Tekst ujednolicony po zmianie z 10 pazdziernika 2002 r. Stan prawny na 1 stycznia 2003 roku

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych

Ujednolicony tekst ustawy powstal na podstawie nastepujacych Dziennikow Ustaw:

  • z 1997 r. nr 123, poz. 776; nr 160, poz. 1082,
  • z 1998 r. nr 99, poz. 628; nr 106, poz. 668; nr 137, poz. 887, nr 156, poz. 1019; nr 162, poz. 1118 i poz. 1126,
  • z 1999 r. nr 49, poz. 486; nr 90, poz. 1001; nr 95, poz. 1101; nr 111, poz. 1280,
  • z 2000 r. nr 48, poz. 550; nr 119, poz. 1249,
  • z 2001 r. nr 39, poz. 459; nr 100, poz. 1080, nr 125, poz. 1368; nr 129, poz. 1444; nr 154, poz. 1792 i poz. 1800,
  • z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 i Nr 200, poz. 1679.
W dwoch ostatnich Dz.U. sa ustawy:
  • z 12 wrzesnia 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektorych innych ustaw
  • z 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace

Drobne zmiany, ktore wprowadzaja one do ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych, obowiazuja od 1 stycznia 2003 r. Zaznaczone sa tlusta czcionka.

SPIS ROZDZIALOW

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. Ustawa dotyczy osob, ktorych stan fizyczny, psychiczny lub umyslowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza badz uniemozliwia wypelnianie rol spolecznych, a w szczegolnosci zdolnosci do wykonywania pracy zawodowej, jezeli uzyskaly orzeczenie:

1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekajace do jednego z trzech stopni niepelnosprawnosci okreslonych w art. 3,

2) o calkowitej lub czesciowej niezdolnosci do pracy - na podstawie odrebnych przepisow lub

3) o niepelnosprawnosci przed ukonczeniem 16 roku zycia,

zwanych dalej "osobami niepelnosprawnymi".

Art. 2. Ilekroc w ustawie jest mowa o:

1) najnizszym wynagrodzeniu - oznacza to minimalne wynagrodzenie za prace obowiazujace w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odrebnych przepisow,

2) osobie niepelnosprawnej bezrobotnej lub niepelnosprawnej poszukujacej pracy - oznacza to osobe niepelnosprawna bezrobotna lub niepelnosprawna poszukujaca pracy w rozumieniu przepisow o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu,

3) organizacjach pozarzadowych - oznacza to stowarzyszenia, zwiazki, izby oraz organizacje pracodawcow i pracobiorcow w szczegolnosci dzialajace na rzecz osob niepelnosprawnych, tworzone na podstawie odrebnych przepisow,

4) przecietnym wynagrodzeniu - oznacza to przecietne miesieczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia nastepnego miesiaca po ogloszeniu przez prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118 i z 1999 r. nr 38, poz. 360),

5) uczestnictwie w zyciu spolecznym - oznacza to mozliwosc pelnienia rol spolecznych oraz pokonywania barier, w szczegolnosci psychologicznych, architektonicznych, urbanistycznych, transportowych i w komunikowaniu sie,

6) wskazniku zatrudnienia osob niepelnosprawnych - oznacza to przecietny miesieczny udzial procentowy osob niepelnosprawnych w zatrudnieniu ogolem, w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy.

Rozdzial 2

Orzekanie o niepelnosprawnosci

Art. 3. 1. Ustala sie trzy stopnie niepelnosprawnosci, ktore stosuje sie do realizacji celow okreslonych ustawa:

1) znaczny,

2) umiarkowany,

3) lekki.

2. Orzeczenie ustalajace stopien niepelnosprawnosci stanowi takze podstawe do przyznania ulg i uprawnien na podstawie odrebnych przepisow.

Art. 4. 1. Do znacznego stopnia niepelnosprawnosci zalicza sie osobe majaca naruszona sprawnosc organizmu:

1) niezdolna do podjecia zatrudnienia,

2) zdolna do wykonywania zatrudnienia w zakladzie pracy chronionej albo w zakladzie aktywizacji zawodowej,

wymagajaca niezbednej w celu pelnienia rol spolecznych stalej lub dlugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby w zwiazku ze znacznie ograniczona mozliwoscia samodzielnej egzystencji.

2. Do umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci zalicza sie osobe o naruszonej sprawnosci organizmu zdolna do wykonywania zatrudnienia na stanowisku pracy przystosowanym odpowiednio do potrzeb i mozliwosci wynikajacych z niepelnosprawnosci, wymagajaca w celu pelnienia rol spolecznych czesciowej lub okresowej pomocy innej osoby w zwiazku z ograniczona mozliwoscia samodzielnej egzystencji.

3. Do lekkiego stopnia niepelnosprawnosci zalicza sie osobe o naruszonej sprawnosci organizmu zdolna do wykonywania zatrudnienia, nie wymagajaca pomocy innej osoby w celu pelnienia rol spolecznych.

4. Ograniczona mozliwosc samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawnosci organizmu w stopniu uniemozliwiajacym zaspokajanie, bez pomocy innych osob, podstawowych potrzeb zyciowych, za ktore uwaza sie przede wszystkim samoobsluge, poruszanie sie, komunikacje i komunikowanie sie.

5. Zaliczenie do znacznego stopnia niepelnosprawnosci osoby, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, nie wyklucza mozliwosci podejmowania przez te osobe zatrudnienia, takze poza zakladem pracy chronionej lub zakladem aktywizacji zawodowej.

6. Przepisow ust. 1-5 nie stosuje sie do osob, ktore nie ukonczyly 16 roku zycia.

Art. 4a. 1. Osoby, ktore nie ukonczyly 16 roku zycia, zaliczane sa do osob niepelnosprawnych, jezeli maja naruszona sprawnosc fizyczna lub psychiczna o przewidywanym okresie trwania powyzej 12 miesiecy, z powodu wady wrodzonej, dlugotrwalej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodujaca koniecznosc zapewnienia im calkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb zyciowych w sposob przewyzszajacy wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

2. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, kryteria oceny niepelnosprawnosci u osob w wieku do 16 roku zycia.

Art. 5. Orzeczenie lekarza orzecznika Zakladu Ubezpieczen Spolecznych o:

1) calkowitej niezdolnosci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolnosci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118) traktowane jest na rowni z orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci,

2) calkowitej niezdolnosci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na rowni z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci,

3) czesciowej niezdolnosci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowosci przekwalifikowania, o ktorym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na rowni z orzeczeniem o lekkim stopniu niepelnosprawnosci.

Art. 6. 1. Powoluje sie zespoly orzekajace o niepelnosprawnosci:

1) powiatowe zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnosci - jako pierwsza instancja,

2) wojewodzkie zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnosci - jako druga instancja.

2. Wlasciwosc miejscowa powiatowego i wojewodzkiego zespolu do spraw orzekania o niepelnosprawnosci ustala sie wedlug miejsca stalego pobytu w rozumieniu przepisow o ewidencji ludnosci i dowodach osobistych.

3. Wlasciwosc miejscowa zespolu orzekajacego o niepelnosprawnosci ustala sie wedlug miejsca pobytu w przypadku osob:

1) bezdomnych,

2) przebywajacych poza miejscem stalego pobytu ponad dwa miesiace ze wzgledow zdrowotnych lub rodzinnych,

3) przebywajacych w zakladach karnych i poprawczych,

4) przebywajacych w domach pomocy spolecznej i osrodkach wsparcia w rozumieniu przepisow o pomocy spolecznej.

4. W przypadku osob, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2-4, zespol orzekajacy o niepelnosprawnosci jest obowiazany przeslac zawiadomienie o wydanym orzeczeniu do powiatowego zespolu do spraw orzekania o niepelnosprawnosci wlasciwego zgodnie z ust. 2.

Art. 6a. 1. Starosta w ramach zadan z zakresu administracji rzadowej powoluje i odwoluje powiatowy zespol do spraw orzekania o niepelnosprawnosci, zwany dalej "powiatowym zespolem", po uzyskaniu zgody wojewody oraz przedklada wojewodzie informacje o realizacji zadan.

2. Wojewoda po zasiegnieciu opinii starostow ustala obszar dzialania powiatowego zespolu do spraw orzekania o niepelnosprawnosci, ktory moze obejmowac swoim zasiegiem wiecej niz jeden powiat, oraz siedziby wyjazdowych skladow orzekajacych w powiatach, w ktorych nie powolano powiatowego zespolu.

3. Powiatowy zespol dzialajacy w miescie na prawach powiatu moze byc nazwany "miejskim zespolem do spraw orzekania o niepelnosprawnosci". Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

4. Wojewodzki zespol do spraw orzekania o niepelnosprawnosci, zwany dalej "wojewodzkim zespolem", powoluje i odwoluje wojewoda.

Art. 6b. 1. Powiatowe zespoly orzekaja na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo na wniosek osrodka pomocy spolecznej.

2. Osrodki pomocy spolecznej moga uczestniczyc na prawach strony w sprawach, w ktorych orzekaja powiatowe zespoly.

3. W orzeczeniu powiatowego zespolu, poza ustaleniem niepelnosprawnosci lub stopnia niepelnosprawnosci, powinny byc zawarte wskazania dotyczace w szczegolnosci:

1) odpowiedniego zatrudnienia uwzgledniajacego psychofizyczne mozliwosci danej osoby,

2) szkolenia, w tym specjalistycznego,

3) zatrudnienia w zakladzie aktywnosci zawodowej,

4) uczestnictwa w terapii zajeciowej,

5) koniecznosci zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, srodki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ulatwiajace funkcjonowanie danej osoby,

6) korzystania z systemu srodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie sie korzystanie z uslug socjalnych, opiekunczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych swiadczonych przez siec instytucji pomocy spolecznej, organizacje pozarzadowe oraz inne placowki,

7) koniecznosci stalej lub dlugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby w zwiazku ze znacznie ograniczona mozliwoscia samodzielnej egzystencji,

8) koniecznosci stalego wspoludzialu na co dzien opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

9) spelniania przez osobe niepelnosprawna przeslanek okreslonych w art. 8 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602, nr 123, poz. 779 i nr 160, poz. 1086, z 1998 r. nr 106, poz. 668 i nr 133, poz. 872, z 1999 r. nr 106, poz. 1216, z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 43, poz. 483 i nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. nr 27, poz. 298, nr 106, poz. 1149, nr 110, poz. 1189, nr 111, poz. 1194, nr 123, poz. 1353, nr 125, poz. 1371, nr 129, poz. 1444 i nr 130, poz. 1452).

Art. 6c. 1. Pelnomocnik rzadu do spraw osob niepelnosprawnych sprawuje nadzor nad orzekaniem o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci poprzez:

1) kontrole prawidlowosci i jednolitosci stosowania przepisow, standardow i procedur postepowania w sprawach dotyczacych orzekania o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci,

2) szkolenie zespolow do spraw orzekania o niepelnosprawnosci.

2. Pelnomocnik rzadu do spraw osob niepelnosprawnych w wyniku stwierdzonych w postepowaniu kontrolnym nieprawidlowosci moze wnosic:

1) do organu, ktory powolal zespol do spraw orzekania o niepelnosprawnosci, o odwolanie czlonkow zespolu odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidlowosci,

2) do wojewody o cofniecie zgody na powolanie powiatowego zespolu do spraw orzekania o niepelnosprawnosci i ustalenie siedzib wyjazdowych skladow orzekajacych.

3. Wojewoda pelni bezposredni nadzor nad powiatowymi zespolami poprzez:

1) kontrole prawidlowosci i jednolitosci stosowania standardow postepowania w sprawach dotyczacych orzekania o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci,

2) analize sporzadzanych informacji zbiorczych o realizacji zadan powiatowych zespolow.

4. Wydatki zwiazane z tworzeniem i dzialalnoscia zespolow, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1, sa pokrywane z budzetu panstwa.

5. Od orzeczenia wojewodzkiego zespolu przysluguje odwolanie do sadu pracy i ubezpieczen spolecznych w terminie 30 dni od dnia doreczenia orzeczenia. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem wojewodzkiego zespolu, ktory orzeczenie wydal. Jezeli wojewodzki zespol uzna, ze odwolanie zasluguje w calosci na uwzglednienie, wydaje orzeczenie, w ktorym uchyla lub zmienia zaskarzone orzeczenie. Postepowanie w sprawach odwolan jest wolne od kosztow i oplat sadowych.

6. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe zasady orzekania o stopniu niepelnosprawnosci, uwzgledniajac w szczegolnosci tryb postepowania przy orzekaniu oraz sklad i sposob powolywania i odwolywania czlonkow, a takze sposob dzialania zespolow orzekajacych o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci,

2) rodzaj i zakres wymaganych kwalifikacji czlonkow zespolow orzekajacych oraz tryb postepowania przy wydawaniu zaswiadczen uprawniajacych do orzekania o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci, uwzgledniajac w szczegolnosci koniecznosc zapewnienia specjalistycznych kwalifikacji odpowiednich do zakresu orzekania,

3) minima programowe dla szkolen specjalistow powolywanych do zespolow orzekajacych oraz sposob wyboru osrodkow szkoleniowych upowaznionych do prowadzenia szkolen, kierujac sie koniecznoscia zapewnienia wlasciwego poziomu ksztalcenia, w tym odpowiedniego poziomu wiedzy specjalistycznej,

4) standardy w zakresie kwalifikowania i postepowania dotyczacego orzekania o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci,

5) wzory i terminy skladania informacji, o ktorych mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6c ust. 3 pkt 2,

6) wzor legitymacji dokumentujacej niepelnosprawnosc oraz organy uprawnione do jej wystawiania, kierujac sie koniecznoscia zapewnienia jednolitosci wydawanych legitymacji.

7. W przypadku gdy osoba niepelnosprawna posiada prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem, zespol orzekajacy o niepelnosprawnosci zawiadamia o wydaniu orzeczenia organ wlasciwy w sprawach wydawania uprawnien do kierowania pojazdami.

Rozdzial 3

Rehabilitacja osob niepelnosprawnych

Art. 7. 1. Rehabilitacja osob niepelnosprawnych oznacza zespol dzialan, w szczegolnosci organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i spolecznych, zmierzajacych do osiagniecia, przy aktywnym uczestnictwie tych osob, mozliwie najwyzszego poziomu ich funkcjonowania, jakosci zycia i integracji spolecznej.

2. Rehabilitacja lecznicza osob niepelnosprawnych odbywa sie na podstawie odrebnych przepisow.

Art. 8. 1. Rehabilitacja zawodowa ma na celu ulatwienie osobie niepelnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umozliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i posrednictwa pracy.

2. Do realizacji celu, o ktorym mowa w ust. 1, niezbedne jest:

1) dokonanie oceny zdolnosci do pracy, w szczegolnosci przez:

a) przeprowadzenie badan lekarskich i psychologicznych umozliwiajacych okreslenie sprawnosci fizycznej, psychicznej i umyslowej do wykonywania zawodu oraz ocene mozliwosci zwiekszenia tej sprawnosci,

b) ustalenie kwalifikacji, doswiadczen zawodowych, uzdolnien i zainteresowan,

2) prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzgledniajacego ocene zdolnosci do pracy oraz umozliwiajacego wybor odpowiedniego zawodu i szkolenia,

3) przygotowanie zawodowe z uwzglednieniem perspektyw zatrudnienia,

4) dobor odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposazenie,

5) okreslenie srodkow technicznych umozliwiajacych lub ulatwiajacych wykonywanie pracy, a w razie potrzeby - przedmiotow ortopedycznych, srodkow pomocniczych, sprzetu rehabilitacyjnego itp.

Art. 9. 1. Rehabilitacja spoleczna ma na celu umozliwianie osobom niepelnosprawnym uczestnictwa w zyciu spolecznym.

2. Rehabilitacja spoleczna realizowana jest przede wszystkim przez:

1) wyrabianie zaradnosci osobistej i pobudzanie aktywnosci spolecznej osoby niepelnosprawnej,

2) wyrabianie umiejetnosci samodzielnego wypelniania rol spolecznych,

3) likwidacje barier, w szczegolnosci architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu sie i dostepie do informacji,

4) ksztaltowanie w spoleczenstwie wlasciwych postaw i zachowan sprzyjajacych integracji z osobami niepelnosprawnymi.

Art. 10. 1. Do podstawowych form rehabilitacji spolecznej zalicza sie zwlaszcza uczestnictwo w:

1) warsztatach terapii zajeciowej,

2) turnusach rehabilitacyjnych,

3) zespolach cwiczen fizycznych usprawniajacych psychoruchowo, rekreacyjnych i sportowych oraz innych zespolach aktywnosci spolecznej, zgodnie z potrzebami osob niepelnosprawnych.

2. Warsztat terapii zajeciowej oznacza wyodrebniona organizacyjnie i finansowo placowke, stwarzajaca osobom niepelnosprawnym z uposledzeniem uniemozliwiajacym aktualnie podjecie pracy mozliwosc udzialu w rehabilitacji spolecznej i zawodowej przez terapie zajeciowa.

3. Turnus rehabilitacyjny oznacza forme aktywnej rehabilitacji, polaczona z elementami wypoczynku, majaca na celu przede wszystkim ogolna poprawe sprawnosci, wyrobienie zaradnosci, pobudzanie i rozwijanie zainteresowan osob niepelnosprawnych.

4. Warsztaty terapii zajeciowej oraz turnusy rehabilitacyjne moga byc organizowane przez pracodawcow prowadzacych zaklady pracy chronionej lub przez inne jednostki organizacyjne.

5. Osoby niepelnosprawne kierowane sa do uczestnictwa:

1) w warsztacie terapii zajeciowej - zgodnie z orzeczeniem, o ktorym mowa w art. 6 ust. 6 pkt 6,

2) w turnusie rehabilitacyjnym - na wniosek lekarza.

6. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego, w porozumieniu z ministrem zdrowia i opieki spolecznej, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady tworzenia, dzialania i finansowania warsztatow terapii zajeciowej.

Rozdzial 4

Uprawnienia osob niepelnosprawnych

Art. 11. Osoba niepelnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzedzie pracy jako bezrobotna lub poszukujaca pracy i nie pozostajaca w zatrudnieniu ma prawo korzystac ze szkolenia na zasadach okreslonych w ustawie.

Art. 12. 1. Osoba niepelnosprawna, o ktorej mowa w art. 11, moze otrzymac pozyczke na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej albo rolniczej.

2. Starosta udziela pozyczki, ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych, do wysokosci trzydziestokrotnego przecietnego wynagrodzenia.

3. Starosta zawiera z pozyczkobiorca umowe ustalajaca warunki udzielenia i splaty pozyczki oraz wysokosc stopy oprocentowania.

4. Starosta umarza pozyczke, na wniosek pozyczkobiorcy, do wysokosci 50 proc., pod warunkiem prowadzenia dzialalnosci gospodarczej albo rolniczej przez okres co najmniej 24 miesiecy oraz po spelnieniu pozostalych warunkow umowy.

5. W przypadku szczegolnie uzasadnionym trudna sytuacja materialna lub losowa dluznika, marszalek wojewodztwa, na wniosek tego dluznika, moze - po zasiegnieciu opinii starosty - odroczyc termin splaty pozyczki albo umorzyc jej splate w czesci lub w calosci, jezeli pozyczka stala sie wymagalna.

6. Od decyzji marszalka wojewodztwa przysluguje odwolanie do prezesa Zarzadu Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych.

7. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady udzielania, oprocentowania, splaty i umarzania pozyczek.

Art. 13. 1. Osoba niepelnosprawna prowadzaca dzialalnosc gospodarcza albo wlasne lub dzierzawione gospodarstwo rolne moze otrzymac, ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych, dofinansowanie do wysokosci 50 proc. oprocentowania kredytu bankowego zaciagnietego na kontynuowanie tej dzialalnosci, jezeli:

1) nie korzystala z pozyczki, o ktorej mowa w art. 12 ust. 1, lub

2) taka pozyczka zostala splacona albo w calosci umorzona.

2. Dofinansowanie nastepuje na podstawie umowy zawartej przez staroste z osoba, o ktorej mowa w ust. 1.

Art. 14. 1. Osobie zatrudnionej, ktora w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utracila zdolnosc do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiazany wydzielic lub zorganizowac odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie pozniej niz w okresie trzech miesiecy od daty zgloszenia przez te osobe gotowosci przystapienia do pracy. Zgloszenie gotowosci przystapienia do pracy powinno nastapic w ciagu miesiaca od dnia uznania za osobe niepelnosprawna.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie, gdy wylaczna przyczyna wypadku przy pracy bylo naruszenie przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzezwosci - udowodnione przez pracodawce.

Art. 15. 1. Czas pracy osoby niepelnosprawnej nie moze przekraczac 8 godzin na dobe i 40 godzin tygodniowo.

2. Czas pracy osoby niepelnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci nie moze przekraczac 7 godzin na dobe i 35 godzin tygodniowo.

3. Osoba niepelnosprawna nie moze byc zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

4. Wymiar czasu pracy ustalony zgodnie z ust. 1 lub 2 obowiazuje od dnia nastepujacego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepelnosprawnosci.

Art. 16. 1. Przepisow art. 15 nie stosuje sie:

1) do osob zatrudnionych przy pilnowaniu oraz

2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzajacy badania profilaktyczne pracownikow lub w razie jego braku lekarz sprawujacy opieke nad ta osoba wyrazi na to zgode.

2. Koszty badan, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca.

Art. 17. Osoba niepelnosprawna ma prawo do przerwy w pracy na gimnastyke usprawniajaca lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 30 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Art. 18. 1. Stosowanie norm czasu pracy, o ktorych mowa w art. 15, nie powoduje obnizenia wysokosci wynagrodzenia wyplacanego w stalej miesiecznej wysokosci.

2. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadajace osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejsciu na normy czasu pracy, o ktorych mowa w art. 15, ulegaja podwyzszeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

Art. 19. 1. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci przysluguje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepelnosprawnosci.

2. Urlop, o ktorym mowa w ust. 1, nie przysluguje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczajacym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrebnych przepisow.

3. Jezeli wymiar urlopu dodatkowego, o ktorym mowa w ust. 2, jest nizszy niz 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysluguje urlop dodatkowy okreslony w ust. 1.

Art. 20. 1. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

1) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie czesciej niz raz w roku, z zastrzezeniem art. 10 ust. 5 pkt 2,

2) w celu wykonania badan specjalistycznych, zabiegow leczniczych lub usprawniajacych, a takze w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jezeli czynnosci te nie moga byc wykonane poza godzinami pracy.

2. Wynagrodzenie za czas zwolnien od pracy, o ktorych mowa w ust. 1, oblicza sie jak ekwiwalent pieniezny za urlop wypoczynkowy.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje sie przepisow art. 19 ust. 1.

4. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady udzielania zwolnien od pracy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.

Rozdzial 5

Szczegolne obowiazki i uprawnienia pracodawcow w zwiazku z zatrudnianiem osob niepelnosprawnych

Art. 21. 1. Pracodawca zatrudniajacy co najmniej 25 pracownikow w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy jest obowiazany, z zastrzezeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywac miesiecznych wplat na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych, w wysokosci kwoty stanowiacej iloczyn 40,65 proc. przecietnego wynagrodzenia i liczby pracownikow odpowiadajacej roznicy miedzy zatrudnieniem zapewniajacym osiagniecie wskaznika zatrudnienia osob niepelnosprawnych w wysokosci 6 proc. a rzeczywistym zatrudnieniem osob niepelnosprawnych.

2. Z wplat, o ktorych mowa w ust. 1, zwolnieni sa pracodawcy, u ktorych wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc.

2a. Dla panstwowych i samorzadowych jednostek organizacyjnych bedacych jednostkami budzetowymi, zakladami budzetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych zajmujacych sie statutowo ochrona dobr kultury uznanych za pomnik historii wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2, wynosi 2 proc.

2b. Dla panstwowych i niepanstwowych szkol wyzszych, wyzszych szkol zawodowych, publicznych i niepublicznych szkol, zakladow ksztalcenia nauczycieli oraz placowek opiekunczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2, wynosi 0,5 proc. w roku 2000, 1 proc. w latach 2001-2004 i 2 proc. w roku 2005 oraz w latach nastepnych.

2c. Wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w jednostkach, o ktorych mowa w ust. 2b, oblicza sie jako sume wskaznika zatrudnienia osob niepelnosprawnych i podwojonego wskaznika wychowankow, uczniow, studentow lub sluchaczy bedacych osobami niepelnosprawnymi i uczacych sie lub studiujacych w ramach ogolnie obowiazujacych w danej jednostce regulaminow nauczania lub studiowania.

2d. Wskaznik wychowankow, uczniow, studentow lub sluchaczy niepelnosprawnych, o ktorym mowa w ust. 2c - oznacza ich udzial procentowy w liczbie ogolem odpowiednio: wychowankow, uczniow, studentow lub sluchaczy, wedlug stanu w roku ubieglym.

2e. Z wplat, o ktorych mowa w ust. 1, zwolnione sa publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne nie dzialajace w celu osiagniecia zysku, ktorych wylacznym przedmiotem prowadzonej dzialalnosci jest rehabilitacja spoleczna i lecznicza, edukacja osob niepelnosprawnych lub opieka nad osobami niepelnosprawnymi.

2f. Pracodawcy osiagajacy wskazniki zatrudnienia osob niepelnosprawnych, o ktorych mowa w ust. 2, 2a i 2b, oraz jednostki organizacyjne, o ktorych mowa w ust. 2e, skladaja Zarzadowi Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych informacje miesieczne i roczne odpowiednio o zatrudnieniu osob niepelnosprawnych, o zatrudnieniu i ksztalceniu osob niepelnosprawnych lub o dzialalnosci na rzecz osob niepelnosprawnych wedlug wzoru ustalonego, w drodze rozporzadzenia, przez ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego. Informacja miesieczna skladana jest w terminie do dnia 20 miesiaca nastepujacego po miesiacu, ktorego dotyczy informacja, a informacja roczna - do 20 stycznia za rok poprzedni.

2g. Pracodawcy, o ktorych mowa w ust. 2a i 2b, nie osiagajacy wskaznikow zatrudnienia osob niepelnosprawnych wymienionych w ust. 2a i 2b, dokonuja wplat na zasadach okreslonych w art. 49.

3. Z wplat, o ktorych mowa w ust. 1, zwolnieni sa pracodawcy prowadzacy zaklady pracy bedace w likwidacji albo co do ktorych ogloszono upadlosc.

4. Wskaznik, o ktorym mowa w ust. 2, moze zostac obnizony w razie zatrudnienia osob niepelnosprawnych ze schorzeniami szczegolnie utrudniajacymi wykonywanie pracy.

5. Do liczby pracownikow, o ktorej mowa w ust. 1, nie wlicza sie - jezeli nie sa to osoby niepelnosprawne - osob zatrudnionych:

1) na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego,

2) przebywajacych na urlopach wychowawczych,

3) nie swiadczacych pracy w zwiazku z odbywaniem zasadniczej lub zastepczej sluzby wojskowej,

4) bedacych uczestnikami Ochotniczych Hufcow Pracy,

5) nie swiadczacych pracy w zwiazku z uzyskaniem swiadczenia rehabilitacyjnego,

6) przebywajacych na urlopach bezplatnych, ktorych obowiazek udzielenia okreslaja odrebne ustawy.

6. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) placowek dyplomatycznych i urzedow konsularnych,

2) przedstawicielstw i misji zagranicznych.

7. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego, w porozumieniu z ministrem zdrowia i opieki spolecznej, okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje schorzen uzasadniajacych obnizenie wskaznika, o ktorym mowa w ust. 2, oraz sposob jego obnizania.

Art. 22. 1. Wplaty, o ktorych mowa w art. 21, ulegaja obnizeniu o kwoty - pomniejszonych o nalezne od pracownikow skladki na ubezpieczenia spoleczne - wynagrodzen pracownikow niepelnosprawnych zakladow pracy chronionej lub zakladow aktywnosci zawodowej, z tytulu realizacji przez te zaklady okreslonej produkcji lub uslugi na rzecz pracodawcy obowiazanego do dokonywania wplaty. Warunkiem obnizenia wplaty jest uregulowanie przez tego pracodawce naleznosci za zrealizowana produkcje lub uslugi.

2. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady obnizenia wplat, o ktorych mowa w ust. 1.

Art. 23. Jezeli pracodawca nie wydzieli lub nie zorganizuje w przepisanym terminie stanowiska pracy dla osoby, o ktorej mowa w art. 14, obowiazany jest dokonac, w dniu rozwiazania stosunku pracy z ta osoba, wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych w wysokosci pietnastokrotnego przecietnego wynagrodzenia za pracownika.

Art. 24. skreslony.

Art. 25. 1. Skladki na ubezpieczenia spoleczne osob niepelnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci, zatrudnionych u pracodawcy zatrudniajacego mniej niz 25 osob, w przeliczeniu na pelny etat, oraz niepelnosprawnych zatrudnionych w zakladach pracy chronionej i zakladach aktywizacji zawodowej, nalicza sie na zasadach okreslonych w ustawie z 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887), z zastrzezeniem ust. 2 i 3.

2. W zakladach pracy zatrudniajacych mniej niz 25 osob, w stosunku do zatrudnionych osob niepelnosprawnych, zaliczonych do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci:

1) czesc wynagrodzenia odpowiadajaca skladce naleznej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne finansuje Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych,

2) czesc kosztow osobowych pracodawcy, odpowiadajaca naleznej skladce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy, finansuje budzet panstwa.

3. W zakladach pracy chronionej i zakladach aktywizacji zawodowej w stosunku do zatrudnionych osob niepelnosprawnych:

1) czesc wynagrodzenia, odpowiadajaca naleznej skladce pracownika na ubezpieczenia emerytalne i chorobowe, finansuje Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych,

2) czesc kosztow osobowych pracodawcy, odpowiadajaca naleznej skladce na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracodawcy, finansuje budzet panstwa, a w czesci odpowiadajacej naleznej skladce na ubezpieczenie wypadkowe finansuje Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych.

4. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych powiadamia zaklady, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, o przekazaniu czesci wynagrodzenia pracownika odpowiadajacej naleznej skladce na ubezpieczenia spoleczne, finansowanej przez Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych, w terminie 7 dni od daty otrzymania.

5. Przez osoby zatrudnione, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, rozumie sie pracownikow oraz osoby wykonujace prace nakladcza.

6. Szczegolowe zasady i tryb rozliczania skladek na ubezpieczenia spoleczne, z uwzglednieniem dotacji Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych i budzetu panstwa, okresli, w drodze rozporzadzenia, minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego.

7. Roznica miedzy skladka na ubezpieczenia spoleczne, potracana osobie niepelnosprawnej pracujacej w zakladach pracy, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, a czescia skladki na ubezpieczenia spoleczne odprowadzona do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych pozostaje w tych zakladach pracy.

Art. 26. 1. Pracodawca, ktory zatrudni przez okres co najmniej 54 miesiecy osoby niepelnosprawne bezrobotne lub poszukujace pracy i nie pozostajace w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez powiatowy urzad pracy, moze otrzymac ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych zwrot kosztow:

1) do wysokosci dwudziestopieciokrotnego przecietnego wynagrodzenia za kazde stanowisko pracy, poniesionych w zwiazku z:

a) organizacja nowych stanowisk pracy dla osob niepelnosprawnych zdolnych do pracy lub

b) przystosowaniem istniejacych stanowisk pracy do potrzeb osob niepelnosprawnych,

2) ponad wysokosc dwudziestopieciokrotnego przecietnego wynagrodzenia, jednak nie wiecej niz czterdziestokrotne wynagrodzenie za kazde stanowisko pracy, w przypadku zatrudnienia osob, ktore zaliczono do znacznego stopnia niepelnosprawnosci,

3) wynagrodzenia osob niepelnosprawnych za okres 18 miesiecy,

4) skladek naleznych od pracodawcy na ubezpieczenia spoleczne od wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 3.

1a. Zwrot kosztow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, nie obejmuje wynagrodzenia pracownika oraz kosztow pracodawcy w czesci finansowanej przez budzet panstwa lub Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych w trybie art. 25 ust. 2 i 3.

2. Zwrotu kosztow, o ktorych mowa w ust. 1, dokonuje starosta na warunkach i w wysokosci okreslonych umowa zawarta z pracodawca, z tym ze:

1) zwrotowi nie podlegaja koszty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, poniesione przez pracodawce przed data podpisania umowy,

2) zwrot kosztow okreslonych w ust. 1 pkt 3 i 4 nastepuje co drugi miesiac w okresie 36 miesiecy od dnia zatrudnienia osoby niepelnosprawnej na stanowisku pracy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

2a. Umowy z pracodawca, ktorym jest starosta, zawiera prezes Zarzadu Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych.

3. Warunkiem zwrotu kosztow, o ktorych mowa w ust. 1, jest uzyskanie pozytywnej opinii Panstwowej Inspekcji Pracy o utworzonym stanowisku pracy, wydanej na wniosek starosty.

4. Jezeli okres zatrudnienia osoby niepelnosprawnej jest krotszy niz 54 miesiace, pracodawca zwraca Panstwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych srodki, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

5. Zwrot, o ktorym mowa w ust. 4, powinien nastapic w ciagu 3 miesiecy od dnia rozwiazania stosunku pracy z osoba niepelnosprawna.

6. Pracodawca jest zwolniony z obowiazku zwrotu srodkow, o ktorych mowa w ust. 4, jezeli zatrudni, w terminie 3 miesiecy od dnia rozwiazania stosunku pracy z osoba niepelnosprawna, inna osobe niepelnosprawna skierowana do pracy przez powiatowy urzad pracy.

7. Przepis ust. 6 stosuje sie rowniez w przypadku niemoznosci skierowania przez powiatowy urzad pracy, przez okres 3 miesiecy, innej osoby niepelnosprawnej.

Art. 27. 1. Pracodawca zatrudniajacy do 24 pracownikow w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy moze otrzymac ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych zwrot kosztow:

1) wynagrodzenia zatrudnionych osob niepelnosprawnych w wysokosci 50 proc. najnizszego wynagrodzenia - przez okres 24 miesiecy platnych za co drugi miesiac,

2) skladek naleznych od pracodawcy na ubezpieczenia spoleczne od wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1,

za kazda zatrudniona osobe niepelnosprawna zaliczona do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci, skierowana przez powiatowy urzad pracy.

1a. Zwrot kosztow wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, ulega zmniejszeniu o czesc wynagrodzenia finansowana przez Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych w trybie art. 25 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1.

1b. Zwrot kosztow pracodawcy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, nie obejmuje kosztow w czesci finansowanej przez budzet panstwa lub Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych w trybie art. 25 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2.

2. Zwrotu kosztow, o ktorych mowa w ust. 1, dokonuje starosta na podstawie umowy zawartej z pracodawca.

3. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb i szczegolowe zasady postepowania w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 oraz art. 26.

Rozdzial 6

Zaklady pracy chronionej i zaklady aktywnosci zawodowej

Art. 28. 1. Pracodawca prowadzacy dzialalnosc gospodarcza przez okres co najmniej 12 miesiecy, zatrudniajacy nie mniej niz 20 pracownikow w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy i osiagajacy wskazniki zatrudnienia osob niepelnosprawnych, o ktorych mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 6 miesiecy, uzyskuje status pracodawcy prowadzacego zaklad pracy chronionej, jezeli:

1) wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych wynosi:

a) co najmniej 40 proc., a w tym co najmniej 10 proc. ogolu zatrudnionych stanowia osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci, albo

b) co najmniej 30 proc. niewidomych lub psychicznie chorych, albo uposledzonych umyslowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci,

2) obiekty i pomieszczenia uzytkowane przez zaklad pracy:

a) odpowiadaja przepisom i zasadom bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) uwzgledniaja potrzeby osob niepelnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczen higieniczno-sanitarnych i ciagow komunikacyjnych oraz spelniaja wymagania dostepnosci do nich,

a takze

3) jest zapewniona dorazna i specjalistyczna opieka lekarska, poradnictwo i uslugi rehabilitacyjne,

4) wystapi z wnioskiem o przyznanie statusu pracodawcy prowadzacego zaklad pracy chronionej.

2. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, stwierdza na wniosek pracodawcy Panstwowa Inspekcja Pracy, z wyjatkiem okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b) w stosunku do osob zatrudnionych w dozorze i ochronie mienia.

3. Do pracownikow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza sie takze osoby niepelnosprawne wykonujace prace nakladcza.

Art. 29. 1. Powiat, gmina oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja spoleczna, ktorej statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i spoleczna osob niepelnosprawnych, moze utworzyc wyodrebniona organizacyjnie i finansowo jednostke i uzyskac dla tej jednostki status zakladu aktywnosci zawodowej, jezeli:

1) posiada ona wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepelnosprawnosci okreslony zgodnie z ust. 2,

2) spelnia ona warunki, o ktorych mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3,

3) przeznacza uzyskane dochody na cele okreslone zgodnie z ust. 4,

4) uzyska pozytywna opinie marszalka wojewodztwa.

2. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, stosunek osob niepelnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepelnosprawnosci do innych pracownikow, wymagany w zakladzie aktywnosci zawodowej, w zaleznosci od rodzaju prowadzonej dzialalnosci.

3. Koszty utworzenia i dzialalnosci zakladu aktywnosci zawodowej moga byc finansowane ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych. Zaklady te nie moga prowadzic dzialalnosci polegajacej na wytwarzaniu wyrobow przemyslu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a takze pozostalych wyrobow alkoholowych o zawartosci alkoholu powyzej 1,5 proc. oraz wyrobow z metali szlachetnych albo z udzialem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

4. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady, tryb i warunki tworzenia, finansowania i dzialania zakladow aktywnosci zawodowej, w tym czasu pracy i rehabilitacji osob zaliczonych do znacznego stopnia niepelnosprawnosci, zasady tworzenia i wykorzystywania zakladowego funduszu aktywnosci, o ktorym mowa w art. 31 ust. 4, a takze cele, na ktore moga byc przeznaczone dochody z dzialalnosci zakladu aktywnosci zawodowej.

Art. 30. 1. Decyzje w sprawie przyznania statusu zakladu pracy chronionej lub zakladu aktywnosci zawodowej wydaje wojewoda. Decyzje te wydaje sie na okres 3 lat.

2. Wojewoda moze, w drodze decyzji, zwolnic na czas okreslony, nie dluzej jednak niz na szesc miesiecy, prowadzacego zaklad pracy chronionej od spelnienia warunku, o ktorym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a), jezeli:

1) zatrudnia co najmniej 60 proc. osob niepelnosprawnych oraz

2) wlasciwy powiatowy urzad pracy nie moze skierowac wymaganej liczby osob niepelnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci, posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub nadajacych sie do przekwalifikowania.

3. Wojewoda podejmuje decyzje stwierdzajaca utrate przyznanego statusu zakladu pracy chronionej lub zakladu aktywnosci zawodowej w razie niespelniania warunkow i obowiazkow, o ktorych mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3.

4. Prowadzacy zaklad pracy chronionej lub zaklad aktywnosci zawodowej jest obowiazany:

1) poinformowac wojewode o kazdej zmianie dotyczacej spelnienia warunkow i realizacji obowiazkow, o ktorych mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3, w terminie 14 dni od daty tej zmiany,

2) przedstawiac wojewodzie polroczne informacje, dotyczace spelniania tych warunkow.

5. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor informacji, o ktorej mowa w ust. 4, oraz sposob jej przedstawienia.

Art. 31. 1. Prowadzacy zaklad pracy chronionej lub zaklad aktywnosci zawodowej jest zwolniony w stosunku do tego zakladu, z zastrzezeniem ust. 2:

1) z podatkow,

2) z wplat do urzedu skarbowego naleznosci z tytulu podatku od towarow i uslug, z uwzglednieniem zasad okreslonych w odrebnych przepisach,

3) z oplat, z wyjatkiem oplaty skarbowej.

2. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) podatku od gier,

2) podatku akcyzowego,

3) cla,

4) podatkow dochodowych.

3. Prowadzacy zaklad pracy chronionej przekazuje srodki uzyskane:

1) z tytulu zwolnien, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, na:

a) Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych, w wysokosci 10 proc. z zastrzezeniem ust. 3a,

b) zakladowy fundusz rehabilitacji osob niepelnosprawnych, w wysokosci 90 proc.,

2) z tytulu zwolnien, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych, pomniejszone o kwote stanowiaca iloczyn liczby osob niepelnosprawnych zatrudnionych w zakladzie pracy chronionej w przeliczeniu na pelny wymiar czasu pracy oraz trzykrotnosci najnizszego wynagrodzenia.

3a. Prowadzacy zaklad pracy chronionej moze uzyskac zwolnienie z wplat na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych w trybie okreslonym w art. 49 rowniez w przypadku, gdy srodki zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych nie wystarczaja na sfinansowanie skladki, o ktorej mowa w art. 25 ust. 3 pkt 2.

4. Prowadzacy zaklad aktywnosci zawodowej przekazuje srodki uzyskane z tytulu zwolnien, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wplywy z dochodu zwiazanego z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej na zakladowy fundusz aktywnosci.

5. skreslony

Art. 32. Prowadzacy zaklad pracy chronionej moze uzyskac, dla tego zakladu, ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych w szczegolnosci:

1) dofinansowanie w wysokosci do 50 proc. oprocentowania zaciagnietych kredytow bankowych,

2) pozyczke na cele inwestycyjne, modernizacje lub na restrukturyzacje zakladu - z mozliwoscia jej umorzenia, w wysokosci do 50 proc.,

3) dofinansowanie lub refundacje wynagrodzen osob niepelnosprawnych, u ktorych stwierdzono chorobe psychiczna, uposledzenie umyslowe lub epilepsje, w wysokosci 75 proc. najnizszego wynagrodzenia,

4) zwrot kosztow za szkolenie zatrudnionych osob niepelnosprawnych w zwiazku z koniecznoscia zmiany profilu produkcji,

5) dofinansowanie, w celu ochrony istniejacych w zakladzie miejsc pracy,

6) subwencje w zwiazku z zatrudnianiem osob niepelnosprawnych.

Art. 33. 1. Prowadzacy zaklad pracy chronionej tworzy zakladowy fundusz rehabilitacji osob niepelnosprawnych, zwany dalej "funduszem rehabilitacji".

2. Dochodami funduszu rehabilitacji sa w szczegolnosci:

1) srodki, o ktorych mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b),

2) dotacje i subwencje,

3) wplywy z zapisow i darowizn.

3. Pracodawca prowadzacy zaklad pracy chronionej obowiazany jest do prowadzenia:

1) ewidencji dochodow i wydatkow tego funduszu,

2) rachunku bankowego dla wyodrebnionych srodkow z zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych w wysokosci 10 proc. z przeznaczeniem na pomoc indywidualna dla niepelnosprawnych pracownikow.

4. Srodki funduszu rehabilitacji przeznaczane sa na finansowanie rehabilitacji zawodowej, spolecznej i leczniczej oraz ubezpieczenie osob niepelnosprawnych, zgodnie z zakladowym regulaminem wykorzystania tych srodkow.

5. Pracodawcy prowadzacy zaklad pracy chronionej moga gromadzic do 10 proc. srodkow funduszu rehabilitacji na realizacje wspolnych zadan zgodnych z ustawa.

6. Kontrola prawidlowosci realizacji przepisow ust. 1-4 wykonywana jest przez wlasciwe terenowo urzedy skarbowe.

7. W razie likwidacji, upadlosci albo wykreslenia z ewidencji dzialalnosci gospodarczej prowadzonego przez pracodawce zakladu pracy chronionej lub utraty statusu zakladu pracy chronionej, nie wykorzystane srodki funduszu rehabilitacji podlegaja niezwlocznie przekazaniu do Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych.

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje sie w przypadku, gdy likwidacja zakladu nastepuje w zwiazku z przejeciem zakladu przez inny zaklad pracy chronionej lub w wyniku polaczenia z takim zakladem, a nie wykorzystane srodki funduszu podlegaja przekazaniu w terminie do 3 miesiecy na fundusz rehabilitacji zakladu przejmujacego zaklad likwidowany.

9. Dysponentem funduszu rehabilitacji lub zakladowego funduszu aktywnosci jest pracodawca.

10. Prowadzacy zaklad pracy chronionej moze udzielac, ze srodkow funduszu rehabilitacji, pomocy nie pracujacym osobom niepelnosprawnym bylym pracownikom tego zakladu, na cele zwiazane z rehabilitacja lecznicza i spoleczna.

11. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego, w porozumieniu z ministrami finansow oraz zdrowia i opieki spolecznej, okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje wydatkow, szczegolowe zasady wykorzystania srodkow zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych oraz tryb ustalania zakladowego regulaminu wykorzystania tych srodkow, a takze wysokosc i zasady udzielania pomocy nie pracujacym osobom niepelnosprawnym bylym pracownikom zakladu pracy chronionej.

Rozdzial 7

Zadania i organizacja sluzb dzialajacych na rzecz osob niepelnosprawnych

Art. 34. 1. Zadania wynikajace z ustawy koordynuje sekretarz stanu, pelnomocnik do spraw osob niepelnosprawnych w ministerstwie ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego, zwany dalej "pelnomocnikiem".

1a. Zadania wynikajace z ustawy realizuja wlasciwe organy administracji rzadowej i organy jednostek samorzadu terytorialnego.

2. Pelnomocnika powoluje i odwoluje prezes Rady Ministrow, na wniosek ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego.

3. Do zadan pelnomocnika nalezy w szczegolnosci:

1) opracowywanie projektow programow rzadowych dotyczacych poprawy warunkow zycia spolecznego i zawodowego osob niepelnosprawnych oraz koordynacja dzialan z nich wynikajacych,

2) okreslanie kierunkowych zalozen polityki zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych,

3) ustalanie zalozen do rocznych planow rzeczowo-finansowych dotyczacych realizacji zadan wynikajacych z ustawy,

4) koordynowanie i podejmowanie decyzji w sprawach wynikajacych z niniejszej ustawy, nie zastrzezonych dla innych organow,

5) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacja zadan, o ktorych mowa w ustawie,

6) inicjowanie i koordynowanie dzialan zmierzajacych do ograniczania skutkow niepelnosprawnosci i barier utrudniajacych osobom niepelnosprawnym funkcjonowanie w spoleczenstwie,

7) opracowywanie albo opiniowanie projektow aktow normatywnych dotyczacych zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunkow zycia osob niepelnosprawnych,

8) wspolpraca z organizacjami pozarzadowymi i fundacjami dzialajacymi na rzecz osob niepelnosprawnych.

4. Pelnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pelnomocnika do Spraw Osob Niepelnosprawnych, ktore stanowi wyodrebniona komorke organizacyjna w ministerstwie ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego.

Art. 35. 1. Do zadan samorzadu wojewodztwa realizowanych w ramach ustawy nalezy w szczegolnosci:

1) opracowywanie wojewodzkich programow dotyczacych poprawy warunkow zycia spolecznego i zawodowego osob niepelnosprawnych,

2) opracowywanie wojewodzkich programow pomocy w realizacji zadan na rzecz zatrudniania osob niepelnosprawnych.

2. Do zadan zarzadu wojewodztwa nalezy w szczegolnosci:

1) opracowywanie i przedstawianie pelnomocnikowi planow zadan oraz informacji z prowadzonej dzialalnosci,

2) wspolpraca z instytucjami administracji rzadowej oraz powiatami i gminami w realizacji wlasciwych zadan wynikajacych z ustawy,

3) wspolpraca z organizacjami pozarzadowymi i fundacjami dzialajacymi na rzecz osob niepelnosprawnych.

Art. 35a. 1. Do zadan powiatu nalezy:

1) opracowywanie, zgodnych ze strategia rozwoju wojewodztwa, projektow powiatowych programow dzialan na rzecz osob niepelnosprawnych w zakresie:

a) rehabilitacji spolecznej,

b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,

c) przestrzegania praw osob niepelnosprawnych,

2) wspolpraca z instytucjami administracji rzadowej i samorzadowej w opracowywaniu i realizacji programow, o ktorych mowa w pkt 1,

3) udostepnianie na potrzeby pelnomocnika i samorzadu wojewodztwa oraz przekazywanie wlasciwemu wojewodzie uchwalonych przez rade powiatu programow, o ktorych mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji,

4) podejmowanie dzialan zmierzajacych do ograniczania skutkow niepelnosprawnosci,

5) opracowywanie i przedstawianie planow zadan i informacji z prowadzonej dzialalnosci oraz ich udostepnianie na potrzeby samorzadu wojewodztwa,

6) wspolpraca z organizacjami pozarzadowymi i fundacjami dzialajacymi na rzecz osob niepelnosprawnych w zakresie rehabilitacji spolecznej i zawodowej tych osob,

7) dofinansowanie:

a) uczestnictwa osob niepelnosprawnych i ich opiekunow w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osob niepelnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze przyznawane osobom niepelnosprawnym na podstawie odrebnych przepisow,

d) likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu sie i technicznych,

e) budowy, rozbudowy i modernizacji obiektow sluzacych rehabilitacji,

8) finansowanie w czesci lub calosci kosztow tworzenia i dzialania warsztatow terapii zajeciowej,

9) posrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osob niepelnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie,

10) kierowanie osob niepelnosprawnych, ktore wymagaja specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i spolecznej, do specjalistycznego osrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placowki szkoleniowej,

11) wspolpraca z organami rentowymi w zakresie wynikajacym z odrebnych przepisow,

12) doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie dzialalnosci gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepelnosprawne,

13) wspolpraca z wlasciwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osob niepelnosprawnych.

2. Zadania, o ktorych mowa w ust. 1:

1) w pkt 1 lit. a) i c) oraz w pkt 6 w czesci dotyczacej rehabilitacji spolecznej osob niepelnosprawnych, a takze w pkt 4, 5, 7 i 8 - sa realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie,

2) w pkt 1 lit. b) i c) oraz w pkt 6 w czesci dotyczacej rehabilitacji zawodowej osob niepelnosprawnych, a takze w pkt 9-13 - sa realizowane przez powiatowe urzedy pracy.

3. Rada powiatu w formie uchwaly okresla zadania, na ktore przeznacza srodki okreslone w art. 48 ust. 1 pkt 1, z uwzglednieniem planu finansowego Funduszu stanowiacego zalacznik do ustawy budzetowej.

4. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje zadan, o ktorych mowa w ust. 1, ktore moga byc finansowane ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych, uwzgledniajac w szczegolnosci wymagania, jakie powinny spelniac podmioty ubiegajace sie o dofinansowanie tych zadan, a takze tryb postepowania i zasady ich dofinansowania ze srodkow Funduszu.

Art. 35b. skreslony.

Art. 35c. 1. Zarzady wojewodztw i zarzady powiatow przedstawiaja prezesowi Zarzadu Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych wnioski do planu finansowego tego Funduszu oraz sprawozdania rzeczowo finansowe o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu srodkow.

2. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady sporzadzania sprawozdan rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych ze srodkow Funduszu oraz wnioskow do planu finansowego tego Funduszu, o ktorych mowa w ust. 1, uwzgledniajac w szczegolnosci terminy i sposoby ich przedstawiania oraz wzor tego wniosku i sprawozdania, a takze zasady i sposoby rozliczen finansowych samorzadu z Funduszem w zakresie wykorzystania srodkow, w tym zwrotu nie wykorzystanych srodkow.

Art. 36. 1. Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej, spolecznej i leczniczej moga byc realizowane na zlecenie Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych i powiatow przez organizacje pozarzadowe i jednostki samorzadu terytorialnego.

1a. Zadania, o ktorych mowa w ust. 1, moga byc rowniez zlecane organizacjom pozarzadowym o charakterze lokalnym.

2. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) rodzaje zadan okreslonych w ustawie, ktore moga byc zlecane organizacjom pozarzadowym lub jednostkom samorzadu terytorialnego,

2) ogolne warunki i tryb zlecania zadan, o ktorych mowa w pkt 1, oraz zasady ustalania i rozliczania dotacji ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych,

3) tryb dokonywania ocen oraz sprawowania nadzoru i kontroli realizacji zadan zleconych.

Rozdzial 8

Szkolenie osob niepelnosprawnych

Art. 37. Szkolenie osob niepelnosprawnych odbywa sie w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyzszenia kwalifikacji.

Art. 38. 1. Kierownik powiatowego urzedu pracy inicjuje i organizuje szkolenie dla bezrobotnych osob niepelnosprawnych lub innych osob niepelnosprawnych poszukujacych pracy i nie pozostajacych w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzedzie pracy, w celu zwiekszenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyzszenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiekszenia aktywnosci zawodowej, a w szczegolnosci w razie:

1) braku kwalifikacji zawodowych,

2) koniecznosci zmiany kwalifikacji w zwiazku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,

3) utraty zdolnosci do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

2. Szkoleniem, o ktorym mowa w ust. 1, moga byc objete rowniez osoby niepelnosprawne bedace w okresie wypowiedzenia umowy o prace z przyczyn dotyczacych pracodawcy.

Art. 39. 1. Szkolenie osob niepelnosprawnych moze odbywac sie:

1) w placowkach szkolacych,

2) w specjalistycznych osrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych, zwanych dalej "specjalistycznymi osrodkami".

2. Specjalistyczne osrodki sa tworzone i likwidowane w zaleznosci od ich zasiegu terytorialnego przez staroste lub marszalka wojewodztwa. Starosta lub marszalek wojewodztwa moze zlecac innym podmiotom zadania, o ktorych mowa w ust. 3.

3. Do zadan specjalistycznego osrodka nalezy:

1) prowadzenie szkolenia osob, ktore z powodu niepelnosprawnosci maja utrudniony lub uniemozliwiony dostep do korzystania ze szkolenia w innych placowkach,

2) okreslanie psychofizycznej sprawnosci danej osoby w stosunku do wymagan roznych zawodow,

3) okreslanie, przez zastosowanie odpowiednich testow sprawnosci i prob praktycznych, uzdolnienia i mozliwosci rozwoju zdolnosci danej osoby,

4) zapewnienie uczestnikom szkolenia zakwaterowania, wyzywienia, pomocy dydaktycznej oraz opieki medycznej i uslug rehabilitacyjnych.

4. Koszty utworzenia, dzialalnosci oraz realizacji zadan specjalistycznego osrodka powinny byc pokrywane ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych.

5. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob tworzenia, dzialania i finansowania specjalistycznych osrodkow oraz tryb sprawowania nadzoru nad ich dzialalnoscia.

Art. 40. 1. Kierownik powiatowego urzedu pracy kieruje osobe niepelnosprawna, o ktorej mowa w art. 38, na szkolenie:

1) z wlasnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia wlasciwego organu,

2) wskazane przez te osobe, jezeli zostanie uprawdopodobnione, ze szkolenie to zapewni uzyskanie pracy i spelniony jest przynajmniej jeden z warunkow wymienionych w art. 38; koszt tego szkolenia nie moze przekroczyc dziesieciokrotnego przecietnego wynagrodzenia.

2. Koszty szkolenia obejmuja w szczegolnosci:

1) uprzednio uzgodniona naleznosc przyslugujaca jednostce szkolacej,

2) koszt ubezpieczenia od nieszczesliwych wypadkow,

3) koszt zakwaterowania i wyzywienia w czesci albo w calosci,

4) koszt przejazdu na szkolenie, w tym koszt przejazdu przewodnika lub opiekuna osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepelnosprawnosci,

5) koszt uslug tlumacza jezyka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszacej osobie niepelnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepelnosprawnosci,

6) koszt niezbednych badan lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i uslug rehabilitacyjnych.

3. Szkolenie trwa nie dluzej niz 36 miesiecy.

4. Koszty szkolenia sa finansowane ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych.

5. Osoba niepelnosprawna, ktora nie ukonczyla szkolenia z wlasnej winy, jest obowiazana do zwrotu jego kosztow, chyba ze powodem nieukonczenia szkolenia bylo podjecie zatrudnienia.

Art. 41. 1. Szkolenie osob niepelnosprawnych moze byc organizowane takze przez pracodawce.

2. Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osob niepelnosprawnych moga byc zrefundowane ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych do wysokosci 75 proc., nie wiecej jednak niz do wysokosci dwukrotnego przecietnego wynagrodzenia na jedna osobe, jezeli po zakonczeniu szkolenia beda zatrudniane, zgodnie z kierunkiem szkolenia, na innych stanowiskach pracy przez okres co najmniej 24 miesiecy.

3. Zwrotu kosztow, o ktorych mowa w ust. 2, dokonuje starosta na warunkach i w wysokosci okreslonych w umowie zawartej z pracodawca. Zwrotowi nie podlegaja koszty poniesione przez pracodawce przed data podpisania umowy.

4. Jezeli z przyczyn dotyczacych pracodawcy, o ktorym mowa w ust. 2, osoba niepelnosprawna po zakonczeniu szkolenia nie bedzie zatrudniana zgodnie z kierunkiem szkolenia lub bedzie zatrudniana przez okres krotszy niz 24 miesiace, pracodawca zwraca do Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych srodki pobrane na szkolenie tej osoby wraz z odsetkami naleznymi od dnia, w ktorym pracodawca przestal spelniac warunki okreslone w ust. 2.

Rozdzial 9

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osob Niepelnosprawnych

Art. 42. 1. Powoluje sie Krajowa Rade Konsultacyjna do Spraw Osob Niepelnosprawnych, zwana dalej "Rada".

2. Rada jest organem doradczym pelnomocnika stanowiacym forum wspoldzialania, na rzecz osob niepelnosprawnych, organow administracji rzadowej, samorzadu terytorialnego oraz organizacji pozarzadowych.

3. Do zakresu dzialania Rady nalezy w szczegolnosci:

1) inspirowanie przedsiewziec zmierzajacych do integracji osob niepelnosprawnych ze spoleczenstwem,

2) inicjowanie rozwiazan w zakresie zaspokajania potrzeb osob niepelnosprawnych, wynikajacych z faktu niepelnosprawnosci,

3) opiniowanie:

a) projektu zalozen polityki zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych,

b) projektow aktow prawnych majacych lub mogacych miec wplyw na sytuacje osob niepelnosprawnych oraz sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisow obowiazujacych w tym zakresie,

c) sprawozdan z dzialalnosci Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych,

d) rocznych harmonogramow realizacji rzadowego "Programu dzialan na rzecz osob niepelnosprawnych i ich integracji ze spoleczenstwem",

4) opracowywania rocznych informacji o dzialalnosci Rady.

Art. 43. 1. Rada sklada sie z:

1) pieciu przedstawicieli organow administracji rzadowej,

2) pieciu przedstawicieli jednostek samorzadu terytorialnego,

3) pietnastu przedstawicieli organizacji pozarzadowych, w tym:

a) po dwoch przedstawicieli kazdej organizacji pracodawcow, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z 6 lipca 2001 r. o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080), zwanej dalej "ustawa o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych",

b) po dwoch przedstawicieli kazdej organizacji zwiazkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych.

2. Czlonkow Rady powoluje minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego na wniosek uprawnionych organizacji.

3. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego moze odwolac czlonka Rady przed uplywem kadencji:

1) na jego wniosek,

2) na wniosek reprezentowanego przez niego organu lub organizacji,

3) na wniosek pelnomocnika po zasiegnieciu opinii organu lub organizacji, ktora czlonek Rady reprezentuje.

4. Posiedzenia Rady zwolywane sa przez jej przewodniczacego nie rzadziej niz raz na kwartal oraz w kazdym czasie na wniosek pelnomocnika lub co najmniej 5 czlonkow Rady.

5. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Art. 44. 1. Rada:

1) powoluje ekspertow,

2) zaprasza do uczestnictwa w posiedzeniach Rady przedstawicieli organow, organizacji i instytucji nie reprezentowanych w Radzie,

3) zleca przeprowadzanie badan i opracowywanie ekspertyz.

2. Koszty funkcjonowania Rady zwiazane z obsluga, przeprowadzaniem badan i opracowywaniem ekspertyz, wynagradzaniem czlonkow Rady oraz uczestnictwem w posiedzeniach Rady ekspertow i osob nie bedacych czlonkami Rady finansowane sa ze srodkow ministerstwa ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego.

3. Pracodawca jest obowiazany zwolnic pracownika od pracy w celu wziecia udzialu w posiedzeniach Rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego wedlug zasad obowiazujacych przy obliczaniu ekwiwalentu pienieznego za urlop wypoczynkowy. Koszty wynagrodzenia ponoszone przez pracodawce refundowane sa ze srodkow ministerstwa ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego.

4. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) organizacje i tryb dzialania Rady oraz zasady uczestnictwa w jej pracach ekspertow i przedstawicieli organow, organizacji i instytucji, nie reprezentowanych w Radzie,

2) wysokosc wynagrodzenia czlonkow Rady oraz ekspertow i innych osob nie bedacych czlonkami Rady, za udzial w posiedzeniach Rady.

Rozdzial 10

Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych

Art. 45. 1. Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych, zwany dalej "Funduszem", jest panstwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisow ustawy z 5 stycznia 1991 r. - Prawo budzetowe (Dz. U. z 1993 r. nr 72, poz. 344, z 1994 r. nr 76, poz. 344, nr 121, poz. 591 i nr 133, poz. 685, z 1995 r. nr 78, poz. 390, nr 124, poz. 601 i nr 132, poz. 640, z 1996 r. nr 89, poz. 402, nr 106, poz. 496, nr 132, poz. 621 i nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. nr 54, poz. 348, nr 79, poz. 484, nr 121, poz. 770 i nr 123, poz. 775).

2. Fundusz posiada osobowosc prawna.

3. Fundusz stosuje zasady rachunkowosci okreslone dla podmiotow, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. nr 121, poz. 591 oraz z 1997 r. nr 32, poz. 183, nr 43, poz. 272, nr 88, poz. 554 i nr 118, poz. 754).

4. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego, na wniosek prezesa Zarzadu Funduszu, zatwierdza statut okreslajacy organizacje, szczegolowe zasady i tryb dzialania Funduszu, w tym jego organow.

Art. 46. Przychodami Funduszu sa:

1) wplaty pracodawcow, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 24 ust. 2 oraz art. 31 ust. 3 pkt 1,

2) dotacje z budzetu panstwa oraz inne dotacje i subwencje,

3) spadki, zapisy i darowizny,

4) dobrowolne wplaty pracodawcow,

5) dochody z oprocentowania pozyczek, dyskonto od zakupionych bonow skarbowych, odsetki od obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski oraz lokat terminowych,

6) dochody z dzialalnosci gospodarczej,

7) wplaty, o ktorych mowa w art. 26 ust. 4 oraz w art. 41 ust. 4, a takze splaty pozyczek, o ktorych mowa w art. 12, wraz z oprocentowaniem,

8) dywidendy,

8a) odsetki od srodkow, o ktorych mowa w art. 48 ust. 1,

9) inne wplaty.

Art. 47. 1. Srodki Funduszu, poza celami wymienionymi w niniejszej ustawie, przeznacza sie na:

1) utrzymanie istniejacych, a zagrozonych likwidacja miejsc pracy osob niepelnosprawnych,

2) dofinansowanie zadan wynikajacych z rzadowych, samorzadowych programow na rzecz osob niepelnosprawnych,

3) programy zatwierdzone przez Rade Nadzorcza, sluzace rehabilitacji spolecznej, zawodowej i leczniczej,

4) tworzenie i funkcjonowanie poradnictwa zawodowego,

5) dofinansowanie:

a) turnusow rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osob niepelnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze, przyznawane osobom niepelnosprawnym na podstawie odrebnych przepisow,

6) finansowanie w calosci lub w czesci kosztow organizowania i dzialania warsztatow terapii zajeciowej,

7) dotacje dla przedsiebiorcow podejmujacych produkcje wyrobow ortopedycznych, protetycznych, srodkow pomocniczych lub sprzetu rehabilitacyjnego albo uslugi w tym zakresie na uruchomienie tej produkcji lub uslug,

8) finansowanie w czesci lub w calosci badan, ekspertyz, analiz, opracowywania projektow norm, a takze wydawnictw i konkursow dotyczacych rehabilitacji zawodowej lub spolecznej,

9) opracowywanie i rozpowszechnianie materialow informacyjnych i szkoleniowych,

10) dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektow sluzacych rehabilitacji,

11) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu sie i technicznych.

2. Srodki Funduszu w wysokosci:

1) co najmniej 65 proc. jego przychodow na dany rok przeznacza sie na zatrudnianie i rehabilitacje zawodowa osob niepelnosprawnych,

2) od 5 proc. do 10 proc. jego przychodow na dany rok przeznacza sie na dofinansowanie rehabilitacji leczniczej, spolecznej i zawodowej dzieci i mlodziezy, w tym:

a) zakupu sprzetu i urzadzen zmniejszajacych skutki niepelnosprawnosci,

b) szkolenia rodzicow, opiekunow i wolontariuszy w zakresie specjalistycznej opieki nad dziecmi i mlodzieza niepelnosprawna,

c) uslug transportowych,

d) osrodkow szkolno-wychowawczych, rehabilitacyjnych i innych placowek dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnej,

3. Srodki Funduszu moga byc przeznaczane takze na:

1) lokaty w bonach skarbowych i obligacjach emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Panstwa albo przez Narodowy Bank Polski,

2) lokaty terminowe w bankach posiadajacych gwarancje Skarbu Panstwa lub w bankach obslugujacych bezposrednio dzialalnosc ustawowa Funduszu,

3) skreslony.

4. Dzialalnosc Funduszu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarow i uslug.

5. Darowizna dokonywana ze srodkow Funduszu na rzecz osoby niepelnosprawnej w celach wynikajacych z ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadkow i darowizn.

6. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego, w porozumieniu z ministrem finansow, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady gospodarowania srodkami Funduszu.

7. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego, w porozumieniu z ministrem finansow, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady wyplacania subwencji, o ktorej mowa w art. 32 pkt 6.

Art. 48. 1. Srodki Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych sa przekazywane przez prezesa Zarzadu tego Funduszu:

1) samorzadom wojewodzkim i powiatowym na realizacje okreslonych zadan lub rodzajow zadan, na wyodrebniony rachunek bankowy - wedlug algorytmu,

2) podmiotom realizujacym zadania zlecone przez Fundusz lub inne zadania wynikajace z ustawy - na podstawie zawartych z nimi umow.

1a. Prezes Zarzadu Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych moze przekazac powiatom dodatkowe srodki po zatwierdzeniu ich wysokosci przez Rade Nadzorcza tego Funduszu na realizacje zadan, w szczegolnosci na utworzenie i dzialalnosc warsztatow terapii zajeciowej i zakladow aktywnosci zawodowej.

2. Rada Ministrow okresla, w drodze rozporzadzenia, algorytm, o ktorym mowa w ust. 1, a takze zasady ustalania maksymalnych wysokosci kwot zobowiazan przypadajacych do wyplaty na dany rok. Projekt algorytmu podlega opiniowaniu przez strone samorzadowa Komisji Wspolnej Rzadu i Samorzadu Terytorialnego.

3. Algorytm, o ktorym mowa w ust. 1, powinien uwzgledniac w szczegolnosci liczbe mieszkancow, liczbe osob niepelnosprawnych i liczbe uczestnikow funkcjonujacych warsztatow terapii zajeciowej w powiecie oraz kwote przewidziana w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizacje przez samorzady zadan, kwote zobowiazan finansowanych ze srodkow Funduszu z tytulu realizacji umow zawartych do 31 grudnia roku poprzedzajacego rok, dla ktorego jest obliczana wysokosc srodkow.

Art. 49. 1. Do wplat, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3 pkt 1 i art. 33 ust. 7, stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem art. 49a i 49b, przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 i nr 160, poz. 1083, z 1998 r. nr 106, poz. 668, z 1999 r. nr 11, poz. 95 i nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. nr 94, poz. 1037 i nr 116, poz. 1216), zwanej dalej "ordynacja podatkowa", z tym ze uprawnienia organow podatkowych okreslone w tej ustawie przysluguja prezesowi Zarzadu Funduszu.

2. Pracodawcy dokonuja wplat, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie do dnia 20 nastepnego miesiaca po miesiacu, w ktorym zaistnialy okolicznosci powodujace powstanie obowiazku wplat, skladajac rownoczesnie Zarzadowi Funduszu deklaracje miesieczne i roczne wedlug wzoru ustalonego, w drodze rozporzadzenia, przez ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego.

3. Do egzekucji wplat, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie przepisy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, z tym ze tytul wykonawczy wystawia prezes Zarzadu Funduszu.

4. Od decyzji prezesa Zarzadu Funduszu dotyczacych wplat, o ktorych mowa w ust. 1, pracodawcy przysluguje odwolanie do ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego.

Art. 49a. 1. Prezes Zarzadu Funduszu ma prawo wystepowania z wnioskiem o zalozenie ksiegi wieczystej dla nieruchomosci dluznika zalegajacego z oplata z tytulu wplat, o ktorych mowa w art. 49 ust. 1.

2. Wystawione przez prezesa Zarzadu Funduszu dokumenty stwierdzajace istnienie naleznosci z tytulu wplat, o ktorych mowa w art. 49 ust. 1, oraz ich wysokosc sa podstawa wpisu hipoteki do ksiegi wieczystej nieruchomosci stanowiacej wlasnosc zobowiazanego. Jezeli nieruchomosc nie posiada ksiegi wieczystej, zabezpieczenie jest dokonywane przez zlozenie tych dokumentow do zbioru dokumentow.

3. Naleznosci z tytulu wplat, o ktorych mowa w art. 49 ust. 1, sa zabezpieczane hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomosciach dluznika. Podstawa ustanowienia hipoteki jest doreczona decyzja okreslajaca wysokosc naleznosci z tytulu wplat, o ktorych mowa w art. 49 ust. 1.

4. Do hipoteki, o ktorej mowa w ust. 3, stosuje sie odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej dotyczace hipoteki przymusowej.

Art. 49b. 1. Naleznosci z tytulu wplat, o ktorych mowa w art. 49 ust. 1, sa zabezpieczane ustawowym prawem zastawu na ruchomosciach i prawach zbywalnych dluznika.

2. Do zastawu, o ktorym mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej dotyczace zastawow skarbowych.

3. Zastaw, o ktorym mowa w ust. 1, wpisuje sie do rejestru zastawow skarbowych prowadzonego na podstawie art. 43 ordynacji podatkowej.

4. Wypis z rejestru zastawow, o ktorym mowa w art. 46 1 ordynacji podatkowej, wydawany jest na wniosek prezesa Zarzadu Funduszu nieodplatnie.

Art. 49c. Fundusz jest uprawniony do nieodplatnego korzystania z danych zgromadzonych w:

1) Krajowej Ewidencji Podatnikow,

2) krajowym rejestrze urzedowych podmiotow gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez prezesa Glownego Urzedu Statystycznego.

Art. 50. 1. Organami Funduszu sa Rada Nadzorcza i Zarzad.

2. Rada Nadzorcza sklada sie z:

1) prezesa Rady Nadzorczej, ktorym jest pelnomocnik,

2) siedmiu przedstawicieli organizacji pozarzadowych, w tym:

a) po jednym przedstawicielu kazdej organizacji pracodawcow, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych,

b) po jednym przedstawicielu kazdej organizacji zwiazkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-gospodarczych.

3. Czlonkow Rady Nadzorczej powoluje na wniosek pelnomocnika, a w przypadku przedstawicieli, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2, na wniosek uprawnionych organizacji, minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego.

4. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego moze odwolac czlonka Rady Nadzorczej przed uplywem kadencji:

1) na jego wniosek,

2) na wniosek reprezentowanej przez niego organizacji,

3) na wniosek pelnomocnika zaopiniowany przez organizacje, ktora czlonek Rady reprezentuje.

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata.

6. Do zadan Rady Nadzorczej nalezy w szczegolnosci:

1) zatwierdzanie planow dzialalnosci i projektu planu finansowego Funduszu,

2) ustalanie kryteriow wyboru przedsiewziec finansowanych ze srodkow Funduszu, zgodnie z kierunkowymi zalozeniami polityki zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych, okreslonymi przez pelnomocnika,

3) zatwierdzanie wnioskow Zarzadu w sprawach zaciagania przez Fundusz pozyczek,

4) okreslanie wysokosci srodkow Funduszu, ktore w danym roku moga byc przeznaczone na cele, o ktorych mowa w art. 47 ust. 3 pkt 3,

5) opiniowanie wnioskow w sprawie powolania i odwolania prezesa Zarzadu i kazdego z jego zastepcow,

6) dokonywanie kontroli i oceny dzialalnosci Zarzadu,

7) zatwierdzanie rocznych sprawozdan Funduszu,

8) skladanie ministrowi wlasciwemu do spraw zabezpieczenia spolecznego, w terminie do 30 kwietnia kazdego roku, sprawozdan z dzialalnosci Funduszu.

7. Obsluge Rady Nadzorczej sprawuje Biuro Funduszu.

8. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady i tryb powolywania oraz odwolywania czlonkow Rady Nadzorczej, a takze szczegolowe zasady dzialania Rady Nadzorczej i szkolenia jej czlonkow oraz wysokosc ich wynagrodzenia za udzial w posiedzeniach Rady.

Art. 51. 1. W sklad Zarzadu Funduszu wchodza prezes Zarzadu Funduszu, zwany dalej "prezesem", i jego dwaj zastepcy. Prezesa powoluje i odwoluje minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego na wniosek pelnomocnika zaopiniowany przez Rade Nadzorcza.

2. Zastepcow prezesa, na wniosek prezesa zaopiniowany przez Rade Nadzorcza, powoluje i odwoluje minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego.

3. Do zadan Zarzadu nalezy w szczegolnosci:

1) opracowywanie projektow planow dzialalnosci Funduszu i projektu planu finansowego,

2) dokonywanie wyboru przedsiewziec do finansowania ze srodkow Funduszu,

3) gospodarowanie srodkami Funduszu,

4) opracowywanie szczegolowych zasad finansowania realizacji zadan, o ktorych mowa w ustawie,

5) podejmowanie decyzji w sprawie odraczania terminu splat i umarzania pozyczek,

6) sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem srodkow Funduszu przekazywanych na realizacje zadan okreslonych ustawa,

7) skreslony,

8) skreslony,

9) wspolpraca z organizacjami pozarzadowymi,

10) skladanie Radzie Nadzorczej sprawozdan z dzialalnosci Funduszu.

3a. Zarzad Funduszu uzgadnia z ministrem wlasciwym do spraw rozwoju regionalnego projekty planow dzialalnosci Funduszu i projekt planu finansowego, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1, w trybie okreslonym w ustawie z 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. nr 48, poz. 550).

3b. Zadania Zarzadu, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, nie dotycza srodkow, o ktorych mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1.

4. Zarzad udostepnia Radzie Nadzorczej, na jej zadanie, dokumenty i materialy dotyczace dzialalnosci Funduszu.

5. Obsluge Zarzadu sprawuje Biuro Funduszu.

Art. 52. 1. Zarzad Funduszu moze tworzyc i znosic oddzialy Funduszu oraz okresla zakres i obszar ich dzialania.

2. Dyrektora oddzialu powoluje i odwoluje prezes Zarzadu.

Art. 53. 1. Prezes Zarzadu reprezentuje Fundusz na zewnatrz.

2. Prezes moze powolywac pelnomocnikow Zarzadu, ustalajac granice ich umocowania.

3. Do skladania oswiadczen w zakresie praw i obowiazkow majatkowych Funduszu sa upowaznieni:

1) prezes lub kazdy z jego zastepcow samodzielnie,

2) dwaj pelnomocnicy dzialajacy lacznie.

4. Prezes wykonuje za pracodawce czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracownikow Funduszu.

Art. 54. Ze srodkow Funduszu pokrywane sa:

1) koszty jego dzialalnosci,

2) koszty jego obslugi, z wyjatkiem kosztow zwiazanych z zatrudnianiem pracownikow Krajowego Urzedu Pracy i wojewodzkich urzedow pracy, zatrudnionych bezposrednio przy obsludze Funduszu,

3) koszty obslugi zadan realizowanych przez samorzady powiatowe w wysokosci faktycznie poniesionej, nie wiecej niz 2 proc. srodkow wykorzystanych na realizacje zadan, o ktorych mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1.

Art. 55. Dochodzenie zwrotu srodkow finansowych Funduszu zwolnione jest z oplat i kosztow sadowych, w tym egzekucyjnych.

Art. 56. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego sklada Radzie Ministrow corocznie informacje o dzialalnosci Funduszu.

Rozdzial 11

Zmiany w przepisach obowiazujacych, przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 57-61. pominiete. Wprowadzaly zmiany do ustaw: z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych; z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych; z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym; z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy; z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu.

Art. 62. 1. Osoby, ktore przed dniem wejscia w zycie ustawy zostaly zaliczone do jednej z grup inwalidow, sa osobami niepelnosprawnymi w rozumieniu ustawy, jezeli przed ta data orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidow nie utracilo mocy.

2. Orzeczenie o zaliczeniu do:

1) I grupy inwalidow traktowane jest na rowni z orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci,

2) II grupy inwalidow traktowane jest na rowni z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci,

3) III grupy inwalidow traktowane jest na rowni z orzeczeniem o lekkim stopniu niepelnosprawnosci.

3. Osoby o stalej albo dlugotrwalej niezdolnosci do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje sie za niepelnosprawne, z tym ze:

1) osoby, ktorym przysluguje zasilek pielegnacyjny, traktuje sie jako zaliczone do znacznego stopnia niepelnosprawnosci,

2) pozostale osoby traktuje sie jako zaliczone do lekkiego stopnia niepelnosprawnosci.

Art. 63. Osoby niepelnosprawne, o ktorych mowa w art. 62, ktore przed dniem wejscia w zycie ustawy nabyly prawo do swiadczen lub ulg na podstawie odrebnych przepisow, zachowuja dotychczasowe uprawnienia.

Art. 64. skreslony.

Art. 65. skreslony.

Art. 66. W sprawach nie unormowanych przepisami ustawy stosuje sie kodeks postepowania administracyjnego, kodeks cywilny oraz kodeks pracy.

Art. 67. Sprawy, ktore zostaly wszczete, a nie zakonczone przed dniem wejscia w zycie ustawy, podlegaja rozpoznaniu wedlug przepisow tej ustawy.

Art. 68. Do czasu wydania przepisow wykonawczych przewidzianych w ustawie, nie dluzej jednak niz przez okres 12 miesiecy od dnia jej wejscia w zycie, zachowuja moc dotychczasowe przepisy wykonawcze, jezeli nie sa sprzeczne z ustawa.

Art. 68a. nieaktualny (dotyczyl tylko 1998 r.).

Art. 69. Traci moc ustawa z 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osob niepelnosprawnych (Dz. U. nr 46, poz. 201 z pozn. zm.), z tym ze:

1) art. 4 obowiazuje do 31 grudnia 1998 r.,

2) art. 19 obowiazuje do 30 czerwca 1998 r.

Art. 70. (Stanowil, ze ustawa wchodzi w zycie 1 stycznia 1998 r., z tym ze: 1) art. 6 ust. 7 wchodzi w zycie z dniem ogloszenia z moca od 1 wrzesnia 1997 r., 2) art. 21 wchodzi w zycie 1 stycznia 1999 r.; art. 31 ust. 1 pkt 2 oraz art. 59 wchodza w zycie z dniem ogloszenia).

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.