozumieniu z ministrem zdrowia i opieki spolecznej, okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje schorzen uzasadniajacych obnizenie wskaznika, o ktorym mowa w ust. 2, oraz sposob jego obnizania.

Art. 22. 1. Wplaty na Fundusz, o ktorych mowa w art. 21, ulegaja obnizeniu z tytulu zakupu uslugi, z wylaczeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniajacego co najmniej 25 pracownikow w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy i osiagajacego wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci w wysokosci co najmniej 10 proc., zwanego dalej "sprzedajacym".

2. Warunkiem obnizenia wplaty jest terminowe uregulowanie naleznosci za zrealizowana produkcje lub usluge oraz otrzymanie informacji o kwocie obnizenia.

3. Kwota obnizenia, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi iloczyn wskaznika wynagrodzen niepelnosprawnych pracownikow sprzedajacego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci i wskaznika udzialu przychodow.

4. Wskaznik wynagrodzen niepelnosprawnych pracownikow sprzedajacego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci, o ktorym mowa w ust. 3, stanowi iloczyn wspolczynnika wynagrodzen tych pracownikow i liczby etatow odpowiadajacej roznicy miedzy rzeczywistym zatrudnieniem wszystkich pracownikow niepelnosprawnych, a zatrudnieniem zapewniajacym osiagniecie wskaznika zatrudnienia osob niepelnosprawnych w wysokosci 6 proc.

5. Wspolczynnik wynagrodzen pracownikow niepelnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci, o ktorym mowa w ust. 4, stanowi iloraz sumy wynagrodzen tych pracownikow niepelnosprawnych - pomniejszonych o nalezne od nich skladki na ubezpieczenia spoleczne - i liczby pracownikow niepelnosprawnych ogolem w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy.

6. Wskaznik udzialu przychodow, o ktorym mowa w ust. 3, stanowi iloraz przychodu ze sprzedazy wlasnych uslug, z wylaczeniem handlu, lub produkcji sprzedajacego, zrealizowanych w danym miesiacu na rzecz pracodawcy zobowiazanego do wplat, o ktorych mowa w art. 21, zwanego dalej "nabywca", i przychodu ogolem uzyskanego w tym miesiacu ze sprzedazy wlasnej produkcji lub uslug, z wylaczeniem handlu.

7. Informacje o kwocie obnizenia sprzedajacy przekazuje nabywcy niezwlocznie po uregulowaniu naleznosci w terminie okreslonym na fakturze. W przypadku platnosci realizowanych za posrednictwem banku - za date uregulowania naleznosci uwaza sie date obciazenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

8. W przypadku gdy kwota obnizenia przewyzsza:

1) wartosc zrealizowanej produkcji lub uslugi, obnizenie wplaty przysluguje tylko do wysokosci kwoty okreslonej na fakturze, o ktorej mowa w ust. 7,

2) wysokosc 80 proc. wplaty na Fundusz, do ktorej obowiazany jest nabywca w danym miesiacu, roznice zalicza sie na obnizenie wplaty z tego tytulu w nastepnych miesiacach.

9. Przyslugujaca, a niewykorzystana kwota obnizenia moze byc uwzgledniana we wplatach na Fundusz przez okres nie dluzszy niz 12 miesiecy, liczac od dnia uzyskania informacji o kwocie obnizenia.

Art. 23. Jezeli pracodawca nie wydzieli lub nie zorganizuje w przepisanym terminie stanowiska pracy dla osoby, o ktorej mowa w art. 14, obowiazany jest dokonac, w dniu rozwiazania stosunku pracy z ta osoba, wplaty na Fundusz w wysokosci pietnastokrotnego przecietnego wynagrodzenia za pracownika.

Art. 24. (skreslony).

Art. 25. 1. Skladki na ubezpieczenia spoleczne zatrudnionych osob niepelnosprawnych oraz osob niepelnosprawnych podejmujacych dzialalnosc gospodarcza nalicza sie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z pozn. zm.).

2. W zakladach pracy zatrudniajacych mniej niz 25 osob, w stosunku do zatrudnionych osob niepelnosprawnych, zaliczonych do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci:

1) czesc wynagrodzenia odpowiadajaca skladce naleznej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne finansuje Fundusz,

2) czesc kosztow osobowych pracodawcy, odpowiadajaca naleznej skladce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy, finansuje budzet panstwa.

3. W zakladach pracy chronionej i zakladach aktywnosci zawodowej w stosunku do zatrudnionych osob niepelnosprawnych:

1) czesc wynagrodzenia, odpowiadajaca naleznej skladce pracownika na ubezpieczenia emerytalne i chorobowe, finansuje Fundusz,

2) czesc kosztow osobowych pracodawcy, odpowiadajaca naleznej skladce na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracodawcy, finansuje budzet panstwa, a w czesci odpowiadajacej naleznej skladce na ubezpieczenie wypadkowe finansuje Fundusz.

3a. Fundusz finansuje u pracodawcy zatrudniajacego co najmniej 25 pracownikow w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy, osiagajacego wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych ogolem w wysokosci co najmniej 6 proc. , w stosunku do zatrudnionych osob niepelnosprawnych:

1) zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci - czesc wynagrodzenia odpowiadajaca naleznej od pracownika skladce na ubezpieczenie emerytalne oraz czesc kosztow osobowych pracodawcy odpowiadajaca naleznej od pracodawcy skladce na ubezpieczenie emerytalne,

2) zaliczonych do lekkiego stopnia niepelnosprawnosci - czesc kosztow osobowych pracodawcy odpowiadajaca naleznej skladce na ubezpieczenie wypadkowe.

3b. Osobom niepelnosprawnym podejmujacym po raz pierwszy dzialalnosc gospodarcza Fundusz finansuje:

1) 75 proc. skladek na ubezpieczenie emerytalne - w przypadku osob zaliczonych do znacznego stopnia niepelnosprawnosci,

2) 50 proc. skladek na ubezpieczenie emerytalne - w przypadku osob zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci,

3) 50 proc. skladek na ubezpieczenie wypadkowe - w przypadku osob zaliczonych do lekkiego stopnia niepelnosprawnosci.

4. uchylony

5. Przez osoby zatrudnione, o ktorych mowa w ust. 2-3a, rozumie sie pracownikow oraz osoby wykonujace prace nakladcza.

6. Szczegolowe zasady i tryb rozliczania skladek na ubezpieczenia spoleczne, z uwzglednieniem dotacji Funduszu i budzetu panstwa, okresli, w drodze rozporzadzenia, minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego.

7. Roznica miedzy skladka na ubezpieczenia spoleczne, potracana osobie niepelnosprawnej pracujacej w podmiotach, o ktorych mowa w ust. 2-3a, a czescia skladki na ubezpieczenia spoleczne odprowadzona do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych pozostaje w tych zakladach pracy.

8. Skladki na ubezpieczenia spoleczne sa finansowane odpowiednio przez Fundusz i budzet panstwa za okresy miesieczne przez okres roku, na wniosek odpowiednio pracodawcy i osoby niepelnosprawnej podejmujacej dzialalnosc gospodarcza, skladany lacznie z deklaracja rozliczeniowa tych skladek.

9. Po uplywie okresu, o ktorym mowa w ust. 8, pracodawcy oraz osoby niepelnosprawne podejmujace dzialalnosc gospodarcza wraz z deklaracja rozliczeniowa skladek na ubezpieczenie spoleczne moga zlozyc wniosek o objecie finansowaniem skladek na to ubezpieczenie odpowiednio przez Fundusz i budzet panstwa na kolejne okresy roczne.

10. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 2-3a, ustala sie odpowiednio na podstawie art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3.

11. Finansowanie skladek na ubezpieczenia spoleczne osob niepelnosprawnych przez Fundusz nie dotyczy absolwentow, ktorzy na swoj wniosek podlegaja zwolnieniu z obowiazku ich oplacania na podstawie odrebnych przepisow.

Art. 26. 1. Pracodawca, ktory przez okres co najmniej 36 miesiecy zatrudni osoby niepelnosprawne spelniajace warunki okreslone w ust. 2, moze otrzymac, na wniosek, ze srodkow Funduszu zwrot kosztow:

1) poniesionych w zwiazku z przystosowaniem tworzonych lub istniejacych stanowisk pracy dla tych osob, stosownie do potrzeb wynikajacych z ich niepelnosprawnosci,

2) rozpoznania przez sluzby medycyny pracy potrzeb, o ktorych mowa w pkt 1.

2. Zwrot kosztow dotyczy osob niepelnosprawnych:

1) bezrobotnych lub poszukujacych pracy i niepozostajacych w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urzad pracy,

2) pozostajacych w zatrudnieniu u pracodawcy wystepujacego o zwrot kosztow, jezeli niepelnosprawnosc tych osob powstala w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjatkiem przypadkow, gdy przyczyna powstania niepelnosprawnosci bylo zawinione przez pracodawce lub przez pracownika naruszenie przepisow, w tym przepisow prawa pracy.

3. Zwrot kosztow nie moze przekraczac dwudziestokrotnego przecietnego wynagrodzenia za kazde przystosowane stanowisko pracy osoby niepelnosprawnej.

4. Zwrotu kosztow dokonuje starosta na warunkach i w wysokosci okreslonych umowa zawarta z pracodawca, z tym ze:

1) zwrotowi nie podlegaja koszty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, poniesione przez pracodawce przed dniem podpisania umowy,

2) kwota zwrotu kosztow poniesionych w zwiazku z rozpoznaniem potrzeb osob niepelnosprawnych nie moze przekraczac 15 proc. kosztow zwiazanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejacych stanowisk pracy do potrzeb osob niepelnosprawnych.

5. Umowy z pracodawca, ktorym jest starosta, zawiera Prezes Zarzadu Funduszu.

6. Warunkiem zwrotu kosztow jest uzyskanie pozytywnej opinii Panstwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy, wydanej na wniosek starosty.

7. Jezeli okres zatrudnienia osoby niepelnosprawnej bedzie krotszy niz 36 miesiecy, pracodawca jest obowiazany zwrocic Funduszowi za posrednictwem starosty srodki w wysokosci rownej 1/36 ogolnej kwoty zwrotu za kazdy miesiac brakujacy do uplywu okresu, o ktorym mowa w ust. 1, jednak w wysokosci nie mniejszej niz 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesiecy od dnia rozwiazania stosunku pracy z osoba niepelnosprawna.

8. Pracodawca nie zwraca srodkow, o ktorych mowa w ust. 7, jezeli zatrudni w terminie 3 miesiecy od dnia rozwiazania stosunku pracy z osoba niepelnosprawna inna osobe niepelnosprawna, skierowana do pracy przez powiatowy urzad pracy, przy czym wynikajaca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu, o ktorym mowa w ust. 1.

9. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb i szczegolowe zasady postepowania w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1-8, w tym wzor wniosku i elementy umowy, dokumentacje niezbedna do zwrotu kosztow oraz sposob i terminy rozpatrywania wnioskow, majac na wzgledzie prawidlowe dokonywanie zwrotu kosztow.

Art. 26a. 1. Pracodawcy zatrudniajacemu osoby niepelnosprawne, ktore nie osiagnely wieku emerytalnego i zostaly ujete w ewidencji prowadzonej przez Fundusz, o ktorej mowa w art. 26b ust. 1, przysluguje ze srodkow Funduszu miesieczne dofinansowanie do wynagrodzen tych pracownikow niepelnosprawnych, wyplacane raz na dwa miesiace, zwane dalej "miesiecznym dofinansowaniem", w kwocie:

1) 130 proc. najnizszego wynagrodzenia - w przypadku osob niepelnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepelnosprawnosci,

2) 110 proc. najnizszego wynagrodzenia - w przypadku osob niepelnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci,

3) 50 proc. najnizszego wynagrodzenia - w przypadku osob niepelnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepelnosprawnosci.

1a. Miesieczne dofinansowanie nie przysluguje pracodawcy zatrudniajacemu co najmniej 25 pracownikow w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy i nieosiagajacemu wskaznika zatrudnienia osob niepelnosprawnych w wysokosci co najmniej 6 proc.

2. Pracodawcy zatrudniajacemu w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy mniej niz 25 pracownikow oraz pracodawcy zatrudniajacemu co najmniej 25 pracownikow w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy i osiagajacemu wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w wysokosci co najmniej 6 proc. przysluguje miesieczne dofinansowanie w wysokosci:

1) 70 proc. kwot, o ktorych mowa w ust. 1,

2) 90 proc. kwot, o ktorych mowa w ust. 1, w przypadku osob niepelnosprawnych, u ktorych stwierdzono chorobe psychiczna, uposledzenie umyslowe lub epilepsje oraz pracownikow niewidomych.

3. Pracodawcy prowadzacemu zaklad pracy chronionej przysluguje 100 proc. kwot dofinansowania, o ktorych mowa w ust. 1.

4. Kwota miesiecznego dofinansowania, z zastrzezeniem ust. 5, nie powinna przekroczyc kwoty miesiecznego wynagrodzenia osiaganego przez pracownika niepelnosprawnego.

5. W przypadku gdy kwota miesiecznego dofinansowania przekracza kwote miesiecznego wynagrodzenia osiaganego przez pracownika niepelnosprawnego u pracodawcy, o ktorym mowa:

1) w ust. 2, pracodawca otrzymuje miesieczne dofinansowanie w wysokosci miesiecznego wynagrodzenia wyplaconego pracownikowi niepelnosprawnemu,

2) w ust. 3, pracodawca przekazuje roznice pomiedzy kwota miesiecznego dofinansowania a kwota tego wynagrodzenia na zakladowy fundusz rehabilitacji osob niepelnosprawnych, z przeznaczeniem na indywidualny program rehabilitacji pracownikow niepelnosprawnych zatrudnionych w zakladzie pracy chronionej.

6. Miesieczne dofinansowanie wyplaca Fundusz przez okres roku w wysokosci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika, na zasadach okreslonych w art. 26b i 26c.

7. Po uplywie okresu, o ktorym mowa w ust. 6, pracodawca moze wystapic do Funduszu z wnioskiem o przedluzenie wyplacania miesiecznego dofinansowania na kolejne okresy roczne.

8. Miesieczne dofinansowanie przysluguje pracodawcy, ktory nie posiada zaleglosci w zobowiazaniach wobec Funduszu.

Art. 26b. 1. Miesieczne dofinansowanie przysluguje na osoby niepelnosprawne z tytulu zatrudnienia, ujete w ewidencji zatrudnionych osob niepelnosprawnych, ktora prowadzi Fundusz, wykorzystujac numer PESEL i NIP oraz przekazywane droga elektroniczna do Funduszu informacje, z zastrzezeniem ust. 2 i 3 oraz art. 26c ust. 1 i 2.

1a. Zatrudnienie i wskaznik, o ktorych mowa w art. 26a ust. 1, 1a i 2, ustala sie odpowiednio na zasadach okreslonych w art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3.

2. W przypadku gdy osoba niepelnosprawna jest zatrudniona u wiecej niz jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczajacym ogolem pelnego wymiaru czasu pracy, miesieczne dofinansowanie przyznaje sie na te osobe pracodawcom, u ktorych jest ona zatrudniona, w wysokosci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby.

3. W przypadku gdy osoba, o ktorej mowa w ust. 2, jest zatrudniona w wymiarze czasu pracy przekraczajacym ogolem pelny wymiar czasu pracy, miesieczne dofinansowanie przyznaje sie na te osobe w wysokosci nieprzekraczajacej kwoty miesiecznego dofinansowania przyznawanego na osobe zatrudniona w pelnym wymiarze czasu pracy. Miesieczne dofinansowanie w wysokosci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejnosci przyznaje sie pracodawcy, ktory wczesniej zatrudnil te osobe.

4. Miesieczne dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzenia pracownika w czesci finansowanej przez Fundusz na podstawie innych przepisow ustawy.

Art. 26c. 1. Pracodawca, o ktorym mowa w art. 26a, sklada Funduszowi:

1) miesieczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepelnosprawnosci pracownikow niepelnosprawnych, z uwzglednieniem pracownikow, u ktorych stwierdzono chorobe psychiczna, uposledzenie umyslowe lub epilepsje oraz pracownikow niewidomych - w terminie do 14 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, ktorego informacja dotyczy,

2) wniosek o wyplate miesiecznego dofinansowania za dwa miesiace - w terminie do 14 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacach, ktorych wniosek dotyczy.

1a. Informacje i wniosek, o ktorych mowa w ust. 1, pracodawca przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisje danych oraz pobiera droga elektroniczna potwierdzenie wyslanej informacji lub wniosku.

2. Pracodawca zatrudniajacy nie wiecej niz 5 pracownikow moze przekazywac informacje, o ktorych mowa w ust. 1, w formie dokumentu pisemnego.

3. Fundusz w terminie 7 dni od dnia przekazania przez pracodawce wniosku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, przekazuje informacje o saldzie przyslugujacego dofinansowania do wynagrodzenia.

4. Fundusz przekazuje miesieczne dofinansowanie na rachunek bankowy pracodawcy w terminie 7 dni od dnia uzgodnienia salda.

4a. W przypadku nieuzgodnienia salda w terminie do konca miesiaca nastepujacego po miesiacu zlozenia wniosku o wyplate miesiecznego dofinansowania, Fundusz wydaje decyzje o odmowie wyplaty tego dofinansowania.

4b. Od decyzji Funduszu, o ktorej mowa w ust. 4a, sluzy odwolanie do ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego.

5. Pracodawca dokonuje rozliczenia miesiecznego dofinansowania za okres roczny w terminie do 15 lutego roku nastepnego.

6. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki i tryb przekazywania oraz rozliczania miesiecznych dofinansowan, wzory informacji i wniosku, o ktorych mowa w ust. 1, oraz rozliczenia, o ktorym mowa w ust. 5, tryb uzgodnienia salda, o ktorym mowa w ust. 4, a takze warunki, jakie musza spelniac pracodawcy przekazujac dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisje danych, uwzgledniajac potrzebe zapewnienia jednolitych warunkow niezbednych dla prawidlowego przekazywania dokumentow.

Art. 27. (uchylony)

Rozdzial 6

Zaklady pracy chronionej i zaklady aktywnosci zawodowej

Art. 28. 1. Pracodawca prowadzacy dzialalnosc gospodarcza przez okres co najmniej 12 miesiecy, zatrudniajacy nie mniej niz 25 pracownikow w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy i osiagajacy wskazniki zatrudnienia osob niepelnosprawnych, o ktorych mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 6 miesiecy, uzyskuje status pracodawcy prowadzacego zaklad pracy chronionej, jezeli:

1) wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych wynosi:

a) co najmniej 40 proc., a w tym co najmniej 10 proc. ogolu zatrudnionych stanowia osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci, albo

b) co najmniej 30 proc. niewidomych lub psychicznie chorych, albo uposledzonych umyslowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci,

2) obiekty i pomieszczenia uzytkowane przez zaklad pracy:

a) odpowiadaja przepisom i zasadom bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) uwzgledniaja potrzeby osob niepelnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczen higieniczno-sanitarnych i ciagow komunikacyjnych oraz spelniaja wymagania dostepnosci do nich,

a takze

3) jest zapewniona dorazna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i uslugi rehabilitacyjne,

4) wystapi z wnioskiem o przyznanie statusu pracodawcy prowadzacego zaklad pracy chronionej.

2. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, stwierdza na wniosek pracodawcy Panstwowa Inspekcja Pracy, z wyjatkiem okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b) w stosunku do osob zatrudnionych w dozorze i ochronie mienia.

3. Do pracownikow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza sie, z zastrzezeniem ust. 4-6, takze osoby niepelnosprawne wykonujace prace nakladcza, jezeli ich wynagrodzenie zostalo ustalone co najmniej w wysokosci:

1) najnizszego wynagrodzenia - w stosunku do wykonawcow, dla ktorych praca nakladcza stanowi jedyne zrodlo utrzymania,

2) polowy najnizszego wynagrodzenia - w stosunku do pozostalych wykonawcow.",

c) po ust. 3 dodaje sie ust. 4-6 w brzmieniu:

"4. Wymiar czasu pracy zatrudnionych, o ktorych mowa w ust. 3, ustala sie jako iloraz wysokosci ustalonego wynagrodzenia i najnizszego wynagrodzenia.

5. Maksymalny wymiar czasu pracy ustalony na podstawie ust. 4 nie moze przekraczac jednego etatu.

6. Przepis art. 21 ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

Art. 29. 1. Powiat, gmina oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja spoleczna, ktorej statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i spoleczna osob niepelnosprawnych, moze utworzyc wyodrebniona organizacyjnie i finansowo jednostke i uzyskac dla tej jednostki status zakladu aktywnosci zawodowej, jezeli:

1) posiada ona wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepelnosprawnosci okreslony zgodnie z ust. 2,

2) spelnia ona warunki, o ktorych mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3,

3) przeznacza uzyskane dochody na cele okreslone zgodnie z ust. 4,

4) uzyska pozytywna opinie starosty.

2. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, stosunek osob niepelnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepelnosprawnosci do innych pracownikow, wymagany w zakladzie aktywnosci zawodowej, w zaleznosci od rodzaju prowadzonej dzialalnosci.

3. Koszty utworzenia i dzialania zakladow aktywnosci zawodowej sa finansowane ze srodkow Funduszu, samorzadu terytorialnego lub z innych zrodel. Zaklady te nie moga prowadzic dzialalnosci polegajacej na wytwarzaniu wyrobow przemyslu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a takze pozostalych wyrobow alkoholowych o zawartosci alkoholu powyzej 1,5 proc. oraz wyrobow z metali szlachetnych albo z udzialem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

3a. Dofinansowania ze srodkow Funduszu kosztow, o ktorych mowa w ust. 3, dokonuje samorzad wojewodztwa na warunkach i w wysokosci okreslonych umowa zawarta z jednostka okreslona w ust. 1.

4. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady, tryb i warunki tworzenia, finansowania i dzialania zakladow aktywnosci zawodowej, w tym czasu pracy i rehabilitacji osob zaliczonych do znacznego stopnia niepelnosprawnosci, zasady tworzenia i wykorzystywania zakladowego funduszu aktywnosci, o ktorym mowa w art. 31 ust. 4, a takze cele, na ktore moga byc przeznaczone dochody z dzialalnosci zakladu aktywnosci zawodowej.

Art. 30. 1. Decyzje w sprawie przyznania statusu zakladu pracy chronionej lub zakladu aktywnosci zawodowej, potwierdzajaca spelnianie warunkow, o ktorych mowa w art. 28 lub 29, wydaje wojewoda.

2. Wojewoda moze, w drodze decyzji, zwolnic na czas okreslony, nie dluzej jednak niz na szesc miesiecy, prowadzacego zaklad pracy chronionej od spelnienia warunku, o ktorym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a), jezeli:

1) zatrudnia co najmniej 60 proc. osob niepelnosprawnych oraz

2) wlasciwy powiatowy urzad pracy nie moze skierowac wymaganej liczby osob niepelnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci, posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub nadajacych sie do przekwalifikowania.

2a. Wojewoda moze, w drodze decyzji, zwolnic z obowiazku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez okres 12 miesiecy poprzedzajacych zlozenie wniosku o przyznanie statusu zakladu pracy chronionej lub z obowiazku utrzymywania wskaznikow zatrudnienia osob niepelnosprawnych, okreslonych w art. 28 ust. 1 pkt 1, w okresie 6 miesiecy poprzedzajacych dzien zlozenia wniosku o przyznanie statusu zakladu pracy chronionej pracodawce, ktory:

1) przejal wraz ze wszystkimi pracownikami zaklad pracy chronionej w upadlosci lub w likwidacji albo zagrozony likwidacja lub upadloscia, z wylaczeniem przejecia dokonanego na podstawie Kodeksu spolek handlowych lub ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982 r. - Prawo spoldzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288, z pozn. zm.),

2) przejal w drodze darowizny od osoby nalezacej w stosunku do niego do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisow o podatku od spadkow i darowizn zaklad pracy chronionej prowadzony przez jedna lub wiecej osob fizycznych.

2b. Wojewoda moze wydac decyzje, o ktorej mowa w ust. 2a, w przypadku gdy pracodawca:

1) utrzyma zatrudnienie pracownikow zakladu pracy chronionej w okresie roku od dnia wydania decyzji oraz

2) spelnia pozostale warunki, o ktorych mowa w art. 28, w dniu wystapienia z wnioskiem o przyznanie statusu zakladu pracy chronionej lub udokumentowania przejecia zakladu.

2c. Pracodawca, w stosunku do ktorego wojewoda podjal z urzedu decyzje, o ktorej mowa w ust. 3, moze wystapic do wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie przyznania statusu zakladu pracy chronionej z moca od dnia ponownego spelnienia warunkow, o ktorych mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 i art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2, jezeli:

1) pracodawca w dniu zlozenia wniosku wykaze sie:

a) spelnianiem warunkow, o ktorych mowa w art. 28 ust. 1-3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2, za okres od dnia ponownego spelniania warunkow do dnia poprzedzajacego dzien zlozenia wniosku,

b) dokonaniem zwrotu nienaleznie pobranej pomocy publicznej otrzymanej w zwiazku z legitymowaniem sie statusem zakladu pracy chronionej wraz z odsetkami za okres od dnia stwierdzonej decyzja, o ktorej mowa w ust. 3, utraty statusu do dnia ponownego spelniania warunkow, o ktorych mowa w art. 28 ust. 1-3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2,

2) laczny okres niespelniania warunkow, o ktorych mowa w art. 28 ust. 1-3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3, byl nie dluzszy niz 3 miesiace,

3) w okresie, o ktorym mowa w pkt 2, wskaznik, o ktorym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, nie ulegl zmniejszeniu o wiecej niz 20 proc. tego wskaznika,

4) naruszenie art. 28 ust. 2 i 3 lub art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2 nie bylo razace.

3. Wojewoda podejmuje decyzje stwierdzajaca utrate przyznanego statusu zakladu pracy chronionej lub zakladu aktywnosci zawodowej w razie niespelniania warunkow lub obowiazkow, o ktorych mowa w art. 28 ust. 1-3 i art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2, lub odpowiednio art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 lub 30 ust. 2b, z dniem zaprzestania spelniania jakiegokolwiek z tych warunkow lub obowiazkow.

3a. Od decyzji wojewody, o ktorych mowa w ust. 1-3, pracodawcy przysluguje odwolanie do ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego.

3b. Organy wymienione w ust. 3a moga przeprowadzac okresowe, nie rzadziej niz co dwa lata, i dorazne kontrole spelniania warunkow i obowiazkow, z uwzglednieniem art. 28 i 29.

3c. Panstwowa Inspekcja Pracy przeprowadza, nie rzadziej niz co trzy lata, kontrole w zakladach pracy chronionej i w zakladach aktywnosci zawodowej w zakresie przestrzegania przepisow ustawy, w szczegolnosci art. 28 ust. 1 pkt 2.

3d. Wojewoda i Panstwowa Inspekcja Pracy przedstawiaja Pelnomocnikowi informacje o wynikach kontroli, o ktorych mowa w ust. 3b i 3c, przeprowadzonych w danym roku kalendarzowym, w terminie do konca I kwartalu roku nastepnego.

4. Prowadzacy zaklad pracy chronionej lub zaklad aktywnosci zawodowej jest obowiazany:

1) poinformowac wojewode o kazdej zmianie dotyczacej spelnienia warunkow i realizacji obowiazkow, o ktorych mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3, w terminie 14 dni od daty tej zmiany,

2) przedstawiac wojewodzie polroczne informacje, dotyczace spelniania tych warunkow.

5. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor informacji, o ktorej mowa w ust. 4, oraz sposob jej przedstawienia.

6. Wojewoda jest obowiazany przedkladac Pelnomocnikowi informacje polroczne dotyczace wydanych decyzji, w tym stanu zatrudnienia w zakladach pracy chronionej, w terminach:

1) do dnia 20 sierpnia - za pierwsze polrocze,

2) do dnia 20 lutego - za drugie polrocze.

7. Na wniosek Pelnomocnika wojewoda jest obowiazany udzielic informacji dotyczacych wydanych decyzji, o ktorych mowa w ust. 1-3, w zakresie i terminie wskazanym we wniosku. Termin ten nie moze byc krotszy niz 30 dni od dnia doreczenia wniosku.

8. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor informacji, o ktorych mowa w ust. 6, oraz sposob ich przekazywania, majac na wzgledzie zapewnienie sprawnego i terminowego przekazywania tych informacji.

Art. 31. 1. Prowadzacy zaklad pracy chronionej lub zaklad aktywnosci zawodowej w stosunku do tego zakladu jest zwolniony z:

1) podatkow, z zastrzezeniem ust. 2, z tym ze:

a) z podatkow od nieruchomosci, rolnego i lesnego - na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych,

b) z podatku od czynnosci cywilnoprawnych - jezeli czynnosc przez niego dokonana pozostaje w bezposrednim zwiazku z prowadzeniem zakladu,

2) oplat, z wyjatkiem oplaty skarbowej i oplat o charakterze sankcyjnym.

2. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy:

1) podatku od gier,

2) podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego,

3) cla,

4) podatkow dochodowych,

5) podatku od srodkow transportowych.

3. Prowadzacy zaklad pracy chronionej przekazuje srodki uzyskane:

1) z tytulu zwolnien, o ktorych mowa w ust. 1, na:

a) Fundusz - w wysokosci 10 proc.,

b) zakladowy fundusz rehabilitacji osob niepelnosprawnych - w wysokosci 90 proc.,

2) z tytulu miesiecznego dofinansowania, o ktorym mowa w art. 26a ust. 5, na zakladowy fundusz rehabilitacji osob niepelnosprawnych.

4. Prowadzacy zaklad aktywnosci zawodowej przekazuje srodki uzyskane z tytulu zwolnien, o ktorych mowa w ust. 1, oraz wplywy z dochodu zwiazanego z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej na zakladowy fundusz aktywnosci.

5. Wykaz oplat o charakterze sankcyjnym, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, okresli, w drodze rozporzadzenia, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zabezpieczenia spolecznego, uwzgledniajac charakter oplat podlegajacych wylaczeniu.

Art. 32. 1. Prowadzacy zaklad pracy chronionej moze na wniosek otrzymac, dla tego zakladu, ze srodkow Funduszu:

1) dofinansowanie w wysokosci do 50 proc. oprocentowania zaciagnietych kredytow bankowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytow na cele zwiazane z rehabilitacja zawodowa i spoleczna osob niepelnosprawnych,

2) zwrot kosztow za szkolenie zatrudnionych osob niepelnosprawnych, w zwiazku z koniecznoscia zmiany profilu produkcji,

3) jednorazowa pozyczke w celu ochrony istniejacych w zakladzie miejsc pracy osob niepelnosprawnych,

4) refundacje zwiekszonych kosztow zatrudnienia osob niepelnosprawnych, u ktorych stwierdzono chorobe psychiczna, uposledzenie umyslowe, epilepsje lub niewidomych, w wysokosci 75 proc. najnizszego wynagrodzenia.

2. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady i tryb postepowania w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1, w tym terminy skladania oraz rozpatrywania wnioskow, o ktorych mowa w ust. 1, sposob i tryb sporzadzania informacji o wykorzystaniu srodkow, majac na wzgledzie zapewnienie sprawnosci udzielanej pomocy.

Art. 32a. Samorzad wojewodztwa, na podstawie umowy zawartej z pracodawca prowadzacym zaklad pracy chronionej, ze srodkow Funduszu, udziela pracodawcy pomocy, o ktorej mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 33. 1. Prowadzacy zaklad pracy chronionej tworzy zakladowy fundusz rehabilitacji osob niepelnosprawnych, zwany dalej "funduszem rehabilitacji".

2. Fundusz rehabilitacji tworzy sie w szczegolnosci:

1) ze srodkow, o ktorych mowa w art. 26a ust. 5 pkt 2 oraz w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b) i pkt 2,

2) z czesci zaliczek na podatek dochodowy od osob fizycznych, zgodnie z odrebnymi przepisami,

3) z wplywow z zapisow i darowizn,

4) z odsetek od srodkow zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji,

5) ze srodkow pochodzacych ze zbycia srodkow trwalych zakupionych ze srodkow funduszu, w czesci niezamortyzowanej.

3. Pracodawca prowadzacy zaklad pracy chronionej jest obowiazany do:

1) prowadzenia ewidencji srodkow funduszu rehabilitacji,

2) prowadzenia rachunku bankowego srodkow tego funduszu,

3) przekazywania srodkow funduszu rehabilitacji na rachunek, o ktorym mowa w pkt 2, do 20 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym te srodki uzyskano,

4) przeznaczania co najmniej 15 proc. srodkow funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji,

5) przeznaczania co najmniej 10 proc. srodkow funduszu rehabilitacji na pomoc indywidualna dla niepelnosprawnych pracownikow i bylych niepracujacych niepelnosprawnych pracownikow tego zakladu.

4. Srodki funduszu rehabilitacji, z zastrzezeniem ust. 7c, przeznaczane sa na finansowanie rehabilitacji zawodowej, spolecznej i leczniczej oraz ubezpieczenie osob niepelnosprawnych, zgodnie z zakladowym regulaminem wykorzystania tych srodkow.

4a. W przypadku niezgodnego z ust. 4 przeznaczenia srodkow funduszu rehabilitacji, pracodawca jest obowiazany do dokonania:

1) zwrotu 100 proc. kwoty tych srodkow na fundusz rehabilitacji oraz

2) wplaty w wysokosci 30 proc. tych srodkow na Fundusz w terminie do 20 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym nastapilo ujawnienie niezgodnego z ustawa przeznaczenia srodkow funduszu rehabilitacji, w tym takze niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 3 lub ust. 7c.

4b. Wplata, o ktorej mowa w ust. 4a pkt 2, nie obciaza funduszu rehabilitacji.

5. Pracodawcy prowadzacy zaklad pracy chronionej moga gromadzic do 10 proc. srodkow funduszu rehabilitacji na realizacje wspolnych zadan zgodnych z ustawa.

6. Kontrola prawidlowosci realizacji przepisow ust. 1-4a wykonywana jest przez wlasciwe terenowo urzedy skarbowe.

7. W razie likwidacji, upadlosci albo wykreslenia z ewidencji dzialalnosci gospodarczej prowadzonego przez pracodawce zakladu pracy chronionej lub utraty statusu zakladu pracy chronionej niewykorzystane wedlug stanu na dzien likwidacji, upadlosci lub utraty statusu zakladu pracy chronionej srodki funduszu rehabilitacji podlegaja niezwlocznie wplacie do Funduszu, z zastrzezeniem ust. 7a i 7b.

7a. Wplacie do Funduszu podlega takze kwota odpowiadajaca kwocie wydatkowanej ze srodkow funduszu rehabilitacji na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie srodkow trwalych w zwiazku z modernizacja zakladu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osob niepelnosprawnych, budowa lub rozbudowa bazy rehabilitacyjnej, wypoczynkowej i socjalnej oraz na zakup srodkow transportu - w czesci, ktora nie zostala pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikajacych z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzien zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 7.

7b. W przypadku utraty statusu zakladu pracy chronionej i osiagania wskaznika zatrudniania osob niepelnosprawnych w wysokosci co najmniej 25 proc., pracodawca zachowuje zakladowy fundusz rehabilitacji i niewykorzystane srodki tego funduszu.

7c. W przypadku zagrozenia utraty plynnosci finansowej pracodawca moze, na okres przejsciowy, nie dluzszy niz 12 miesiecy, przeznaczyc do 70 proc. srodkow zakladowego funduszu rehabilitacji na splate zobowiazan w celu utrzymania zagrozonych likwidacja miejsc pracy osob niepelnosprawnych.

7d. Wykorzystanie srodkow funduszu rehabilitacji na zasadach okreslonych w ust. 7c moze nastapic nie czesciej niz raz na 5 lat.

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje sie w przypadku, gdy likwidacja zakladu nastepuje w zwiazku z przejeciem zakladu przez inny zaklad pracy chronionej lub w wyniku polaczenia z takim zakladem, a nie wykorzystane srodki funduszu podlegaja przekazaniu w terminie do 3 miesiecy na fundusz rehabilitacji zakladu przejmujacego zaklad likwidowany.

9. Dysponentem funduszu rehabilitacji lub zakladowego funduszu aktywnosci jest pracodawca.

10. Prowadzacy zaklad pracy chronionej moze udzielac, ze srodkow funduszu rehabilitacji, pomocy nie pracujacym osobom niepelnosprawnym bylym pracownikom tego zakladu, na cele zwiazane z rehabilitacja lecznicza i spoleczna.

11. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow oraz ministrem wlasciwym do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje wydatkow, szczegolowe zasady wykorzystania srodkow zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych oraz tryb ustalania zakladowego regulaminu wykorzystania tych srodkow, a takze zasady tworzenia i finansowania indywidualnych programow rehabilitacji oraz udzielania pomocy niepracujacym osobom niepelnosprawnym bylym pracownikom zakladu pracy chronionej.

Art. 33a. Przepisy art. 33 stosuje sie do pracodawcow, o ktorych mowa w art. 33 ust. 7b.

Rozdzial 7

Zadania i organizacja sluzb dzialajacych na rzecz osob niepelnosprawnych

Art. 34. 1. Wykonanie zadan wynikajacych z ustawy nadzoruje Pelnomocnik bedacy sekretarzem stanu w urzedzie obslugujacym ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego.

2. Nadzor, o ktorym mowa w ust. 1, jest wykonywany przez:

1) koordynacje realizacji zadan wynikajacych z ustawy,

2) inicjowanie lub przeprowadzanie kontroli realizacji zadan wynikajacych z ustawy.

3. Koordynacja, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, polega na:

1) zadaniu od podmiotow informacji, dokumentow i sprawozdan okresowych dotyczacych realizowanych zadan okreslonych w ustawie,

2) organizowaniu szkolen i konferencji,

3) udzielaniu informacji w sprawach z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudniania osob niepelnosprawnych,

4) opracowywaniu standardow w zakresie realizacji zadan okreslonych w ustawie,

5) realizacji zadan wynikajacych z programow rzadowych, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 2,

6) realizacji dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkow niepelnosprawnosci i barier, utrudniajacych osobom niepelnosprawnym funkcjonowanie w spoleczenstwie.

4. Inicjowanie kontroli, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, dotyczy:

1) dzialan na rzecz realizacji praw osob niepelnosprawnych,

2) realizacji zadan okreslonych w ustawie,

3) spelniania przez pracodawcow warunkow okreslonych w art. 28 ust. 1, art. 29, art. 30 ust. 2b i art. 33.

5. Pelnomocnik moze przeprowadzic kontrole w zakresie okreslonym w ust. 4.

6. Do zadan Pelnomocnika nalezy takze:

1) opracowywanie oraz opiniowanie projektow aktow normatywnych dotyczacych zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunkow zycia osob niepelnosprawnych,

2) opracowywanie projektow programow rzadowych dotyczacych rozwiazywania problemow osob niepelnosprawnych,

3) ustalanie zalozen do rocznych planow rzeczowo-finansowych dotyczacych realizacji zadan wynikajacych z ustawy,

4) inicjowanie dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkow niepelnosprawnosci i barier utrudniajacych osobom niepelnosprawnym funkcjonowanie w spoleczenstwie,

5) wspolpraca z organizacjami pozarzadowymi i fundacjami dzialajacymi na rzecz osob niepelnosprawnych.

7. Zadania wynikajace z ustawy realizuja organy administracji rzadowej, organy jednostek samorzadu terytorialnego i Fundusz.

8. Pelnomocnika powoluje i odwoluje Prezes Rady Ministrow, na wniosek ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego.

9. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb kontroli prowadzonej przez organy upowaznione do kontroli na podstawie ustawy, z wylaczeniem organow sprawujacych kontrole na podstawie odrebnych przepisow oraz wzory informacji i sprawozdan, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1, a takze terminy ich przedstawiania, majac na wzgledzie zapewnienie prawidlowego przeprowadzania kontroli.

10. Pelnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pelnomocnika, ktore stanowi wyodrebniona komorke organizacyjna w urzedzie obslugujacym ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego.

Art. 35. 1. Do zadan samorzadu wojewodztwa realizowanych w ramach ustawy nalezy:

1) opracowanie i realizacja wojewodzkich programow dotyczacych wyrownywania szans osob niepelnosprawnych i przeciwdzialania ich wykluczeniu spolecznemu oraz pomocy w realizacji zadan na rzecz zatrudniania osob niepelnosprawnych,

2) (uchylony)

3) opracowywanie i przedstawianie Pelnomocnikowi informacji o prowadzonej dzialalnosci,

4) udzielanie pomocy zakladom pracy chronionej, zgodnie z art. 32a,

5) dofinansowanie robot budowlanych w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 27, poz. 2016), dotyczacych obiektow sluzacych rehabilitacji, w zwiazku z potrzebami osob niepelnosprawnych, z wyjatkiem rozbiorki tych obiektow,

6) dofinansowanie kosztow tworzenia i dzialania zakladow aktywnosci zawodowej,

7) wspolpraca z organami administracji rzadowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadan wynikajacych z ustawy,

8) wspolpraca z organizacjami pozarzadowymi i fundacjami dzialajacymi na rzecz osob niepelnosprawnych,

9) opiniowanie wniosku o wpis do rejestru, o ktorym mowa w art. 10d ust. 2.

2. Sejmik wojewodztwa w formie uchwaly okresla zadania, na ktore przeznacza srodki okreslone w art. 48 ust. 1 pkt 1.

3. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, zadania samorzadu wojewodztwa, ktore moga byc dofinansowane ze srodkow Funduszu oraz warunki i tryb dofinansowywania robot budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5, majac na wzgledzie potrzeby w zakresie realizacji zadan na rzecz osob niepelnosprawnych.

Art. 35a. 1. Do zadan powiatu nalezy:

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatowa strategia dotyczaca rozwiazywania problemow spolecznych, powiatowych programow dzialan na rzecz osob niepelnosprawnych w zakresie:

a) rehabilitacji spolecznej,

b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,

c) przestrzegania praw osob niepelnosprawnych,

2) wspolpraca z instytucjami administracji rzadowej i samorzadowej w opracowywaniu i realizacji programow, o ktorych mowa w pkt 1,

3) udostepnianie na potrzeby pelnomocnika i samorzadu wojewodztwa oraz przekazywanie wlasciwemu wojewodzie uchwalonych przez rade powiatu programow, o ktorych mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji,

4) podejmowanie dzialan zmierzajacych do ograniczania skutkow niepelnosprawnosci,

5) opracowywanie i przedstawianie planow zadan i informacji z prowadzonej dzialalnosci oraz ich udostepnianie na potrzeby samorzadu wojewodztwa,

6) wspolpraca z organizacjami pozarzadowymi i fundacjami dzialajacymi na rzecz osob niepelnosprawnych w zakresie rehabilitacji spolecznej i zawodowej tych osob,

7) dofinansowanie:

a) uczestnictwa osob niepelnosprawnych i ich opiekunow w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osob niepelnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze przyznawane osobom niepelnosprawnym na podstawie odrebnych przepisow,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu sie i technicznych, w zwiazku z indywidualnymi potrzebami osob niepelnosprawnych,

e) rehabilitacji dzieci i mlodziezy,

8) dofinansowanie kosztow tworzenia i dzialania warsztatow terapii zajeciowej,

9) posrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osob niepelnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie,

10) kierowanie osob niepelnosprawnych, ktore wymagaja specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i spolecznej, do specjalistycznego osrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placowki szkoleniowej,

11) wspolpraca z organami rentowymi w zakresie wynikajacym z odrebnych przepisow,

12) doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie dzialalnosci gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepelnosprawne,

13) wspolpraca z wlasciwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osob niepelnosprawnych.

2. Zadania, o ktorych mowa w ust. 1:

1) w pkt 1 lit. a) i c) oraz w pkt 6 w czesci dotyczacej rehabilitacji spolecznej osob niepelnosprawnych, a takze w pkt 4, 5, 7 i 8 - sa realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie,

2) w pkt 1 lit. b) i c) oraz w pkt 6 w czesci dotyczacej rehabilitacji zawodowej osob niepelnosprawnych, a takze w pkt 9-13 - sa realizowane przez powiatowe urzedy pracy.

3. Rada powiatu w formie uchwaly okresla zadania, na ktore przeznacza srodki okreslone w art. 48 ust. 1 pkt 1.

4. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje zadan, o ktorych mowa w ust. 1, ktore moga byc finansowane ze srodkow Funduszu, uwzgledniajac w szczegolnosci wymagania, jakie powinny spelniac podmioty ubiegajace sie o dofinansowanie tych zadan, a takze tryb postepowania i zasady ich dofinansowania ze srodkow Funduszu.

Art. 35b. (skreslony).

Art. 35c. 1. Zarzady wojewodztw i zarzady powiatow przedstawiaja prezesowi Zarzadu Funduszu sprawozdania rzeczowo finansowe o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu srodkow.

2. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady sporzadzania sprawozdan rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych ze srodkow Funduszu, o ktorych mowa w ust. 1, uwzgledniajac w szczegolnosci terminy i sposoby ich przedstawiania oraz wzor tego sprawozdania, a takze zasady i sposoby rozliczen finansowych samorzadu z Funduszem w zakresie wykorzystania srodkow, w tym zwrotu niewykorzystanych srodkow.

Art. 36. 1. Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i spolecznej moga byc realizowane na zlecenie Funduszu przez jednostki samorzadu terytorialnego i organizacje pozarzadowe, w tym o charakterze lokalnym.

1a. Zadania, o ktorych mowa w ust. 1, moga byc realizowane ze srodkow Funduszu przez organizacje pozarzadowe rowniez na zlecenie samorzadu wojewodztwa lub powiatu.

2. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) rodzaje zadan okreslonych w ustawie, ktore moga byc zlecane organizacjom pozarzadowym lub jednostkom samorzadu terytorialnego,

2) ogolne warunki i tryb zlecania zadan, o ktorych mowa w pkt 1, oraz zasady ustalania i rozliczania dotacji ze srodkow Funduszu,

3) tryb dokonywania ocen oraz sprawowania nadzoru i kontroli realizacji zadan zleconych.

Rozdzial 8

Szkolenie osob niepelnosprawnych

Art. 37. Szkolenie osob niepelnosprawnych odbywa sie w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyzszenia kwalifikacji.

Art. 38. 1. Kierownik powiatowego urzedu pracy inicjuje i organizuje szkolenie dla bezrobotnych osob niepelnosprawnych lub innych osob niepelnosprawnych poszukujacych pracy i nie pozostajacych w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzedzie pracy, w celu zwiekszenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyzszenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiekszenia aktywnosci zawodowej, a w szczegolnosci w razie:

1) braku kwalifikacji zawodowych,

2) koniecznosci zmiany kwalifikacji w zwiazku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,

3) utraty zdolnosci do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

2. Szkoleniem, o ktorym mowa w ust. 1, moga byc objete rowniez osoby niepelnosprawne bedace w okresie wypowiedzenia umowy o prace z przyczyn niedotyczacych pracownikow.

Art. 38a. 1. Starosta przekazuje wojewodzie informacje o szkoleniach, zatrudnieniu i osobach niepelnosprawnych, o ktorych mowa w art. 38.

2. Wojewoda, na podstawie informacji, o ktorych mowa w ust. 1, przesyla Pelnomocnikowi kwartalne informacje zbiorcze.

3. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory i sposob przedstawiania informacji, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, majac na wzgledzie zapewnienie prawidlowego planowania liczby i rodzaju szkolen osob niepelnosprawnych oraz prawidlowego wykorzystania srodkow na ten cel.

Art. 39. 1. Szkolenie osob niepelnosprawnych moze odbywac sie:

1) w placowkach szkolacych,

2) w specjalistycznych osrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych, zwanych dalej "specjalistycznymi osrodkami", zapewniajacych warunki realizacji zadan okreslonych w ust. 3.

2. Specjalistyczne osrodki sa tworzone i likwidowane przez marszalka wojewodztwa w porozumieniu z Pelnomocnikiem. Samorzad wojewodztwa moze zlecac innym podmiotom zadania, o ktorych mowa w ust. 3.

3. Do zadan specjalistycznego osrodka nalezy:

1) prowadzenie szkolenia osob, ktore z powodu niepelnosprawnosci maja utrudniony lub uniemozliwiony dostep do korzystania ze szkolenia w innych placowkach,

2) okreslanie psychofizycznej sprawnosci danej osoby w stosunku do wymagan roznych zawodow,

3) okreslanie, przez zastosowanie odpowiednich testow sprawnosci i prob praktycznych, uzdolnienia i mozliwosci rozwoju zdolnosci danej osoby,

4) zapewnienie uczestnikom szkolenia zakwaterowania, wyzywienia, pomocy dydaktycznej oraz opieki medycznej i uslug rehabilitacyjnych.

4. Koszty utworzenia, dzialalnosci oraz realizacji zadan specjalistycznego osrodka powinny byc pokrywane ze srodkow Funduszu.

5. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob tworzenia, dzialania i finansowania specjalistycznych osrodkow, a takze zlecania zadan, o ktorych mowa w ust. 3, oraz tryb sprawowania nadzoru nad ich dzialalnoscia.

Art. 40. 1. Kierownik powiatowego urzedu pracy kieruje osobe niepelnosprawna, o ktorej mowa w art. 38, na szkolenie:

1) z wlasnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia wlasciwego organu,

2) wskazane przez te osobe, jezeli zostanie uprawdopodobnione, ze szkolenie to zapewni uzyskanie pracy i spelniony jest przynajmniej jeden z warunkow wymienionych w art. 38; koszt tego szkolenia nie moze przekroczyc dziesieciokrotnego przecietnego wynagrodzenia.

2. Koszty szkolenia obejmuja w szczegolnosci:

1) uprzednio uzgodniona naleznosc przyslugujaca jednostce szkolacej,

2) koszt ubezpieczenia od nieszczesliwych wypadkow,

3) koszt zakwaterowania i wyzywienia w czesci albo w calosci,

4) koszt przejazdu na szkolenie, w tym koszt przejazdu przewodnika lub opiekuna osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepelnosprawnosci,

5) koszt uslug tlumacza jezyka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszacej osobie niepelnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepelnosprawnosci,

6) koszt niezbednych badan lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i uslug rehabilitacyjnych.

3. Szkolenie trwa nie dluzej niz 36 miesiecy.

4. Koszty szkolenia sa finansowane ze srodkow Funduszu.

5. Osoba niepelnosprawna, ktora nie ukonczyla szkolenia z wlasnej winy, jest obowiazana do zwrotu jego kosztow, chyba ze powodem nieukonczenia szkolenia bylo podjecie zatrudnienia.

Art. 41. 1. Szkolenie osob niepelnosprawnych moze byc organizowane takze przez pracodawce.

2. Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osob niepelnosprawnych moga byc zrefundowane ze srodkow Funduszu do wysokosci 75 proc., nie wiecej jednak niz do wysokosci dwukrotnego przecietnego wynagrodzenia na jedna osobe, jezeli po zakonczeniu szkolenia beda zatrudniane, zgodnie z kierunkiem szkolenia, na innych stanowiskach pracy przez okres co najmniej 24 miesiecy.

3. Zwrotu kosztow, o ktorych mowa w ust. 2, dokonuje starosta na warunkach i w wysokosci okreslonych w umowie zawartej z pracodawca. Zwrotowi nie podlegaja koszty poniesione przez pracodawce przed data podpisania umowy.

4. Jezeli z przyczyn dotyczacych pracodawcy, o ktorym mowa w ust. 2, osoba niepelnosprawna po zakonczeniu szkolenia nie bedzie zatrudniana zgodnie z kierunkiem szkolenia lub bedzie zatrudniana przez okres krotszy niz 24 miesiace, pracodawca zwraca do Funduszu srodki pobrane na szkolenie tej osoby wraz z odsetkami naleznymi od dnia, w ktorym pracodawca przestal spelniac warunki okreslone w ust. 2.

Art. 41a. 1. Placowki szkolace i specjalistyczne osrodki oraz pracodawcy przeprowadzajacy szkolenia przesylaja samorzadowi wojewodztwa polroczne informacje o przebiegu szkolen.

2. Informacje, o ktorych mowa w ust. 1, przekazuje sie, na jego wniosek, kierownikowi powiatowego urzedu pracy, ktory skierowal osobe niepelnosprawna na szkolenie.

Rozdzial 9

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osob Niepelnosprawnych

Art. 42. 1. Powoluje sie Krajowa Rade Konsultacyjna do Spraw Osob Niepelnosprawnych, zwana dalej "Rada".

2. Rada jest organem doradczym pelnomocnika stanowiacym forum wspoldzialania, na rzecz osob niepelnosprawnych, organow administracji rzadowej, samorzadu terytorialnego oraz organizacji pozarzadowych.

3. Do zakresu dzialania Rady nalezy przedstawianie Pelnomocnikowi:

1) propozycji przedsiewziec zmierzajacych do integracji osob niepelnosprawnych ze spoleczenstwem,

2) propozycji rozwiazan w zakresie zaspokajania potrzeb osob niepelnosprawnych, wynikajacych z faktu niepelnosprawnosci,

3) opinii do:

a) projektu zalozen polityki zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych,

b) projektow aktow prawnych majacych lub mogacych miec wplyw na sytuacje osob niepelnosprawnych oraz sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisow w tym zakresie,

c) sprawozdan z dzialalnosci Funduszu,

d) projektow rzadowych programow dzialan na rzecz osob niepelnosprawnych oraz informacji o ich realizacji,

e) materialow przedstawionych przez Pelnomocnika,

4) rocznych informacji o dzialalnosci Rady.

Art. 43. 1. Rada sklada sie z:

1) pieciu przedstawicieli organow administracji rzadowej,

2) pieciu przedstawicieli jednostek samorzadu terytorialnego,

3) pietnastu przedstawicieli organizacji pozarzadowych, w tym:

a) po jednym przedstawicielu kazdej organizacji pracodawcow, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056), zwanej dalej "ustawa o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych",

b) po jednym przedstawicielu kazdej organizacji zwiazkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych.

2. Czlonkow Rady powoluje minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego na wniosek uprawnionych organizacji.

3. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego moze odwolac czlonka Rady przed uplywem kadencji:

1) na jego wniosek,

2) na wniosek reprezentowanego przez niego organu lub organizacji,

3) na wniosek pelnomocnika po zasiegnieciu opinii organu lub organizacji, ktora czlonek Rady reprezentuje.

4. Posiedzenia Rady zwolywane sa przez jej przewodniczacego nie rzadziej niz raz na kwartal oraz w kazdym czasie na wniosek pelnomocnika lub co najmniej 5 czlonkow Rady.

5. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Art. 44. 1. Wydatki zwiazane z obsluga Rady i wynagradzaniem jej czlonkow sa finansowane ze srodkow urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego.

2. Pracodawca jest obowiazany zwolnic pracownika od pracy w celu wziecia udzialu w posiedzeniach Rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego wedlug zasad obowiazujacych przy obliczaniu ekwiwalentu pienieznego za urlop wypoczynkowy. Koszty wynagrodzenia ponoszone przez pracodawce sa refundowane ze srodkow urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego.

3. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady i tryb dzialania Rady, uwzgledniajac jej organizacje oraz wysokosc wynagrodzenia czlonkow za udzial w posiedzeniach, majac na wzgledzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady.

Art. 44a. 1. Przy marszalkach wojewodztw tworzy sie wojewodzkie spoleczne rady do spraw osob niepelnosprawnych, zwane dalej "wojewodzkimi radami", bedace organami opiniodawczo-doradczymi.

2. Do zakresu dzialania wojewodzkich rad nalezy:

1) inspirowanie przedsiewziec zmierzajacych do:

a) integracji zawodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych,

b) realizacji praw osob niepelnosprawnych,

2) opiniowanie projektow wojewodzkich programow dzialan na rzecz osob niepelnosprawnych,

3) ocena realizacji programow,

4) opiniowanie projektow uchwal i programow przyjmowanych przez sejmik wojewodztwa pod katem ich skutkow dla osob niepelnosprawnych.

Art. 44b. 1. Przy starostach tworzy sie powiatowe spoleczne rady do spraw osob niepelnosprawnych, zwane dalej "powiatowymi radami", bedace organami opiniodawczo-doradczymi.

2. Do zakresu dzialania powiatowych rad nalezy:

1) inspirowanie przedsiewziec zmierzajacych do:

a) integracji zawodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych,

b) realizacji praw osob niepelnosprawnych,

2) opiniowanie projektow powiatowych programow dzialan na rzecz osob niepelnosprawnych,

3) ocena realizacji programow,

4) opiniowanie projektow uchwal i programow przyjmowanych przez rade powiatu pod katem ich skutkow dla osob niepelnosprawnych.

Art. 44c. 1. Wojewodzkie rady skladaja sie z 7 osob powolywanych sposrod przedstawicieli dzialajacych na terenie wojewodztwa organizacji pozarzadowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorzadu terytorialnego (powiatow i gmin).

2. Powiatowe rady skladaja sie z 5 osob, powolywanych sposrod przedstawicieli dzialajacych na terenie danego powiatu organizacji pozarzadowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorzadu terytorialnego (powiatow i gmin).

3. Czlonkow wojewodzkich rad powoluje i odwoluje marszalek wojewodztwa, a czlonkow powiatowych rad - starosta, sposrod kandydatow zgloszonych przez organizacje i organy, o ktorych mowa odpowiednio w ust. 1 i 2.

4. Rady, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, wybieraja przewodniczacego sposrod swoich czlonkow.

5. Czlonek rady moze zostac odwolany:

1) na swoj wniosek,

2) na wniosek organizacji lub organu, ktore zglosily jego kandydature,

3) na wniosek marszalka lub starosty, po zasiegnieciu opinii organizacji lub organu, ktore zglosily jego kandydature.

6. Kadencja rad trwa 4 lata.

7. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, organizacje oraz tryb dzialania wojewodzkich i powiatowych rad, w tym sposob powolywania i odwolywania czlonkow rad oraz czestotliwosc posiedzen, majac na wzgledzie zapewnienie wlasciwego wykonywania zadan przez te rady.

8. Pracodawca jest obowiazany zwolnic pracownika od pracy w celu wziecia udzialu w posiedzeniach rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego wedlug zasad obowiazujacych przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

9. Na wniosek czlonkow rad zamieszkalych poza miejscem obrad rady moga byc finansowane, odpowiednio z budzetu samorzadu wojewodztwa i powiatu, koszty ich przejazdow publicznymi srodkami komunikacji, na zasadach okreslonych w przepisach dotyczacych zasad ustalania oraz wysokosci naleznosci przyslugujacych pracownikom z tytulu podrozy sluzbowej na obszarze kraju.

Rozdzial 10

Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych

Art. 45. 1. Fundusz jest panstwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z pozn. zm.).

2. Fundusz posiada osobowosc prawna.

3. Fundusz stosuje zasady rachunkowosci okreslone dla podmiotow, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).

3a. Przy rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw przez Fundusz, w zakresie nieuregulowanym w odrebnych przepisach, stosuje sie przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego.

4. Nadzor nad Funduszem sprawuje minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego, ktory na wniosek Prezesa Zarzadu Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Pelnomocnika, zatwierdza statut okreslajacy organizacje, szczegolowe zasady i tryb dzialania Funduszu, w tym jego organow.

Art. 46. Przychodami Funduszu sa:

1) wplaty pracodawcow, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 24 ust. 2 oraz art. 31 ust. 3 pkt 1,

2) dotacje z budzetu panstwa oraz inne dotacje i subwencje,

3) spadki, zapisy i darowizny,

4) dobrowolne wplaty pracodawcow,

5) dochody z oprocentowania pozyczek, dyskonto od zakupionych bonow skarbowych, odsetki od obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski oraz lokat terminowych,

6) dochody z dzialalnosci gospodarczej,

7) wplaty, o ktorych mowa w art. 26 ust. 4 oraz w art. 41 ust. 4, a takze splaty pozyczek, o ktorych mowa w art. 12, wraz z oprocentowaniem,

8) dywidendy,

8a) odsetki od srodkow, o ktorych mowa w art. 48 ust. 1,

9) inne wplaty.

Art. 46a. 1. Fundusz otrzymuje dotacje celowe z budzetu panstwa:

1) na zadanie, o ktorym mowa w art. 26a - w wysokosci zapewniajacej jego realizacje,

2) na zadanie, o ktorym mowa w art. 47 ust. 2 - w wysokosci 50 proc. utraconych dochodow gmin z tytulu zastosowania zwolnien ustawowych, o ktorych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1.

2. Kwoty dotacji, o ktorych mowa w ust. 1, ustala sie i rozlicza zgodnie z zasadami przyjetymi w budzecie panstwa.

3. Dotacje, o ktorych mowa w ust. 1, sa przekazywane na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych, w sposob umozliwiajacy pelne i terminowe wykonywanie zadania.

Art. 47. 1. Srodki Funduszu, w wysokosci do 30 proc. wydatkow, przeznacza sie na:

1) realizacje dzialan wyrownujacych roznice miedzy regionami, w szczegolnosci w jednostkach samorzadu terytorialnego, na terenie ktorych stopa bezrobocia jest wyzsza niz 110 proc. sredniej stopy bezrobocia w kraju lub nie utworzono warsztatu terapii zajeciowej albo zakladu aktywnosci zawodowej,

2) realizacje programow wspieranych ze srodkow pomocowych Unii Europejskiej na rzecz osob niepelnosprawnych przewidzianych do wdrozenia w danym roku,

3) dofinansowanie zadan wynikajacych z programow rzadowych, w tym ukierunkowanych na rozwoj zasobow ludzkich oraz przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu osob niepelnosprawnych,

4) zadania inne niz wymienione w ustawie:

a) programy zatwierdzone przez Rade Nadzorcza, sluzace rehabilitacji spolecznej i zawodowej, w szczegolnosci adresowane do osob niepelnosprawnych, w tym dzieci niepelnosprawnych,

b) finansowanie w czesci lub calosci badan, ekspertyz i analiz dotyczacych rehabilitacji zawodowej i spolecznej.

1a. W celu realizacji zadan, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, Fundusz moze udzielac dotacji, pozyczek oraz finansowac odsetki od kredytow udzielonych projektodawcom na realizacje programow. Warunki korzystania z tych form pomocy beda okreslac umowy zawarte przez Fundusz z realizatorami programow.

2. Srodki Funduszu przeznacza sie rowniez na zrekompensowanie gminom dochodow utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnien, o ktorych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, w wysokosci utraconych dochodow.

3. Czasowo wolne srodki Funduszu, z wylaczeniem dotacji, o ktorych mowa w art. 46a ust. 1, moga byc lokowane:

1) w bonach skarbowych i obligacjach emitowanych przez Skarb Panstwa albo Narodowy Bank Polski,

2) na lokatach terminowych w Narodowym Banku Polskim i Banku Gospodarstwa Krajowego.

4. Dzialalnosc Funduszu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarow i uslug.

5. Darowizna dokonywana ze srodkow Funduszu na rzecz osoby niepelnosprawnej w celach wynikajacych z ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadkow i darowizn.

6. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego, w porozumieniu z ministrem finansow, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady gospodarowania srodkami Funduszu w tym sposob umarzania zobowiazan, do ktorych nie maja zastosowania przepisy odrebne majace na wzgledzie prawidlowe gospodarowanie srodkami Funduszu.

7. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych, po zasiegnieciu opinii Komisji Wspolnej Rzadu i Samorzadu Terytorialnego, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady obliczania i tryb przekazywania gminom dotacji celowej, o ktorej mowa w ust. 2, z uwzglednieniem wnioskow gmin, zawierajacych dane o rocznych skutkach zastosowania zwolnien, o ktorych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, majac na wzgledzie zrekompensowanie gminom utraconych dochodow.

Art. 48. 1. Srodki Funduszu sa przekazywane przez prezesa Zarzadu tego Funduszu:

1) samorzadom wojewodzkim i powiatowym na realizacje okreslonych zadan lub rodzajow zadan, na wyodrebniony rachunek bankowy - wedlug algorytmu,

2) podmiotom realizujacym zadania zlecone przez Fundusz lub inne zadania wynikajace z ustawy - na podstawie zawartych z nimi umow.

1a. uchylony

2. Rada Ministrow okresla, w drodze rozporzadzenia, algorytm, o ktorym mowa w ust. 1, a takze zasady ustalania maksymalnych wysokosci kwot zobowiazan przypadajacych do wyplaty na dany rok. Projekt algorytmu podlega opiniowaniu przez strone samorzadowa Komisji Wspolnej Rzadu i Samorzadu Terytorialnego.

3. Algorytm, o ktorym mowa w ust. 1, powinien uwzgledniac w szczegolnosci liczbe mieszkancow, liczbe osob niepelnosprawnych i liczbe uczestnikow funkcjonujacych warsztatow terapii zajeciowej w powiecie oraz kwote przewidziana w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizacje przez samorzady zadan, kwote zobowiazan finansowanych ze srodkow Funduszu z tytulu realizacji umow zawartych do 31 grudnia roku poprzedzajacego rok, dla ktorego jest obliczana wysokosc srodkow.

Art. 49. 1. Do wplat, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3 pkt 1 i art. 33 ust. 4a, 7 i 7a, stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem art. 49a i 49b, przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 i nr 160, poz. 1083, z 1998 r. nr 106, poz. 668, z 1999 r. nr 11, poz. 95 i nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. nr 94, poz. 1037 i nr 116, poz. 1216), zwanej dalej "ordynacja podatkowa", z tym ze uprawnienia organow podatkowych okreslone w tej ustawie przysluguja prezesowi Zarzadu Funduszu.

2. Pracodawcy dokonuja wplat, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie do dnia 20 nastepnego miesiaca po miesiacu, w ktorym zaistnialy okolicznosci powodujace powstanie obowiazku wplat, skladajac rownoczesnie Zarzadowi Funduszu deklaracje miesieczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego wedlug wzoru ustalonego, w drodze rozporzadzenia, przez ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego.

3. Do egzekucji wplat, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie przepisy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, z tym ze tytul wykonawczy wystawia prezes Zarzadu Funduszu.

4. Od decyzji prezesa Zarzadu Funduszu dotyczacych wplat, o ktorych mowa w ust. 1, pracodawcy przysluguje odwolanie do ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego.

5. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego i Prezes Zarzadu Funduszu moga wydawac decyzje, o ktorych mowa w art. 48 lub art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z pozn. zm.), z zastrzezeniem dopelnienia warunku dokonania wplat, o ktorych mowa w ust. 1, w terminach okreslonych decyzja.

6. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw lacznosci, moze, w drodze rozporzadzenia, okreslic wzor formularza wplaty gotowkowej oraz polecenia przelewu, majac na wzgledzie ustalenie tozsamosci wplacajacego oraz tytul zobowiazania.

Art. 49a. 1. Prezes Zarzadu Funduszu ma prawo wystepowania z wnioskiem o zalozenie ksiegi wieczystej dla nieruchomosci dluznika zalegajacego z oplata z tytulu wplat, o ktorych mowa w art. 49 ust. 1.

2. Wystawione przez prezesa Zarzadu Funduszu dokumenty stwierdzajace istnienie naleznosci z tytulu wplat, o ktorych mowa w art. 49 ust. 1, oraz ich wysokosc sa podstawa wpisu hipoteki do ksiegi wieczystej nieruchomosci stanowiacej wlasnosc zobowiazanego. Jezeli nieruchomosc nie posiada ksiegi wieczystej, zabezpieczenie jest dokonywane przez zlozenie tych dokumentow do zbioru dokumentow.

3. Naleznosci z tytulu wplat, o ktorych mowa w art. 49 ust. 1, sa zabezpieczane hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomosciach dluznika. Podstawa ustanowienia hipoteki jest doreczona decyzja okreslajaca wysokosc naleznosci z tytulu wplat, o ktorych mowa w art. 49 ust. 1.

4. Do hipoteki, o ktorej mowa w ust. 3, stosuje sie odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej dotyczace hipoteki przymusowej.

Art. 49b. 1. Naleznosci z tytulu wplat, o ktorych mowa w art. 49 ust. 1, sa zabezpieczane ustawowym prawem zastawu na ruchomosciach i prawach zbywalnych dluznika.

2. Do zastawu, o ktorym mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej dotyczace zastawow skarbowych.

3. Zastaw, o ktorym mowa w ust. 1, wpisuje sie do rejestru zastawow skarbowych prowadzonego na podstawie art. 43 ordynacji podatkowej.

4. Wypis z rejestru zastawow, o ktorym mowa w art. 46 1 ordynacji podatkowej, wydawany jest na wniosek prezesa Zarzadu Funduszu nieodplatnie.

Art. 49c. Fundusz jest uprawniony do nieodplatnego korzystania z danych zgromadzonych:

1) w Krajowej Ewidencji Podatnikow,

2) w krajowym rejestrze urzedowym podmiotow gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego,

3) przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych,

4) w Centralnej Bazie RCIPESEL.

Art. 49d. 1. Prezes Zarzadu Funduszu jest obowiazany skladac Pelnomocnikowi polroczne informacje o pracodawcach zwolnionych z wplat na Fundusz lub zobowiazanych do tych wplat, w terminach:

1) do dnia 15 sierpnia - za pierwsze polrocze,

2) do dnia 15 lutego - za drugie polrocze roku poprzedniego.

2. Prezes Zarzadu Funduszu jest obowiazany udzielac, na wniosek Pelnomocnika, informacji o pracodawcach obowiazanych do skladania informacji, o ktorych mowa w art. 21 ust. 2f, lub deklaracji, o ktorych mowa w art. 49 ust. 2, w zakresie i terminie wskazanym we wniosku. Termin ten nie moze byc krotszy niz 30 dni od dnia doreczenia wniosku.

3. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory informacji, o ktorych mowa w ust. 1, oraz sposob ich przekazywania, majac na wzgledzie zapewnienie prawidlowego przeplywu informacji.

Art. 50. 1. Organami Funduszu sa Rada Nadzorcza i Zarzad.

2. Rada Nadzorcza sklada sie z:

1) prezesa Rady Nadzorczej, ktorym jest pelnomocnik,

1a) przedstawiciel ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych,

2) siedmiu przedstawicieli organizacji pozarzadowych, w tym:

a) po jednym przedstawicielu kazdej organizacji pracodawcow, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych,

b) po jednym przedstawicielu kazdej organizacji zwiazkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-gospodarczych.

3. Czlonkow Rady Nadzorczej powoluje na wniosek pelnomocnika, a w przypadku przedstawicieli, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2, na wniosek uprawnionych organizacji, minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego.

4. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego moze odwolac czlonka Rady Nadzorczej przed uplywem kadencji:

1) na jego wniosek,

2) na wniosek reprezentowanego podmiotu,

3) na wniosek Pelnomocnika, zaopiniowany przez reprezentowany podmiot.

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata.

6. Do zadan Rady Nadzorczej nalezy w szczegolnosci:

1) zatwierdzanie planow dzialalnosci i projektu planu finansowego Funduszu,

2) opiniowanie kryteriow wyboru przedsiewziec finansowanych ze srodkow Funduszu, zgodnie z kierunkowymi zalozeniami polityki zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych, okreslonymi przez pelnomocnika,

3) zatwierdzanie wnioskow Zarzadu w sprawach zaciagania przez Fundusz pozyczek,

4) uchylony

5) opiniowanie wnioskow w sprawie powolania i odwolania prezesa Zarzadu i kazdego z jego zastepcow,

6) dokonywanie kontroli i oceny dzialalnosci Zarzadu,

7) zatwierdzanie rocznych sprawozdan Funduszu,

8) skladanie ministrowi wlasciwemu do spraw zabezpieczenia spolecznego, w terminie do 15 marca kazdego roku, sprawozdan z dzialalnosci Funduszu.

7. Obsluge Rady Nadzorczej sprawuje Biuro Funduszu.

8. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady i tryb powolywania oraz odwolywania czlonkow Rady Nadzorczej, a takze szczegolowe zasady dzialania Rady Nadzorczej i szkolenia jej czlonkow oraz wysokosc ich wynagrodzenia za udzial w posiedzeniach Rady.

Art. 51. 1. W sklad Zarzadu Funduszu wchodza prezes Zarzadu Funduszu, zwany dalej "prezesem", i jego dwaj zastepcy. Prezesa powoluje i odwoluje minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego na wniosek pelnomocnika zaopiniowany przez Rade Nadzorcza.

2. Zastepcow prezesa, na wniosek prezesa zaopiniowany przez Rade Nadzorcza, powoluje i odwoluje minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego.

3. Do zadan Zarzadu nalezy w szczegolnosci:

1) opracowywanie projektow planow dzialalnosci Funduszu i projektu planu finansowego,

2) dokonywanie wyboru przedsiewziec do finansowania ze srodkow Funduszu,

3) gospodarowanie srodkami Funduszu,

4) opracowywanie szczegolowych zasad finansowania realizacji zadan, o ktorych mowa w ustawie,

5) podejmowanie decyzji w sprawie odraczania terminu splat i umarzania pozyczek,

6) sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem srodkow Funduszu przekazywanych na realizacje zadan okreslonych ustawa,

7) skreslony,

8) skreslony,

9) wspolpraca z organizacjami pozarzadowymi,

10) skladanie Radzie Nadzorczej sprawozdan z dzialalnosci Funduszu.

3a. Zarzad Funduszu uzgadnia z ministrem wlasciwym do spraw rozwoju regionalnego projekty planow dzialalnosci Funduszu i projekt planu finansowego, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1, w trybie okreslonym w ustawie z 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. nr 48, poz. 550).

3b. Zadania Zarzadu, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, nie dotycza srodkow, o ktorych mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1.

3c. Zarzad Funduszu moze zadac niezwlocznego zwrotu calosci lub czesci srodkow do Funduszu lub zawiesic wyplate dalszych kwot, jezeli w ciagu roku budzetowego, w wyniku kontroli, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 6, stwierdzi nieprawidlowosci polegajace na wykorzystaniu przekazanych srodkow z Funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem.

3d. Do oceny prawidlowosci wykorzystania srodkow Funduszu stosuje sie przepisy o finansach publicznych.

3e. Zarzad Funduszu moze dokonac podzialu srodkow nieprzekazanych lub zwroconych, o ktorych mowa w ust. 3c, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Funduszu i ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego.

3f. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb i zasady sprawowania przez Fundusz kontroli, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 6.

4. Zarzad udostepnia Radzie Nadzorczej, na jej zadanie, dokumenty i materialy dotyczace dzialalnosci Funduszu.

5. Obsluge Zarzadu sprawuje Biuro Funduszu.

Art. 52. 1. Zarzad Funduszu moze tworzyc i znosic oddzialy Funduszu oraz okresla zakres i obszar ich dzialania.

2. Dyrektora oddzialu powoluje i odwoluje prezes Zarzadu.

Art. 53. 1. Prezes Zarzadu reprezentuje Fundusz na zewnatrz.

2. Prezes moze powolywac pelnomocnikow Zarzadu, ustalajac granice ich umocowania.

3. Do skladania oswiadczen w zakresie praw i obowiazkow majatkowych Funduszu sa upowaznieni:

1) prezes lub kazdy z jego zastepcow samodzielnie,

2) dwaj pelnomocnicy dzialajacy lacznie.

4. Prezes wykonuje za pracodawce czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracownikow Funduszu.

Art. 54. Ze srodkow Funduszu pokrywane sa:

1) koszty jego dzialalnosci,

2) uchylony

3) koszty obslugi zadan realizowanych przez samorzady powiatowe i wojewodzkie w wysokosci faktycznie poniesionej, nie wiecej niz 2,5 proc. srodkow wykorzystanych na realizacje zadan, o ktorych mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1.

Art. 55. Dochodzenie zwrotu srodkow finansowych Funduszu zwolnione jest z oplat i kosztow sadowych, w tym egzekucyjnych.

Art. 56. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego sklada Radzie Ministrow corocznie informacje o dzialalnosci Funduszu.

Rozdzial 11

Zmiany w przepisach obowiazujacych, przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 57-61. pominiete. Wprowadzaly zmiany do ustaw: z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych; z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych; z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym; z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy; z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu.

Art. 62. 1. Osoby, ktore przed dniem wejscia w zycie ustawy zostaly zaliczone do jednej z grup inwalidow, sa osobami niepelnosprawnymi w rozumieniu ustawy, jezeli przed ta data orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidow nie utracilo mocy.

2. Orzeczenie o zaliczeniu do:

1) I grupy inwalidow traktowane jest na rowni z orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci,

2) II grupy inwalidow traktowane jest na rowni z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci,

3) III grupy inwalidow traktowane jest na rowni z orzeczeniem o lekkim stopniu niepelnosprawnosci.

3. Osoby o stalej albo dlugotrwalej niezdolnosci do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje sie za niepelnosprawne, z tym ze:

1) osoby, ktorym przysluguje zasilek pielegnacyjny, traktuje sie jako zaliczone do znacznego stopnia niepelnosprawnosci,

2) pozostale osoby traktuje sie jako zaliczone do lekkiego stopnia niepelnosprawnosci.

Art. 63. Osoby niepelnosprawne, o ktorych mowa w art. 62, ktore przed dniem wejscia w zycie ustawy nabyly prawo do swiadczen lub ulg na podstawie odrebnych przepisow, zachowuja dotychczasowe uprawnienia.

Art. 64. (skreslony).

Art. 65. (skreslony).

Art. 66. W sprawach nie unormowanych przepisami ustawy stosuje sie kodeks postepowania administracyjnego, kodeks cywilny oraz kodeks pracy.

Art. 67. Sprawy, ktore zostaly wszczete, a nie zakonczone przed dniem wejscia w zycie ustawy, podlegaja rozpoznaniu wedlug przepisow tej ustawy.

Art. 68. Do czasu wydania przepisow wykonawczych przewidzianych w ustawie, nie dluzej jednak niz przez okres 12 miesiecy od dnia jej wejscia w zycie, zachowuja moc dotychczasowe przepisy wykonawcze, jezeli nie sa sprzeczne z ustawa.

Art. 68a. (nieaktualny - dotyczyl tylko 1998 r.).

Art. 68b. W 2004 r. zadanie, o ktorym mowa w art. 26a, moze zostac sfinansowane ze srodkow Funduszu, poza dotacja celowa z budzetu panstwa, do wysokosci 45 proc. srodkow zapewniajacych jego realizacje.

Art. 69. Traci moc ustawa z 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osob niepelnosprawnych (Dz. U. nr 46, poz. 201 z pozn. zm.), z tym ze:

1) art. 4 obowiazuje do 31 grudnia 1998 r.,

2) art. 19 obowiazuje do 30 czerwca 1998 r.

Art. 70. (Stanowil, ze ustawa wchodzi w zycie 1 stycznia 1998 r., z tym ze:

1) art. 6 ust. 7 wchodzi w zycie z dniem ogloszenia z moca od 1 wrzesnia 1997 r.,

2) art. 21 wchodzi w zycie 1 stycznia 1999 r.; art. 31 ust. 1 pkt 2 oraz art. 59 wchodza w zycie z dniem ogloszenia).

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.