Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy2)

(Dz. U. Nr 180 z 18 sierpnia 2004 r., poz. 1860)

Zalaczniki:

Na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pozn. zm.3)) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla:

1) szczegolowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, zwanego dalej "szkoleniem";

2) zakres szkolenia;

3) wymagania dotyczace tresci i realizacji programow szkolenia;

4) sposob dokumentowania szkolenia;

5) przypadki, w ktorych pracodawcy lub pracownicy moga byc zwolnieni z okreslonych rodzajow szkolenia.

§ 2. 1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczacych zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

2. W razie wykonywania pracy na terenie zakladu pracy pracodawcy przez pracownika innego pracodawcy - pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik potwierdza podpisem.

§ 3. Szkolenie zapewnia uczestnikom:

1) zaznajomienie sie z czynnikami srodowiska pracy mogacymi powodowac zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow podczas pracy oraz z odpowiednimi srodkami i dzialaniami zapobiegawczymi;

2) poznanie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do wykonywania pracy w zakladzie pracy i na okreslonym stanowisku pracy, a takze zwiazanych z praca obowiazkow i odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy;

3) nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych osob, postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, ktora ulegla wypadkowi.

§ 4. 1. Szkolenie moze byc organizowane i prowadzone przez pracodawcow lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia dzialalnosci szkoleniowej w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy na podstawie przepisow o systemie oswiaty.

2. Szkolenie osob bedacych pracodawcami, pracownikow sluzby bhp oraz instruktorow i wykladowcow tematyki bezpieczenstwa i higieny pracy prowadza jednostki organizacyjne, o ktorych mowa w ust. 1.

§ 5. Pracodawca organizujacy i prowadzacy szkolenie oraz jednostka organizacyjna, o ktorej mowa w § 4 ust. 1, zwani dalej "organizatorami szkolenia", zapewniaja:

1) programy poszczegolnych rodzajow szkolenia opracowane dla okreslonych grup stanowisk;

2) programy szkolenia instruktorow w zakresie metod prowadzenia instruktazu - w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;

3) wykladowcow i instruktorow posiadajacych zasob wiedzy, doswiadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniajace wlasciwa realizacje programow szkolenia;

4) odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia dzialalnosci szkoleniowej;

5) wyposazenie dydaktyczne niezbedne do wlasciwej realizacji programow szkolenia;

6) wlasciwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programow szkolenia, dziennikow zajec, protokolow przebiegu egzaminow i rejestru wydanych zaswiadczen.

§ 6. Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

§ 7. 1. Programy szkolenia wstepnego oraz szkolenia okresowego, okreslajace szczegolowa tematyke, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczegolnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub w porozumieniu z pracodawca - jednostka, o ktorej mowa w § 4 ust. 1, na podstawie ramowych programow szkolenia.

2. Programy szkolenia powinny byc dostosowane do rodzajow i warunkow prac wykonywanych przez uczestnikow szkolenia, a ich realizacja powinna zapewnic spelnienie wymagan okreslonych w § 3.

3. Programy szkolenia, na podstawie ktorych byly prowadzone aktualne szkolenia pracownikow, powinny byc przechowywane przez pracodawcow.

4. Ramowe programy szkolenia sa okreslone w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia.

§ 8. Szkolenie wstepne jest przeprowadzane w formie instruktazu wedlug programow opracowanych dla poszczegolnych grup stanowisk i obejmuje:

1) szkolenie wstepne ogolne, zwane dalej "instruktazem ogolnym";

2) szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zwane dalej "instruktazem stanowiskowym".

§ 9. 1. Instruktaz ogolny powinien zapewnic uczestnikom szkolenia zapoznanie sie z podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi w danym zakladzie pracy, a takze z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2. Instruktaz stanowiskowy powinien zapewnic uczestnikom szkolenia zapoznanie sie z czynnikami srodowiska pracy wystepujacymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym zwiazanym z wykonywana praca, sposobami ochrony przed zagrozeniami, jakie moga powodowac te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

§ 10. 1. Instruktaz ogolny odbywaja, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywajacy u pracodawcy praktyke studencka oraz uczniowie szkol zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

2. Instruktaz ogolny prowadzi pracownik sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy lub osoba wykonujaca u pracodawcy zadania tej sluzby albo pracownik wyznaczony przez pracodawce posiadajacy zasob wiedzy i umiejetnosci zapewniajace wlasciwa realizacje programu instruktazu.

§ 11. 1. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na ktorym wystepuje narazenie na dzialanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia, uciazliwych lub niebezpiecznych;

2) pracownika przenoszonego na stanowisko, o ktorym mowa w pkt 1;

3) ucznia odbywajacego praktyczna nauke zawodu oraz studenta odbywajacego praktyke studencka.

2. Pracownik wykonujacy prace na kilku stanowiskach pracy powinien odbyc instruktaz stanowiskowy na kazdym z tych stanowisk.

3. W przypadku wprowadzenia na stanowisku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, zmian warunkow techniczno-organizacyjnych, w szczegolnosci zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o dzialaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzedzi, maszyn i innych urzadzen - pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaz stanowiskowy przygotowujacy go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania instruktazu stanowiskowego powinny byc uzaleznione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian.

4. Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien byc uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma byc zatrudniony.

5. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawce osoba kierujaca pracownikami lub pracodawca, jezeli osoby te posiadaja odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz sa przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktazu stanowiskowego.

6. Instruktaz stanowiskowy konczy sie sprawdzianem wiedzy i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowiacym podstawe dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

§ 12. 1. Odbycie instruktazu ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego pracownik potwierdza na pismie w karcie szkolenia wstepnego, ktora jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

2. Wzor karty szkolenia wstepnego jest okreslony w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia.

§ 13. 1. Pracodawca, ktory zgodnie z art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wykonuje zadania sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy, przed podjeciem wykonywania tych zadan odbywa szkolenie przeprowadzone w formie kursu lub seminarium wedlug programu opracowanego w oparciu o ramowy program okreslony w czesci III zalacznika nr 1 do rozporzadzenia. Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest zaswiadczenie wydane przez organizatora szkolenia wedlug wzoru okreslonego w odrebnych przepisach.

2. Ze szkolenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest zwolniony pracodawca, ktory spelnia wymagania kwalifikacyjne dla sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w przepisach dotyczacych sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy.

§ 14. 1. Szkolenie okresowe ma na celu aktualizacje i ugruntowanie wiedzy i umiejetnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestnikow szkolenia z nowymi rozwiazaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

2. Szkolenie okresowe odbywaja:

1) osoby bedace pracodawcami oraz inne osoby kierujace pracownikami, w szczegolnosci kierownicy, mistrzowie i brygadzisci;

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

3) pracownicy inzynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urzadzen technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

4) pracownicy sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy i inne osoby wykonujace zadania tej sluzby;

5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, ktorych charakter pracy wiaze sie z narazeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciazliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnoscia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

§ 15. 1. Szkolenie okresowe pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w formie instruktazu, nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na ktorych wystepuja szczegolnie duze zagrozenia dla bezpieczenstwa lub zdrowia pracownikow, nie rzadziej niz raz w roku.

2. Szkolenie okresowe osob wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3-5 powinno byc przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samoksztalcenia kierowanego nie rzadziej niz raz na 5 lat.

3. Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, czestotliwosc i czas trwania szkolenia okresowego pracownikow zatrudnionych na okreslonych stanowiskach, biorac pod uwage rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.

4. Pierwsze szkolenie okresowe osob zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 przeprowadza sie w okresie do 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na tych stanowiskach, natomiast osob zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2-5 - w okresie do 12 miesiecy od rozpoczecia pracy na tych stanowiskach.

5. Ze szkolenia okresowego, o ktorym mowa w ust. 4, moze byc zwolniona osoba, ktora:

1) przedlozy aktualne zaswiadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;

2) odbyla w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku nalezacym do innej grupy stanowisk, jezeli jego program uwzglednia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiazujacego na nowym stanowisku pracy.

§ 16. 1. Szkolenie okresowe konczy sie egzaminem sprawdzajacym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objetej programem szkolenia oraz umiejetnosci wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia.

2. Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydajac zaswiadczenie, ktorego wzor okreslaja odrebne przepisy. Odpis zaswiadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.

§ 17. Ukonczenie w okresie, o ktorym mowa w § 15, szkolenia, doksztalcania lub doskonalenia zawodowego zwiazanego z nauka zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzgledniajacego program szkolenia okresowego wymagany dla okreslonego stanowiska pracy, uwaza sie za rownoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.

§ 18. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 lipca 2005 r.4)


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzialem administracji rzadowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Przepisy niniejszego rozporzadzenia wdrazaja postanowienia dyrektywy 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia srodkow w celu poprawy bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L183 z 29.06.1989).

Dane dotyczace ogloszenia aktow prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporzadzeniu, dotycza ogloszenia tych aktow w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 120, poz. 1252.

4) Niniejsze rozporzadzenie bylo poprzedzone rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285), zachowanym w mocy na podstawie art. 19 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081).

Zalacznik nr 1

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA

I. Ramowy program instruktazu ogolnego

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczegolnosci z:

a) podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,

b) przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi w danym zakladzie pracy,

c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osob, ktore rozpoczynaja prace w danym zakladzie pracy.

3. Sposob organizacji szkolenia

Szkolenie powinno byc zorganizowane w formie instruktazu - przed rozpoczeciem przez pracownika pracy w danym zakladzie pracy - na podstawie szczegolowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich srodkow dydaktycznych, w szczegolnosci filmow, tablic, folii do wyswietlania informacji, srodkow do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

4. Ramowy program szkolenia

Lp.

Temat szkolenia*)

Liczba godzin**)

1

2

3

1

Istota bezpieczenstwa i higieny pracy

 

2

Zakres obowiazkow i uprawnien pracodawcy, pracownikow oraz poszczegolnych komorek organizacyjnych zakladu pracy i organizacji spolecznych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

 

0,6

3

Odpowiedzialnosc za naruszenie przepisow lub zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

 

4

Zasady poruszania sie na terenie zakladu pracy

 

5

Zagrozenia wypadkowe i zagrozenia dla zdrowia wystepujace w zakladzie i podstawowe srodki zapobiegawcze

0,5

6

Podstawowe zasady bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazane z obsluga urzadzen technicznych oraz transportem wewnatrzzakladowym

0,4

7

Zasady przydzialu odziezy roboczej i obuwia roboczego oraz srodkow ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego

 

8

Porzadek i czystosc w miejscu pracy - ich wplyw na zdrowie i bezpieczenstwo pracownika

 

0,5

9

Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego

 

10

Podstawowe zasady ochrony przeciwpozarowej oraz postepowania w razie pozaru

1

11

Postepowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

 
 

Razem:

minimum 3*) Program szkolenia osob podejmujacych po raz pierwszy prace zwiazana z kierowaniem pracownikami powinien byc poszerzony i dostosowany do obowiazkow i odpowiedzialnosci tych osob w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

**) W godzinach lekcyjnych trwajacych 45 minut.

II. Ramowy program instruktazu stanowiskowego

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

a) informacji o czynnikach srodowiska pracy wystepujacych na danym stanowisku pracy i w jego bezposrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym zwiazanym z wykonywana praca,

b) wiedzy i umiejetnosci dotyczacych sposobow ochrony przed zagrozeniami wypadkowymi i zagrozeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,

c) wiedzy i praktycznych umiejetnosci z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracownikow nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na ktorych wystepuje narazenie na dzialanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia, uciazliwych lub niebezpiecznych, dla pracownikow przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunkow techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o dzialaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzedzi, maszyn i innych urzadzen. Szkolenie jest przeznaczone rowniez dla studentow odbywajacych praktyki studenckie oraz uczniow odbywajacych praktyczna nauke zawodu.

3. Sposob organizacji szkolenia

Szkolenie powinno byc prowadzone w formie instruktazu - na stanowisku, na ktorym bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegolowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie powinno uwzgledniac nastepujace etapy:

a) rozmowe wstepna instruktora z instruowanym pracownikiem,

b) pokaz i objasnienie przez instruktora calego procesu pracy, ktory ma byc realizowany przez pracownika,

c) probne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobow wykonywania pracy,

d) samodzielna prace instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,

e) sprawdzenie i ocene przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Jezeli pracownik wykonuje prace na roznych stanowiskach, szkolenie powinno uwzgledniac wszystkie rodzaje prac, ktore beda nalezaly do zakresu obowiazkow pracownika.

Sposob realizacji szkolenia i czas trwania poszczegolnych jego czesci powinny byc dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozen wystepujacych przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

4. Ramowy program szkolenia

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1

2

3

1

Przygotowanie pracownika do wykonywania okreslonej pracy, w tym w szczegolnosci:

2

 

a) omowienie warunkow pracy z uwzglednieniem:

 
 

- elementow pomieszczenia pracy, w ktorym ma pracowac pracownik, majacych wplyw na warunki pracy pracownika (np. oswietlenie ogolne, ogrzewanie, wentylacja, urzadzenia techniczne, urzadzenia ochronne),

 
 

- elementow stanowiska roboczego majacych wplyw na bezpieczenstwo i higiene pracy (np. pozycja przy pracy, oswietlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urzadzenia zabezpieczajace, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzedzia, surowce i produkty),

 
 

- przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiazaniu do procesu produkcyjnego (dzialalnosci) w calej komorce organizacyjnej i zakladzie pracy,

 
 

b) omowienie zagrozen wystepujacych przy okreslonych czynnosciach na stanowisku pracy, wynikow oceny ryzyka zawodowego zwiazanego z wykonywana praca i sposobow ochrony przed zagrozeniami oraz zasad postepowania w razie wypadku lub awarii,

 
 

c) przygotowanie wyposazenia stanowiska roboczego do wykonywania okreslonego zadania

 

2

Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, z uwzglednieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczegolnych czynnosci i ze szczegolnym zwroceniem uwagi na czynnosci trudne i niebezpieczne

0,5

3

Probne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrola instruktora

0,5

4

Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora

4

5

Omowienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika

1

 

Razem:

minimum 8*) W godzinach lekcyjnych trwajacych 45 minut.

III. Ramowy program szkolenia pracodawcow wykonujacych zadania sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestnikow szkolenia wiedzy i umiejetnosci w zakresie:

a) identyfikacji i analizy zagrozen zawodowych oraz oceny ryzyka zwiazanego z tymi zagrozeniami,

b) prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisow i zasad bhp,

c) organizowania przedsiewziec majacych na celu zapewnienie pracownikom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) metod eliminowania lub ograniczenia oddzialywania na pracownikow czynnikow szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,

e) ustalania okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy oraz chorob zawodowych, a takze okreslania niezbednych dzialan profilaktycznych,

f) metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

g) popularyzacji problematyki bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawcow, ktorzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy beda wykonywali w swoim zakladzie pracy zadania sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Sposob organizacji szkolenia

Szkolenie powinno byc zorganizowane w formie kursu lub seminarium - z uwzglednieniem cwiczen oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczegolnosci filmow, tablic, folii do wyswietlania informacji, programow komputerowych, materialow do cwiczen. Uczestnicy szkolenia powinni rowniez otrzymac materialy umozliwiajace przyswojenie problematyki objetej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy cwiczen z instrukcjami, zestawy pytan kontrolnych).

4. Ramowy program szkolenia

Lp.

Temat szkolenia*)

Liczba godzin**)

1

2

3

1

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, z omowieniem zrodel prawa miedzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

8

 

a) zrodla prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

 
 

b) prawa i obowiazki pracownikow i pracodawcow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz odpowiedzialnosc za naruszenie przepisow lub zasad bhp,

 
 

c) ochrona pracy kobiet i mlodocianych,

 
 

d) profilaktyczna ochrona zdrowia pracownikow,

 
 

e) szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

 
 

f) ogolne i szczegolowe*) przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy,

 
 

g) swiadczenia z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych oraz z tytulu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciazliwych,

 
 

h) system oceny zgodnosci wyrobow, z uwzglednieniem wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow,

 
 

i) nadzor i kontrola warunkow pracy

 

2

Ergonomia w ksztaltowaniu warunkow pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna)

5

3

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrozen oraz oceny ryzyka zwiazanego z tymi zagrozeniami:

10

 

a) zagrozenia wypadkowe,

 
 

b) halas i drgania mechaniczne,

 
 

c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyly,

 
 

d) czynniki biologiczne

 
 

e) promieniowanie podczerwone, jonizujace, nadfioletowe,

 
 

f) pola elektromagnetyczne,

 
 

g) energia elektryczna i elektrycznosc statyczna,

 
 

h) mikroklimat srodowiska pracy,

 
 

i) oswietlenie pomieszczen pracy i stanowisk pracy,

 
 

j) zagrozenia pozarowe i wybuchowe,

 
 

k) zagrozenia w transporcie wewnatrzzakladowym oraz skladowaniu materialow

 

4

Metody likwidacji lub ograniczenia oddzialywania na pracownikow czynnikow szkodliwych dla zdrowia, uciazliwych i niebezpiecznych wystepujacych w procesach pracy

15

5

Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla budynkow i pomieszczen pracy oraz wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych

3

6

Ustalanie okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy i chorob zawodowych

5 (w tym 2 cwiczen)

7

Analiza przyczyn wybranych wypadkow przy pracy i chorob zawodowych i zwiazana z nimi profilaktyka

2

8

Zadania i uprawnienia sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy oraz metody pracy tej sluzby

6 (w tym 2 cwiczen)

9

Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp

4 (w tym 2 cwiczen)

10

Zasady postepowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrozen (np. pozaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

3

11

Problemy ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska naturalnego

3

 

Razem:

minimum 64 (w tym 6 cwiczen)*) Szczegolowy program szkolenia powinien uwzgledniac problematyke i przepisy dotyczace przemyslu (dzialalnosci), z ktorego wywodza sie uczestnicy szkolenia.

**) W godzinach lekcyjnych trwajacych 45 minut.

IV. Ramowy program szkolenia okresowego pracodawcow i innych osob kierujacych pracownikami

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupelnienie wiedzy i umiejetnosci w szczegolnosci z zakresu:

a) oceny zagrozen wystepujacych w procesach pracy oraz ryzyka zwiazanego z tymi zagrozeniami,

b) ksztaltowania bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy,

c) ochrony pracownikow przed zagrozeniami zwiazanymi z wykonywana praca.

2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla:

a) pracodawcow, w tym osob kierujacych przedsiebiorstwami panstwowymi, spolkami, zakladami prywatnymi, urzedami, spoldzielniami,

b) innych osob kierujacych pracownikami (mistrzow, brygadzistow, kierownikow wydzialow i innych komorek organizacyjnych).

3. Sposob organizacji szkolenia

Szkolenie powinno byc zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samoksztalcenia kierowanego - na podstawie szczegolowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich srodkow dydaktycznych, w szczegolnosci filmow, folii do wyswietlania informacji, tablic. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samoksztalcenia kierowanego powinni otrzymac materialy umozliwiajace przyswojenie problematyki objetej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytan kontrolnych).

4. Ramowy program szkolenia

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1

2

3

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, z omowieniem zrodel prawa miedzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

3

 

a) aktualne przepisy (z uwzglednieniem zmian), w tym dotyczace:

 
 

- obowiazkow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz odpowiedzialnosci za naruszenie przepisow i zasad bhp,

 
 

- ochrony pracy kobiet i mlodocianych,

 
 

- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 
 

- szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

 
 

- organizacji nadzoru i kontroli warunkow pracy,

 
 

b) problemy zwiazane z interpretacja niektorych przepisow

 

2

Identyfikacja, analiza i ocena zagrozen czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciazliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka zwiazanego z tymi zagrozeniami

3

3

Organizacja i metody ksztaltowania bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy, z uwzglednieniem stanowisk wyposazonych w monitory ekranowe; zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy

3

4

Analiza okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy i chorob zawodowych oraz zwiazana z nimi profilaktyka; omowienie przyczyn charakterystycznych wypadkow przy pracy, ze szczegolnym uwzglednieniem wypadkow powstalych na skutek niewlasciwej organizacji pracy, oraz zwiazanej z nimi profilaktyki

2

5

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (z uwzglednieniem metod prowadzenia instruktazu stanowiskowego) oraz ksztaltowanie bezpiecznych zachowan pracownikow w procesach pracy

2

6

Zasady postepowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrozen (np. pozaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1

7

Skutki ekonomiczne niewlasciwych warunkow pracy (np. swiadczenia z tytulu warunkow pracy, skladka na ubezpieczenia spoleczne pracownikow)

1

8

Problemy ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska naturalnego

1

 

Razem:

minimum 16*) W godzinach lekcyjnych trwajacych 45 minut.

V. Ramowy program szkolenia okresowego pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupelnienie wiedzy i umiejetnosci w szczegolnosci z zakresu:

a) przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanych z wykonywana praca,

b) zagrozen zwiazanych z wykonywana praca oraz metod ochrony przed tymi zagrozeniami,

c) postepowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrozen.

2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osob zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

3. Sposob organizacji szkolenia

Szkolenie powinno byc zorganizowane w formie instruktazu - na podstawie szczegolowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie powinno byc realizowane przez instruktaz na stanowisku pracy, a takze wyklad, pogadanke, film, omowienie okolicznosci i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestnikow szkolenia) wypadkow przy pracy oraz wnioskow profilaktycznych.

4. Ramowy program szkolenia

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1

2

3

1

Regulacje prawne z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, z uwzglednieniem przepisow zwiazanych z wykonywana praca

1

2

Zagrozenia czynnikami wystepujacymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddzialywania tych czynnikow na pracownikow - z uwzglednieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania srodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urzadzen, sprzetu i narzedzi pracy

3

3

Zasady postepowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrozen (np. pozaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2

4

Okolicznosci i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadkow przy pracy oraz zwiazana z nimi profilaktyka

2

 

Razem:

minimum 8*) W godzinach lekcyjnych trwajacych 45 minut.

VI. Ramowy program szkolenia okresowego pracownikow inzynieryjno-technicznych

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupelnienie wiedzy i umiejetnosci w szczegolnosci z zakresu:

a) identyfikacji i oceny zagrozen wystepujacych w procesach pracy,

b) organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii,

c) metod likwidacji lub ograniczenia zagrozen czynnikami wystepujacymi w srodowisku pracy.

2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracownikow inzynieryjno-technicznych zakladow pracy, w szczegolnosci projektantow, konstruktorow, technologow, organizatorow produkcji. Przy kompletowaniu grup pracownikow do szkolenia nalezy brac pod uwage podobienstwo prac wykonywanych przez uczestnikow szkolenia.

3. Sposob organizacji szkolenia

Szkolenie powinno byc zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samoksztalcenia kierowanego - na podstawie szczegolowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich srodkow dydaktycznych, w szczegolnosci filmow, tablic, folii do wyswietlania informacji. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samoksztalcenia kierowanego powinni otrzymac materialy umozliwiajace przyswojenie problematyki objetej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytan kontrolnych).

4. Ramowy program szkolenia*)

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin**)

1

2

3

1

Regulacje prawne z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy:

3

 

a) aktualne przepisy (z uwzglednieniem zmian), w tym dotyczace:

 
 

- praw i obowiazkow pracodawcow i pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz odpowiedzialnosci za naruszenie przepisow lub zasad bhp,

 
 

- odpowiedzialnosci projektantow, konstruktorow i technologow zwiazanej z wykonywanym zawodem,

 
 

- wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy dla budynkow i pomieszczen zakladow pracy (w tym pomieszczen higieniczno-sanitarnych),

 
 

- wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urzadzen technicznych,

 
 

- systemu oceny zgodnosci wyrobow z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy,

 
 

- nadzoru i kontroli warunkow pracy,

 
 

b) problemy zwiazane z interpretacja niektorych przepisow

 

2

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrozen czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciazliwymi i niebezpiecznymi wystepujacymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka zwiazanego z tymi zagrozeniami

3

3

Ksztaltowanie warunkow pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddzialywania na pracownikow czynnikow szkodliwych dla zdrowia, uciazliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiazania projektowe, technologiczne i organizacyjne)

4

4

Nowoczesne rozwiazania techniczno-organizacyjne wplywajace na poprawe warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (w szczegolnosci urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urzadzenia zabezpieczajace, srodki ochrony indywidualnej)

2

5

Cwiczenia dotyczace uwzgledniania wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu

3

6

Zasady postepowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrozen (np. pozaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1

 

Razem:

minimum 16*) Szczegolowy program szkolenia powinien byc opracowany odrebnie dla kazdej z grup pracownikow inzynieryjno-technicznych (projektantow, konstruktorow, technologow).

**) W godzinach lekcyjnych trwajacych 45 minut.

VII. Ramowy program szkolenia okresowego pracownikow sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy i osob wykonujacych zadania tej sluzby

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupelnienie wiedzy i umiejetnosci w szczegolnosci z zakresu:

a) przepisow prawnych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) analizy i oceny zagrozen oraz metod oceny ryzyka zwiazanego z tymi zagrozeniami,

c) organizacji i metod ksztaltowania bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy,

a takze pomoc w rozwiazywaniu trudnych problemow z dziedziny bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracownikow sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy i osob wykonujacych zadania tej sluzby.

3. Sposob organizacji szkolenia

Szkolenie powinno byc zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samoksztalcenia kierowanego, z uwzglednieniem cwiczen oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczegolnosci filmow, tablic, folii do wyswietlania informacji, programow komputerowych, materialow do cwiczen. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samoksztalcenia kierowanego powinni otrzymac materialy umozliwiajace przyswojenie problematyki objetej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy cwiczen z instrukcjami, zestawy pytan kontrolnych).

4. Ramowy program szkolenia

Lp.

Temat szkolenia*)

Liczba godzin**)

1

2

3

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, z omowieniem zrodel prawa miedzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

5

 

a) przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy,

 
 

b) przepisy dotyczace ochrony pracy kobiet i mlodocianych,

 
 

c) problemy zwiazane z interpretacja niektorych przepisow

 

2

Problemy ergonomii w ksztaltowaniu warunkow pracy

2

3

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrozen oraz oceny ryzyka zwiazanego z tymi zagrozeniami:

5

 

a) zagrozenia wypadkowe,

 
 

b) halas i drgania mechaniczne,

 
 

c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyly,

 
 

d) czynniki biologiczne,

 
 

e) promieniowanie podczerwone, jonizujace, nadfioletowe,

 
 

f) pola elektromagnetyczne,

 
 

g) energia elektryczna i elektrycznosc statyczna,

 
 

h) mikroklimat srodowiska pracy,

 
 

i) oswietlenie pomieszczen pracy i stanowisk pracy,

 
 

j) zagrozenia pozarowe i wybuchowe,

 
 

k) zagrozenia w transporcie wewnatrzzakladowym oraz przy skladowaniu materialow

 

4

Metody likwidacji lub ograniczenia oddzialywania na pracownikow czynnikow szkodliwych dla zdrowia, uciazliwych i niebezpiecznych wystepujacych w procesach pracy

4

5

Nowoczesne rozwiazania techniczno-organizacyjne wplywajace na poprawe bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym:

2

 

- urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,

 
 

- urzadzenia zabezpieczajace,

 
 

- srodki ochrony indywidualnej

 

6

Ustalanie okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy (z uwzglednieniem programow komputerowych)

4 (w tym 2 cwiczen)

7

Analiza przyczyn wybranych wypadkow przy pracy i zwiazana z nimi profilaktyka

2

8

Nowoczesne metody pracy sluzby bhp

2

9

Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

3 (w tym 2 cwiczen)

10

Zasady postepowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrozen (np. pozaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1

11

Problemy ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska naturalnego

2

 

Razem:

minimum 32 (w tym 4 cwiczen)*) Szczegolowy program szkolenia powinien uwzgledniac przepisy dotyczace przemyslu (dzialalnosci), z ktorego wywodza sie uczestnicy szkolenia.

**) W godzinach lekcyjnych trwajacych 45 minut.

VIII. Ramowy program szkolenia okresowego pracownikow administracyjno-biurowych i innych, o ktorych mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporzadzenia

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupelnienie wiedzy i umiejetnosci w szczegolnosci z zakresu:

a) oceny zagrozen zwiazanych z wykonywana praca,

b) metod ochrony przed zagrozeniami dla zdrowia i bezpieczenstwa pracownikow,

c) ksztaltowania warunkow pracy w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

d) postepowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracownikow administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsludze monitorow ekranowych, a takze pracownikow placowek sluzby zdrowia, szkol i innych placowek oswiatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracownikow, ktorych charakter pracy wiaze sie z narazeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciazliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnoscia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Sposob organizacji szkolenia

Szkolenie powinno byc zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samoksztalcenia kierowanego - na podstawie szczegolowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich srodkow dydaktycznych, w szczegolnosci filmow, tablic, folii do wyswietlania informacji.

Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samoksztalcenia kierowanego powinni otrzymac odpowiednie materialy umozliwiajace przyswojenie wiadomosci i umiejetnosci objetych programem szkolenia (np. skrypty, przepisy, zestawy pytan kontrolnych).

4. Ramowy program szkolenia

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1

2

3

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, z uwzglednieniem:

2

 

a) praw i obowiazkow pracownikow i pracodawcow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz odpowiedzialnosci za naruszenie przepisow i zasad bhp,

 
 

b) ochrony pracy kobiet i mlodocianych,

 
 

c) wypadkow przy pracy i chorob zawodowych oraz swiadczen z nimi zwiazanych,

 
 

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracownikow

 

2

Postep w zakresie oceny zagrozen czynnikami wystepujacymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow

2

3

Problemy zwiazane z organizacja stanowisk pracy biurowej, z uwzglednieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposazonych w monitory ekranowe i inne urzadzenia biurowe

2

4

Postepowanie w razie wypadkow i w sytuacjach zagrozen (np. pozaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2

 

Razem:

minimum 8*) W godzinach lekcyjnych trwajacych 45 minut.

Zalacznik nr 2

WZOR KARTY SZKOLENIA WSTEPNEGO


| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.