Kody wykorzystywane w dokumentach ubezpieczeniowych

Aktualizacja: 2 wrzesnia 2002 r.

Spis Tresci


Kody - spis tresci

I. Kod tytulu ubezpieczenia - sklada sie z 6 znakow, oznaczajacych:

 • podmiot podstawowy (2 znaki);
 • rozszerzenie podmiotu (2 znaki);
 • ustalone badz nie ustalone prawo do emerytury lub renty (1 znak);
 • stopien niepelnosprawnosci (1);

podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem

01 10 - pracownik zatrudniony na podstawie umowy o prace

01 20 - pracownik mlodociany I rok nauki

01 21 - pracownik mlodociany II rok nauki

01 22 - pracownik mlodociany III rok nauki

01 23 - pracownik zatrudniony na podstawie umowy o prace w celu przygotowania wykonywania okreslonej pracy

02 00 - osoba wykonujaca prace nakladcza

03 10 - czlonek rolniczej spoldzielni produkcyjnej

03 11 - czlonek spoldzielni kolek rolniczych

03 12 - czlonek innej spoldzielni zajmujacej sie produkcja rolna

03 20 - osoba wykonujaca prace w spoldzielni lub w gospodarstwie rolnym spoldzielni na innej podstawie niz stosunek pracy, nie bedaca jej czlonkiem i wynagradzana wedlug zasad obowiazujacych czlonkow spoldzielni, w tym kandydat na czlonka spoldzielni

04 10 - osoba wykonujaca umowe agencyjna lub umowe zlecenia zawarta na okres do 14 dni,

04 11 - osoba wykonujaca umowe agencyjna lub umowe zlecenia zawarta na okres co najmniej 15 dni, jezeli nie jest uczniem szkoly ponadpodstawowej lub studentem do ukonczenia 26 lat i praca jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia dzialalnosci zleceniodawcy,

04 12 - osoba wykonujaca umowe agencyjna lub umowe zlecenia zawarta na okres co najmniej 15 dni, jezeli nie jest uczniem szkoly ponadpodstawowej lub studentem do ukonczenia 26 lat i praca nie jest wykonywana w siedzibie ani w miejscu prowadzenia dzialalnosci zleceniodawcy,

04 13 - osoba wykonujaca umowe agencyjna lub umowe zlecenia zawarta na okres co najmniej 15 dni, jezeli jest uczniem szkoly ponadpodstawowej lub studentem do ukonczenia 26 lat,

04 14 - osoba wykonujaca kolejna umowe agencyjna lub umowe zlecenia zawarta z tym samym zleceniodawca na okres krotszy niz 15 dni, jezeli laczny okres, na ktory umowy zostaly zawarte wynosi co najmniej 15 dni, a przerwy pomiedzy tymi umowami sa krotsze niz 60 dni, jezeli nie jest uczniem szkoly ponadpodstawowej lub studentem do ukonczenia 26 lat i praca jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia dzialalnosci zleceniodawcy,

04 15 - osoba wykonujaca kolejna umowe agencyjna lub umowe zlecenia zawarta z tym samym zleceniodawca na okres krotszy niz 15 dni, jezeli laczny okres, na ktory umowy zostaly zawarte wynosi co najmniej 15 dni, a przerwy pomiedzy tymi umowami sa krotsze niz 60 dni, jezeli nie jest uczniem szkoly ponadpodstawowej lub studentem do ukonczenia 26 lat i praca nie jest wykonywana w siedzibie ani w miejscu prowadzenia dzialalnosci zleceniodawcy,

04 16 - osoba wykonujaca kolejna umowe agencyjna lub umowe zlecenia zawarta z tym samym zleceniodawca na okres krotszy niz 15 dni, jezeli laczny okres, na ktory umowy zostaly zawarte wynosi co najmniej 15 dni, a przerwy pomiedzy tymi umowami sa krotsze niz 60 dni, jezeli jest uczniem szkoly ponadpodstawowej lub studentem do ukonczenia 26 lat

04 20 - osoba wspolpracujaca przy wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia zawartej na okres do 14 dni.

04 21 - osoba wspolpracujaca z osoba wykonujaca umowe agencyjna lub umowe zlecenia rodzaca obowiazek lub dajaca prawo do ubezpieczen spolecznych, jezeli nie jest uczniem szkoly ponadpodstawowej lub studentem do ukonczenia 26 lat i praca jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia dzialalnosci zleceniodawcy,

04 22 - osoba wspolpracujaca z osoba wykonujaca umowe agencyjna lub umowe zlecenia rodzaca obowiazek lub dajaca prawo do ubezpieczen spolecznych, jezeli nie jest uczniem szkoly ponadpodstawowej lub studentem do ukonczenia 26 lat i praca nie jest wykonywana w siedzibie ani w miejscu prowadzenia dzialalnosci zleceniodawcy,

04 23 - osoba wspolpracujaca z osoba wykonujaca umowe agencyjna lub umowe zlecenia rodzaca obowiazek lub dajaca prawo do ubezpieczen spolecznych, jezeli jest uczniem szkoly ponadpodstawowej lub studentem do ukonczenia 26 lat

05 10 - osoba prowadzaca pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza

05 11 - osoba wspolpracujaca z osoba prowadzaca pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza

05 20 - tworca

05 21 - osoba wspolpracujaca z tworca

05 30 - artysta

05 31 - osoba wspolpracujaca artysta

05 40 - adwokat

05 41 - osoba wykonujaca inny wolny zawod niz adwokat

05 42 - osoba wspolpracujaca z osoba wykonujaca wolny zawod

05 50 - absolwent prowadzacy pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza, zwolniony z obowiazku oplacania skladek na ubezpieczenie emerytalne,

06 10 - posel lub senator pobierajacy uposazenie

06 20 - posel lub senator nie pobierajacy uposazenia

07 10 - stypendysta sportowy pobierajacy stypendium (z wyjatkiem osob uczacych sie lub studiujacych), jesli nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytulu,

07 20 - stypendysta sportowy pobierajacy stypendium (z wyjatkiem osob uczacych sie lub studiujacych), jesli podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytulu, a nie podlega z innego tytulu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

08 00 - osoba wykonujaca odplatnie prace na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kare pozbawienia wolnosci lub tymczasowego aresztowania

09 10 - osoba bezrobotna pobierajaca zasilek dla bezrobotnych

09 11 - osoba bezrobotna nie pobierajaca zasilku dla bezrobotnych

09 20 - absolwent pobierajacy stypendium w okresie skierowania przez powiatowy urzad pracy na szkolenie lub odbycie stazu

09 40 - osoba bezrobotna pobierajaca zasilek przedemerytalny lub swiadczenie przedemerytalne z powiatowego urzedu pracy

10 10 - duchowny, nie prowadzacy dzialalnosci gospodarczej, oplacajacy skladke od minimalnej podstawy wymiaru

10 11 - duchowny, nie prowadzacy dzialalnosci gospodarczej, oplacajacy skladke od nadwyzki ponad minimalna podstawe wymiaru

10 20 - duchowny, nie prowadzacy dzialalnosci gospodarczej, bedacy czlonkiem zakonu kontemplacyjno-klauzurowego lub misjonarzem

10 30 - duchowny prowadzacy pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza

10 40 - alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant, juniorysta przed ukonczeniem 25 roku zycia

11 10 - zolnierz niezawodowy w sluzbie czynnej

11 11 - osoba odbywajaca formy zastepcze sluzby wojskowej

11 12 - osoba odbywajaca nadterminowa zasadnicza sluzbe wojskowa

11 13 - osoba odbywajaca okresowa sluzbe wojskowa

11 20 - zolnierz zawodowy

11 30 - funkcjonariusz Policji

11 31 - funkcjonariusz UOP

11 32 - funkcjonariusz Strazy Granicznej

11 33 - funkcjonariusz Panstwowej Strazy Pozarnej

11 40 - funkcjonariusz Sluzby Wieziennej

11 50 - osoba w stanie spoczynku pobierajaca uposazenie

11 51 - osoba w stanie spoczynku pobierajaca uposazenie rodzinne

11 52 - osoba w stanie spoczynku pobierajaca uposazenie po zwolnieniu ze sluzby

12 10 - osoba przebywajaca na urlopie wychowawczym, pozostajaca na wylacznym utrzymaniu osoby podlegajacej ubezpieczeniu zdrowotnemu, jesli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma innego tytulu rodzacego obowiazek ubezpieczen spolecznych

12 11 - osoba przebywajaca na urlopie wychowawczym, nie pozostajaca na wylacznym utrzymaniu osoby podlegajacej ubezpieczeniu zdrowotnemu, jesli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma innego tytulu rodzacego obowiazek ubezpieczen spolecznych

12 20 - osoba przebywajaca na urlopie wychowawczym, nie pozostajaca na wylacznym utrzymaniu osoby podlegajacej ubezpieczeniu zdrowotnemu jesli ma ustalone prawo do emerytury lub renty

12 30 - osoba przebywajaca na urlopie wychowawczym, nie pozostajaca na wylacznym utrzymaniu osoby podlegajacej ubezpieczeniu zdrowotnemu jesli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i ma inny tytul rodzacy obowiazek ubezpieczen spolecznych

12 40 - osoba pobierajaca zasilek macierzynski, jesli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma innego tytulu rodzacego obowiazek ubezpieczen spolecznych

13 10 - osoba, ktora na podstawie odrebnych przepisow lub ukladow zbiorowych pracy pobiera swiadczenia socjalne wyplacane w czasie urlopu

13 20 - pobiera zasilek socjalny na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia

14 10 - osoba, ktora z pomocy spolecznej otrzymuje zasilek staly

14 11 - osoba, ktora z pomocy spolecznej otrzymuje gwarantowany zasilek okresowy

14 20 - osoba, ktora z pomocy spolecznej otrzymuje rente socjalna

14 21 - osoba, ktora z pomocy spolecznej otrzymuje zasilek staly wyrownawczy

15 00 - malzonek pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzedzie konsularnym, stalym przedstawicielstwie przy ONZ lub w innej misji specjalnej za granica, w instytucie, osrodku informacji kultury za granica

16 10 - obywatel polski wykonujacy prace w podmiocie zagranicznym za granica

16 20 - obywatel polski wykonujacy prace w podmiocie zagranicznym na terytorium RP jezeli podmiot nie posiada w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstw

17 00 - osoba, ktora z powodu sprawowania opieki nad czlonkiem rodziny spelniajacym warunki do przyznania zasilku pielegnacyjnego, nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytulow

18 10 - student lub uczestnik dziennych studiow doktoranckich, pozostajacy na wylacznym utrzymaniu ubezpieczonego, jesli nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytulu

18 11 - student lub uczestnik dziennych studiow doktoranckich, nie pozostajacy na wylacznym utrzymaniu ubezpieczonego, jesli nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytulu

18 20 - uczestnik innych niz dzienne studiow doktoranckich, pozostajacy na wylacznym utrzymaniu ubezpieczonego

18 21 - student lub uczestnik dziennych studiow doktoranckich, pozostajacy na wylacznym utrzymaniu ubezpieczonego, jesli podlega ubezpieczeniom emerytalnego i rentowym z innego tytulu

18 30 - sluchacz Krajowej Szkoly Administracji Publicznej

19 00 - osoba kontynuujaca ubezpieczenie

20 10 - sedzia

20 20 - prokurator

21 10 - dziecko lub uczen nie pozostajace na wylacznym utrzymaniu ubezpieczonego

21 20 - sluchacz zakladu ksztalcenia nauczycieli nie pozostajacy na wylacznym utrzymaniu ubezpieczonego

22 10 - kombatant nie podlegajacy ubezpieczeniu spolecznemu w RP

22 20 - kombatant nie pobierajacy emerytury lub renty

23 10 - cudzoziemiec, ktory przebywa na terytorium RP na podstawie karty stalego pobytu i nie jest zatrudniony w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzedach konsularnych, misjach lub miedzynarodowych instytucjach

23 11 - cudzoziemiec, ktory przebywa na terytorium RP na podstawie karty stalego pobytu i jest zatrudniony w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzedach konsularnych, misjach lub miedzynarodowych instytucjach

23 20 - cudzoziemiec, ktory przebywa na terytorium RP na podstawie karty czasowego pobytu w zwiazku z udzieleniem statusu uchodzcy

24 10 - osoby objete dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym

25 00 - emeryt lub rencista nie podlegajacy ubezpieczeniu spolecznemu

50 00 - inne tytuly ubezpieczen

ustalone prawo do emerytury lub renty

0 - osoba, ktora nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty

1 - osoba, ktora ma ustalone prawo do emerytury

2 - osoba, ktora ma ustalone prawo do renty

stopien niepelnosprawnosci

0 - osoba, nie posiadajaca orzeczenia o niepelnosprawnosci

1 - osoba, ktora ma orzeczenie o lekkim stopniu niepelnosprawnosci

2 - osoba, ktora ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci

3 - osoba, ktora ma orzeczenie o znacznym stopniu niepelnosprawnosci


Kody - spis tresci

II. Kod stopnia pokrewienstwa/powinowactwa - sklada sie z 2 znakow

01 - malzonek

11 - dziecko wlasne, przysposobione lub dziecko drugiego malzonka

21 - wnuk lub dziecko obce przyjete na wychowanie, rowniez w ramach rodziny zastepczej

30 - matka

31 - ojciec

32 - macocha

33 - ojczym

40 - babka

41 - dziadek

50 - osoby przysposabiajace osoby ubezpieczone

60 - inni krewni wstepni pozostajacy z ubezpieczonym we wspolnym gospodarstwie domowym i nie objeci obowiazkiem ubezpieczenia.


Kody - spis tresci

III. Kod stopnia niezdolnosci do pracy - sklad sie z 2 znakow:

01 - osoba, ktora nie legitymuje sie orzeczeniem w sprawie niezdolnosci do pracy

11 - osoba niezdolna do pracy czesciowo na czas nieokreslony

12 - osoba niezdolna do pracy czesciowo na czas okreslony

13 - osoba niezdolna do pracy calkowicie na czas nieokreslony

14 - osoba niezdolna do pracy calkowicie na czas okreslony

15 - osoba calkowicie niezdolna do pracy i niezdolna do samodzielnej egzystencji na czas nieokreslony

16 - calkowicie niezdolna do pracy i niezdolna do samodzielnej egzystencji na czas okreslony

20 - osoba, na rzecz ktorej orzeczono celowosc przekwalifikowania zawodowego ze wzgledu na niezdolnosc do pracy w dotychczasowym zawodzie

31 - osoba posiadajaca orzeczona III grupe inwalidzka przyznana na czas nieokreslony

32 - osoba posiadajaca orzeczona III grupe inwalidzka przyznana na czas okreslony

33 - osoba posiadajaca orzeczona II grupe inwalidzka przyznana na czas nieokreslony

34 - osoba posiadajaca orzeczona II grupe inwalidzka przyznana na czas okreslony

35 - osoba posiadajaca orzeczona I grupe inwalidzka przyznana na czas nieokreslony

36 - osoba posiadajaca orzeczona I grupe inwalidzka przyznana na czas okreslony

41 - osoba posiadajaca stala lub dlugotrwala niezdolnosc do pracy w gospodarstwie rolnym, gdy przysluguje zasilek pielegnacyjny

42 - osoba posiadajaca stala lub dlugotrwala niezdolnosc do pracy w gospodarstwie rolnym, gdy nie przysluguje zasilek pielegnacyjny


Kody - spis tresci

IV. Kod wykonywanego zawodu - sklada sie z 7 znakow, zawartych w "Klasyfikacji Zawodow i Specjalnosci", wydanej na podstawie rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie klasyfikacji zawodow i specjalnosci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48 poz. 253)

UWAGA: Na internetowych stronach "Rzeczpospolita on line" zamieszczamy Usystematyzowane kody zawodow i specjalnosci. Prezentowane tam tabele zawieraja kompilacje dwoch dokumentow: "Klasyfikacji zawodow i specjalnosci t. II" (wyd. MPiPS, GUS; Warszawa 1996) oraz "Wykazu zmian i uzupelnien do Klasyfikacji Zawodow i Specjalnosci" (wyd. MPiPS; stan na 31 XII 1998 r.). Ujednolicenie zostalo dokonane przez redakcje "Rzeczpospolitej On Line" na podstawie materialow uzyskanych z MPiPS.


Kody - spis tresci

V. Kod wyksztalcenia - sklada sie z 2 znakow

11 - wyksztalcenie niepelne podstawowe

12 - wyksztalcenie podstawowe ukonczone

20 - wyksztalcenie zasadnicze zawodowe

31 - wyksztalcenie srednie zawodowe/techniczne

32 - wyksztalcenie srednie ogolnoksztalcace

40 - wyksztalcenie policealne

50 - wyksztalcenie wyzsze (w tym licencjat)


Kody - spis tresci

VI. Kod pracy w szczegolnych warunkach/w szczegolnym charakterze ma postac:

 • 5 pierwszych znakow jest zgodne z zalacznikiem do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracownikow zatrudnionych w szczegolnych warunkach lub w szczegolnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz.43 ze zm.), z ktorych:
  • w polu pierwszym wpisujemy nazwe wykazu (A lub B)
  • dwa nastepne znaki to numer dzialu w wykazie podany cyframi arabskimi
  • dwa znaki dalsze to numer rodzaju pracy w dziale
 • 2 nastepne znaki to kod zarzadzenia resortowego wedlug nastepujacej listy:

01 - Zarzadzenie nr 9 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 1 lipca 1983r.,

02 - Zarzadzenie nr 9 Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych z dnia 1 sierpnia 1983r.,

03 - Zarzadzenie nr 41 Ministra Finansow z dnia 17 maja 1985r.,

04 - Zarzadzenie nr 17 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 12 sierpnia 1983r.,

05 - Zarzadzenie nr 19 Ministra Handlu Wewnetrznego i Uslug z dnia 10 listopada 1986r.,

06 - Zarzadzenie nr 3 Ministra Hutnictwa i Przemyslu Maszynowego z dnia 30 marca 1985r.,

07 - Zarzadzenie nr 64 Ministra Komunikacji z dnia 29 czerwca 1983r.,

08 - Zarzadzenie nr 50 Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 13 grudnia 1983r.,

09 - Zarzadzenie nr 26 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 lipca 1983r.,

10 - Zarzadzenie nr 33 Ministra Lacznosci z dnia 16 maja 1983r.,

11 - Zarzadzenie nr 28 Ministra Pracy, Plac i Spraw Socjalnych z dnia 30 lipca 1986r.,

12 - Zarzadzenie nr 37 Ministra Nauki , Szkolnictwa Wyzszego i Techniki z dnia 25 pazdziernika 1983r.,

13 - Zarzadzenie Ministra Obrony Narodowej nr 48 z dnia 12 wrzesnia 1983r.,

14 - Zarzadzenie nr DK 4-1000-1/84 Ministra Oswiaty i Wychowania z dnia 15 czerwca 1984r.,

15 - Zarzadzenie nr 16 Ministra Rolnictwa, Lesnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 31 marca 1988r.,

16 - Zarzadzenie nr 11/86 Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 marca 1986r.,

17 - Zarzadzenie nr 51/83/CZZK Ministra Sprawiedliwosci z dnia 20 pazdziernika 1983r.,

18 - Zarzadzenie nr 7 Ministra Przemyslu Chemicznego i Lekkiego z dnia 7 lipca 1987r.,

19 - Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 lipca 1983r. /Dz.Urz. MZiOS nr 8, poz. 40 ze zm./

20 - Zarzadzenie nr 9 Ministra Gospodarki Materialowej z dnia 31 maja 1983r.,

21 - Zarzadzenie nr 9 Prezesa Centralnego Urzedu Geologii z dnia 4 lipca 1983r.,

22 - Zarzadzenie nr 11 Przewodniczacego Komitetu do Spraw Mlodziezy i Kultury Fizycznej z dnia 1 lipca 1988r.,

23 - Zarzadzenie nr 24 Ministra - Kierownika Urzedu Gospodarki Morskiej z dnia 15 sierpnia 1983r.,

24 - Zarzadzenie nr 24 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Norm i Jakosci z dnia 6 czerwca 1983r.,

25 - Uchwala nr 64/83 Zarzadu Glownego Centralnego Zwiazku Spoldzielni Rolniczych "Samopomoc Chlopska" z dnia 25 lipca 1983r.,

26 - Uchwala nr 184 Zarzadu Centralnego Zwiazku Spoldzielni Budownictwa Mieszkaniowego z dnia 20 maja 1983r.,

27 - Uchwala nr 80/83 Zarzadu Centralnego Zwiazku Spoldzielczosci Pracy z dnia 30 czerwca 1983r.,

28 - Uchwala nr 38 Zarzadu "Spolem" Centralnego Zwiazku Spoldzielni Spozywcow z dnia 11 lipca 1983r.,

29 - Uchwala nr 106 Zarzadu Centralnego Zwiazku Spoldzielni Inwalidow z dnia 20 lipca 1983r.,

30 - Uchwala nr 16/83 Zarzadu Centralnego Zwiazku Spoldzielni Mleczarskich z dnia 27 czerwca 1983r.,

31 - Uchwala nr 14/84 Zarzadu Centrali i Spoldzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich z dnia 23 marca 1984r.,

32 - Zarzadzenie nr 21 Prezesa Robotniczej Spoldzielni Wydawniczej "Prasa - Ksiazka-Ruch" z dnia 21 pazdziernika 1983r.,

33 - Uchwala nr 41/83 Zarzadu Glownego Zwiazku Zakladow Doskonalenia Zawodowego z dnia 28 wrzesnia 1983r.,

34 - Zarzadzenie nr 47 Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego z dnia 17 czerwca 1983.,

35 - Zarzadzenie nr 20 Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 czerwca 1983r.,

36 - Zarzadzenie nr 12/83 Naczelnego Redaktora Polskiej Agencji Prasowej PAP z dnia 31 maja 1983r.,

37 - Uchwala nr 22 Zarzadu "Cepelii" Centralnego Zwiazku Spoldzielni Rekodziela Ludowego i Artystycznego z dnia 1 czerwca 1983r.,

38 - Zarzadzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 maja 1983r.,

39 - Uchwala nr 62 Zarzadu Centralnego Zwiazku Spoldzielni Niewidomych z dnia 15 lipca 1983r.,

40 - Zarzadzenie nr 24 Przewodniczacego Komitetu do spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 15 lipca 1988r.,

41 - Uchwala Prezydium Zarzadu Stowarzyszenia "PAX" z dnia 28 grudnia 1983r.,

42 - Uchwala nr 19/84 Zarzadu Centralnego Zwiazku Budowlanych Spoldzielni Pracy z dnia 24 kwietnia 1984r.,

43 - Uchwala nr XXVIII/193/84 Zarzadu Centralnego Zwiazku Rolniczych Spoldzielni Produkcyjnych z dnia 15 marca 1984r.,

44 - Zarzadzenie nr 17 Ministra - Kierownika Urzedu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 2 sierpnia 1985r.,

45 - Zarzadzenie nr 1/89 Ministra - Kierownika Urzedu do Spraw Wyznan z dnia 6 stycznia 1989r.,

46 - Uchwala nr 24 Zarzadu Krajowego Zwiazku Rolnikow, Kolek i Organizacji Rolniczych z dnia 14 czerwca 1983r.,

47 - Zarzadzenie nr 2 Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki z dnia 20 lutego 1989 r.;

 • ostatnie dwa znaki jest to numer okreslajacy stanowisko pracy jako punkt w pozycji rodzaj pracy - okreslony w wykazie szczegolowym stanowiacym zalacznik do zarzadzenia resortowego, stosowanego przez platnika skladek na podstawie odrebnych przepisow.

Kod pracy w szczegolnym charakterze / lista A / oraz kod pracy pracownikow kolejowych / lista B / sklada sie z 9 znakow.

Przy ustalania tych kodow nie stosuje sie notacji okreslonej dla kodow wykorzystywanych uklad zalacznikow A i B do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracownikow zatrudnionych w szczegolnych warunkach lub w szczegolnym charakterze i zarzadzen resortowych.


Kody - spis tresci

A: Kody pracy w szczegolnym charakterze:

000320301 - pracownik organow kontroli panstwowej,

000320302 - pracownik organow administracji celnej, pracownik /ubezpieczony/ wykonujacy dzialalnosc tworcza lub artystyczna:

032030301 - tancerz,

032030302 - akrobata,

032030303 - gimnastyk,

032030304 - ekwilibrysta,

032030305 - kaskader,

032030306 - solista wokalista,

032030307 - muzyk grajacy na instrumentach detych,

032030308 - treser zwierzat drapieznych

032030309 - artysta choru,

032030310 - zongler,

032030311 - komik cyrkowy,

032030312 - aktor teatru lalek,

032030313 - aktorka,

032030314 - dyrygentka,

032030315 - muzyk grajacy na instrumentach smyczkowych,

032030316 - muzyk grajacy na instrumentach perkusyjnych,

032030317 - muzyk grajacy na instrumentach klawiszowych,

032030318 - operator obrazu filmowego,

032030319 - fotografik,

000320304 - dziennikarz zatrudniony w redakcjach dziennikow, czasopism, w radiu, telewizji oraz w agencjach prasowych, informacyjnych, publicystycznych albo fotograficznych objety ukladem pracy dziennikarzy,

000320305 - nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik pedagogiczny wykonujacy prace nauczycielska wymieniona w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,

000320307 - pracownik jednostek ochrony przeciwpozarowej, o ktorych mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej.


Kody - spis tresci

B: Kody pracy pracownikow kolejowych:

000420101 - osoby pozostajace w stosunku pracy w jednostkach organizacyjnych przedsiebiorstwa "PKP", z wylaczeniem biur projektow kolejowych,

000420102 - osoby pozostajace w stosunku pracy w innych kolejowych jednostkach (komorkach) organizacyjnych, ktorych pracownicy byli objeci dotychczasowymi przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym pracownikow kolejowych i ich rodzin.

000430201 - okres zatrudnienia na kolei na parowym pojezdzie trakcyjnym,

000430202 - okres zatrudnienia na kolei na spalinowym pojezdzie trakcyjnym,

000430203 - okres zatrudnienia na kolei na elektrycznym pojezdzie trakcyjnym,

000430204 - okres zatrudnienia na kolei w druzynie konduktorskiej,

000430205 - okres zatrudnienia na kolei na stanowisku manewrowego,

000430206 - okres zatrudnienia na kolei na stanowisku ustawiacza,


Kody - spis tresci

VII. Kod Kasy Chorych - kod sklada sie z trzech znakow, z ktorych pierwsze dwa znaki to znak kasy a znak trzeci to litera:

R - dla Kasy Regionalnej

B - dla Kasy Branzowej

01R - Dolnoslaska Regionalna Kasa Chorych we Wroclawiu

02R - Kujawsko - Pomorska Regionalna Kasa Chorych w Bydgoszczy

03R - Lubelska Regionalna Kasa Chorych w Lublinie

04R - Lubuska Regionalna Kasa Chorych w Zielonej Gorze

05R - Lodzka Regionalna Kasa Chorych w Lodzi

06R - Malopolska Regionalna Kasa Chorych w Krakowie

07R - Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych w Warszawie

08R - Opolska Regionalna Kasa Chorych w Opolu

09R - Podkarpacka Regionalna Kasa Chorych w Rzeszowie

10R - Podlaska Regionalna Kasa Chorych w Bialymstoku

11R - Pomorska Regionalna Kasa Chorych Gdansku

12R - Slaska Regionalna Kasa Chorych w Katowicach

13R - Swietokrzyska Regionalna Kasa Chorych w Kielcach

14R - Warminsko - Mazurska Regionalna Kasa Chorych w Olsztynie

15R - Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych w Poznaniu

16R - Zachodniopomorska Regionalna Kasa Chorych w Szczecinie

17B - Branzowa Kasa Chorych dla Sluzb Mundurowych w Warszawie


Kody - spis tresci

VIII. Kod stopnia niepelnosprawnosci

0 - osoba nie posiadajaca orzeczenia o stopniu niepelnosprawnosci

1 - osoba, ktora ma orzeczenie o lekkim stopniu niepelnosprawnosci

2 - osoba, ktora ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci

3 - osoba, ktora ma orzeczenie o znacznym stopniu niepelnosprawnosci


Kody - spis tresci

IX. Kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego - sklada sie z trzech pol.

100 - rozwiazanie lub wygasniecie stosunku pracy

101 - rozwiazanie lub zakonczenie umowy o pracy w celu przygotowania zawodowego

102 - rozwiazanie lub zakonczenie pracy osoby przyuczanej do wykonywania okreslonej pracy

110 - rozwiazanie lub wygasniecie umowy o prace nakladcza

120 - rozwiazanie lub wygasniecie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia

121 - zakonczenie wspolpracy przy wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia

130 - wygasniecie obowiazku wykonywania pracy na rzecz rolniczej spoldzielni produkcyjnej

131 - wygasniecie obowiazku wykonywania pracy na rzecz spoldzielni kolek rolniczych

140 - zaprzestanie prowadzenia pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej

141 - zaprzestanie wykonywania dzialalnosci tworczej lub artystycznej

142 - zaprzestanie wykonywania wolnego zawodu

143 - zakonczenie wspolpracy przy prowadzeniu pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej

144 - zakonczenie wspolpracy przy wykonywaniu dzialalnosci tworczej lub artystycznej

145 - zakonczenie wspolpracy przy wykonywaniu wolnego zawodu

150 - utrata prawa do uposazenia poselskiego lub senatorskiego

160 - zaprzestanie spelniania warunkow do pobierania stypendium sportowego

170 - zakonczenie wykonywania odplatnej pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolnosci lub tymczasowego aresztowania

180 - utrata prawa do zasilku dla bezrobotnych

181 - utrata prawa do stypendium z tytulu skierowania przez powiatowy urzad pracy na szkolenie lub odbycie stazu

182 - utrata prawa do pobierania zasilku lub swiadczenia przedemerytalnego z powiatowego urzedu pracy

190 - wystapienie ze stanu duchownego

200 - zakonczenie odbywania sluzby czynnej przez zolnierz niezawodowych

201 - zakonczenie odbywania zastepczej formy sluzby wojskowej

202 - zakonczenie odbywania nadterminowej zasadniczej sluzby wojskowej

203 - zakonczenie odbywania okresowej zasadniczej sluzby wojskowej

210 - zakonczenie sluzby zolnierza zawodowego

220 - zakonczenie sluzby funkcjonariusza Policji

221 - zakonczenie sluzby funkcjonariusza UOP

222 - zakonczenie sluzby funkcjonariusza Strazy Granicznej

223 - zakonczenie sluzby funkcjonariusza Panstwowej Strazy Pozarnej

224 - zakonczenie sluzby funkcjonariusza Sluzby Wieziennej

230 - zaprzestanie spelniania warunkow do objecia ubezpieczeniem obowiazkowym osob przebywajacych na urlopie wychowawczym

231 - zaprzestanie spelniania warunkow do objecia ubezpieczeniem obowiazkowym osob przebywajacych na zasilku macierzynskim

240 - utrata prawa do pobierania swiadczenia socjalnego na podstawie odrebnych przepisow lub ukladow zbiorowych pracy

241 - utrata prawa do pobierania zasilku socjalnego na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia na podstawie odrebnych przepisow lub ukladow zbiorowych pracy

250 - wydanie decyzji o zaprzestaniu oplacania skladki za osobe pobierajaca zasilek staly z pomocy spolecznej

251 - wydanie decyzji o zaprzestaniu oplacania skladki za osobe pobierajaca gwarantowany zasilek okresowy z pomocy spolecznej

252 - utrata prawa do pobierania renty socjalnej z pomocy spolecznej

253 - utrata prawa do pobierania zasilku stalego wyrownawczego z pomocy spolecznej

300 - rezygnacja z dobrowolnych ubezpieczen spolecznych lub zaprzestanie spelniania warunkow do tych ubezpieczen z tytulu bycia malzonkiem pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym,

301 - rezygnacja z dobrowolnych ubezpieczen spolecznych lub zaprzestanie spelniania warunkow do tych ubezpieczen z tytulu bycia osoba, ktora z powodu stanu zdrowia czlonka rodziny wymagajacego stalej opieki oraz pielegnacji lub pomocy w czynnosciach samoobslugowych nie podlega ubezpieczeniom spolecznym z innych tytulow

310 - rezygnacja z dobrowolnych ubezpieczen spolecznych lub zaprzestanie spelniania warunkow do tych ubezpieczen przez obywatela polskiego wykonujacego prace u podmiotu zagranicznego

311 - rezygnacja z dobrowolnych ubezpieczen spolecznych lub zaprzestanie spelniania warunkow do tych ubezpieczen przez obywatela polskiego z tytulu wykonywania pracy u podmiotu zagranicznego na terytorium RP, jezeli podmioty te nie posiadaja w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa

320 - rezygnacja z dobrowolnych ubezpieczen spolecznych lub zaprzestanie spelniania warunkow z tytulu bycia studentem lub uczestnikiem dziennych studiow doktoranckich

321 - rezygnacja z dobrowolnych ubezpieczen spolecznych lub zaprzestanie spelniania warunkow z tytulu bycia uczestnikiem innych niz dzienne studia doktoranckie

322 - rezygnacja z ubezpieczen spolecznych lub zaprzestanie spelniania warunkow z tytulu bycia sluchaczem Krajowej Szkoly Administracji Publicznej

330 - rezygnacja z kontynuowania ubezpieczen spolecznych

340 - utrata prawa do wykonywania zawodu sedziego

341 - utrata prawa do wykonywania zawodu prokuratora

342 - utrata prawa do wykonywania zawodu adwokata

350 - utrata prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z tytulu pozostawania na wylacznym utrzymaniu ubezpieczonego

351 - utrata prawa do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka, ucznia, sluchacza zakladow lub nauczycieli, ktorzy nie pozostaja na wylacznym utrzymaniu ubezpieczonego

360 - utrata prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z tytulu bycia kombatantem nie podlegajacym ubezpieczeniom spolecznym w RP lub nie pobierajacym emerytury badz renty

370 - ustanie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego cudzoziemca, ktory przebywa na terytorium RP na podstawie karty stalego pobytu

371 - ustanie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego cudzoziemca, ktory przebywa na terytorium RP na podstawie karty czasowego pobytu wydanej w zwiazku z udzieleniem statusu uchodzcy

372 - ustanie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego cudzoziemca, ktory jest zatrudniony w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzedach konsularnych, misjach lub miedzynarodowych instytucjach

373 - ustanie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego cudzoziemca, ktory przebywa w RP na podstawie innych umow miedzynarodowych

400 - rezygnacja z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego osoby nie objetej obowiazkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

500 - zgon osoby ubezpieczonej

600 - inne przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczen

601 - nabycie prawa do emerytury lub renty

602 - powstanie zbiegu ubezpieczen spolecznych powodujacego mozliwosc wyrejestrowania z tytulu dotychczasowego ubezpieczenia

603 - porzucenie pracy lub zerwanie umowy, z tytulu ktorej osoba podlegala ubezpieczeniom


Kody - spis tresci

X. Kod rodzaju uprawnienia - sklada sie z 2 znakow:

11 - wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej

12 - wpis do ewidencji placowek i szkol niepublicznych, prowadzonej przez kuratora os wiaty

13 - wpis do ewidencji placowek i szkol artystycznych niepublicznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Sztuki

14 - wpis do ewidencji szkol medycznych niepublicznych, prowadzonej przez Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej

15 - wpis do ewidencji szkol rolniczych i gospodarki zywnosciowej niepublicznych, prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

16 - wpis do ewidencji szkol i placowek niepublicznych, prowadzonej przez innego wlasciwego ministra

21 - wpis na liste radcow prawnych

22 - wpis na liste adwokatow

23 - wpis do rejestru indywidualnych (specjalistycznych) praktyk lekarskich

24 - wpis do rejestru indywidualnych praktyk (pielegniarek i poloznych)

31 - koncesja

32 - zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osob pojazdami samochodowymi

33 - zezwolenie kuratora os wiaty na zalozenie szkoly publicznej

34 - zezwolenie Ministra Kultury i Sztuki na zalozenie szkoly artystycznej

35 - zezwolenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej za zalozenie publicznej szkoly medycznej

36 - zezwolenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej na zalozenie publicznej szkoly rolniczej i gospodarki zywnosciowej

37 - zezwolenie innego wlasciwego ministra na zalozenie szkoly publicznej innej niz wymienione

40 - uprawnienie inne niz wymienione wyzej


Kody - spis tresci

XI. Kod przyczyny wyrejestrowania platnika z ubezpieczen - sklada sie z 3 znakow

osoba fizyczna - oplacajaca skladki wylacznie za siebie

111 - oplacajaca skladki wylacznie za siebie - decyzja o wykresleniu z ewidencji, rejestru lub skreslenie z listy

112 - oplacajaca skladki wylacznie za siebie - wygasniecie wydanego na czas okreslony uprawnienia do prowadzenia pozarolniczej dzialalnosci

113 - oswiadczenie o zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej dzialalnosci

114 - zlozenie wniosku o wylaczenie z ubezpieczen spolecznych osoby podlegajace dobrowolnie tym ubezpieczeniom

115 - postanowienie sadu o ukonczeniu postepowania upadlosciowego

116 - nabycie prawa do emerytury lub renty

117 - zgon platnika skladek

osoba fizyczna - oplacajaca skladki takze za innych ubezpieczonych

121 - zgloszenie wyrejestrowania ostatniej osoby (w tym siebie), za ktora platnik rozliczal i oplacal skladki

122 - postanowienie sadu o zakonczeniu postepowania upadlosciowego

platnik skladek posiadajacy osobowosc prawna

211 - wykreslenie platnika z rejestru przedsiebiorstw

212 - wykreslenie platnika z rejestru fundacji prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Miasta Stolecznego Warszawy w Warszawie

213 - wykreslenie platnika z rejestru stowarzyszen i partii politycznych

214 - wykreslenie platnika z rejestru spoldzielni

215 - wykreslenie platnika z rejestru spolek, prowadzonego przez wydzial gospodarczy sadu rejonowego

216 - wykreslenie platnika z rejestru kas chorych prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Miasta Stolecznego Warszawy w Warszawie

217 - wykreslenie platnika z innego rejestru niz wymienione wyzej

220 - postanowienie sadu o ukonczeniu postepowania upadlosciowego

230 - na podstawie aktu prawnego oglaszajacego likwidacje danej osoby prawnej

240 - zgloszenie wyrejestrowania z ubezpieczen spolecznych ostatniej osoby, za ktora platnik mial obowiazek rozliczac i oplacac skladki

platnik bedacy jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej

jednostka/zaklad budzetowy

311 - zarzadzenie ministra, kierownika urzedu centralnego, wojewody o likwidacji jednostki budzetowej

312 - decyzja ministra, kierownika urzedu centralnego, wojewody o likwidacji zakladu budzetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budzetowej

313 - decyzja rady gminy, rady powiatowej o likwidacji zakladu budzetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budzetowej

314 - ogloszenie ustawy o likwidacji jednostki budzetowej, w odniesieniu do jednostek powolanych ustawa

321 - decyzja o wykresleniu spolki cywilnej z ewidencji dzialalnosci gospodarczej

322 - wygasniecie uprawnienia spolki cywilnej na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej

323 - rozwiazanie umowy

330 - wykreslenie spolki jawnej z rejestru spolek, prowadzonego przez wydzial gospodarczy sadu rejonowego

340 - postanowienie sadu o ukonczeniu postepowania upadlosciowego

350 - zgloszenie wyrejestrowania z ubezpieczen spolecznych ostatniej osoby, za ktora platnik mial obowiazek rozliczac i oplacac skladki

600 - inne przyczyny wyrejestrowania platnika


Kody - spis tresci

XII. Typ identyfikatora

P - PESEL

N - NIP

R - REGON

1 - dowod osobisty

2 - paszport


Kody - spis tresci

XIII. Kod skladnikow wynagrodzenia - sklada sie z 2 znakow

11 - wynagrodzenie zasadnicze

12 - wynagrodzenie za prace w godzinach nadliczbowych wraz z doplatami

21 - premia miesieczna

22 - premia kwartalna

31 - skladniki wynagrodzenia przyslugujace za okresy roczne

32 - skladniki wynagrodzenia wyplacane jednorazowo

50 - inne skladniki wynagrodzenia


Kody - spis tresci

XIV. Kod swiadczenia/przerwy - sklada sie z trzech znakow

Przerwa w oplacaniu skladek

111 - urlop bezplatny udzielony na pisemny wniosek pracownika (art. 174 1 Kodeksu Pracy)

112 - urlop bezplatny udzielony w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (art. 1741 1 Kodeksu Pracy)

121 - urlop wychowawczy udzielony na podstawie 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie urlopow i zasilkow wychowawczych

122 - urlop wychowawczy udzielony na podstawie 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie urlopow i zasilkow wychowawczych

130 - okres, za ktory pracownikowi przysluguje odszkodowanie w zwiazku ze skroceniem okresu wypowiedzenia umowy o prace (art. 361 1 Kodeksu Pracy)

140 - okres, za ktory nie sa oplacane skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru skladek

151 - okres nieobecnosci w pracy usprawiedliwionej bez prawa do wynagrodzenia lub zasilku

152 - okres nieobecnosci w pracy nieusprawiedliwionej

Rodzaj swiadczenia

211 - zasilek porodowy

212 - zasilek wyrownawczy

213 - zasilek pogrzebowy

220 - skladniki wynagrodzenia przyslugujace w okresie niezdolnosci do pracy, jezeli nie zostaly uwzglednione w podstawie wymiaru wyplaconego za czas tej niezdolnosci wynagrodzenia lub zasilku

Rodzaj swiadczenia i przerwy

311 - zasilek macierzynski z ubezpieczenia chorobowego

312 - zasilek opiekunczy z ubezpieczenia chorobowego

313 - zasilek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego

314 - zasilek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

321 - swiadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego

322 - swiadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego

331 - wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy z innych przyczyn niz wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, finansowane ze srodkow pracodawcy

332 - wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy z innych przyczyn niz wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, finansowane ze srodkow FGSP

333 - wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy w zwiazku z wypadkiem przy pracy lub choroba zawodowa, finansowane ze srodkow pracodawcy

334 - wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy w zwiazku z wypadkiem przy pracy lub choroba zawodowa, finansowane ze srodkow FGSP

350 - inne swiadczenia i przerwy


Kody - spis tresci

XV. Kod choroby - sklada sie z 1 znaku literowego, a w przypadku zbiegu chorob kod ma postac X/X. Wpisywany na formularze kod choroby bedzie mial postac zgodna z drukiem L4


Kody - spis tresci

XVI. Kody dotyczace okresow pracy gorniczej wykorzystywane w raporcie imiennym ZUS RGA

Kod okresu pracy gorniczej ( pole 01 w bloku III.C, IV.C, V.C, VI.C )

01 - praca zaliczana w wymiarze poltorakrotnym pracownikom zatrudnionym pod ziemia oraz w kopalniach siarki lub wegla brunatnego , o ktorej mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

02 - praca zaliczana w wymiarze poltorakrotnym na warunkach okreslonych w art. 37 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS na stanowiskach dozoru ruchu i kierownictwa ruchu pod ziemia, w kopalniach siarki lub w kopalniach wegla brunatnego,

03 - praca o ktorej mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, uznawana za prace gornicza pod warunkiem przepracowania co najmniej polowy dniowek roboczych pod ziemia,

04 - praca, o ktorej mowa w art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, uznawana za prace gornicza, pod warunkiem przepracowania co najmniej polowy dniowek roboczych pod ziemia.

05 - praca wykonywana pod ziemia stale i w pelnym wymiarze czasu pracy,

06 - praca wykonywana stale i w pelnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i w otworowych kopalniach siarki,

07 - praca wykonywana stale i w pelnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach wegla brunatnego.


Kody - spis tresci

XVII. Kod druzyny ratowniczej ( pole 04 w bloku III.C, IV.C, V.C, VI.C )

1 - czlonkostwo w druzynie ratowniczej,

2 - mechanik sprzetu ratowniczego druzyny ratowniczej.


Kody - spis tresci

XVIII. Kod dniowek / zjazdow ( pole 10 w bloku III.C, IV.C, V.C, VI.C )

1 - dniowki pod ziemia,

2 - dniowki zaliczane w wymiarze poltorakrotnym,

3 - zjazdy,

4 - dniowki na powierzchni,

5 - dniowki na odkrywce,

6 - dniowki w kopalniach otworowych siarki.

Uwaga! Z kodem 2 zaliczane sa dniowki przodkowe i szybowe, o ktorych mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.


Kody - spis tresci

XIX. Kod urlopu / nieobecnosci usprawiedliwionej (pole 11 w bloku III.C, IV.C, V.C, VI.C )

1 - urlop wypoczynkowy,

2 - urlop szkoleniowy,

3 - delegacja sluzbowa,

4 - usprawiedliwiona nieobecnosc w pracy z powodu okresowych badan lekarskich,

5 - inne usprawiedliwione nieobecnosci.


Kody - spis tresci

XX. Kod stanowiska / pracy gorniczej sklada sie z szesciu znakow. Okodowane beda stanowiska pracy:

 1. od 10001 do 10029 - na ktorych zatrudnienie na odkrywce w kopalniach siarki, w otworowych kopalniach siarki oraz w przedsiebiorstwach i innych podmiotach wykonujacych roboty gornicze dla kopaln siarki uwaza sie za prace gornicza,
 2. od 20001 do 20032 - na ktorych zatrudnienie w odkrywce w kopalniach wegla brunatnego i innych podmiotach wykonujacych roboty gornicze dla kopaln wegla brunatnego uwaza sie za prace gornicza,
 3. od 30101 do 30308 - na ktorych okresy pracy pod ziemia oraz w kopalniach siarki i wegla brunatnego zalicza sie w wymiarze poltorakrotnym,
 4. od 40001 do 40007 - dozoru ruchu i kierownictwa ruchu kopaln, na ktorych praca wykonywana jest co najmniej przez polowe dniowek roboczych w miesiacu pod ziemia w celu zaliczenia tych okresow w wymiarze poltorakrotnym,
 5. od 510100 do 540500 - kierownictwa ruchu i dozoru ruchu podziemnych zakladow gorniczych, na ktorych zatrudnienie uwaza sie za prace gornicza,
 6. od 610100 do 640500 - kierownictwa ruchu i dozoru ruchu podmiotow gospodarczych wykonujacych dla podziemnych zakladow gorniczych roboty gornicze, roboty przy budowie szybow, roboty budowlano-montazowe, roboty przy naprawie maszyn i wdrazaniu nowych urzadzen oraz wykonujacych dla kopaln siarki i wegla brunatnego roboty gornicze na ktorych zatrudnienie uwaza sie za prace gornicza,
 7. od 710100 do 740313 - kierownictwa ruchu i dozoru ruchu kopaln siarki i wegla brunatnego, na ktorych zatrudnienie uwaza sie za prace gornicza.

Stanowiska ustala sie wedlug wykazow stanowiacych zalaczniki do rozporzadzenia ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego w sprawie okreslenia niektorych stanowisk pracy gorniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze poltorakrotnym przy ustalaniu prawa do gorniczej emerytury lub renty oraz ministra wlasciwego do spraw gospodarki w sprawie okreslenia stanowisk kierownictwa ruchu i dozoru ruchu pod ziemia, w kopalniach siarki i w kopalniach wegla brunatnego, na ktorych zatrudnienie uwaza sie za prace gornicza.

Do czasu wydania rozporzadzen przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych stanowiska te ustala sie na podstawie:

 • rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.12.1994 r. /Dz.U. z 1995 r. Nr 2, poz. 8) oraz
 • zarzadzenia Nr 9 Ministra Przemyslu i Handlu z dnia 23.12.1994 r. /Dz. Urz. MPiH Nr 1 z 1.07.1995 r,. , poz. 4) .

Przy kodowaniu stanowisk okreslonych w punktach 1 - 4 nalezy jako pierwszy znak pola wpisac "0", a jezeli osoba zatrudniona na stanowisku okreslonym w wykazach 1-3 /z wyjatkiem stanowisk oznaczonych kodami: 30121,30210,30308/ jest jednoczesnie czlonkiem druzyny ratowniczej lub mechanikiem sprzetu ratowniczego w tej druzynie, nalezy jako pierwszy znak pola wpisac "8", drugi znak wskazuje wykaz stanowisk, trzeci i czwarty pozycje, a piaty i szosty punkt w pozycji.

 1. okodowane beda rowniez stanowiska pracy:

530108 - praca na stanowisku oznaczonym kodem 530100, jesli ubezpieczony jest rownoczesnie czlonkiem druzyny ratowniczej lub mechanikiem sprzetu ratowniczego,

530208 - praca na stanowisku oznaczonym kodem 530200, jesli ubezpieczony jest rownoczesnie czlonkiem druzyny ratowniczej lub mechanikiem sprzetu ratowniczego,

540108 - praca na stanowisku oznaczonym kodem 540100, jesli ubezpieczony jest rownoczesnie czlonkiem druzyny ratowniczej lub mechanikiem sprzetu ratowniczego,

540208 - praca na stanowisku oznaczonym kodem 540200, jesli ubezpieczony jest rownoczesnie czlonkiem druzyny ratowniczej lub mechanikiem sprzetu ratowniczego,

630108 - praca na stanowisku oznaczonym kodem 630100, jesli ubezpieczony jest rownoczesnie czlonkiem druzyny ratowniczej lub mechanikiem sprzetu ratowniczego,

630208 - praca na stanowisku oznaczonym kodem 630200, jesli ubezpieczony jest rownoczesnie czlonkiem druzyny ratowniczej lub mechanikiem sprzetu ratowniczego,

640108 - praca na stanowisku oznaczonym kodem 640100, jesli ubezpieczony jest rownoczesnie czlonkiem druzyny ratowniczej lub mechanikiem sprzetu ratowniczego,

640208 - praca na stanowisku oznaczonym kodem 640200, jesli ubezpieczony jest rownoczesnie czlonkiem druzyny ratowniczej lub mechanikiem sprzetu ratowniczego,

 1. Ustala sie takze nastepujace kody dla pracy gorniczej:

936101 - praca, o ktorej mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wykonywana pod ziemia stale i w pelnym wymiarze czasu pracy;

836101 - praca oznaczona kodem 936101, jezeli ubezpieczony jest rownoczesnie czlonkiem druzyny ratowniczej lub mechanikiem sprzetu ratowniczego.

936102 - praca o ktorej mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wykonywana pod ziemia stale i w pelnym wymiarze czasu pracy;

836102 - praca oznaczona kodem 936102, jezeli ubezpieczony jest rownoczesnie czlonkiem druzyny ratowniczej lub mechanikiem sprzetu ratowniczego.

036103 - praca, o ktorej mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS ,

036106 - praca, o ktorej mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w charakterze ratownikow zawodowych w stacjach ratownictwa gorniczego;

036107 - praca, o ktorej mowa w art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

036108 - praca, o ktorej mowa w art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

036109 - praca na stanowiskach nauczycieli /instruktorow/ zawodu w gorniczych polach szkoleniowych pod ziemia oraz w kopalniach siarki i wegla brunatnego;

036110 - praca o ktorej mowa w art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

036111 - praca, o ktorej mowa w art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS; "


Kody - spis tresci

WYKAZ STANOWISK PRACY, NA KTORYCH ZATRUDNIENIE NA ODKRYWCE W KOPALNIACH SIARKI, W OTWOROWYCH KOPALNIACH SIARKI ORAZ W PRZEDSIEBIORSTWACH I INNYCH PODMIOTACH WYKONUJACYCH ROBOTY GORNICZE DLA KOPALN SIARKI UWAZA SIE ZA PRACE GORNICZA

10001 - gornik kopalni odkrywkowej

10002 - gornik kopalni otworowej

10003 - gornik strzalowy kopalni odkrywkowej

10004 - gornik wiertacz kopalni odkrywkowej

10005 - gornik mechanik aparatury kontrolno-pomiarowej kopalni otworowej

10006 - operator koparek jednonaczyniowych na odkrywce

10007 - operator spycharek i maszyn wieloczynnosciowych na odkrywce

10008 - operator koparek wielonaczyniowych i zwalowarek na odkrywce

10009 - operator koparek na polach gorniczych w kopalni otworowej

10010 - operator spycharek i maszyn wieloczynnosciowych na polach gorniczych w kopalni otworowej

10011 - operator tasmociagow i urzadzen pomocniczych na odkrywce

10012 - operator urzadzen rozdrabniajacych i sortowniczych na odkrywce

10013 - operator pomp i sprezarek na odkrywce, zatrudniony w przodku bezposrednio w procesie urabiania

10014 - operator pomp i sprezarek na polach gorniczych w kopalni otworowej

10015 - operator urzadzen przenosnikowo-zaladowczych w kopalni otworowej

10016 - operator ciagnikow i ladowarek samojezdnych na odkrywce oraz w kopalni otworowej

10017 - operator agregatu cementacyjnego w kopalni otworowej

10018 - monter urzadzen i wiez wiertniczych na polach gorniczych w kopalni otworowej

10019 - motorowy wiertniczy na polach gorniczych w kopalni otworowej

10020 - pomiarowy na odkrywce

10021 - pomiarowy na polach gorniczych w kopalni otworowej

10022 - wiertacz na polach gorniczych w kopalni otworowej

10023 - pomocnik wiertacza na polach gorniczych w kopalni otworowej

10024 - pluczkowy wiercen na polach gorniczych w kopalni otworowej

10025 - robotnik transportowy na odkrywce

10026 - robotnik transportowy na polach gorniczych w kopalni otworowej

10027 - robotnik robot melioracyjnych i rekultywacji gorniczej na odkrywce

10028 - wydawca materialow wybuchowych na odkrywce lub na polach gorniczych w kopalni otworowej

10029 - rzemieslnicy i inni robotnicy zatrudnieni stale na odkrywce lub na polach gorniczych w kopalni otworowej przy wykonywaniu biezacych robot montazowych, konserwacyjnych i remontowych: slusarze, spawacze, elektrycy, mechanicy, monterzy, wulkanizatorzy, ciesle.


Kody - spis tresci

WYKAZ STANOWISK PRACY, NA KTORYCH ZATRUDNIENIE NA ODKRYWCE W KOPALNIACH WEGLA BRUNATNEGO ORAZ PRZEDSIEBIORSTWACH I INNYCH PODMIOTACH WYKONUJACYCH ROBOTY GORNICZE DLA KOPALN WEGLA BRUNATNEGO UWAZA SIE ZA PRACE GORNICZA

20001 - gornik na odkrywce,

20002 - gornik - odwadniacz zloz na odkrywce,

20003 - gornik strzalowy na odkrywce i jego pomocnik,

20004 - elektromonter maszyn i urzadzen gorniczych na odkrywce oraz elektromonter zatrudniony w stalej grupie remontowej na odkrywce,

20005 - elektromonter i pomiarowy urzadzen automatyki i lacznosci na odkrywce,

20006 - kierowca - operator samochodowego sprzetu technicznego na odkrywce

20007 - konserwator tras kolei gorniczych na odkrywce,

20008 - konserwator tras przenosnikowych na odkrywce (gornik eksploatacji tasmociagow),

20009 - maszynista kolei gorniczej na odkrywce i jego pomocnik,

20010 - maszynista pomp odwodnienia odkrywki i jego pomocnik,

20011 - mechanik maszyn i urzadzen gorniczych na odkrywce oraz mechanik zatrudniony w stalej grupie remontowej na odkrywce,

20012 - operator - mechanik urzadzen wiertniczych i aparatury wyciagowej na odkrywce i jego pomocnik,

20013 - operator przenosnikow tasmowych na odkrywce i jego pomocnik,

20014 - operator koparki wielonaczyniowej na odkrywce i jego pomocnik,

20015 - operator przesypu koparki na odkrywce,

20016 - operator przesypu zwalowarki na odkrywce,

20017 - operator rozjazdow transportu szynowego na odkrywce,

20018 - operator wysypu koparki na odkrywce,

20019 - operator wysypu zwalowarki na odkrywce,

20020 - operator urzadzen za- i wyladunkowych na odkrywce,

20021 - operator zwalowarki na odkrywce i jego pomocnik,

20022 - operator sprzetu pomocniczego i technologicznego na odkrywce,

20023 - operator koparki jednonaczyniowej na odkrywce,

20024 - pomiarowy na odkrywce,

20025 - robotnik robot melioracyjnych i rekultywacji gorniczej na odkrywce,

20026 - spawacz maszyn i urzadzen gorniczych na odkrywce oraz spawacz zatrudniony w stalej grupie remontowej na odkrywce i jego pomocnik,

20027 - tasmowy na odkrywce,

20028 - toromistrz i robotnik torowy na odkrywce,

20029 - wiertacz na odkrywce i jego pomocnik,

20030 - wulkanizator tasm przenosnikowych na odkrywce i jego pomocnik,

20031 - zsypowy na odkrywce,

20032 - rzemieslnicy i inni robotnicy zatrudnieni stale na odkrywce przy wykonywaniu biezacych robot montazowych, konserwacyjnych i remontowych: slusarze, spawacze, elektrycy, mechanicy, monterzy, wulkanizatorzy, automatycy, ciesle.


Kody - spis tresci

WYKAZ STANOWISK PRACY, NA KTORYCH OKRESY PRACY POD ZIEMIA ORAZ W KOPALNIACH SIARKI I WEGLA BRUNATNEGO ZALICZA SIE W WYMIARZE POLTORAKROTNYM

Pod ziemia:

30101 - gornik kombajnista, strugowy, wrebiarz, taranista,

30102 - gornik operator maszyn samojezdnych w przodkach,

30103 - gornik w scianie, w komorze, zabierce, chodniku, ubierce, przybierce lub przekopie, przy ladowaniu lub urabianiu recznym i mechanicznym oraz murarz, betoniarz, zbrojarz i ciesla w scianie, w komorze, zabierce, chodniku lub przy przebudowie,

30104 - gornik ladowacz, wiertacz, murarz, betoniarz, zbrojarz i ciesla zatrudnieni przy glebieniu i przebudowie szybow i szybikow oraz inni pracownicy zatrudnieni przy robotach szybowych - za czas pracy w szybach i szybikach,

30105 - gornik budowacz,

30106 - gornik wiertacz,

30107 - gornik strzalowy i instruktor strzalowy,

30108 - gornik rabunkarz,

30109 - pracownicy zatrudnieni przy obsludze, konserwacji i przekladce przodkowych urzadzen odstawczych, budowie tam podsadzkowych, przebudowie rurociagow podsadzkowych w przodkach oraz podsadzaniu wyrobisk podsadzka,

30110 - gornik lugownik i monter rurociagow gorniczych - zatrudnieni w przodkach w kopalniach soli przy urabianiu natryskowym,

30111 - gornik prostowacz elementow obudowy w przodkach,

30112 - gornik tamiarz,

30113 - gornik szlamiarz chodnikow wodnych, rzapi i osadnikow,

30114 - monitorzysta w komorze w oddziale hydraulicznym,

30115 - operator urzadzen energomechanicznych bezposredniego napedu urzadzen eksploatacyjnych w przodkach oraz kolowrotow bezpieczenstwa w scianach,

30116 - pracownicy zatrudnieni przy montazu, demontazu, likwidacji i transporcie obudow, maszyn urabiajacych, ladujacych i transportujacych w przodkach,

30117 - rzemieslnicy stale zatrudnieni pod ziemia w przodkach, szybach i szybikach przy biezacej obsludze i konserwacji sprzetu mechanicznego i elektrycznego oraz montazu, demontazu i konserwacji instalacji hydraulicznej, pneumatycznej, elektrycznej i sygnalizacyjnej,

30118 - mlodszy gornik i pracownik niewykwalifikowany (pomoc dolowa) wykonujacy prace razem z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach oznaczonych kodami od 30101 do 30117

30119 - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach oznaczonych kodami od 30101 do 30118 przy robotach gorniczych polegajacych na przebudowie chodnikow glownych i pomocniczych z rownoczesna przybierka i nowa obudowa oraz na przebudowie szybow i szybikow,

30120 - instruktorzy uczniow zasadniczych szkol gorniczych i nauczyciele zawodu - za czas pracy w przodku,

30121 - ratownicy kopalnianych druzyn ratowniczych, ratownicy zatrudnieni w Centralnej Stacji Ratownictwa Gorniczego lub okregowych stacjach ratownictwa gorniczego i mechanicy sprzetu ratowniczego druzyn kopalnianych,

30122 - pracownicy zatrudnieni przy opylaniu wyrobisk i zabudowie przeciwwybuchowych zapor pylowych,

30123 - metaniarze zatrudnieni przy pomiarach w przodkach.

W kopalniach siarki:

30201 - gornik kopalni odkrywkowej,

30202 - gornik strzalowy kopalni odkrywkowej,

30203 - gornik wiertacz kopalni odkrywkowej,

30204 - operator koparek jednonaczyniowych na odkrywce,

30205 - operator spycharek i maszyn wieloczynnosciowych na odkrywce,

30206 - operator koparek wielonaczyniowych i zwalowarek na odkrywce,

30207 - operator urzadzen rozdrabiajacych i sortowniczych na odkrywce,

30208 - operator pomp i sprezarek na odkrywce zatrudniony w przodku bezposrednio w procesie urabiania,

30209 - rzemieslnicy zatrudnieni na odkrywce bezposrednio w przodku stale i w pelnym wymiarze czasu pracy na koparkach i zwalowarkach, wykonujacy prace gornicze, mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne przy obsludze, konserwacji, montazu i demontazu tych maszyn i urzadzen,

30210 - ratownicy kopalnianych druzyn ratowniczych, ratownicy zatrudnieni w Centralnej Stacji Ratownictwa Gorniczego lub okregowych stacjach ratownictwa gorniczego i mechanicy sprzetu ratowniczego druzyn kopalnianych, wykonujacy prace gornicza na stanowiskach oznaczonych kodami od 10001 do 10029.

W kopalniach wegla brunatnego:

30301 - gornik kopalni odkrywkowej,

30302 - gornik strzalowy kopalni odkrywkowej,

30303 - operator koparek jednonaczyniowych na odkrywce,

30304 - operator spycharek i maszyn wieloczynnosciowych na odkrywce,

30305 - operator koparek wielonaczyniowych i zwalowarek na odkrywce,

30306 - operator pomp i sprezarek na odkrywce zatrudniony w przodku bezposrednio w procesie urabiania,

30307 - rzemieslnicy zatrudnieni na odkrywce bezposrednio w przodku stale i w pelnym wymiarze czasu pracy na koparkach i zwalowarkach, wykonujacy prace gornicze, mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne przy obsludze, konserwacji, montazu i demontazu tych maszyn i urzadzen,

30308 - ratownicy kopalnianych druzyn ratowniczych, ratownicy zatrudnieni w Centralnej Stacji Ratownictwa Gorniczego lub okregowych stacjach ratownictwa gorniczego i mechanicy sprzetu ratowniczego druzyn kopalnianych, wykonujacy prace gornicza na stanowiskach oznaczonych kodami od 20001 do 20032.


Kody - spis tresci

WYKAZ STANOWISK DOZORU RUCHU I KIEROWNICTWA RUCHU KOPALN, O KTORYCH MOWA W ART. 37 UST. 2 USTAWY

40001 - kierownik robot gorniczych, kierownik robot pomocniczych, glowny mechanik, glowny elektryk,

40002 - kierownik wentylacji, odmetanowania, do spraw wyrzutow gazow i skal, do spraw tapan,

40003 - nadsztygar i sztygar objazdowy: gorniczy, mechaniczny, elektryczny, energetyczny, automatyki, hydrauliki, lacznosci, wentylacji, odmetanowania, strzalowy, szybowy, likwidacji, podsadzki, przewozu dolowego, profilaktyki pozarowej, wiercen, do spraw tapan, do spraw wyrzutow gazow i skal, do spraw montazu i zbrojen, do spraw obudowy i kierowania stropem,

40004 - sztygar oddzialowy, sztygar zmianowy, nadgornik i dozorca oddzialu: wydobywczego, robot przygotowawczych, odwodnieniowych, przewozu dolowego, podsadzki, urzadzen maszynowych, urzadzen elektrycznych, automatyki, hydrauliki, lacznosci, urzadzen wydobywczych, urzadzen wyciagowych i szybowych, pylowego, likwidacji, wentylacji, odmetanowania, wiercen, szybowego, do spraw tapan, do spraw wyrzutow gazow i skal, do spraw montazu i zbrojen, do spraw obudowy i kierowania stropem,

40005 - technik strzalowy i pozarowy,

40006 - instruktor strzalowy,

40007 - inni pracownicy dozoru ruchu i kierownictwa ruchu kopaln, jezeli przepracowali w danym miesiacu co najmniej polowe dniowek roboczych pod ziemia lub na odkrywce w kopalniach siarki i wegla brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki.


Kody - spis tresci

WYKAZ STANOWISK KIEROWNICTWA RUCHU I DOZORU RUCHU PODZIEMNYCH ZAKLADOW GORNICZYCH, NA KTORYCH ZATRUDNIENIE UWAZA SIE ZA PRACE GORNICZA

Stanowiska kierownictwa ruchu zakladu gorniczego

510100 - Dyrektor przedsiebiorstwa wielozakladowego, kopalni, prezes zarzadu spolki kopalni - kierownik ruchu zakladu gorniczego

510200 - Dyrektor techniczny przedsiebiorstwa, kopalni, naczelny inzynier i zastepca dyrektora, zastepca prezesa zarzadu spolki kopalni, zawiadowca ruchu - zastepca kierownika ruchu zakladu gorniczego

510300 - Zawiadowca ruchu - kierownik ruchu czesci zakladu gorniczego.

510400 - Kierownik robot gorniczych.

Kierownik dzialu ruchu zakladu gorniczego okreslonej specjalnosci /glowny inzynier/:

 • 510501 - gorniczego
 • 510502 - energetyczno - maszynowego
 • 510503 - maszynowego / glowny mechanik /
 • 510504 - energetycznego / glowny energetyk /
 • 510505 - elektrycznego / glowny elektryk /
 • 510506 - automatyki /glowny automatyk /
 • 510507 - wentylacji
 • 510508 - bhp
 • 510509 - strzelniczego
 • 510510 - mierniczo-geologicznego
 • 510511 - mierniczego /glowny mierniczy gorniczy/
 • 510512 - geologicznego /glowny geolog gorniczy/
 • 510513 - hydrogeologicznego /glowny hydrogeolog gorniczy/
 • 510514 - geofizyki /glowny geofizyk gorniczy/
 • 510515 - przygotowania produkcji, rozwoju i projektowania procesow likwidacji zakladu gorniczego
 • 510516 - inwestycji
 • 510517 - tapan /zabezpieczenia wyrobisk i podsadzki/
 • 510518 - technologii gorniczej
 • 510519 - mechaniki gorotworu i obudowy

Stanowiska wyzszego dozoru ruchu zakladu gorniczego.

Nadsztygar /inzynier/ i sztygar objazdowy:

 • 520101 - gorniczy
 • 520102 - wiertniczy
 • 520103 - wentylacji, spraw pozarowych, klimatyzacji
 • 520104 - mechaniki gorotworu, obudowy, kierowania stropem, kotwienia gorotworu
 • 520105 - zabezpieczenia wyrobisk i podsadzki
 • 520106 - ds. tapan
 • 520107 - ds. wyrzutow i gazow
 • 520108 - ds. zagrozen wodnych
 • 520109 - ds. techniki strzalowej i gospodarki srodkami strzalowymi
 • 520110 - ochrony radiologicznej
 • 520111 - odmetanowania
 • 520112 - metanometrii
 • 520113 - mechaniczny /maszynowy/
 • 520114 - elektryczny
 • 520115 - energetyczny
 • 520116 - energomaszynowy /energomechaniczny/
 • 520117 - maszyn dolowych
 • 520118 - urzadzen szybowych i wyciagowych
 • 520119 - urzadzen teletechnicznych
 • 520120 - automatyki
 • 520121 - spawalnictwa
 • 520122 - bhp
 • 520123 - przewozu dolowego
 • 520124 - nadzoru inwestycji dolowych
 • 520125 - likwidacji i zbrojen urzadzen przodkowych
 • 520126 - pylowy
 • 520127 - ds. mierniczo-geologicznych

520200 - Kierownik kopalnianej stacji /druzyny/ ratownictwa gorniczego

520300 - Dyspozytor ruchu zakladu gorniczego

520400 - Kierownik gospodarki maszynami, smarami, technologii gorniczej

Starszy inspektor okreslonej specjalnosci:

 • 520501 - nadzoru inwestycji dolowych
 • 520502 - bhp
 • 520503 - wykonawstwa remontow urzadzen
 • 520504 - gospodarki maszynami, smarami, technologii gorniczej
 • 520505 - ds. przygotowania produkcji, rozwoju i projektowania procesow likwidacji zakladu gorniczego
 • 520506 - budownictwa gorniczego
 • 520507 - mierniczy

520600 - Starszy mierniczy gorniczy

520700 - Starszy: geolog, hydrogeolog, geofizyk gorniczy

Stanowiska sredniego dozoru ruchu zakladu gorniczego

530100 - Sztygar oddzialu dolowego wedlug nazwy oddzialu, ktorym kieruje

530200 - Sztygar zmianowy oddzialu dolowego wedlug nazwy oddzialu, w ktorym jest zatrudniony

530300 - Sztygar spawalnictwa

530400 - Mierniczy gorniczy

530500 - Asystent mierniczego gorniczego

530600 - Geolog, hydrogeolog, geofizyk gorniczy

Inspektor okreslonej specjalnosci:

 • 530701 - bhp
 • 530702 - ds. przygotowania produkcji, rozwoju i projektowani procesu likwidacji zakladu gorniczego
 • 530703 - nadzoru inwestycyjnego
 • 530704 - gospodarki maszynami, smarami, technologii gorniczej
 • 530705 - mierniczy
 • 530706 - wykonawstwa remontow urzadzen

Technik okreslonej specjalnosci:

 • 530801 - pozarowy
 • 530802 - ds. tapan
 • 530803 - pylowy
 • 530804 - ds. zagrozen wodnych

530900 - Dyspozytor ds. metanometrii i tapan

Stanowiska nizszego dozoru ruchu zakladu gorniczego

540100 - Nadgornik w oddziale dolowym

540200 - Dozorca odpowiedniej specjalnosci zatrudniony w oddziale dolowym.

Specjalista /technik/ okreslonej specjalnosci:

 • 540301 - mierniczy
 • 540302 - geolog
 • 540303 - hydrogeolog
 • 540304 - geofizyk gorniczy

540400 - Instruktor strzalowy

540500 - Instruktor spawalniczy


Kody - spis tresci

WYKAZ STANOWISK KIEROWNICTWA RUCHU i DOZORU RUCHU PODMIOTOW GOSPODARCZYCH WYKONUJACYCH DLA PODZIEMNYCH ZAKLADOW GORNICZYCH ROBOTY GORNICZE, ROBOTY PRZY BUDOWIE SZYBOW, ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE, ROBOTY PRZY NAPRAWIE MASZYN I WDRAZANIU NOWYCH URZADZEN ORAZ WYKONUJACYCH DLA KOPALN SIARKI I WEGLA BRUNATNEGO ROBOTY GORNICZE, NA KTORYCH ZATRUDNIENIE UWAZA SIE ZA PRACE GORNICZA.

Stanowiska kierownictwa ruchu zakladu

610100 - Dyrektor, prezes zarzadu - podmiotu gospodarczego

610200 - Z-ca dyrektora ds. technicznych, wiceprezes zarzadu ds. technicznych, naczelny inzynier podmiotu gospodarczego

Glowny inzynier:

 • 610301 - podmiotu gospodarczego
 • 610302 - gorniczy
 • 610303 - energomechaniczny /maszynowy/
 • 610304 - wentylacji
 • 610305 - ds. technologii gorniczej
 • 610306 - ds. bhp
 • 610307 - ds. techniki strzalowej
 • 610308 - ds. montazu
 • 610309 - ds. przygotowania produkcji

610400 - Kierownik robot gorniczych

Glowny:

 • 610501 - mechanik ds. okreslonej grupy urzadzen mechanicznych
 • 610502 - energetyk ds. okreslonej grupy urzadzen energetycznych
 • 610503 - elektryk ds. okreslonej grupy urzadzen elektrycznych
 • 610504 - mierniczy gorniczy /kierownik dzialu mierniczego/

Stanowiska wyzszego dozoru ruchu zakladu

Nadsztygar /inzynier/:

 • 620101 - gorniczy
 • 620102 - wiertniczy i kierownik dzialu wiercen
 • 620103 - wentylacji
 • 620104 - ds. wyrzutow gazow i skal
 • 620105 - strzelniczy
 • 620106 - energomechaniczny /maszynowy/
 • 620107 - mechaniczny dla okreslonego rodzaju robot lub urzadzen
 • 620108 - energetyczny dla okreslonego rodzaju robot lub urzadzen
 • 620109 - elektryczny dla okreslonego rodzaju robot lub urzadzen
 • 620110 - podziemnych wdrozen nowych technologii i urzadzen
 • 620111 - urzadzen szybowych i wyciagowych
 • 620112 - automatyki
 • 620113 - nadzoru inwestycji dolowych
 • 620114 - robot montazowych

620200 - Glowny specjalista do spraw gorniczych i realizacji inwestycji gorniczych

Kierownik:

 • 620301 - budowy i glebienia szybu
 • 620302 - okreslonej grupy robot /zespolu budow/ i jego zastepca
 • 620303 - wydzialu montazowego /produkcyjnego/ i jego zastepca
 • 620304 - oddzialu montazowego /produkcyjnego/
 • 620305 - kontroli technicznej
 • 620306 - wydzialu rozruchowo - pomiarowego
 • 620307 - dzialu bhp

Starszy inspektor:

 • 620401 - nadzoru inwestycji dolowych
 • 620402 - bhp
 • 620403 - wykonawstwa remontow i urzadzen mechanicznych, elektrycznych, energetycznych
 • 620404 - gospodarki smarowniczej /gospodarki maszynami/
 • 620405 - ds. przygotowania produkcji
 • 620406 - ds. technologii gorniczej

620500 - Starszy mierniczy gorniczy

620600 - Starszy geolog

Stanowiska sredniego dozoru ruchu zakladu

630100 - Sztygar oddzialu dolowego wedlug nazwy oddzialu, ktorym kieruje.

630200 - Sztygar zmianowy oddzialu dolowego wedlug nazwy oddzialu, w ktorym jest zatrudniony.

630300 - Inspektor bhp, samodzielny specjalista /specjalista/ bhp.

630400 - Inspektor ds. przygotowania produkcji

630500 - Inspektor gospodarki smarowniczej /gospodarki maszynami/

630600 - Inspektor nadzoru inwestycyjnego

630700 - Mierniczy gorniczy

630800 - Geolog

630900 - Kierownik budowy

631000 - Kierownik robot montazowych /zespolu robot montazowych/

631100 - Kierownik okreslonej grupy robot

631200 - Starszy inspektor /inspektor/ dla okreslonego rodzaju robot.

631300 - Starszy inspektor /inspektor/ montazowy

631400 - Starszy inspektor /inspektor/ kontroli technicznej.

Stanowiska nizszego dozoru ruchu zakladu

640100 - Nadgornik w oddziale dolowym

640200 - Dozorca odpowiedniej specjalnosci zatrudniony w oddziale dolowym

640300 - Instruktor strzalowy.

640400 - Mistrz /starszy majster, majster/ dla okreslonego rodzaju robot

640500 - Brygadzista dla okreslonego rodzaju robot.

Uwaga:

Za pracownikow kierownictwa ruchu i dozoru ruchu podmiotow gospodarczych wykonujacych roboty: gornicze, przy budowie szybow, budowlano-montazowe i specjalistyczne w podziemnych zakladach gorniczych oraz wykonujacych dla kopaln siarki i wegla brunatnego roboty gornicze uwaza sie tylko osoby posiadajace kwalifikacje zgodne z art. 2 i art. 70 ust. 3 z uwzglednieniem przepisow art. 148 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze /Dz. U. Nr 27, poz. 96/.

Pracownikom kierownictwa ruchu i dozoru ruchu podmiotow gospodarczych uznaje sie za prace gornicza tylko zatrudnienie zwiazane z nadzorem i kierowaniem robotami prowadzonymi w zakladach gorniczych.


Kody - spis tresci

WYKAZ STANOWISK KIEROWNICTWA RUCHU I DOZORU RUCHU KOPALN SIARKI I WEGLA BRUNATNEGO, NA KTORYCH ZATRUDNIENIE UWAZA SIE ZA PRACE GORNICZA

Stanowiska kierownictwa ruchu zakladu gorniczego

710100 - Dyrektor przedsiebiorstwa, kopalni lub zakladu -kierownik ruchu zakladu gorniczego

710200 - Zastepca dyrektora przedsiebiorstwa kopalni lub zakladu ds. technicznych, gorniczych, produkcji, inwestycji - z-ca kierownika ruchu zakladu gorniczego

710300 - Zawiadowca ruchu kopalni, odkrywki - kierownik ruchu czesci zakladu gorniczego.

710400 - z-ca zawiadowcy ruchu kopalni, odkrywki - z-ca kierownika ruchu czesci zakladu gorniczego

Naczelny inzynier do spraw:

 • 710501 - gorniczych
 • 710502 - inwestycji
 • 710503 - energomechanicznych

710600 - Kierownik robot gorniczych

Kierownik dzialu ruchu zakladu gorniczego okreslonej specjalnosci /glowny inzynier/:

 • 710701 - gorniczego /kierownik robot gorniczych/
 • 710702 - technologii gorniczej /glowny technolog/
 • 710703 - mechanicznego /glowny mechanik/
 • 710704 - elektrycznego / glowny elektryk/
 • 710705 - energomechanicznego /glowny energomechanik/
 • 710706 - energetycznego /glowny energetyk/
 • 710707 - inwestycji gorniczych
 • 710708 - automatyki i pomiarow
 • 710709 - bhp
 • 710710 - geologicznego /glowny geolog gorniczy/
 • 710711 - mierniczego /glowny mierniczy gorniczy/
 • 710712 - mierniczo - geologicznego
 • 710713 - kontroli jakosci remontow
 • 710714 - kontroli technicznej
 • 710715 - wiertniczego

710800 - Glowny zmianowy inzynier ruchu lub zmianowy inzynier ruchu

Stanowiska wyzszego dozoru ruchu zakladu gorniczego

Nadsztygar i sztygar objazdowy:

 • 720101 - gorniczy
 • 720102 - wiertniczy (kierownik dzialu wiercen)
 • 720103 - urzadzen mechanicznych, mechaniczny
 • 720104 - urzadzen energetycznych, energetyczny
 • 720105 - urzadzen elektrycznych, elektryczny
 • 720106 - urzadzen energomechanicznych
 • 720107 - remontowy
 • 720108 - lacznosci, sygnalizacji i automatyzacji
 • 720109 - techniki strzalowej, inzynier strzalowy
 • 720110 - spawalnictwa
 • 720111 - bhp
 • 720112 - hydrogeologiczny
 • 720113 - wulkanizacji tasm przenosnikowych

720200 - Kierownik kopalnianej stacji ratownictwa gorniczego

720300 - Glowny dyspozytor, dyspozytor ruchu zakladu gorniczego (kopalni, odkrywki)

720400 - Starszy mierniczy

720500 - Starszy: geolog, hydrogeolog, geofizyk, geotechnik.

Starszy inspektor (glowny specjalista) wedlug specjalnosci:

 • 720601 - gorniczej
 • 720602 - wiertniczej
 • 720603 - geologicznej
 • 720604 - mierniczej
 • 720605 - geofizycznej
 • 720606 - hydrogeologicznej
 • 720607 - techniki strzalowej
 • 720608 - inzynierii gorniczej
 • 720609 - mechanicznej
 • 720610 - elektrycznej
 • 720611 - energetycznej
 • 720612 - automatyki i pomiarow
 • 720613 - teletechnicznej
 • 720614 - spawalniczej
 • 720615 - rekultywacji gorniczej
 • 720616 - bhp
 • 720617 - nadzoru inwestycyjnego
 • 720618 - wulkanizacji tasm przenosnikowych

Stanowiska sredniego dozoru ruchu zakladu gorniczego

730100 - Sztygar oddzialu wiertniczego, wydobywczego i oddzialu zwiazanego z utrzymaniem ruchu, remontowego, wulkanizacji tasm przenosnikowych oraz rekultywacji gorniczej wedlug nazwy oddzialu, ktorym kieruje

730200 - Sztygar zmianowy oddzialu wiertniczego, wydobywczego i oddzialu zwiazanego z utrzymaniem ruchu, remontowego, wulkanizacji tasm przenosnikowych oraz rekultywacji gorniczej wedlug nazwy oddzialu, w ktorym jest zatrudniony.

730300 - Mierniczy

730400 - Geolog, hydrogeolog, geofizyk, geotechnik.

Inspektor /specjalista/ wedlug specjalnosci:

 • 730501 - gorniczej,
 • 730502 - wiertniczej,
 • 730503 - mierniczej,
 • 730504 - geologicznej,
 • 730505 - geofizycznej,
 • 730506 - hydrogeologicznej,
 • 730507 - techniki strzalowej,
 • 730508 - inzynierii gorniczej,
 • 730509 - mechanicznej,
 • 730510 - elektrycznej,
 • 730511 - energetycznej,
 • 730512 - automatyki i pomiarow,
 • 730513 - teletechnicznej,
 • 730514 - spawalniczej,
 • 730515 - rekultywacji gorniczej,
 • 730516 - bhp,
 • 730517 - nadzoru inwestycyjnego,
 • 730518 - wulkanizacji tasm przenosnikowych.

730600 - Dyspozytor zmianowy ruchu zakladu gorniczego

730700 - Technik strzalowy

Stanowiska nizszego dozoru ruchu zakladu gorniczego

740100 - Nadgornik

740200 - Dozorca odpowiedniej specjalnosci zatrudniony w oddziale wydobywczym, w oddziale zwiazanym z utrzymaniem ruchu, remontowym, wulkanizacji tasm przenosnikowych lub rekultywacji gorniczej

Technik wedlug specjalnosci:

 • 740301 - gorniczej,
 • 740302 - wiertniczej,
 • 740303 - geologicznej,
 • 740304 - mierniczej,
 • 740305 - geofizycznej,
 • 740306 - hydrogeologicznej,
 • 740307 - inzynierii gorniczej,
 • 740308 - mechanicznej,
 • 740309 - teletechnicznej,
 • 740310 - spawalniczej,
 • 740311 - rekultywacji gorniczej,
 • 740312 - bhp,
 • 740313 - nadzoru inwestycyjnego.

Kody - spis tresci

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.